Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 11.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 1992 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 1992 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

Обн. ДВ. бр.79 от 29 Септември 1992г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 1993г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 1994г., попр. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 1994г., попр. ДВ. бр.34 от 22 Април 1994г., доп. ДВ. бр.68 от 23 Август 1994г., попр. ДВ. бр.71 от 2 Септември 1994г., изм. ДВ. бр.77 от 10 Септември 1996г., изм. ДВ. бр.55 от 18 Юни 1999г., отм. ДВ. бр.105 от 2 Декември 1999г.

Отменено с § 1, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 221 на Министерския съвет от 30 ноември 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на външните работи - ДВ, бр. 105 от 2 декември 1999 г., в сила от 02.12.1999 г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Създава от 1 октомври 1992 г. Агенция за българите в чужбина.

(2) Агенцията е орган на Министерския съвет за провеждане на държавната политика по отношение на българите в чужбина.

(3) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.


Чл. 2. (1) Определя основните функции и задачи на Агенцията за българите в чужбина съгласно приложението.

(2) Агенцията се ръководи от председател, определен от Министерския съвет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 1999 г., в сила от 1.01.1999 г.) Определя обща численост на персонала на Агенцията за българите в чужбина 22 щатни бройки, включително един зам.-председател и един главен секретар, считано от 1 януари 1994 г.

(4) В срок до един месец председателят на агенцията да внесе за утвърждаване в Министерския съвет правилник за устройството и дейността на агенцията, нейния постоянен щат и бюджет.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Предоставя на Агенцията за българите в чужбина безвъзмездно за стопанисване и управление имуществото, прието от закрития Комитет за българите в чужбина с изключение на движимото имущество, предоставено на Националния професионален съюз.


Приложение към чл. 2, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 3 от 1994 г., доп., бр. 68 от 1994 г., попр., бр. 71 от 1994 г., изм., бр. 77 от 1996 г.)


ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА АГЕНЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА


1. Агенцията за българите в чужбина (наричана по-нататък "агенцията") е орган на Министерския съвет за провеждане на държавната политика по отношение на българите, живеещи извън страната.

2. Агенцията:

а) осъществява връзки с българите, живеещи извън страната, и техните организации;

б) организира, координира и финансира изучаването на проблемите на българите в чужбина, събирането и съхраняването на необходимата информация и изготвянето на анализи и прогнози;

в) (нова, ДВ, бр. 3 от 1994 г., попр. - ДВ, бр. 17 от 1994 г., изм., бр. 68 от 1994 г., попр., бр. 71 от 1994 г.) агенцията предоставя помощ за българските общности в чужбина и техните културно-просветни средища - литература, видеокасети, аудиокасети, грамофонни плочи, вестници, списания и др., които са нейна собственост или са получени като дарения от държавни органи, обществени организации, фондации, граждани и др. и оказва финансова помощ на завръщащите се трайно в страната лица от българска народност, но не по-късно от датата на придобиване на българско гражданство.

г) (предишна б. "в", изм. - ДВ, бр. 3 от 1994 г., попр., бр. 17 от 1994 г.) подготвя и внася за разглеждане проекти за нормативни актове на Министерския съвет съобразно своите функции;

д) (предишна б. "г", изм. - ДВ, бр. 3 от 1994 г., попр., бр. 17 от 1994 г.) координира, подпомага и контролира дейността на министерствата и ведомствата по проблемите на българите в чужбина;

е) (предишна б. "д", изм. - ДВ, бр. 3 от 1994 г., попр., бр. 17 от 1994 г.) взема участие в международната дейност по въпросите на етническите, религиозните и езиковите малцинства. Тя участва при подготовката на двустранни и многостранни международни договори, сключвани от Република България, в рамките на компетентността си;

ж) (предишна б. "е", изм. - ДВ, бр. 3 от 1994 г., попр., бр. 17 от 1994 г., изм., бр. 77 от 1996 г.) издава списание за българите в чужбина и извършва друга издателско-разпространителска дейност, която се финансира и със средствата от държавния бюджет, отпуснати на агенцията.


Промени настройката на бисквитките