Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 11.I

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ

на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд, прието с протокол № 18 от 17 декември 1993 г.

На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 62 от 1992 г.) Управителният съвет

РЕШИ:

I. На основание чл. 16, ал. 3 от правилника за прилагане на закона и решения на общинските съвети утвърждава:

1. Промяна в персоналния състав на местната комисия на община Разград, Русенска област (ДВ, бр.23 от 1993 г.), приета с решения № 180.1 и 180.2 на общинския съвет от 1993 г. с числен състав 7 членове, като освобождава от длъжността председател на комисията по чл. 8, ал. 2 ЗУЖВГМЖСВ X.X.X. и утвърждава за нов председател X.X.X..

2. Промяна в персоналния състав на местната комисия на община Малко Търново, Бургаска област (ДВ, бр. 26 от 1993 г.), приета с решение № 11, т. 4 от 1993 г. на общинския съвет, като освобождава от длъжността председател на комисията по чл. 8, ал. 2 ЗУЖВГМЖСВ X.X.X. и утвърждава за нов председател X.X.X..

3. Промяна в персоналния състав на местната комисия към община Бургас (ДВ, бр. 26 от 1993 г.), приета с решение № 20, т. 8.4 на общинския съвет от 1993 г., като освобождава от длъжността председател на комисията по чл. 8, ал. 2 ЗУЖВГМЖСВ X.X.X. и утвърждава за нов председател X.X.X..

II. Комисиите действат през мандата на предложилите ги общински съвети.

Председател: Б. Попов

168

 

 

МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА, АКАДЕМИИ, УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ИНСТИТУТИ

99. - Министерството на търговията на основание § 11 ЗППДОбП обявява, че през ноември и декември 1993 г. са реализирани продажби на следните обекти:

1. Автосервиз “Места” (стара площадка) - гр. Гоце Делчев, обособена част от ДФ “Автотехника Пирин” - Благоевград, продаден чрез търг на ЕФ “Пенкелер - X.X.” за 1 440 000 лв., изплатени след сключване на договора.

2. “Цито - 5” - ЕООД, София, продадено (чрез преговори) на Инвестиционен фонд “Развитие” - АД (80 % дял, т.е. 46 100 000 лв.), и на работещите в дружеството (20 % преференциален дял, т.е. 2 200 000 лв.) за 48 300 000 лв., изплатени след сключване на договорите.

3. Автосервиз “Експрес” - Варна, обособена част от ДФ “Таус” - Варна, продадена чрез конкурс на “ЕТА - Автосервиз” - ООД, Варна, за 6 000 000 лв., изплатени след сключване на договора.

4. Автосервиз “Вихрен” - гр. Сандански, обособена част от ДФ “Автотехника Пирин” - Благоевград, продаден чрез конкурс на работещите в автосервиза за 5 814 286 лв., изплатени след сключване на договора.

5. Автосервиз “Предел” - Разлог (стара площадка), обособена част от имуществото на ДФ “Автотехника Пирин” - Благоевград, продаден чрез търг на ЕТ “Толев” за 850 000 лв., изплатени след сключване на договора.

6. Централна търговско - производствена база в Плевен, обособена част от ДФ “Плевен Авто” - Плевен, продадена чрез конкурс на X.X. - Плевен, за 6 000 000 лв., изплатени след сключване на договора.

7. “Севлиево Авто” - ЕООД, Севлиево, продадено чрез конкурс на “Майк” - ООД, Севлиево, за 3 330 000 лв., изплатени след сключване на договора.

8. ДФ “Изток Авто” - София, продадена чрез конкурс на работниците и служителите за 9 262 602,07 лв., изплатени след сключването на договора.

4

6. - НИСМ “Н.И. Пирогов” - София, обявява конкурси за: старши научни сътрудници I ст. по: урология към Клиниката по спешна урология за възрастни на Секцията по спешна урология - един; детска хирургия към Първа детска хирургическа клиника на Секцията по спешна детска хирургия - един, със срок 3 месеца; старши научни сътрудници по: токсикология към Отделението по остри отравяния - възрастни, на Секцията по клинична токсикология - остри отравяния - един; нефрология към Отделението по спешно извънбъбречно очистване на кръвта - един; обща хирургия към Секцията по спешна хирургия - един; патологоанатомия и цитопатология към Отделението по консервиране на тъкани - един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, бул. Македония 21, СНОМ, научен сектор, тел. 51 - 53/390.

187

1664. - ВМИ - Стара Загора, обявява конкурс за асистент по медико - санитарна защита към Катедрата по медицина на бедствените ситуации със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, ул. Армейска 11, тел. 4 - 70 - 64.

189

710. - Институтът по история при БАН - София, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по нова и най - нова обща история за секция “Нова и най - нова обща история” със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, тел. 70 - 16 - 34.

188

 

ОБЩИНИ

7. - Столичната голяма община на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със заповед № РД - 50 - 09 - 609 от 30.XII.1993 г. на главния архитект на София е одобрен проект за частично изменение на застроителния и регулационен план и квартално - застроителен и силуетен план за кв. № 34, 34а, 34б, 34в и 34г, ж.к. Люлин - 8 м.р., съставляващ значителна част от територията на града, който е изложен в община “Люлин”. Заинтересуваните могат да обжалват плана по реда на чл. 138 ЗТСУ в 7 - дневен срок.

170

36. - Община - гр. Бургас, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ съобщава, че списъците на правоимащите притежатели на многогодишни жилищноспестовни влогове са изложени в общината и в службата на ул. Странджа 28. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъците могат да бъдат обжалвани по реда на ЗАП в 14 - дневен срок от обнародването на съобщението в “Държавен вестник”.

171

17. - Общинската поземлена комисия - с. Горна Малина, Софийска област, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изготвени проекти на плановете за земеразделяне на селата Долна Малина и Негушево, които са изложени в кметствата на селата. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред комисията по проектите.

278

479. - Общинската поземлена комисия - гр. Елин Пелин, Софийска област, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Огняново (ЕКНМ 53343), Софийска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражениия пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земеразделяне.

173

1. - Общинската поземлена комисия - гр. Кочериново, Софийска област, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изготвен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Бараково (ЕКНМ 02748), който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражениия пред общинската поземлена комисия.

172

3162. - Общинската поземлена комисия - гр. Стара Загора, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Козаревец (ЕКНМ 37678), Хасковска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земеразделяне.

15

 

СЪДИЛИЩА

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 45, ал. 2 ЗК с решение № 4526 от 10.XII.1993 г. по ф.д. № 918/92 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на ЗК “Св.Георги” - с. Хаджидимово, Софийска област, с ликвидатор X.X.X..

77

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 45, ал. 2 ЗК с решение № 4508 от 10.XII.1993 г. по ф.д. № 1864/92 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на кооперация “Абико” - гр. Гоце Делчев, с ликвидатор X.X.X..

78

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 2595, т. 1, р. 2, стр. 248, по ф.д. № 2595/93 еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество “Бургас­авто” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, Централно шосе - Минерални бани, и с предмет на дейност: сервизна дейност и продажба на резервни части, продажба на автомобили, рент - а - кар, продажба на нови автомобили, и с капитал 6 268 хил.лв., разпределен в 6268 дяла по 1000 лв. Дружеството поема всички активи и пасиви на фирма “Бургас - авто” - Бургас, по баланса є към 31 декември 1991 г. и се управлява от управителя X.X.X..

11993

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3756 по ф.д. № 3756/92 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ай Ти Ен” (“IТN”), със седалище и адрес на управление Бургас, хотел “България”, ст.1511, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, туристическа, рекламна, импресарска, програмна дейност, внос - износ, реекспорт, бартерни сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена с действащото законодателство. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от Джордж Михаел Ел Ази.

11994

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър по ф.д. № 3826/93 дружество с ограничена отговорност с наименование “Метатех - ВКЦ” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур, ул. Места 104А, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книги с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска (извън дома), туристическа, рекламна, програмна, информационна и импресарска дейност или предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост, външнотърговска дейност и бартерни сделки, производство на видео - и звукозаписи, както и други подобни дейности, внос на цветни и други метали (с изключение на благородни), издателска или печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

11995

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в регистъра за търговски дружества с решение от 28.VI.1993 г. по ф.д. № 3755/93 еднолично дружество с ограничена отговорност “Апекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Съгласие 6, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия със стоки, незабранени със закон, търговия с недвижими имоти, превози на пътници и товари в страната и в чужбина, организиране на екскурзии в страната и в чужбина, други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик Йоахим Блашек от Германия.

11996

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в регистъра за търговски дружества с решение от 28.VI.1993 г. по ф.д. № 3676/93 дружество с ограничена отговорност “СЕТ” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Зорница, бл. 14, ет. 7, и с предмет на дейност: покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, външнотърговска, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна и програмна дейност, трансфер на технологии, посредничество и представителство (без процесуално) на български и чуждестранни физически и юридически лица. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

11997

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 3731 от 30.VI.1993 г. дружество с ограничена отговорност “Проалфа” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Княз Батенберг 5, и с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книги с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, външнотърговска дейност - търговско представителство и посредничество, внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, агентиране, спедиционна дейност, комисионна, складова, вкл. и хладилна, лизингова дейност, превоз на пътници и товари по море и суша, превозна дейност, хотелиерска (извън дома), туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на други услуги, вкл. и консултантски, в областта на външноикономическата дейност, риболов, преработка на риба и рибни продукти, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява от управителя X.X.X., както и от съдружниците поотделно.

11998

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 3730 от 30.VI.1993 г. дружество с ограничена отговорност “Алмар - 88” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Княз Батенберг 5, и с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книги с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, външнотърговска дейност - търговско представителство и посредничество, внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, агентиране, спедиционна дейност, комисионна, складова, вкл. и хладилна, лизингова дейност, превоз на пътници и товари по море и суша, превозна дейност, хотелиерска (извън дома), туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на други услуги, вкл. и консултантски, в областта на външноикономическата дейност, риболов, преработка на риба и рибни продукти, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 50 000 лв., управлява се от управителя X.X.X. и се представлява от управителя и останалите съдружници поотделно.

11999

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 7387/91 за еднолично акционерно дружество с държавно имущество “Бургас - МС” - ЕАД, Бургас (обявление № 9663, ДВ, бр. 102/91): вписва акционерно участие на “Металснаб­холдинг” - АД, София, с 2174 акции по 1000 лв. с номинална стойност 2 174 000 лв., представляващи 40 % от капитала.

12000

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 134, т. 1, рег. 1, стр. 104, по ф.д. № 201/93 дружество с ограничена отговорност с фирма “Умут” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Шейново 32, и с предмет на дейност: покупка и продажба на промишлени стоки и стоки за бита в първоначален или обработен вид, както и производство на такъв вид стоки с цел продажбата им; комисионна, спедиционна и складова дейност; търговско представителство и посредничество; валутни сделки; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна и импресарска дейност; продажба на кафе и безалкохолни напитки; внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, превозна дейност със собствен или нает транспорт; покупка, обзавеждане или строеж на недвижими имоти; извършване в страната и в чужбина на сделки от всякакъв вид, включително придобиване и отчуждаване в съответствие със закона и учредителния договор на недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговска марка, ноу - хау и права от всякакъв вид и задължаване по всякакъв начин. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява от Ердал Учар.

12001

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1581 от 6.VII.1993 г. регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Строително - търговска кантора” - ООД, със седалище Горна Оряховица, ул. Патриарх Евтимий 10, и с предмет на дейност: проучване, проектиране, строително - монтажна дейност - ниско и високо строителство, в страната и в чужбина; В и К услуги; производство и реализация на промишлени стоки; търговска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, развлекателно - увеселителна дейност; услуги на фирми и граждани; туристическа дейност, посредничество между български и чуждестранни фирми и граждани. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно или поотделно.

11830

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и чл. 3 ЗСДЧЛЗЧИ с решение № 1594 от 6.VII.1993 г. регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Роферти” - ООД (с чуждестранно участие), със седалище Велико Търново, ул. Ниш 6, вх. Б, ет. 6, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; покупка на ценни книжа с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; валутни сделки (след съответно разрешение); превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, импресарски и други услуги; сделки с интелектуална собственост; производство на филми, видео - и звукозаписи и други подобни дейности; издателска или печатарска дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговска дейност и друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се представлява от управителите Боршовски Тибор Георги от Унгария и X.X.X. заедно и поотделно.

11831

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1591 от 7.VII.1993 г. регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Топсис” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище Велико Търново, ул. Хр. Ботев 19, и с предмет на дейност: изграждане на програмно - информационни системи, дейности и услуги; асемблиране на електронна апаратура; проектиране, внедряване и поддръжка на охранителни системи; търговско посредничество и представителство; консултантска дейност; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; комисионна и консигнационна търговия; външнотърговска дейност (внос и износ); ресторантьорство, хотелиерство и атракционни мероприятия; производство на стоки и услуги с цел продажба; транспортна дейност, издателска и рекламна дейност; туризъм, маркетинг, мениджмънт, лицензионна търговия, лизинг, ноу - хау; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; инвестиционна дейност; обучение; обмен на валута (след съответно разрешение); други стопански дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 150 000 лв. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

11832

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ и чл. 17 ЗППДОбП с решение № 1595 от 6.VII.1993 г. регистрира преобразуването на ДФ “Свилоза” - Свищов, в еднолично акционерно дружество с фирма “Свилоза” - ЕАД, със седалище Свищов, с предмет на дейност: производство и реализация на изкуствени химични влакна и коприни, сулфатна избелена целулоза и продукти от нея; ремонтна, монтажна и транспортна дейност; търговия в страната и в чужбина, и с капитал 177 444 000 лв., разпределен в 177 444 акции по 1000 лв., като поема активите и пасивите на държавната фирма по баланса към 31.XII.1991 г. Управлението се осъществява по едностепенна система от съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X., X.X.X., X.X.X., и се представлява от X.X.X..

11833

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1597 от 7.VII.1993 г. регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Туристинвест - СН” - ЕООД, със седалище Велико Търново, ул. България 33Д, и с предмет на дейност: транспортни услуги; търговия със стоки; външнотърговска дейност, експорт, импорт, реекспорт и бартерни сделки в страната и в чужбина; производство на алкохолни и безалкохолни напитки и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява от собственика X.X.X..

11834

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и чл. 17 ЗППДОбП с решение № 1436 от 15.VI.1993 г. регистрира преобразуването на ООФ “Фаворит - М” - Свищов, в еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Фаворит - М” - ЕООД, със седалище Свищов, ул. Д. Анев 11, и с предмет на дейност: строителни услуги, посредническа и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 141 000 лв., като поема всички активи и пасиви на ООФ “Фаворит - М” - Свищов, по баланса към 31.XII.1992 г. и се представлява и управлява от X.X.X..

11835

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 60 и 15 ТЗ с решение № 1500 от 23.VI.1993 г. регистрира прехвърляне собствеността върху търговско предприятие с фирма “Ивена - ЦМ - 91” - Велико Търново, от X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Ивена - X.X.” със седалище Велико Търново, ул. Освобождение 28, и с допълнение в предмета на дейност: “търговия с хранителни и промишлени стоки; производство, преработка, посредничество и търговия със селскостопанска продукция; заведения за обществено хранене, хотелиерство, забавни, увеселителни и електронни игри; менаджерска дейност, строително - монтажно предприятие “от основи до ключ”, дискотеки; производство и търговия с безалкохолни напитки, пиоквас; машинопис, копирни, всестранни услуги - транспортни, механизирани селскостопански, услуги за бита, интелектуални, бюро за запознанства; изкупуване, преработка и търговия с билки, гъби, диворастящи плодове; бутик - текстил, трикотаж, плетиво; други дейности и услуги, незабранени със закон; внос - износ, експорт - реекспорт на суровини, материали и машини, свързани с дейността на едноличния търговец”.

11836

Видинският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 161 от 19.VII.1993 г. по ф.д. № 97/93 регистрира еднолично акционерно дружество с държавно имущество с фирма “Вида - стил” - ЕАД, със седалище Видин, с предмет на дейност: производство и търговия в страната и в чужбина с шивашки изделия, с капитал 96 239 000 лв., разпределен в 96 239 поименни акции по 1000 лв., и с едностепенна система на управление - съвет на директорите, избран за срок три години, в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам. - председател, X.X.X. - изпълнителен директор, и X.X.X. - член. Дружеството е правоприемник и поема активите и пасивите на държавна фирма “Вида - стил” по баланса є към 31 октомври 1992 г. и се управлява от X.X.X..

12613

Видинският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 160 от 19.VII.1993 г. по ф.д. № 101/93 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Дипон - експорт - импорт” - ООД, със седалище Видин, ж.к. Бенковски, бл. 1, вх. А, ет. 2, и с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина с разрешени от закона стоки, търговско представителство, посредническа дейност и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, научно - приложна, инженерингова, лизингова и консултантска дейност, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, хотелиерство, туристическа, рекламна, импресарска и информационна дейност, строителни, проектантски, архитектурни, дизайнерски, магазинни, експлоатационни, външно - и вътрешнотърговски, икономически, компютърни, както и други дейности и услуги в стопанската област, производство и търговия със стоки за бита и промишлеността, ресторантьорство и обществено хранене, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция, маркетинг, шоу - бизнес, вкл. организиране и експлоатация на развлекателни заведения, бартерна и комисионна дейност, консигнация, внос, износ, експорт, импорт, реекспорт, продажба на нефтопродукти в страната и в чужбина и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X., Драган Мариянович, Драган Скрънич и Ладага Никола и се представлява от управителя X.X.X..

12614

Окръжният съд - Монтана, на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение от 20.IV.1993 г. по ф.д. № 13/92 вписа в регистъра за кооперативните организации прекратяването и обявяването в ликвидация на Комплексна бригада “X.X.” - с.Сливата, област Монтана, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X..

55

Окръжният съд - Монтана, на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ регистрира промяна по ф.д. № 33/92 за ТКЗС “Ягодник” - с. Горна Вереница, община Монтана, област Монтана (обявление № 3621, ДВ, бр. 40/93): заличава досегашния председател на ликвидационния съвет X.X.X. и вписва новоназначения X.X.X..

56

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2091 от 5.VII.1993 г. по ф.д. № 1741/93 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Спринг 93” - ООД, със седалище Панагюрище, с предмет на дейност: производство и реализация на текстилни облекла, търговска дейност в страната и в чужбина, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, строителна и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от двамата управители X.X.X. и X.X.X..

11900

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2113 от 8.VII.1993 г. по ф.д. № 1722/93 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Оберон - РВС” - ООД, със седалище Пазарджик, с предмет на дейност: създаване и разпространение на аудио - и видеопрограми, изграждане на комуникативни системи, вътрешна и външна търговия, информационно обезпечение на радио - и телевизионни програми и периодични издания, издаване на вестници, списания, книги, рекламна дейност, други дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 дяла по 1000 лв. Дружеството се представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

11901

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 61, 62 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2109 от 1993 г. по ф.д. № 965/90 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Хелиос 90” - ЕООД, със седалище Пазарджик, с предмет на дейност: търговия с книги, други печатни издания, канцеларски материали, внос - износ на книжарски стоки, външнотърговска и издателска дейност, всякакви други дейности, разрешени със закон, и с капитал 4 269 хил. лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

11902

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2087 от 6.VII.1993 г. по ф.д. № 2802/91 регистрира промяна за еднолично дружество с ограничена отговорност “Чепино” - ЕООД, Велинград: вписва като едноличен управител на дружеството X.X.X. на мястото на освободения управител X.X.X..

11903

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1028 от 1.VII.1993 г. вписа под № 876/93 дружество с ограничена отговорност “Булмак” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, пл. Св. X.X., бл. 8, ап. 1, със съдружници СД “Сигмаком - Янев, Георгиев с - ие”, представлявано от X.X.X. и X.X.X., и ЕТ “X.X.”, с предмет на дейност: икономическо, финансово - счетоводно обслужване на фирми и граждани, консултации, експертизи, анализи; разработване, внедряване и трансфер на технологии; създаване на техническа и технологична документация на нови и усъвършенствани изделия; маркетингова, мениджмънтска и лизингова дейност; вътрешнотърговска дейност - покупка на стоки или вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; външнотърговска и външноикономическа дейност; финансово посредничество и търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица; инвестиционна дейност; отдаване под наем на собствени на дружеството и наети движими и недвижими вещи и имоти на български и чуждестранни физически и юридически лица; вътрешна и международна превозна дейност на пътници и товари с лек, лекотоварен, товарен и пътнически автотранспорт; вътрешен и международен туризъм; организиране и извършване на разрешените със закон услуги на български и чуждестранни физически и юридически лица; производство на разрешените със закон стоки и изделия с цел продажба на вътрешния и външния пазар; комисионна, спедиционна, складова дейност; рекламна, информационна и импресарска дейност; всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 60 000 лв. Дружеството е с неопределен срок, с органи на управление общо събрание и управител на дружеството и се управлява от управителя X.X.X., а в негово отсъствие от зам. - управителя X.X.X., двамата избрани за 3 години от обнародването в “Държавен вестник”.

11837

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1039 от 1.VII.1993 г. вписа под № 885/93 дружество с ограничена отговорност “Перо” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Отец Паисий 43/1, със съдружници X.X.X. и X.X.X., с предмет на дейност: производствена дейност в пълен обем; всички видове услуги за населението и стопанството, незабранени със закон; вътрешен и международен туризъм с всички съпътстващи го дейности и услуги; таксиметрова и транспортна дейност, селскостопанска и търговска дейност в пълен обем; търговско посредничество, агентство и представителство в пълен обем; външнотърговска дейност в пълен обем, включваща и посредничество, агентство и представителство в пълен обем, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се управлява и представлява от X.X.X..

11838

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 988 от 29.VI.1993 г. вписа под № 840/93 дружество с ограничена отговорност “Финансова брокерска къща Габрок” - ООД, със съдружници X.X.X. и X.X.X., със седалище и адрес на управление Перник, хотел “Струма”, стая 235, с предмет на дейност: привличане на средства в чужда валута от юридически и физически лица; всякакви финансови операции на международните парични пазари от свое име и за своя сметка, както и за сметка на клиентите; комисионна дейност, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от X.X.X..

11839

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1029 от 1.VII.1993 г. вписа под № 877/93 дружество с ограничена отговорност “Терра - Олимпик” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Райко Даскалов 7/2, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговска реализация на всички видове стоки, незабранени със закон, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна дейност - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, всички видове услуги на населението и стопанството, незабранени със закон, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, откриване на верига магазини и заведения за обществено хранене, забавни електронни и развлекателни игри, издателска дейност, разпространение на печатни произведения, книгоразпространение, външноикономическа дейност, вкл. външнотърговска, по целия предмет на дейност, осъществявана чрез експорт - импорт, бартер, лизинг и други специфични външноикономически сделки и операции, и с капитал 51 000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се управлява и представлява от X.X.X..

11840

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1012 от 30.VI.1993 г. по ф.д. № 869/92 вписа промяна за “МИБУ - ЕООД” - Перник (обявление № 5028, ДВ, бр. 45/92): за управител на дружеството е назначен X.X.X. за срок 3 години.

11963

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1011 от 30.VI.1993 г. по ф.д. № 967/92 вписа промени за “Армекс” - ООД - с. Радибош, Софийска област (обявление № 5688, ДВ, бр. 52/92): прекратява се участието в дружеството на съдружниците X.X.X. и X.X.X., като техните дялове се прехвърлят съответно на X.X.X. и X.X.X.; дяловото участие на съдружниците X.X.X. и X.X.X. е по 25 000 лв.; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X. и зам. - управителя X.X.X..

11964

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1131 от 16.VII.1993 г. по ф.д. № 962/93 вписа дружество с ограничена отговорност с фирма “Конкурент 42 АС” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Миньор 1/14, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., с предмет на дейност: вътрешно - и външнотърговска дейност с осъществяване на всички видове търговски сделки в рамките на действащото законодателство, посредническа дейност, маркетинг, лизинг, оказион, комисион, консигнация, валутни сделки, таксиметрова, транспортна и спедиционна дейност, разкриване и експлоатация на складова и магазинна мрежа, заведения за обществено хранене, ателиета за услуги, посредничество при сключване на сделки с недвижими имоти, охранителна дейност на обекти и лица, издателска дейност, внос на автомобили и уреждане на търгове за продажбата им и отдаването им под наем, представителство на физически и юридически лица в страната и в чужбина, организиране и експлоатация на обекти за спортно - развлекателна дейност, всякакъв вид дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се представлява от управителя X.X.X. и зам. - управителя X.X.X. заедно и поотделно, а при сделки на стойност над 30 000 лв. и в случаите, за които съгласно ТЗ се изисква изрично пълномощно за отчуждаване или обременяване с тежести на недвижими имоти, за поемане на менителнични задължения, за вземане на заем и за водене на процеси - само заедно или с изрично упълномощаване на зам. - управителя от управителя. Контрольор на дружеството е X.X.X..

12641

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1132 от 16.VII.1993 г. по ф.д. № 963/93 вписа дружество с ограничена отговорност с фирма “ИСЕ” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Отец Паисий 24/9, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. - Прибойска и X.X.X., с предмет на дейност: консултации в областта на екологията, търсенето на полезни изкопаеми, рудодобива и свързаните с тях промишлени дейности; извършване на екологични експертизи и експертни оценки на почви, води и въздух, растения и растителни продукти; разработване на аналитични методики за разрешаване на изследователски и метрологични проблеми; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид; покупка на ценни книжа с цел препродажба; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и извършване на всякакви незабранени със закон услуги; сделки с интелектуална собственост; производство на филми, видео - и звукозаписи; издателска и печатарска дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговска дейност във всички видове и форми в рамките на действащото законодателство, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се управлява и представлява от съдружниците X.X.X., X.X.X., X.X.X. - Прибойска и X.X.X. заедно и поотделно.

12642

Плевенският окръжен съд на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ вписа в регистъра за кооперативните организации по ф.д. № 3381/92 прекратяването и обявяването в ликвидация на ТКЗС “X.X.” - с. Пелишат, Ловешка област, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

102

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7550 от 30.VI.1993 г. по ф.д. № 5396/93 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Борислав” - ООД, със седалище гр. Първомай, Пловдивска област, с предмет на дейност: производство на феродови накладки, търговия с промишлени, селскостопански и други стоки в страната и в чужбина, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със срок 3 години от обнародването в “Държавен вестник” и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

11841

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5800 от 4.V.1993 г. по ф.д. № 3901/93 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Българо - руско дружество ПС­РМ” - ООД, със седалище Пловдив, пл. Централен 1, с предмет на дейност: външно - и вътрешнотърговска дейност, откриване на търговски представителства, посредничество, реекспортна дейност,търговия с лекарствени средства, санитарно - хигиенни материали, стоматологични консумативи, откриване на обекти за продажба на такива, сделки с ценни книжа, брокерски услуги, маркетинг и реклама, събиране и ефективно използване на вторични ресурси и вторични суровини, лизинг, организация и експлоатация на центрове за техническо обслужване, туристическа дейност и услуги в страната и в чужбина, развитие на спорта и предоставяне на услуги в областта на спорта, организация и провеждане на панаири, изложби и търгове, транспортна дейност в страната и в чужбина, провеждане експертизи и консултации по нови технологии и изделия,други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 150 000 лв. Дружеството е със съдружници “Питърском” - ЕООД, и ТОО “Торговый дом”, “РМ” при Международната асоциация “Радиомедприбор” - Москва, и се представлява от управителя X.X.X..

11842

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5831 от 3.V.1993 г. по ф.д. № 3922/93 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Силует” - ЕООД, със седалище Пловдив, ул. Бяло море 11, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, производство на стоки с цел продажба, външнотърговска дейност, комисионна, посредническа, лизингова, рекламна, спедиционна, складова дейност или предоставяне на други услуги, всякакви дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от собственика X.X.X. - Дерменджиева.

11843

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл.261 и чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира преобразуването на еднолично дружество с ограничена отговорност “Бартлинк интернашънъл” - ЕООД, в дружество с ограничена отговорност с фирма “Бартлинк интернашънъл” - ООД, като вписа нов съдружник X.X.X., със седалище Пловдив, бул. Възраждане 25, с предмет на дейност: производство, преработка, изкупуване, търговия и реализация на промишлени и непромишлени стоки, оказион, бутикови изделия, произведения на изкуството, селското стопанство, комисионна и посредническа дейност, представителство, агентство, дистрибуторство, инвеститорска дейност, посредничество, комисионерство, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа дейност, пътнически, товарни, таксиметрови услуги, спедиторска дейност (без пощенски пратки), външнотърговска дейност, експорт, импорт, реекспорт, обвързани и специфични външнотърговски операции, лизингови и бартерни сделки, консултантска, маркетингова, информационна, лизингова, рекламно - инженерингова и инвестиционна дейност, и с капитал 95 000 лв. Дружеството поема всички активи и пасиви на едноличното дружество и се представлява и управлява от двамата съдружници управители X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

11844

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5824 от 5.V.1993 г. по ф.д. № 3918/93 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Агрокемикъл” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище Пловдив, ул. Независимост 25, с предмет на дейност: вътрешно - и външнотърговска дейност в областта на химията, както и всички дейности, предвидени в чл. 1, ал. 1 ТЗ, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е собственост на “Агротрейд” - ООД, София, с неопределен срок и се представлява от управителя X.X.X..

11845

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5822 от 4.V.1993 г. по т.д. № 3917/93 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Диана Фарес” - ООД, със седалище Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 7А, с предмет на дейност: производство и търговия в страната и в чужбина, внос, износ, търговско посредничество и представителство, търговия на едро и дребно с всички разрешени със закон промишлени, текстилни, хранителни стоки, селскостопански произведения от животински и растителен произход, стоки за бита и широко потребление, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна, експедиционна и туристическа дейност в страната и в чужбина, всякакви дейности, сделки и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници Махмуд Фарес, Фарес Ал Фарес, Мохамед Исса и X.X.X. и се представлява от управителя Махмуд Фарес.

11846

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6911 по ф.д. № 4814/93 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Горска автотракторна станция” - ЕООД, със седалище Пловдив, с предмет на дейност: производство на машини и резервни части, ремонт и поддържане на горскостопанска и друга техника, производствени и транспортни услуги на горски предприятия, строителство, ремонт и поддържане на горски пътища и сгради, подготовка и квалификация на изпълнителски кадри, търговия, снабдяване, внос и износ, и с капитал 2 208 хил.лв., разпределен в 441 дяла по 5000 лв. Дружеството поема активите и пасивите на предприятие Горска автотракторна станция - Пловдив, по баланса към 31.XII.1992 г., както и другите права и задължения към деня на преобразуването и се представлява от управителя X.X.X..

11847

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6662 от 27.V.1993 г. по ф.д. № 4563/93 регистрира преобразуването на ДФ “Средна гора” - Пловдив, в еднолично дружество с ограничена отговорност “Средна гора” - ЕООД, със седалище Пловдив, с предмет на дейност: търговия, снабдяване, дървопреработване, услуги, изкупуване и преработка на диворастящи продукти, спедиторска дейност, внос,износ, реекспорт и туризъм и работи по договори с горските стопанства, други фирми и организации, и с капитал 1 008 хил.лв., разпределен в дялове по 1000 лв. Дружеството поема активите и пасивите на ДФ “Средна гора” - Пловдив, по баланса към 31.XII.1992 г., както и другите права и задължения към деня на преобразуването и се представлява от управителя X.X.X..

11848

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5820 от 6.V.1993 г. по ф.д. № 3910/93 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Балкан Фунги” - ООД, със седалище Асеновград, ул. Бузлуджа 9, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка, съхраняване и реализация в страната и в чужбина на диворастящи и култивирани гъби, билки, диворастящи плодове, охлюви, селскостопанска продукция от растителен и животински произход, търговия със селскостопански машини и съоръжения, външноикономическа дейност, внос, износ, реекспорт, трансфер на технологии, комисионна, спедиционна, транспортна, складова, туристическа, лизингова дейност, обменни и бартерни сделки, посредничество, агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост, друга стопанска дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от тримата съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.заедно и поотделно.

11849

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5976 от 10.V.1993 г. регистрира по т.д. № 4004/93 българо - американско дружество с ограничена отговорност с фирма “Вима” - ООД, със седалище Пловдив, ул. Дружба 14, с предмет на дейност: производство и търговия със стоки за потребление, промишлени стоки и селскостопанска продукция, посредничество, комисионерство, транспортна дейност, търговски операции, борсови операции, строителна, инженерингова, иновационна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, обществено хранене, внос, износ, извършване на услуги и други видове дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

12624

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5983 от 10.V.1993 г. по т.д. № 4011/93 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Ваня” - ЕООД, със седалище Пловдив, с предмет на дейност: търговия - вътрешна и външна, производство на промишлени стоки и стоки за бита, извършване на услуги за граждани и търговци, туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, представителство на наши и чуждестранни фирми у нас и в чужбина, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от собственика Надим Рабат.

12625

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5996 от 11.V.1993 г. по т.д. № 4023/93 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “А до З - импорт, експорт, реекспорт” - ООД, със седалище Асеновград, ул. Родолюбие 20, с предмет на дейност: внос и износ на всички видове стоки и търговия с тях, транспортна, хотелиерска, ресторантска, както и всички други дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неограничен срок, със съдружници Гюрбюз Сюзем и Хикмет Шукри Джебир и се представлява от управителя Гюрбюз Сюзем.

12627

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6005 от 7.V.1993 г. по т.д. № 4031/93 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Кулис” - ЕООД, със седалище Пловдив, ул. Дунав 38, ет. 4, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени, хранителни и селскостопански суровини, стоки, материали и услуги, външноикономическа дейност, импорт, експорт, реекспорт, транспортна дейност в страната и в чужбина, лизинг, маркетинг, посредничество и представителство и други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от собственика управител Йоанис Колокитас Кириакос.

12628

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6019 от 12.V.1993 г. по т.д. № 4044/93 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма “Биохимтрейд - 93” - ООД, със седалище Пловдив, ул. Гладстон 76, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, ресторантьорска, издателска и печатарска дейност, маркетинг, инженеринг и всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

12629

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6062 от 5.V.1993 г. по ф.д. № 4088/93 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Робанада” - ЕООД, със седалище Пловдив, ул. Асен Халачев 89, с предмет на дейност: търговия с промишлени и хранителни стоки, алкохол, цигари, облекла, автомобили и всякакви стоки за народно потребление и стоки бутик, оказионна, транспортна, туристическа, импресарска, информационна, рекламна, хотелиерска, ресторантьорска, проектантска, конструкторска дейност, извършване на монтаж и сервизно обслужване на електронна и електротехника и всякакъв вид услуги, свързани с бита и културата, външноикономическа дейност, свързана с описания предмет на дейност, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от едноличния собственик Нидал Жоржес Даруш.

12630

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1681 от 25.VI.1993 г. регистрира промяна по ф.д. № 3385/91 за “Топлофикация - Сливен” - ООД, Сливен (обявление № 1068, ДВ, бр. 16/92): капиталът на дружеството се увеличава на 453 547 хил. лв., разпределен в 453 547 дяла по 1000 лв.

12643

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 ТЗ с решение № 1801 от 12.VII.1993 г. прехвърля предприятието на едноличен търговец X.X.X. с фирма “Фотев транс комерс” като съвкупност от права, задължения, фактически отношения безвъзмездно на “Фодимекс” - ООД, Сливен (обявление № 4304, ДВ, бр. 46/93): “Фодимекс” - ООД, поема всички активи и пасиви на ЕТ “Фотев транс комерс” и като правоприемник отговаря солидарно с отчуждителя за задълженията на предриятието - едноличен търговец. В търговския регистър се заличава едноличният търговец X.X.X. с фирма ЕТ “Фотев транс комерс”.

12644

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 ТЗ с решение № 1847 от 16.VII.1993 г. по ф.д. № 1587/93 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Касториа” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Христо Ботев 27а, вх. А, ап. 18, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина; изработка и търговия с кожи и кожени изделия в страната и в чужбина; авторемонтни, счетоводни, машинописни, таксиметрови услуги; внос и продажба на автомобили и автомобилни части; търговия със селскостопанска продукция в страната и в чужбина; покупка на ценни книжа с цел продажба; производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на други услуги; ресторантьорство; видео - и аудиокасети под наем и записи, както и всички незабранени със закон търговски дейности, и с капитал 50 000 лв. чужда инвестиция. Дружеството е с неограничен срок и се представлява от управителя Георгиадис Лазарос Николас.

12645

Шуменският окръжен съд на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение № 19 от 1.XII.1993 г. по ф.д. № 19/91 вписа в регистъра за кооперациите промяна в състава на ликвидационния съвет на ЗК “Камчия” - с. Мараш, Варненска област (обявление № 7899, ДВ, бр. 64/92): заличава като ликвидатори X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва нов ликвидационен съвет в състав: X.X.X. - председател, и член X.X.X..

86

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 125 от 8.XII.1993 г. по ф.д. № 125/91 вписа в търговския регистър промяна за “Нармаг - Шумен” - ЕАД (обявление № 9335, ДВ, бр. 99/91): увеличава капитала чрез издаване на 2308 нови акции на обща стойност 11 542 000 лв.; капиталът на “Нармаг - Шумен” - ЕАД, е 18 187 000 лв., разпределен в 3637 акции по 5000 лв.

87

Шуменският окръжен съд на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение № 77 от 8.XII.1993 г. по ф.д. № 77/92 вписа в регистъра за кооперациите промяна в състава на ликвидационния съвет на ЗК “Дрян” - с. Дренци, Варненска област (обявление № 7902, ДВ, бр. 67/92): заличава Кямил Шабан Саид и вписва нов ликвидационен съвет в състав: Мемду Ариф Юзеир - председател, и Ахмед Осман Мехмед - член.

88

Шуменският окръжен съд на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение № 1 от 8.XII.1993 г. по ф.д. № 1/90 вписа в регистъра за кооперативните организации промени в състава на ликвидационния съвет на ТКЗС “Бразди” - с. Велино, Варненска област (обявление № 7397, ДВ, бр. 66/92): заличава като членове на ликвидационния съвет X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва нов ликвидационен съвет в състав: X.X.X. - председател, и X.X.X. - член.

91

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12858, т. 172, р. 1, стр. 159, по ф.д. № 26923/93 на 2 състав акционерно дружество с фирма “Технолизинг” - АД, със седалище и адрес на управление София, община “Оборище”, ул. Шипка 41, с предмет на дейност: лизинг на леки, лекотоварни и тежкотоварни коли и на друга техника, рент - а - кар, инвестиционна дейност, вътрешна и външна търговия, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 1000 поименни акции по 1000 лв. Управлението на дружеството се осъществява по едностепенна система със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Членовете на съвета на директорите представляват дружеството заедно.

21736

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 3558, т. 79, р. 1, стр. 158, по ф.д. № 18249/92 на 4 състав преобразуването на “Тера Белла” - ООД, в “Тера Белла” - ЕООД (обявление № 1959, ДВ, бр. 11/93), с предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина, транспорт в страната и в чужбина, туризъм в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство и всякаква незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X.. Съдружникът X.X.X. се заличава.

22793

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 17076/92 на 1 състав за “Хемопласт” - ООД: заличава от състава на съдружниците X.X.X.; вписва промяна на седалището на дружеството - София, община “Красно село”, ул. 20 април 20; промяна в представителството - дружеството се представлява от управителя X.X.X. и всички останали съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

13544

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 3199, т. 75, р. 1, стр. 70, по ф.д. № 15478/92 на 1 състав преобразуването на дружество с ограничена отговорност с фирма “Полет” - ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Полет” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Красна поляна”, бул. Възкресение, бл. 9, вх. 1, ет. 9, ап. 43, и с предмет на дейност: производство на промишлена, хранително - вкусова и селскостопанска продукция, транспортни услуги, курсове за обучение, посредничество, услуги на населението, външна и вътрешна търговия, обмяна на валута и търговия с ценни книжа, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от Тайсир Мохамед Ел Джамал.

13545

Софийският градски съд на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност регистрира промени по ф.д. № 811/89 на 1 състав за държавна фирма “Контролно - заваръчни устройства” (обявление № 6430, ДВ, бр. 57/89): освобождава генералния директор X.X.X.; вписва за генерален директор и представляващ фирмата X.X.X..

13546

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 9581А/90 на 1 състав за “Промимпекс” - ООД (обявление № 14787, ДВ, бр. 92/90): ново седалище и адрес на управление - София, община “Изгрев”, ул. Жолио - Кюри 20.

13547

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 6514, т. 109, р. 1, стр. 82, по ф.д. № 33651/92 на 1 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Ахник” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Изгрев”, кв. Изток, ул. Незабравка, бл. 42А, вх. А, ет. 6, ап. 13, и с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна дейност и предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е със съдружници Ахмет Хамди Явуз и Ниязи Ялдъз, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от Ахмет Хамди Явуз.

13548

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 6162, т. 105, р. 1, стр. 189, по ф.д. № 31830/92 на 1 състав преобразуването на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Муган - ТХ” - ЕООД, в дружество с ограничена отговорност с фирма “Муган” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Триадица”, ул. Ярослав Вешин, бл. 16, вх. Д, ап. 50, и с предмет на дейност: производство и търговия с всякакъв вид стоки и услуги, търговия с безалкохолни и алкохолни напитки, цигари, хранителни и промишлени стоки, селскостопанска и животинска продукция, кафетерия, ресторантьорство и хотелиерство, внос, износ, търговскопосреднически, комисионерски, консигнационни, туристически и транспортни услуги, дейности, незабранени със закон. Дружеството е със съдружници Тарек Мустафа Ибрахим и Монтасер Абдул Салам Дибо, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от управителя Тарек Мустафа Ибрахим.

13549

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 26699/91 на 1 състав за фирма “ППС - Комплекс” - ООД (обявление № 967, ДВ, бр. 15/92): заличава съдружника X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

13550

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 497, т. 13, р. 1, стр. 85, по ф.д. № 20029/91 на 1 състав преобразуването на дружество с ограничена отговорност с фирма “АМС Трейд енд Форуърдинг” - ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “АМС - Трейд енд Форуърдинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Оборище”, ул. Васил Друмев 7, вх. Б, и с предмет на дейност: вътрешнотърговска, външноикономическа, спедиторска и транспортна дейност, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, търговия и сервиз на машини и съоръжения, лизингова, издателска и печатарска дейност. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

13551

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 7100, т. 115, р. 1, стр. 48, по ф.д. № 1755/93 на 1 състав преобразуването на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Римекс­93” - ЕООД, в дружество с ограничена отговорност с фирма “Римекс - 93” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Надежда”, ж.к. Надежда 2, бл. 231, вх. А, ап. 2, и с предмет на дейност: вътрешно - и външнотърговска дейност с всякакъв вид стоки, незабранени със закон, проектиране и разработка на програмни продукти, транспортна дейност и всякакви други разрешени услуги, производство на всички видове незабранени стоки и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от X.X.X..

13552

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 9406/90 на 1 състав за “Зитко” - ООД (обявление № 15191, ДВ, бр. 100/90): дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

13553

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 7960, т. 123, р. I, стр. 98, по ф.д. № 5787/93 на 1 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Велина ­ Стоянов” ­ ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Искър”, ж.к. Дружба 2, бл. 413, вх. А, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: производство, съхранение и реализация на стоки от селското стопанство, хранително - вкусовата и леката промишленост; превозна и спедиционна дейност (без жп транспорт), туристическа, хотелиерска и ресторантска дейност; извършване на търговски, финансови и правни сделки за своя и чужда сметка; търговско представителство и посредничество; външноикономическа дейност, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се представлява и управлява от X.X.X..

13554

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 6508/90 на 1 състав за “Балкантел” - ООД (обявление № 4842, ДВ, бр. 44/92): вписва втори управител на дружеството X.X.X., който ще действа заедно и поотделно с управителя X.X.X..

13555

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 10632, т. 150, р. 1, стр. 78, по ф.д. № 18459/93 на 2 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Поли­ЕФ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Изгрев”, бул. Драган Цанков, 59­63, вх. В, ап. 21, и с предмет на дейност: производство и реализация на тръбно - модулни конструкции за дизайн и интериор, производствена и търговска дейност в сферата на металообработващата, дървообработващата и леката промишленост, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, бюра за обмяна на валута, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска и маркетингова дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция от животински и растителен произход, вкл. екзотични плодове и подправки, автокъща, сервиз и пътна помощ, комплексна дейност по физическа и въоръжена охрана (след съответно разрешение от МВР), осигуряване и защита на обекти и лица и осигуряване на личните и стопанските интереси на фирми и граждани, събиране на информация за факти, обстоятелства и събития, тяхното изясняване и установяване в съответствие с законодателството, откриване и експлоатация на верига от фирмени магазини, бутици, кафенета, чайни, сладкарници, ресторанти, аперитиви, фурни, заведения за бърза закуска и увеселителни игрални салони с механични, видео - и електронни забавни игри (без хазарт), търговия, обслужване и сервиз на компютри, хардуер и софтуер, изкупуване и преработка на вторични суровини, джоинт венчър, внос, износ, реекспорт, бартер. Дружеството е със съдружници ЕТ “X.X.”­X.X., Кюстендил, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

13556

Софийският градски съд на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност регистрира по ф.д. № 466/89 на 1 състав промени за общинска фирма “Хлебни изделия”: вписа като генерален директор на фирмата X.X.X.; промяна в седалището и адреса на управление на фирмата ­ София, община “Лозенец”, кв.Хладилника, ул. Сребърна 21.

13560

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписва в търговския регистър по ф.д. № 27408/91 на 1 състав прехвърляне собствеността на фирмата на едноличния търговец X.X.X. с фирма ЕТ “X.X. - Интелект консулт” - София, на X.X.X. - Табакова от София и я вписва като едноличен търговец с фирма “Интелект консулт­ X.X.”, със седалище и адрес на управление София, община “Възраждане”, Зона Б - 18, бл. 13, ателие 3.

13561

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписва в търговския регистър по ф.д. № 27408/91 на 1 състав прехвърляне собствеността на предприятие от едноличния търговец X.X.X. от София с фирма “Вероника­ X.X.” със седалище и адрес на управление София, община “Илинден”, ул. Кирил Пчелински, бл. 61, вх. 1, на X.X.X. от София и го вписва като едноличен търговец с фирма “Вероника - X.X.” със седалище и адрес на управление София, община “Илинден”, ул. Кукуш, бл. 59, вх. 1, ет. 2, ап. 10.

13562

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 1367, т. 35, р. 1, стр. 140, по ф.д. № 569/92 на 1 състав преобразуването на дружество с ограничена отговорност с фирма “Синком” - ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Синком” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Средец”, ул. Фритьоф Нансен 11­13, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, спедиторска и транспортна дейност, трансфер на научноизследователски продукти, организиране на лотарии, търгове и аукциони, импресарска дейност, строителство и ремонтни работи, международен и вътрешен туризъм, производство и търговия с благородни метали и предмети от тях (при спазване изискванията на закона), посредничество и агентсво на местни и чуждестранни физически и юридически лица, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 500 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

13563

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 33463/92 на 1 състав за “Рингие България” - ЕООД (обявление № 855, ДВ, бр. 18/93): вписва ново седалище и адрес на управление София, община “Средец”, ул. Ангел Кънчев 1.

13564

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 285, т. 3, р. 2, стр. 171, по ф.д. № 4885/91 на 2 състав преобразуването на дружество с ограничена отговорност с фирма “Пексим Ко” - ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Пексим” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Красно село”, ж.к. Бели брези, бл. 11, и с предмет на дейност: производство (без забранените със закон), вътрешна и външна търговия, представителство (без процесуално). Дружеството е с капитал 1 000 000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от X.X.X.. Дружеството поема активите и пасивите на преобразуваното “Пексим Ко” - ООД.

13565

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9254, т. 136, р. 1, стр. 124, по ф.д. № 13141/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Фокс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Оборище”, ул. Бенковски 9, и с предмет на дейност: покупко - продажби и други прехвърлителни сделки с надвижими имоти, придобиване право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти, отдаване на недвижими имоти под наем, строителство, архитектура и дизайн, организиране и предпечатна подготовка на периодични и непериодични издания и възлагането им за отпечатване на държавни и обществени печатници, търговия с печатни произведения и с произведения на изкуството (без паметници на изкуството), рекламна дейност (без кино и печат) и продуцентски услуги, външно - и вътрешнотърговска дейност, обменни, бартерни, компенсационни, финансови и други сделки, лизинг, реекспорт на стоки и услуги, покупко - продажба на едро и дребно на стоки за тежката, леката и хранително - вкусовата промишленост, електрониката и лазерната техника, комисионна, консигнационна, оказионна и антикварна дейност, спедиторска дейност и транспортни услуги на пътници в страната и в чужбина, складова и маркетингова дейност, производство на промишлени и хранителни стоки, селскостопанска продукция и тяхната реализация, вътрешна и международна туристическа дейност, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната и в чужбина, на физически и юридически лица, ресторантьорство и хотелиерски услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 51 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

13567

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9212, т. 136, р. 1, стр. 40, по ф.д. № 13136/93 дружество с ограничена отговорност с фирма “В А М” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 192, вх. А, ет. 3, ап. 8, и с предмет на дейност: производство и търговия в страната и в чужбина с дискови и запаметяващи устройства, продукти на микроелектрониката и програмни продукти, строителство, експлоатация и търговия с обекти и стоки на петролната и химическата промишленост, строителство, продажба, отдаване под наем и посреднически сделки с недвижими имоти и сгради и организиране на публични търгове, производство и търговия със стоки на леката и хранително - вкусовата промишленост, хотелиерство, външнотърговска дейност - внос и износ на стоки и услуги, маркетинг, реекспорт, лизинг, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, юридически услуги и консултации, спедиционна дейност с организиране на търгове за продажба и отдаване под наем на машини за стопански и битови нужди и свързаните с това дейности, специфични външнотърговски операции с изделия от специалното производство, контролирано от МС и МО (след получаване на съответните разрешения), осъществяване на издателска, продуцентска, рекламна и свързаните с тях дейности, отдаване под наем и продажба на аудио - и видеокасети, благотворителна и дарителска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от съдружниците X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.заедно и поотделно.

13568

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9181, т. 135, р. 1, стр. 176, по ф.д. № 12977/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Комотини” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Оборище”, ул. Гълъбец 2, вх. А, ет. 6, и с предмет на дейност: производство, търговия на дребно и едро в страната, внос и износ, транспортна дейност, вътрешен и международен туризъм, информационни и рекламни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, консигнационна, консултантска и други подобни дейности, представителство на чужди фирми, посредничество, мениджмънт, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от Димитриос Андониос Саулидис.

13569

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9285, т. 136, р. 1, стр. 186, по ф.д. № 12641/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Веди - София” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Средец”, ул. Раковски 152, и с предмет на дейност: външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт, обменни операции, лизинг, представителство в страната и в чужбина, транспортни услуги, спедиция, таксиметрови услуги, проектиране, проучване и строителство, производство и търговия със стоки за бита, селскостопанска продукция, валутна дейност, охранителна дейност, инвестиции, услуги на населението, туристическа и търговска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X..

13570

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9500, т. 139, р. 1, стр. 10, по ф.д. № 13292/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Футуро” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Слатина”, ул. Фильо Заприянов 4, и с предмет на дейност: производство и търговия със стоки от леката, хранително - вкусовата и тежката промишленост, търговия с химически и петролни продукти, изкупуване, заготовка и преработка на селскостопанска и животинска продукция, реекспортни, бартерни, лизингови комисионни и консигнационни сделки, организиране на туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, строително - монтажна дейност, представителство и посредничество на чуждестранни физически и юридически лица, изкупуване и търговия с диворастящи билки и плодове, внос и износ на стоки и услуги по предмета на дейност на фирмата и други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик Алдо Ди Микеле Ламардо.

13571

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9502, т. 139, р. 1, стр. 14, по ф.д. № 13296/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Алексиминвест” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Панчарево”, с.Бистрица, ул. Никола Попов 130, и с предмет на дейност: инвестиционно проучване, проектиране, строителство,предприемачество, експертни оценки, консултантски услуги и други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

13572

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9395, т. 138, р. 1, стр. 2, по ф.д. № 12997/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Юпитер­ стомана” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Подуяне”, ул. Константин Фотинов 2, ет. 4, и с предмет на дейност: строителна, вътрешна и външна търговия - внос, износ, реекспорт, бартерни и компенсационни сделки, консигнационна, комисионна и оказионна търговска дейност, производствена, инженерингова, лизингова, маркетингова, ноу - хау, посредническа, транспортна, селскостопанска, туристическа и таксиметрова дейност, търговско представителство, хотелиерство и ресторантьорство и всякаква друга дейност, незабранена с нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 300 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X., а в негово отсъствие от X.X.X..

13573

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9197, т. 136, р. 1, стр. 10, по ф.д. № 12988/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Нинка Системс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Красно село”, ж.к. Борово, бл. 225, вх. Б, ет. 4, ап. 25, и с предмет на дейност: вътрешно - и външнотърговска дейност, представителство, посредничество, агентство, производство на стоки с цел продажба, туризъм, рекламна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, откриване и експлоатация на кафетерии и заведения за забавни игри (по установения ред), изкупуване, преработка и реализация на суровини, материали и готова продукция, строителна, транспортна и сервизна дейност, курсове за обучение, услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13574

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9497, т. 139, р. 1, стр. 4, по ф.д. № 12999/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Оверсийз Шипинг Къмпани” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление София, община “Надежда”, кв. Илиянци, ул. 281 № 26, и с предмет на дейност: търговия със стоки от всякакъв вид, внос и износ на стоки, вкл. бартерни, реекспортни и други специфични външнотърговски операции, превоз на стоки по суша и море, вътрешни и международни транспортни услуги, комисионерство, представителство, посредничество и агентство за български и чуждестранни лица и други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик Йегия Себух Йеиазарян.

13575

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9134, т. 135, р. 1, стр. 86, по ф.д. № 12796/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Фен Мияо” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Надежда”, ж.к. Надежда 3, бл. 301, ет. 6, ап. 40, и с предмет на дейност: строителство, проектиране, проучване и реконструкция на сгради и други съоръжения, производство и реализация на изделия в областта на машиностроенето и други отрасли на промишлеността и селското стопанство, проектиране, разработване, създаване и реализация на авангардни технологии, ноу - хау, авторски произведения, промишлени образци и други обекти на интелектуалната собственост, консултантска, инженерингова, маркетингова, лизингова и информационна дейност и услуги, външно - и вътрешнотърговска дейност във всички разрешени със закон форми и с всички видове стоки, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортна, таксиметрова и спедиторска дейност в страната и в чужбина, автоуслуги, търговия с петролни продукти и транспортни средства, хотелиерство, ресторантьорство, експлоатация на увеселителни заведения (без хазарт), туристическа дейност и услуги, импресарска и издателска дейност, предпечатна подготовка, рекламна дейност (без кино и печат) и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници Чен Лин Фен, Чен Мяо Лин, Чен Шао Пин, Зу Шу Юн, Лиу Кин Лон, Уанг Ян Бо, Зу Ай Мей, Чен Йонг Куа и се представлява и управлява от Чен Лин Фен.

13576

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9226, т. 136, р. 1, стр. 68, по ф.д. № 13127/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Шести май Инженеринг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Средец”, ул. Сан Стефано 14, и с предмет на дейност: проучване, проектиране, строителство и свързаните с тези дейности главно и подизпълнителско предприемачество на граждански обекти, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, обзавеждане и експлоатация на обекти, консултации, технически експертизи и експертни оценки, инженеринг, ремонти и други строителни услуги, управленски услуги, свързани с инвестирането и финансирането на строителни и ремонтни дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

13577

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9135, т. 135, р. 1, стр. 88, по ф.д. № 12797/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Чен Зен Зу” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 602, вх. Г, ап. 89, и с предмет на дейност: строителство, проектиране, проучване и реконструкция на сгради и други съоръжения, производство и реализация на изделия в областта на машиностроенето и други отрасли на промишлеността и селското стопанство, проектиране, разработка, създаване и реализация на авангардни технологии, ноу - хау, авторски произведения, промишлени образци и други обекти на интелектуалната собственост, консултантска, инженерингова, маркетингова, лизингова и информационна дейност и услуги, външно - и вътрешнотърговска дейност във всички разрешени със закон форми и с всички видове стоки, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортна, таксиметрова и спедиторска дейност в страната и в чужбина, автоуслуги, търговия с петролни продукти и транспортни средства, хотелиерство, ресторантьорство, експлоатация на увеселителни заведения (без хазарт), туристическа дейност и услуги, импресарска и издателска дейност, предпечатна подготовка, рекламна дейност (без кино и печат) и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници Чен Лин Пин, Зен Ксяо Канг, Зу Ли Куин и се представлява и управлява от Чен Лин Пин.

13578

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9211, т. 136, р. 1, стр. 38, по ф.д.№ 13137/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Андреас - ВЕМ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 192, вх. А, ет. 3, ап. 8, и с предмет на дейност: производство и търговия в страната и в чужбина с дискови и запаметяващи устройства, продукти на микроелектрониката и програмни продукти, строителство, експлоатация и търговия с обекти и стоки от петролната и химическата промишленост, строителство, продажба, отдаване под наем и посреднически сделки с недвижими имоти и сгради и организиране на публични търгове, производство и търговия със стоки от леката и хранително - вкусовата промишленост, хотелиерство, външнотърговска дейност - внос и износ на стоки и услуги, маркетинг, реекспорт, лизинг, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, юридически услуги и консултации, спедиционна дейност с организиране на търгове за продажба и отдаване под наем на машини за стопански и битови нужди и свързаните с това дейности, специфични външнотърговски операции с изделия от специалното производство, контролирано от МС и МО (след получаване на съответните разрешения), издателска, продуцентска, рекламна и свързаните с тях дейности, отдаване под наем и продажба на аудио - и видеокасети, благотворителна и дарителска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници “Андреас” - ЕООД, и концерн “ВЕМ” - Армения, и се представлява и управлява от Агоп Аршак Гарабедян и X.X.X. заедно и поотделно.

13579

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12542, т. 169, р. 1, стр. 114, по ф.д. № 25240/93 на 4 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Литан” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Триадица”, ул. Цар Асен 4, ет. 2, и с предмет на дейност: комплексни административно - правни, счетоводни, битови и сервизни услуги, пласментно - снабдителска и търговска дейност на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки в страната и в чужбина, външнотърговска дейност, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство, посредничество и агентство на наши и чуждестранни предприятия в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

22728

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9735, т. 141, р. 1, стр. 82, по ф.д. № 13949/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Адел дженерал трейдинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Оборище”, ул. Екзарх Йосиф 76, вх. Б, и с предмет на дейност: вътрешно - и външнотърговска дейност на едро и дребно, вкл. в свободните безмитни зони, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни граждани и юридически лица в страната и в чужбина, реклама и маркетинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик Адел Фадел Ал Тауил.

13580

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9100, т. 135, р. 1, стр. 18, по ф.д. № 11994/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Еффемме” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление София, община “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 222, вх. В, ет. 5, ап. 54, и с предмет на дейност: търговия, производство на стоки с цел продажба, организиране на маркетингови, мениджърски курсове, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна и издателска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик Маурицио Ферери.

13581

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 8888, т. 132, р. 1, стр. 183, по ф.д. № 11823/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Адес” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Студентска”, ж.к. Младост (Мусагеница), бл. 85, вх. 2, ап. 20, и с предмет на дейност: търговия, маркетинг и реклама, транспорт, услуги, управление и търговско представителство на стопански дейности и фирми, инженерингова, предприемаческа и посредническа дейност в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

13582

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9710, т. 141, р. 1, стр. 30, по ф.д. № 13950/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Нова Америка” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Средец”, ул. Ангел Кънчев 20А, и с предмет на дейност: вътрешно - и външнотърговска дейност със стоки и услуги (без забранените), организация, разработване и производство на стоки за бита, откриване на верига от магазини и заведения, организиране и поддържане на верига от складове, комисионерска и консигнационна дейност, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортна дейност и всички други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

13583

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9429, т. 138, р. 1, стр. 68, по ф.д. № 13938/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Ибра къмпани” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Младост”, ж.к. Младост, бл. 75, вх. 2, ет. 3, ап. 31, и с предмет на дейност: вътрешно - и външнотърговска дейност, посредничество, представителство (без процесуално) и агентство, производство на стоки с цел продажба, услуги, строителна и транспортна дейност, туризъм, рекламна дейност, хотелиерство, откриване и експлоатация на заведения за обществено хранене и забавни игри (по установения ред) и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик Ибрахим Абдалла Мохамед Хер.

13584

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9612, т. 139, р. I, стр. 34, по ф.д. № 13941/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “М и Л Интернешънъл трейд къмпани” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Слатина”, ул. Светлоструй 4, бл. 30, вх. А, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, внос, износ, бартер, реекспорт, търговско представителство на чужди фирми и юридически лица, посредничество, откриване и експлоатация на павилиони, бутици и магазини, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна и информационна дейност, маркетингово проучване, организиране на курсове, томболи, лотарии, забавни и увеселителни игри, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от тримата съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

13585

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9188, т. 135, р. I, стр. 192, по ф.д. № 13150/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Соло джи” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Студентска”, кв. Дървеница, ул. Дъбница 20, ап. 7, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, транспортна, туристическа и рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, обмяна на валута и друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X..

13586

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 8889, т. 132, р. 1, стр. 185, по ф.д. № 11832/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Балкан трейдинг къмпани” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Триадица”, бул. Витоша 36, и с предмет на дейност: търговска дейност, внос, износ, маркетинг, разпространение, консигнация, производство, услуги, както и извършването на други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

13587

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9571, т. 139, р. 1, стр. 152, по ф.д. № 13577/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Крани” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Нови Искър”, кв. Кубратово, ул. Г. Димитров 8, и с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени, селскостопански и други стоки, външна търговия - внос и износ, реекспорт, бартерни, компенсационни, посреднически и други външнотърговски дейности, хотелиерство, ресторантьорство, туристически, превозни, медицински и други услуги за фирми и граждани, строителство, външноикономическа дейност, представителство и агентство в страната и в чужбина, дървообработване, производство и търговия на стилна мебел и други изделия от дърво, всякакви дейности, пряко или косвено свързани с предмета на дейност, търговски по смисъла на чл. 1, ал. 1 ТЗ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X. и X.X. заедно и поотделно.

13588

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9120, т. 135, р. 1, стр. 58, по ф.д. № 12005/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Дженко Пелле” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление София, община “Възраждане”, ул. Шар планина 55, и с предмет на дейност: производство и търговия със стоки на бита, селското стопанство, химически препарати, хранително - вкусовата промишленост и индустрията, лекарствени средства и субстанции за тяхното производство (след съответно разрешение от компетентните органи), търговия с течни горива, проектантска, консултантска и строителна дейност, дизайнерство и моделиерство, ресторантьорство и кафетерия, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, маркетинг и лизинг, автосервизна дейност, всякаква друга дейност и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от съдружниците X.X.X., Перич Предраг, Романелли Рино, Самарджия Александар.

13589

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9002, т. 134, р. 1, стр. 14, по ф.д. № 12007/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Сенто трейд” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Оборище”, ул. Искър 13, и с предмет на дейност: производствени, строителни, окомплектовъчни, ремонтни, сервизни, бутикови, комунално - битови, транспортни, всички видове търговски и външнотърговски, зъболекарски, издателски (до печат) и всички свързани с посочените дейности и услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 300 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X. и се управлява и представлява от управителите съдружници заедно и поотделно.

13590

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9323, т. 137, р. 1, стр. 62, по ф.д. № 12697/93 на 5 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Уърлдуайд Холидейс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Средец”, бул. Витоша 1А, и с предмет на дейност: туристическо - ваканционен бизнес, хотелиерство, всякаква търговска и промишлена дейност, предоставяне на всякакви услуги, търговско представителство и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик Дейвид Винсент Хайли.

13086

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9354, р. 1, стр. 122, по ф.д. № 13268/93 на 2 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “България - Гърция 2000” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Красно село”, бул. Македония 34, и с предмет на дейност: внос от Гърция или от трети страни на хранителни продукти, нектари, сладоледи, питиета, бисквити, тестени произведения, млечни продукти и други произведения за консумация на блага и създаване на мрежа за разпределение и продажба на тези произведения, износ от България за Гърция и други страни на съответни произведения и първични суровини за производство на тези произведения в Гърция и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от Йоанис Астериос Магриотис.

13087

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал.1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 10048, т. 144, р. 1, стр.110, по ф.д. № 9096/93 на 1 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Глория - Милев” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Витоша”, ул. Стар беловодски път 51, кв. Бояна, и с предмет на дейност: вътрешно - и външнотърговска дейност, информационно обслужване и консултантски услуги в областта на търговията и услугите, маркетинг и реклама, създаване и експлоатация на спортно - оздравителни и козметични центрове, подготовка и обучение на кадри в танцовото изкуство (модерен балет), туристическа, ресторантска и хотелиерска дейност, посредничество и представителство за местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

13088

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 10192, т. 145, р. 1, стр.198, по ф.д. № 16391/93 на 1 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Свети Йосиф” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Сердика”, кв. Красна поляна, бл. 56А, вх. В, ет. 3, и с предмет на дейност: създаване и експлоатация на предприятия за обработка на дърво и производство на изделия от дърво, мебели, къщички - заводско изпълнение, снабдяване на промишлени и граждански обекти с обработени материали и специално оборудване, стоки за народно потребление и услуги, производство с цел продажба на изделия от дърво - прозорци и врати, мебели, къщички в разглобено състояние, паркет и паркетни плоскости, дограма, корнизи, профили, стоки за народно потребление на база прогресивни технологии, безотпадъчни и екологично чисти производства, организиране на съвместни научно - технически центрове за обмяна на опит и подготовка на кадри, ноу - хау и внедряване на нови технологии, транспортна дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е със съдружници Джулиано Бергамин, Джакомо Бергамин, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

13089

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 10127, т. 145, стр. 64, по ф.д. № 16560/93 на 1 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Фреско” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Красна поляна”, ул. Хъшове 1, и с предмет на дейност: вътрешно - и външнотърговска дейност и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X..

13090

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9954, т. 143, р. 1, стр.118, по ф.д. № 16553/93 на 1 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Нова ок интернационал търговия” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Слатина”, кв. Слатина, бл. 5, вх. В, ап. 24, и с предмет на дейност: вътрешно - и външнотърговска дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна, спедиторска дейност в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, строителна и предприемаческа дейност, реклама, сервиз на машини и съоръжения, производство и търговия с хлебни и сладкарски изделия, производство, преработка и търговия с промишлени стоки за широко потребление, промишлена и битова електроника и електротехника, хранителни и селскостопански стоки и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е със съдружници Донг Лианиуан и Хуанг Ксиаоиуан, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от двамата съдружници заедно и поотделно.

13091

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 10397, т. 148, р. 1, стр. 7, по ф.д. № 16389/93 на 1 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Кахил” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Люлин”, ж.к. Люлин 10, бл. 143, ет. 8, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, импорт, експорт и друга дейност, разрешена със закон. Дружеството се представлява и управлява от Хусейн Абдалах Кахил и е с капитал 50 000 лв.

13092

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 1068, т. 145, р. 1, стр.148, по ф.д. № 16392/93 на 1 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Стебо 93” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Красно село”, ул. Никола Кофарджиев 3, и с предмет на дейност: производство на безалкохолни и високоалкохолни напитки, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа и производство на стоки с цел продажба, сделки с недвижими имоти, предприемаческа дейност, търговско представителство и агентство на български или чуждестранни физически или юридически лица, комисионна, спедиционна, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, вътрешно - и външнотърговска, транспортна, хотелиерска и ресторантска дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от двамата съдружници заедно и поотделно.

13093

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 1056, т. 145, р. 1, стр. 124, по ф.д. № 16923/93 на 1 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “7М - Инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Средец”, ул. Граф Игнатиев 18, и с предмет на дейност: търговска дейност с всички незабранени със закон стоки, външнотърговска, инвеститорска, строително - ремонтна, рекламна, издателска и туристическа дейност, агентство и изпълнение на поръчки на местни и чуждестранни лица и всякаква друга дейност в страната и в чужбина, незабранена със закон. Дружеството е със съдружници ФБК “7М” - АД, и СД “Про бизнес - КЛ”, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X..

13094

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9822, т. 142, р. 1, стр. 56, по ф.д. № 14502/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Слем Импекс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Сердика”, бул. Мария - Луиза 68, ет. 6, ап. 11, и с предмет на дейност: производство, търговия (вътрешна и външна) и услуги в различни отрасли на икономиката и всякаква друга дейност, която българското законодателство не забранява. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

13720

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9573, т. 139, р. 1, стр. 156, по ф.д. № 14490/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Дун Тиен” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Слатина”, кв. Редута, ул. Владо Тричков 7А, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, ресторантьорство, производствена дейност, мениджмънт, търговско посредничество, представителство и агентство на чужди фирми и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници У Тъ Мин, Дзин Хуан Пу и Уан Джън Дин ­ всички от КНР, и се управлява и представлява от управителя У Тъ Мин.

13721

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9723, т. 141, р. 1, стр. 58, по ф.д. № 14312/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Европлан” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Студентска”, кв. Витоша, бл. 1, ап. 2, и с предмет на дейност: покупко - продажба на недвижими имоти, строителна и инвеститорска дейност, търговска дейност в страната и в чужбина, търговия с промишлени стоки, стоки за бита и хранителни стоки, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и в чужбина, превози на пътници и товари в страната и в чужбина, рекламна и импресарска дейност, туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X..

13722

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9876, т. 142, р. 1, стр. 164, по ф.д. № 14941/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Глас Клиининиг България” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление София, община “Искър”, ж.к. Дружба, бл. 37, вх. Г, ап. 9, и с предмет на дейност: външноикономическа и селскостопанска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, покупка на ценни книжа с цел продажба, транспортна и спедиторска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, рекламна дейност, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква дейност, незабранена със закон. Дружеството е със съдружници Йоанис Константинос Венетикидис, X.X.X., X.X.X. и X.X.X., с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

13723

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 10470, т. 148, р. 1, стр. 152, по ф.д. № 17564/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Феникс - интернационал” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Оборище”, ул. Раковски 82, и с предмет на дейност: търговска, производствена, външноикономическа, строителна, предприемаческа, транспортна, спедиторска и туристическа дейност и услуги, представителство, агентство и посредничество, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е със срок 25 години, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от управителя Харалам - Бос Ставрос Теофрасту.

13724

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 10407, т. 148, р. 1, стр. 26, по ф.д. № 17573/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Химодикс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Витоша”, ул. Панайот Пипков 9А, и с предмет на дейност: производство и реализация на миещи и перилни препарати, вътрешно - и външнотърговска дейност, внос - износ, ресторантьорство, хотелиерство, кафетерия, откриване на магазини и бутици, товарни транспортни услуги в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X..

13725

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 10269, т. 146, р. 1, стр. 152, по ф.д. № 17714/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Остер” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Средец”, ул. Мизия 1, и с предмет на дейност: строителство, проектиране, проучване и реконструкция на сгради и други съоръжения, производство и реализация на изделия в областта на машиностроенето и други отрасли на промишлеността и селското стопанство, проектиране, разработка, създаване и реализация на авангардни технологии, ноу - хау, авторски произведения, промишлени образци и други обекти на интелектуалната собственост, консултантска, инженерингова, маркетингова, лизингова и информационна дейност и услуги, външно - и вътрешнотърговска дейност във всички разрешени със закон форми и с всички видове стоки, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортна, таксиметрова и спедиторска дейност в страната и в чужбина, автоуслуги, пътна помощ, търговия с петролни продукти и транспортни средства, хотелиерство, ресторантьорство, експлоатация на увеселителни заведения (без хазарт), туристическа дейност и услуги, импресарска и издателска дейност, предпечатна подготовка, рекламна дейност (без кино и печат), медицинско и стоматологично обслужване, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X.ьо, Исмет Абази, Сами Шала Хамди и се управлява и представлява от X.X.X.ьо и Исмет Абази заедно и поотделно.

13726

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 10401, т. 148, р. 1, стр. 14, по ф.д. № 17094/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Вес - Комерс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Средец”, бул. Витоша 39, и с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка на селскостопанска продукция, производство на промишлени стоки и стоки за бита, на стоки от хранително - вкусовата промишленост, изкупуване на диворастящи плодове и животни, търговия (вътрешна и външна), бартер, консигнация, комисион, оказион, представителство на наши и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, транспортно - туристическа дейност в страната и в чужбина и транспорт на пътници и товари в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 51 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

13727

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 10385, т. 147, р. 1, стр. 182, по ф.д. № 17863/93 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Ривйера интернешънъл” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Красно село”, ж.к. Лагера, бл. 40, вх. А, ет. 18, ап. 81, и с предмет на дейност: покупко - продажба на стоки и други вещи в първоначален, преработен и обработен вид, покупка на ценни книжа с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, спедиционна, складова, комисионна, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео - и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, покупки, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос, износ, експорт, реекспорт, бартерни сделки, всички други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от Абас Али Езедин.

13728

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 10469, т. 148, р. 1, стр. 150, по ф.д. № 17563/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Хелимекс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Лозенец”, ул. Цанко Церковски 60, и с предмет на дейност: външно - и вътрешнотърговска дейност, производство, изкупуване, преработка и търговия с промишлени, селскостопански и хранително - вкусови стоки, транспортна, таксиметрова и спедиторска дейност, търговски услуги, трансфер на ноу - хау и технологии, консултантска, маркетингова и рекламна дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници Елин Аагренсвендсен и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

13729

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 10246, т. 146, р. 1, стр. 106, по ф.д. № 17403/93 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Дрита” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Искър”, ж.к. Дружба, бл. 259, вх. В, ап. 72, и с предмет на дейност: внос, износ и реекспорт, производство и търговия с промишлени, хранителни и селскостопански стоки, финансови и валутни операции (без банково и застрахователно дело), хотелиерство и ресторантьорство, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, търговия с недвижими имоти, всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от двамата съдружници X.X.X. и Арифи Голип заедно и поотделно.

13730

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 10542, т. 149, р. 1, стр. 96, по ф.д. № 15763/93 на 5 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Интерагро и Фудконсулт” - ООД, със седалище София, община “Средец”, ул. Съборна 9, ет. 4, и с предмет на дейност: консултативни и инженерингови услуги за нуждите на селското стопанство и селскостопанската индустрия. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 100 000 лв., със съдружници “ВИАНД - 13” - ООС, Костинброд, и “Фудконсулт” - Холандия, и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

14181

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 10628, т. 150, р. 1, стр. 70, по ф.д. № 3555/93 на 5 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Банкстройкомплект” - ООД, със седалище София, община “Лозенец”, бул. Черни връх 94, и с предмет на дейност: търговия с промишлени, хранителни и селскостопански продукти, изкупуване и продажба на строителни материали, всякакъв вид проектиране и строителство в страната и в чужбина, предприемачество, външноикономическа дейност - внос, износ, реекспорт, бартер, лизинг, транспорт и спедиторска дейност в страната и в чужбина, посредничество при покупко - продажба на недвижими имоти, специфични външнотърговски операции, представителство, комисионерство, посредничество и агентство на български и чуждестранни фирми, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници “Гилс - 43” - ООД, София, “Омикрон” - АД, Пловдив, и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

14182

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9949, т. 143, р. 1, стр. 108, по ф.д. № 15144/93 на 6 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Аякс - Вал - Ауто” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Лозенец”, кв. Витоша, ул. 433 № 10, и с предмет на дейност: превоз на пътници и товари, ремонт и продажба на автомобили, оказионна и комисионна търговия, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, външноикономическа дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

14183

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9948, т. 143, р. 1, стр. 106, по ф.д. № 15145/93 на 6 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Аякс - Нелторг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Лозенец”, кв. Витоша, ул. 433 № 10, и с предмет на дейност: оказионна и комисионна търговия, търговски операции с цветни и черни метали, внос, износ, бартер и реекспорт, обменни операции, външноикономическа дейност, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и се управлява и представлява от двамата съдружници заедно и поотделно.

14184

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. 1130/90 на 2 състав за “Финансово - брокерска компания 7М” - АД (обявление № 4071, ДВ, бр. 40/91): заличава от предмета на дейност “финансови и икономически експертизи и консултации, организация на финансиране на проекти, аудиторска дейност”.

14185

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9947, т. 143, р. 1, стр. 104, по ф.д. № 15146/93 на 6 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Аякс - ГВ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Лозенец”, кв. Витоша, ул. 433 № 10, и с предмет на дейност: производство на хляб и тестени изделия, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция, търговия с промишлени и хранителни стоки, внос, износ, бартер, реекспорт, външноикономическа дейност, други видове дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от двамата съдружници заедно и поотделно.

14186

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9946, т. 143, р. 1, стр. 102, по ф.д. № 15147/93 на 6 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Аякс­ строй” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Лозенец”, кв. Витоша, ул. 433 № 10, и с предмет на дейност: проектиране, строителство и вътрешно оформление на обществени и частни сгради, производство и търговия със строителни материали, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, външноикономическа дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и се управлява и представлява от двамата съдружници заедно и поотделно.

14187

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9945, т. 143, р. 1, стр. 100, по ф.д. № 15148/93 на 6 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Аякс­ Витоша” - ООД, със седалище и адрес на управление София, община “Лозенец”, кв. Витоша, ул. 433 № 10, и с предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, оказионна и комисионна търговия, внос - износ, бартер, реекспорт, обменни операции, външноикономическа дейност, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция, услуги в областта на метало - и дървообработването, рекламна дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

14188

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира под № 465, т. 9, р. 2, стр. 125, по ф.д. № 17866/93 на 3 състав еднолично акционерно дружество с държавно имущество с фирма “Академично строителство” - ЕАД, със седалище и адрес на управление София, община “Студентска”, ул. Стоян Едрев, бл. 1А, и с предмет на дейност: проектиране, ново строителство, реконструкция и модернизация, ремонт и поддържане, абонаментно и аварийно обслужване на сградния фонд на образованието и просветата, жилищни, обществени, промишлени сгради, магазини, офиси и друго набираемо строителство, изпълнение на инсталации - електрически, отоплителни, канализационни и водопроводни мрежи, дърводелски и тапицерски услуги, автосервизна дейност, транспортни и таксиметрови услуги в страната и в чужбина със собствени или наети под аренда МПС, производство на бетонови разтвори и изделия с предоставяне на строителна механизация, складова и лизингова дейност с откриване и експлоатация на верига от магазини и ателиета за ремонти, услуги и продажба на строителни материали и изделия, друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 9 992 000 лв., разпределен в 9992 акции по 1000 лв., с неопределен срок, управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., и се представлява от съвета на директорите и от изпълнителния директор X.X.X..

14190

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9248, т. 136, р. I, стр. 112, по ф.д. № 11013/93 на 4 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “ЕСА” - ООД, със седалище София, община “Лозенец”, ул. Свети Наум 26, и с предмет на дейност: обмен на валута, както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

13490

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 8827, т. 132, р. I, стр. 60, по ф.д. № 11149/93 на 4 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Виокеф - България” - ООД, със седалище София, община “Подуяне”, ул. Макгахан, бл. 119, вх. Б, ет. 5, и с предмет на дейност: търговия и производство на осветителни тела и свързаните с това услуги, транспортни услуги на физически и юридически лица в страната и в чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел експлоатация и продажба, комисионна, спедиционна, складова дейност и други услуги, търговско представителство и посредничество. Дружеството е със съдружници Теофанис Николау Каккос, Мария Николау Какку и Ирини Гарифаллу Какку, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от Ирини Гарифаллу Какку.

13491

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9062, т. 134, р. I, стр. 134, по ф.д. № 11143/93 на 4 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Бучен козяк” - ЕООД, със седалище София, община “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 104, вх. А, и с предмет на дейност: търговия с експорт - импорт, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от X.X..

13492

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9146, т. 135, р. I, стр. 108, по ф.д. № 11161/93 на 4 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Йов НММ България” - ООД, със седалище София, община “Лозенец”, ж.к. Лозенец, бул. Джеймс Баучър, бл. 122, ет. 3, ап. 9, и с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени и други стоки, външна търговия - експорт, импорт, реекспорт, бартерни, компенсационни и други външнотърговски сделки и операции, представителство на други фирми в Европа и на чуждестранни компании в България, организиране на съвместна дейност и дружества с чуждестранни компании, туристически, транспортни и други услуги за юридически и физически лица и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., Юрген Дюкерт, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X..

13493

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9422, т. 138, р. I, стр. 54, по ф.д. № 12338/93 на 4 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Джемадвайс Холидейс” - ООД, със седалище София, община “Средец”, ул. Леонардо да Винчи 3, и с предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина с всякакви видове стоки, незабранени със закон, хотелиерска, туристическа, рекламна и консултантска дейност, транспортни услуги на физически и юридически лица в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова дейност и други услуги, сделки от всякакъв вид в страната и в чужбина, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 51 000 лв., с неопределен срок, със съдружници Паникос Соломонидис, Александър Джон Синграсидис и Ричард Макс Томас и се представлява и управлява от тримата съдружници заедно и поотделно.

13494

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9193, т. 135, р. I, стр. 122, по ф.д. № 12334/93 на 4 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Асика” - ООД, със седалище София, община “Красна поляна”, ж.к. Христо Михайлов, бл. 131, вх. 7, ап. 119, и с предмет на дейност: покупка, продажба и преработка на всички видове стоки и изделия в първоначален, преработен или обработен вид (без изделия от благородни метали, скъпоценни камъни, паметници на културата), производство, пласмент, реализация, реклама на стоки за бита и производството, лицензии, преработвателни сделки, ишлеме, внос и износ на стоки, суровини, съоръжения, машини, транспортни средства, работна сила, организиране на транспортно - спедиторска дейност, хотели и хотелиерска дейност, рекламна, маркетингова, комисионна и лизингова дейност, външнотърговска дейност, представителство (без процесуално), посредничество, агентство в страната и в чужбина и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

13495

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9132, т. 135, р. I, стр. 82, по ф.д. № 12168/93 на 4 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Феликс” - ООД, със седалище София, община “Люлин”, ж.к. Люлин, ул. 601, бл. 608, вх. Б, ап. 39, и с предмет на дейност: производство и пласмент на концентрати за безалкохолни напитки и на безалкохолни напитки, производство и преработка на мляко и млечни продукти, покупка на други стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на други стоки с цел продажба, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност и предоставянето на други услуги, търговско представителство, посредничество, комисионерство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., с неопределен срок и се представлява и управлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

13496

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9009, т. 134, р. I, стр. 28, по ф.д. № 11016/93 на 4 състав акционерно дружество с фирма “Мариус” - АД, със седалище и адрес на управление София, община “Оборище”, ул. Шипка 36, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия - внос, износ, реекспорт, бартерни и компенсационни сделки, консигнационна, комисионна и оказионна търговска дейност, производствена, инженерингова, лизингова, маркетингова, ноу - хау, посредническа, строителна и селскостопанска дейност, търговско представителство, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм и транспорт, организация и експлоатация на магазинна мрежа, забавни игри (без хазарт) и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 1 500 000 лв., разпределен в 100 поименни акции по 15 000 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам. - председател, X.X.X. - изпълнителен директор, и се представлява и управлява от председателя X.X.X..

13497

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9160, т. 135, р. I, стр. 136, по ф.д. № 12333/93 на 4 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Джембо Джет” - ООД, със седалище София, община “Възраждане”, Зона Б - 18, бл. 11, ет. 10, ап. 50, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия и осъществяване на търговска дейност във всички разрешени със закон форми с всички разрешени стоки, производство и търговия с промишлена, селскостопанска и хранително - вкусова продукция, транспортна, спедиторска, агентска, представителска, посредническа, комисионерска, маркетингова, инженерингова, рекламна и консултантска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, кафе - аперитиви, сделки с недвижими имоти, външноикономическа дейност - внос, износ, реекспорт, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 51 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. - Цветанова, които го представляват и управляват.

13498

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9402, т. 138, р. I, стр. 16, по ф.д. № 12329/93 на 4 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Палмъз” - ЕООД, със седалище София, община “Искър”, ж.к. Дружба, бл. 64, вх. Б, ап. 25, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с промишлени и продоволствени стоки и вносно - износна търговия с тях, лека и преработвателна промишленост, транспортни услуги, представителство, комисионни услуги и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от Салим Мохамед Иса.

13499

Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 9064, т. 134, р. I, стр. 138, по ф.д. № 11491/93 на 4 състав дружество с ограничена отговорност с фирма “Рустик” - ООД, със седалище София, община “Оборище”, бул. Княз Дондуков 8, с предмет на дейност: дърводобиване, дървообработване, автосервизна дейност, търговия на едро и дребно, външноикономическа дейност, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници “СЛВ” - ООД, и X.X.X., със срок 30 години и се представлява и управлява от X.X.X..

13500

 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

8. - Съветът на директорите на “Феникс Роял” - АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 14.II.1994 г. в 17 ч. в офиса на дружеството, ул. Любен Каравелов 50, при следния дневен ред: 1. увеличаване на капитала на дружеството на 100 млн. лв. чрез емисия на нови акции; 2. промяна във фирменото наименование; 3. промяна в предмета на дейност; 4. промяна в адреса на управление на дружеството; 5. промяна в съвета на директорите на дружеството; 6. назначаване на дипломиран експерт - счетоводител за заверка на счетоводните документи за 1993 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. и при същия дневен ред.

186

4. - Съветът на директорите на Издателска къща “Експрес” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 14.II.1994 г. в 17 ч. в управлението на дружеството, пл. България 1, при следния дневен ред: 1. решение за увеличаване на капитала; 2. промени в състава на съвета на директорите; 3. промени в устава на дружеството; 4. избиране на експерт - счетоводители; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 21.II.1994 г. на същото място, в същия час и при същия дневен ред независимо от представения капитал.

252

Промени настройката на бисквитките