Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 16 от 25.II

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ОТ 2000 Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2000 Г.

Обн. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.84 от 21 Октомври 2005г., отм. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г.

Отменен с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 243 от 11 септември 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина - ДВ, бр. 77 от 19 септември 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят структурата, организацията на работа, функциите и числеността на персонала на Държавната агенция за българите в чужбина, наричана по-нататък "агенцията".


Чл. 2. (1) (изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.) Агенцията е орган на изпълнителната власт към министъра на външните работи за координиране провеждането на държавната политика по отношение на българите, живеещи извън територията на Република България.

(2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.


Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АГЕНЦИЯТА

Чл. 3. (1) Агенцията се ръководи и представлява от председател, определен от Министерския съвет, който организира, координира и контролира осъществяването на връзките с българите, живеещи извън страната, и с техните организации.

(2) Председателят на агенцията:

1. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на агенцията;

2. осъществява контакти и взаимодейства с другите органи на изпълнителната власт по повод осъществяването на връзките с българите, живеещи извън страната, и с техните организации;

3. осъществява контакти и сътрудничи с държавни органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции;

4. взема решения за участие на агенцията в организации със сходни цели;

5. изпълнява други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

(3) Председателят на агенцията издава индивидуални административни актове.


Чл. 4. Председателят назначава главния секретар, държавните служители и сключва трудови договори с другите служители в агенцията.


Чл. 5. (1) В дейността си председателят на агенцията се подпомага от заместник-председател, назначен от министър-председателя.

(2) Председателят на агенцията делегира със заповед правомощия на заместник-председателя и определя функциите му.


Глава трета.
ФУНКЦИИ НА АГЕНЦИЯТА

Чл. 6. Агенцията:

1. организира, финансира и координира с други държавни органи и с гражданските организации изучаването на състоянието и проблемите на българските общности извън Република България и изготвянето на анализи, прогнози и програми за работата с тях;

2. съдейства за разработването и актуализирането на политиката и националната стратегия за защита и духовно единение с Отечеството на българите, живеещи извън територията на Република България;

3. координира и подпомага дейността на министерствата, другите ведомства, органите на местната администрация, средствата за масово осведомяване и гражданските организации за практическо осъществяване на държавната политика и националната стратегия по отношение на българите, живеещи извън територията на Република България;

4. инициира и участва в разработването на нормативни актове по проблемите на българите, живеещи извън територията на Република България;

5. поддържа постоянни връзки с българите, живеещи извън територията на Република България, с техните организации за културна, просветна, делова и друга дейност, като ги подпомага с информационни материали;

6. съдейства за сдружаването на българите, живеещи извън територията на Република България, както и за дейността на съществуващите техни организации, включително чрез обмен на опит, предоставяне на информационни, просветни и други подобни материали;

7. съдейства за лобиране в полза на България и на нейното демократично, социално-икономическо и духовно развитие от страна на българските общности и на отделни българи, живеещи извън територията на Република България;

8. съгласува със Светия Синод на Българската православна Църква и с управителните тела на другите религиозни общности работата сред българите по света за тяхното духовно сплотяване и запазване на националната, културната и религиозната им идентичност;

9. съгласува с други ведомства и организации и развива самостоятелна дейност за поддържане на връзки, предоставяне на информация за страната, лобиране в нейна полза и участие в икономическото й, културното и друго развитие на живели в България, а сега живеещи в чужбина лица от други етноси, както и с техни низходящи;


10. организира и съдейства за защита на българския език, култура, традиция, история и ценностна система на българите в чужбина и на духовното единство на българската нация, както и за противопоставяне на денационализирането и асимилирането на българските общности в чужбина;

11. организира издаването и разпространяването в печатна и електронна форма на списание и вестник и на други информационни и просветни материали за осведомяване за политиката на Република България и за популяризиране на нейния стопански, социален, духовен, религиозен и спортен живот;

12. съдейства на компетентните институции и на български и чуждестранни организации за издирване, опазване, документиране и популяризиране на архиви, паметници и произведения на изкуството извън страната, свързани с историята и културата на България или на нейни дейци;

13. участва в международната дейност по въпросите на националните малцинства, езиковите и религиозните общности, включително при подготовката на международни договори по тези въпроси, в които участва или към които се присъединява България;

14. разпределя получаваните дарения от държавни органи, обществени организации и граждани за българските общности извън страната и за техните организации;

15. съдейства за организиране създаването на фондации и други сдружения, чрез които да бъде подпомагана дейността на българските общности и техните организации, както и за подпомагането на трайно заселващи се в страната българи, живели извън нейната територия;

16. организира срещи, събори, научно-практически семинари и конференции и други прояви на български общности в чужбина и в страната;

17. координира работата с други държавни органи и с органи на местното самоуправление по оказване на съдействие на българи, които се заселват в Република България;

18. поддържа връзки и обменя опит със сродни чужди държавни органи и неправителствени организации, които работят по проблемите на сънародниците си в чужбина.


Чл. 7. Председателят на агенцията удостоява изтъкнати наши сънародници като почетни представители на агенцията зад граница.


Чл. 8. Агенцията стопанисва и управлява предоставеното й имущество в страната и в чужбина, както и имущество, което придобива при своята дейност съгласно съответните нормативни разпоредби.


Чл. 9. (1) С цел осъществяването на контактите с българите, живеещи извън територията на Република България, и с организациите на българските общности в чужбина председателят на Държавната агенция за българите в чужбина организира воденето на регистър във връзка с функциите на агенцията.

(2) Ползването на информация от регистъра по ал. 1 е само за служебни цели, като служителите от агенцията са длъжни да опазват тайната на информацията, съдържаща се в него.


Глава четвърта.
СТРУКТУРА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ В АГЕНЦИЯТА

Раздел I.
Общи положения

Чл. 10. (1) Администрацията на агенцията е организирана в 2 дирекции.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г.) Общата численост на персонала в агенцията е 25 щатни бройки.

(3) Разпределението на щатните бройки в дирекциите на агенцията е посочено в приложението.


Чл. 11. Председателят на агенцията утвърждава щатните разписания на дирекциите в агенцията.


Чл. 12. Председателят на агенцията осигурява условия за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в агенцията.


Раздел II.
Главен секретар и инспекторат

Чл. 13. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на агенцията в изпълнение на законовите разпореждания на председателя.

(2) Главният секретар:

1. осигурява организационната връзка между председателя и административните звена в агенцията, както и между административните звена;

2. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в агенцията;

3. контролира и отговаря за работата с документите, за съхраняването им и за опазването на служебната тайна;

4. координира финансово-стопанската дейност в агенцията.


Чл. 14. Инспекторатът на агенцията осъществява контрол върху дейността на администрацията на агенцията, като:

1. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;

2. извършва тематични проверки за спазването на финансовата и трудовата дисциплина;

3. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя на агенцията.


Чл. 15. Главният секретар изпълнява и функциите на инспектората по чл. 14.


Раздел III.
Обща администрация

Чл. 16. (1) (Предишен текст на чл. 16, изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г.) Общата администрация на агенцията е организирана в дирекция "Финансово-стопанска дейност и административно-правно обслужване", която:

1. организира, ръководи и контролира финансовата дейност, счетоводната отчетност и правилното осчетоводяване на приходите и разходите на агенцията;

2. разработва вътрешни правила за работната заплата в агенцията;

3. организира и извършва снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материални ценности;

4. организира извършването на текущи ремонти, поправка на инвентара и съоръженията;

5. осигурява правна помощ за изпълнение на функциите на агенцията и дава становища по правни въпроси;

6. изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения на служителите, както и на другите актове по Кодекса на труда и Закона за държавния служител, и с подбора на кадри в агенцията;

7. образува, води и съхранява досиетата, служебните и трудовите книжки на служителите;

8. организира и осъществява архивната и библиотечната дейност;

9. осигурява нормална работа на електронноизчислителната техника, информационните системи, програмните продукти, локалната мрежа и Интернет;

10. организира и осъществява деловодната дейност;

11. организира и осъществява протоколната дейност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г.) Директорът на дирекция "Финансово-стопанска дейност и административно-правно обслужване" изпълнява и функциите на главен счетоводител.


Раздел IV.
Специализирана администрация

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г.) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Връзки с българите по света и информационна дейност", която:

1. поддържа постоянни връзки с българите, живеещи извън страната, с техните организации за културна, просветна, делова и друга дейност, като ги подпомага с информационни материали или по друг начин;

2. съдейства за сдружаването на сънародниците ни, живеещи извън страната, както и за дейността на съществуващите техни организации;

3. съдейства за лобиране от тяхна страна в полза на България;

4. организира издаването и разпространяването на списание и електронен вестник, научно-практически сборници и специализирана литература;

5. организира образователни и информационни курсове;

6. поддържа връзки със средствата за масово осведомяване в страната, с българските издания в чужбина и с редакциите на техните радио- и телевизионни програми;

7. води регистъра по чл. 9, ал. 1.


Раздел V.
Организация на работата в агенцията

Чл. 18. (1) Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Работното време е от 9 до 17 ч. и 30 мин. с почивка от 12 ч. и 30 мин. до 13 ч.


Чл. 19. (1) Документите, изпратени до агенцията от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.

(2) При завеждането на документите се извършва проверка на наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.


Чл. 20. (1) Служебните преписки се разпределят от председателя с резолюция до съответните ръководители на административните звена. Адресатите на преписките се отбелязват във входящия регистър.

(2) Резолюцията на председателя по ал. 1 съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис. При възлагане на преписката на повече от един ръководител на административно звено се посочва отговорният от тях.

(3) Ръководителите на административните звена възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител или служители, като в последния случай се определя отговорният от тях.

(4) Служебните преписки се разпределят веднага след постъпването им в агенцията.

(5) На молби и жалби се отговаря най-късно в едномесечен срок от получаването им, ако в закон не е установен друг срок. В тези случаи срокът може да бъде удължаван, но за не повече от 2 месеца, ако се налага да бъде извършена проверка.


Чл. 21. Изходящите от агенцията материали се съставят в 2 екземпляра. Вторият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, който е изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва датата.


Чл. 22. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите на агенцията могат да бъдат награждавани с отличия и с награди в размер до 3 минимални работни заплати през една календарна година.


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 48 от Закона за администрацията.


Приложение към чл. 10, ал. 3 от устройствения правилник


(Изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.)Численост на персонала в административните звена на Държавната агенция за българите в чужбина - 25 щатни бройки
 
Председател 1
Заместник-председател 1
Главен секретар 1
Обща администрация  
Дирекция "Финансово-стопанска  
дейност и административно-правно  
обслужване" 7
Специализирана администрация  
Дирекция "Връзки с българите по света  
и информационна дейност" 15
   


Промени настройката на бисквитките