Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 24 от 21.III

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 13 МАРТ 1997 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛЯТНО ЧАСОВО ВРЕМЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 ОТ 13 МАРТ 1997 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛЯТНО ЧАСОВО ВРЕМЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обн. ДВ. бр.24 от 21 Март 1997г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Лятно часово време в Република България се въвежда в 3,00 ч. местно време в последната неделя на март, когато часовниците се преместват с 1 час напред.


Чл. 2. Връщането към астрономическото време става в 4,00 ч. местно време в последната неделя на октомври, когато часовниците се връщат с 1 час назад.


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Отменят се:

1. Постановление № 6 на Министерския съвет от 1979 г. за въвеждане на лятно часово време в Народна република България (ДВ, бр. 12 от 1979 г.)

2. Точка 12 от Разпореждане № 15 на Министерския съвет от 1980 г. за допълнителни мерки за изпълнение на решенията за икономия на горива и енергия (необнародвано).


Промени настройката на бисквитките