Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 58 от 26.VI

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР ЗА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА ОПЕРАЦИЯТА "ДЖОЙНТ ГАРДИЪН"

 

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР ЗА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА ОПЕРАЦИЯТА "ДЖОЙНТ ГАРДИЪН"

Обн. ДВ. бр.58 от 26 Юни 1999г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР


ВЕРБАЛНА НОТА

№ 99/77018 ЮНИ 1999 Г.


Организацията на Северноатлантическия договор поднася своите почитания на Министерството на външните работи на Република България чрез Мисията на Република България към НАТО и има честта да предаде следното:

Отбелязвайки Декларацията, приета на извънредното заседание на Северноатлантическия съвет на равнище министри, състояло се на 12 април 1999 г.;

Отбелязвайки Декларацията по Косово, приета от държавните и правителствените ръководители, участвали в заседанието на Северноатлантическия съвет във Вашингтон на 23 и 24 април 1999 г.;

Отчитайки размяната на вербални ноти от 28 април 1999 г. между Министерството на външните работи на Република България и НАТО, които съставиха Споразумение за транзитното преминаване на самолети на НАТО в рамките на операция "Съюзна сила";

Отчитайки приетите на 6 май 1999 г. от външните министри на Г-8 принципи от Петерсберг по политическото решение на кризата в Косово;

Отчитайки Резолюция 1244(1999) от 10 юни 1999 г. на Съвета за сигурност на ООН, която приветства общите принципи по политическо решение на Косовската криза, приети на 6 май 1999 г. (S/1995/516, Анекс 1 на Резолюцията), и също така приветства приемането от страна на СРЮ на принципите, изброени от т. 1 до т. 9 на документа, представен в Белград на 2 юни 1999 г. (S/1999/649, Анекс 2 на Резолюцията), и съгласието на СРЮ по този документ;

Отбелязвайки, че Резолюция 1244(1999) от 10 юни 1999 г. на Съвета за сигурност на ООН, приета по силата на Глава VII от Устава на ООН, постановява разполагането в Косово под егидата на ООН на гражданско присъствие и присъствие за сигурност, с подходящо имущество и личен състав, според потребностите, и приветства съгласието от страна на СРЮ по отношение на тези присъствия;

Отбелязвайки, че Резолюция 1244(1999) от 10 юни 1999 г. на Съвета за сигурност на ООН, приета по силата на Глава VII от Устава на ООН, упълномощава страните членки и съответните международни организации да установят международното присъствие за сигурност в Косово, както е посочено в т. 4 на Анекс 2 на споменатата Резолюция с всички средства, необходими за изпълнението на техните отговорности по силата на параграф 9 от посочената резолюция на Съвета за сигурност на ООН;

Решена да разреши сериозната хуманитарна ситуация в Косово и да осигури безопасното и свободно завръщане на всички бежанци и разселени лица по родните им места;

Отчитайки факта, че НАТО подготвя и осъществява Операция за прилагане на споразумение за мирно уреждане на кризата между страните в конфликта в Косово, със съгласието на Страните за провеждане на Операцията;

Отбелязвайки, че Република България е подписала на 16 октомври 1995 г. Споразумението между страните - членки на НАТО, и страните партньори, участващи в "Партньорство за мир", относно Статута на техните въоръжени сили (ПЗМ/ССВС) и Допълнителния протокол към него и е депозирала ратификационните документи на 29 май 1996 г.; отчитайки, че в съответствие с ПЗМ/ССВС решенията за изпращане и приемане на въоръжени сили ще продължават да бъдат предмет на отделни договорености между заинтересуваните страни;

С цел да се създадат необходимите условия за провеждане на Операцията, се предлагат следните разпоредби относно транзитното преминаване, както и относно достъпа до територията на Република България и временния престой, необходим за транзита:

1. За целите на настоящото Споразумение:

- "Операцията" означава подготовката, осигуряването, изпълнението и участието на НАТО и личен състав на НАТО в операция "Джойнт Гардиън" на територията на Съюзна република Югославия;

- "НАТО" означава Организацията на Северноатлантическия договор, подчинените й органи, военните й щабове, специално създадените й за целите на Операцията сили и всички нейни национални елементи/формирования, осигуряващи, подготвящи и участващи в Операцията;

- "личен състав на НАТО" означава военнослужещи и цивилни от Организацията на Северноатлантическия договор и държавите -членки на Съюза, с изключение на личния състав, нает на място.

2. Без да се засягат разпоредбите на това Споразумение, целият личен състав на НАТО се задължава да спазва законите на Република България и да се въздържа от всякакъв вид дейност, несъвместима с духа на Операцията и целите и предмета на това Споразумение.

3. Разпоредбите на това Споразумение се прилагат за НАТО и личен състав на НАТО, включително цялото имущество или стоки, материали (боеприпаси) и превозни средства, морски съдове и въздухоплавателни средства, действащи във връзка с Операцията, както са описани в член 1 на това Споразумение, включително личен състав, имущество или стоки, материали (боеприпаси) и превозни средства, морски съдове и въздухоплавателни средства на националните елементи/формирования на държави - членки на НАТО, действащи във връзка с Операцията, в случаите, когато такива национални елементи/формирования остават под национално командване и контрол.

Република България си запазва правото за даване на разрешение за транзитно преминаване на личен състав, имущество или стоки, материали (боеприпаси) и превозни средства, морски съдове и въздухоплавателни средства на национални елементи/формирования от държави - нечленки на НАТО, при условия, допълнително договорени с такива държави.

4. За всички неуредени от това Споразумение въпроси се прилагат разпоредбите на Споразумението между страните - членки на НАТО, и страните партньори, участващи в "Партньорство за мир", относно статута на техните въоръжени сили (ПЗМ/ССВС), включително в отношенията между Република България и страни - членки на НАТО, подписали, но не ратифицирали ПЗМ/ССВС.

5. Република България разрешава, в съответствие с разпоредбите на това Споразумение и неговите анекси и приложения по силата на член 16 на това Споразумение, свободно и безпрепятствено транзитно преминаване, включително достъп до територията на Република България и временен престой, необходим за транзита, включително във въздушното пространство и териториалните води на Република България, на целия личен състав на НАТО, имущество или стоки, материали (боеприпаси) и превозни средства, морски съдове и въздухоплавателни средства, необходими за Операцията. Това включва правото на използване на пунктове за осигуряване, когато това се изисква за целите на транзита и временния престой, необходим за транзита.

6. Страните предприемат всички необходими мерки за осигуряване на безопасно транзитно преминаване, включително на достъпа до територията на Република България и временния престой, необходим за транзита, включително във въздушното пространство и териториалните води на Република България, на посочените в член 5 на настоящото Споразумение лица и товари, през сухопътната територия, въздушното пространство и териториалните води на Република България, включително мерки за сигурността и защитата на всякакви въздухоплавателни, морски и речни съдове, които биха могли да се намират във въздушното пространство или териториалните води на Република България по време на транзитното преминаване, както и мерки за сигурността и защитата на гражданите и гражданските и военните обекти на територията на Република България.

7. НАТО предоставя информация на Република България за транзитно преминаващите сили и товари, както и за начините на тяхното транспортиране и временен престой, необходим за транзита, не по-късно от 48 часа предварително, с цел компетентните власти на Република България да предприемат необходимите мерки за изпълнението на това Споразумение.

8. Страните предварително се договарят за параметрите на транзитното преминаване, включително използваните маршрути и услугите и/или съоръженията, които се иска да бъдат предоставени от Република България.

Властите на Република България предоставят или оказват съдействие за предоставянето на НАТО, при тарифите, които се прилагат за българските Въоръжени сили, на съоръжения и/или услуги, определени и изискани от НАТО като необходими.

9. Митническото оформяне на артикули, като:

техника, материали, въоръжения, боеприпаси, взривни вещества, провизии и други при въвеждане във, напускане на и транзитно преминаване през митническата територия на Република България се извършва чрез "Манифест НАТО - 302" (приложение В на SТАNАG 2176), като стоките се освобождават от обезпечаване на дължимите митни сборове и събираните от митническите органи други държавни вземания.

НАТО се освобождава от задължението за представяне на митнически декларации за личния състав след представяне от съответния отговорен служител на приложение Е към SТАNАG 2171.

10. Властите на Република България и НАТО признават необходимостта от експедитивно изпълнение на процедурите за влизане във, транзитно преминаване през и напускане на територията на Република България в съответствие с времевия график, договорен предварително от двете страни, с цел да се избегне неоправдано забавяне или смущения в редовния търговски и друг трафик на българските транспортни комуникации.

Българските власти улесняват по подходящ начин движението на личния състав, транспортна техника и/или доставки през използваните пристанища, летища, железници или пътища.

Транзитно преминаващите/временно разположените превозни средства, морски съдове и въздухоплавателни средства не подлежат на лицензиране и регистриране в Република България.

11. На НАТО се разрешава да използва летища, железници, пътища и пристанища, без да заплаща съответните такси, налози, мита, вземания или сборове, дължими за самото ползване.

12. НАТО заплаща конкретните поискани и предоставени услуги, както и стойността на причинените и установени щети. Процедурите, отнасящи се до щети, произтичащи от неспазването на разпоредбите на това Споразумение, ще бъдат установени чрез допълнителна договореност. Страните ще се договорят в най-кратки срокове за условията на заплащането и съответните процедури в случаите, за които такива условия не са предвидени от това Споразумение и анексите към него.

13. На НАТО се позволява да постави знамето си и/или националните знамена на съставляващите го национални елементи/формирования на униформите на НАТО, средствата за транспорт и съоръженията.

14. Личният състав на НАТО обикновено ще носи униформи и личният състав на НАТО може да притежава и носи оръжие, ако е упълномощен за това по силата на техния уставен ред. Властите на Република България приемат за валидни, без изпит за правоуправление или такса, разрешенията и свидетелствата за правоуправление на МПС, издадени на личния състав на НАТО от техните съответни национални органи или техни подразделения.

15. На НАТО се разрешава да оперира със свои собствени телекомуникации, както и да използва безплатно част от електромагнитния спектър на Република България, съгласно това Споразумение и анексите и приложенията по член 16 от Споразумението.

16. Допълнителните договорености за уточняване на конкретните процедури, механизми и елементи във връзка с изпълнението на това Споразумение, които са анекси към последното и приложения към тези анекси, са неразделна част от това Споразумение. При необходимост се сключват допълнителни договорености, които конкретизират процедурите и механизмите на това Споразумение.

17. За целите на изпълнението на това Споразумение, както и на всяко друго споразумение относно транзитно преминаване, което е в сила между Република България и НАТО, страните ще обменят необходимата информация, която може да включва и поверителна информация и/или информация, съставляваща държавна тайна. Защитата на тази информация ще бъде в съответствие с разпоредбите на Споразумението по сигурността между Република България и Организацията на Северноатлантическия договор, подписано на 2 ноември 1994 г.

18. За споменатите по-горе цели и за да улеснят свободното и безпрепятствено преминаване по взаимно договорените маршрути, както и с оглед координирането на всякакви други свързани с това въпроси, които могат да възникнат между двете страни, Република България и НАТО ще създадат транзитен/координационен център.

19. Всякакви спорове във връзка с тълкуването или изпълнението на това Споразумение ще бъдат решавани от представители на НАТО и Република България по дипломатически път, освен споровете, които се уреждат в съответствие със Споразумението между страните - членки на НАТО, и страните партньори, участващи в "Партньорство за мир", относно статута на техните въоръжени сили (ПЗМ/ССВС).

20. Това Споразумение ще остане в сила до приключване на Операцията или за срок, допълнително договорен между Страните.

То може да бъде прекратено от всяка от Страните с предизвестие от три месеца.

След прекратяване на действието на това Споразумение всички нерешени въпроси и спорове, възникнали във връзка с изпълнението му, продължават да бъдат уреждани от него.

Организацията на Северноатлантическия договор предлага настоящата нота и отговорът към нея, включително приложените анекси и приложения, потвърждаващи съгласието на Република България с настоящите клаузи, да представляват Споразумение между Организацията на Северноатлантическия договор и Република България, което ще влезе в сила от датата, на която Република България е уведомила за приключването на всички нейни конституционни процедури.

Организацията на Северноатлантическия договор се ползва от възможността, за да поднови пред Министерството на външните работи на Република България чрез Мисията на Република България към НАТО уверенията в своята най-висока почит.

До Министерството на външните работи на Република България София


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ВЕРБАЛНА НОТА


№ 55-07-422 София, 21 юни 1999 г.


Министерството на външните работи на Република България чрез Мисията на Република България към НАТО поднася своите почитания на Организацията на Северноатлантическия договор и в отговор на нейна вербална нота № 99/770 от 18 юни 1999 г., съдържаща предложение за сключване на Споразумение относно транзитното преминаване, както и достъпа до територията на Република България и временния престой, необходим за транзитното преминаване на въоръжени сили и средства на НАТО в рамките на операция "Джойнт Гардиън", има честта да предаде следното:

Отбелязвайки Декларацията, приета на извънредното заседание на Северноатлантическия съвет на равнище министри, състояло се на 12 април 1999 г.;

Отбелязвайки Декларацията по Косово, приета от държавните и правителствените ръководители, участвали в заседанието на Северноатлантическия съвет във Вашингтон на 23 и 24 април 1999 г., в която, наред с другото, се потвърждава подкрепата на НАТО за запазване на териториалната цялост и суверенитет на всички държави в региона и се подчертава, че НАТО няма да търпи никакви заплахи от страна на режима в Белград за сигурността на съседните страни и ще реагира на такива предизвикателства от страна на Белград към съседните страни, които могат да бъдат отправени в резултат на присъствието на въоръжени сили на НАТО или техни действия на територията на тези страни по време на кризата;

Напомняйки за ангажиментите, поети с писмата на Генералния секретар от 13 октомври 1998 г., 24 март 1999 г. и 20 април 1999 г.;

Отчитайки размяната на вербални ноти от 28 април 1999 г. между Министерството на външните работи на Република България и НАТО, които съставиха Споразумение за транзитното преминаване на самолети на НАТО в рамките на операция "Съюзна сила";

Отчитайки приетите на 6 май 1999 г. от външните министри на Г-8 принципи от Петерсберг по политическото решение на кризата в Косово;

Отчитайки Резолюция 1244(1999) от 10 юни 1999 г. на Съвета за сигурност на ООН, която приветства общите принципи по политическо решение на Косовската криза, приети на 6 май 1999 г. (S/1995/516, Анекс 1 на Резолюцията), и също така приветства приемането от страна на СРЮ на принципите, изброени от т. 1 до т. 9 на документа, представен в Белград на 2 юни 1999 г. (S/1999/649, Анекс 2 на Резолюцията), и съгласието на СРЮ по този документ;

Отбелязвайки, че Резолюция 1244(1999) от 10 юни 1999 г. на Съвета за сигурност на ООН, приета по силата на Глава VII от Устава на ООН, постановява разполагането в Косово под егидата на ООН на гражданско присъствие и присъствие за сигурност, с подходящо имущество и личен състав, според потребностите, и приветства съгласието от страна на СРЮ по отношение на тези присъствия;

Отбелязвайки, че Резолюция 1244(1999) от 10 юни 1999 г. на Съвета за сигурност на ООН, приета по силата на Глава VII от Устава на ООН, упълномощава страните членки и съответните международни организации да установят международното присъствие за сигурност в Косово, както е посочено в т. 4 на Анекс 2 на споменатата Резолюция с всички средства, необходими за изпълнението на техните отговорности по силата на параграф 9 от посочената резолюция на Съвета за сигурност на ООН;

Решено да съдейства за разрешаването на сериозната хуманитарна ситуация в Косово и за осигуряването на безопасното, свободно и възможно най-скорошно завръщане на всички бежанци и разселени лица по родните им места;

Отчитайки факта, че НАТО подготвя и осъществява Операция за прилагане на споразумение за мирно уреждане на кризата между страните в конфликта в Косово, със съгласието на Страните за провеждане на Операцията;

Потвърждавайки политиката на Република България на активно участие в "Партньорство за мир" и стремежа й за възможно най-скорошно членство в НАТО;

Отбелязвайки, че Република България е подписала на 16 октомври 1995 г. Споразумението между страните - членки на НАТО, и страните партньори, участващи в "Партньорство за мир", относно Статута на техните въоръжени сили (ПЗМ/ССВС) и Допълнителния протокол към него и е депозирала ратификационните документи на 29 май 1996 г.; отчитайки, че в съответствие с ПЗМ/ССВС решенията за изпращане и приемане на въоръжени сили ще продължават да бъдат предмет на отделни договорености между заинтересуваните страни;

С цел да се създадат необходимите условия за провеждане на Операцията, изразява съгласие със следните разпоредби относно транзитното преминаване, както и относно достъпа до територията на Република България и временния престой, необходим за транзита:

1. За целите на настоящото Споразумение:

- "Операцията" означава подготовката, осигуряването, изпълнението и участието на НАТО и личен състав на НАТО в операция "Джойнт Гардиън" на територията на Съюзна република Югославия;

- "НАТО" означава Организацията на Северноатлантическия договор, подчинените й органи, военните й щабове, специално създадените й за целите на Операцията сили и всички нейни национални елементи/формирования, осигуряващи, подготвящи и участващи в Операцията;

- "личен състав на НАТО" означава военнослужещи и цивилни от Организацията на Северноатлантическия договор и държавите-членки на Съюза, с изключение на личния състав, нает на място.

2. Без да се засягат разпоредбите на това Споразумение, целият личен състав на НАТО се задължава да спазва законите на Република България и да се въздържа от всякакъв вид дейност, несъвместима с духа на Операцията и целите и предмета на това Споразумение.

3. Разпоредбите на това Споразумение се прилагат за НАТО и личен състав на НАТО включително цялото имущество или стоки, материали (боеприпаси) и превозни средства, морски съдове и въздухоплавателни средства, действащи във връзка с Операцията, както са описани в член 1 на това Споразумение, включително личен състав, имущество или стоки, материали (боеприпаси) и превозни средства, морски съдове и въздухоплавателни средства на националните елементи/формирования на държави-членки на НАТО, действащи във връзка с Операцията, в случаите, когато такива национални елементи/формирования остават под национално командване и контрол.

Република България си запазва правото за даване на разрешение за транзитно преминаване на личен състав, имущество или стоки, материали (боеприпаси) и превозни средства, морски съдове и въздухоплавателни средства на национални елементи/формирования от държави-нечленки на НАТО, при условия, допълнително договорени с такива държави.

4. За всички неуредени от това Споразумение въпроси се прилагат разпоредбите на Споразумението между страните-членки на НАТО, и страните партньори, участващи в "Партньорство за мир", относно статута на техните въоръжени сили (ПЗМ/ССВС), включително в отношенията между Република България и страни-членки на НАТО, подписали, но не ратифицирали ПЗМ/ССВС.

5. Република България разрешава, в съответствие с разпоредбите на това Споразумение и неговите анекси и приложения по силата на член 16 на това Споразумение, свободно и безпрепятствено транзитно преминаване, включително достъп до територията на Република България и временен престой, необходим за транзита, включително във въздушното пространство и териториалните води на Република България, на целия личен състав на НАТО, имущество или стоки, материали (боеприпаси) и превозни средства, морски съдове и въздухоплавателни средства, необходими за Операцията. Това включва правото на използване на пунктове за осигуряване, когато това се изисква за целите на транзита и временния престой, необходим за транзита.

6. Страните предприемат всички необходими мерки за осигуряване на безопасно транзитно преминаване, включително на достъпа до територията на Република България и временния престой, необходим за транзита, включително във въздушното пространство и териториалните води на Република България, на посочените в член 5 на настоящото Споразумение лица и товари, през сухопътната територия, въздушното пространство и териториалните води на Република България, включително мерки за сигурността и защитата на всякакви въздухоплавателни, морски и речни съдове, които биха могли да се намират във въздушното пространство или териториалните води на Република България по време на транзитното преминаване, както и мерки за сигурността и защитата на гражданите и гражданските и военните обекти на територията на Република България.

7. НАТО предоставя информация на Република България за транзитно преминаващите сили и товари, както и за начините на тяхното транспортиране и временен престой, необходим за транзита, не по-късно от 48 часа предварително, с цел компетентните власти на Република България да предприемат необходимите мерки за изпълнението на това Споразумение.

8. Страните предварително се договарят за параметрите на транзитното преминаване, включително използваните маршрути и услугите и/или съоръженията, които се иска да бъдат предоставени от Република България.

Властите на Република България предоставят или оказват съдействие за предоставянето на НАТО, при тарифите, които се прилагат за българските Въоръжени сили, на съоръжения и/или услуги, определени и изискани от НАТО като необходими.

9. Митническото оформяне на артикули, като:

техника, материали, въоръжения, боеприпаси, взривни вещества, провизии и други при въвеждане във, напускане на и транзитно преминаване през митническата територия на Република България се извършва чрез "Манифест-НАТО - 302" (приложение В на STANAG 2176), като стоките се освобождават от обезпечаване на дължимите митни сборове и събираните от митническите органи други държавни вземания.

НАТО се освобождава от задължението за представяне на митнически декларации за личния състав след представяне от съответния отговорен служител на приложение Е към STANAG 2171.

10. Властите на Република България и НАТО признават необходимостта от експедитивно изпълнение на процедурите за влизане във, транзитно преминаване през и напускане на територията на Република България в съответствие с времевия график, договорен предварително от двете страни, с цел да се избегне неоправдано забавяне или смущения в редовния търговски и друг трафик на българските транспортни комуникации.

Българските власти улесняват по подходящ начин движението на личния състав, транспортна техника и/или доставки през използваните пристанища, летища, железници или пътища. Транзитно преминаващите/временно разположените превозни средства, морски съдове и въздухоплавателни средства не подлежат на лицензиране и регистриране в Република България.

11. На НАТО се разрешава да използва летища, железници, пътища и пристанища, без да заплаща съответните такси, налози, мита, вземания или сборове, дължими за самото ползване.

12. НАТО заплаща конкретните поискани и предоставени услуги, както и стойността на причинените и установени щети. Процедурите, отнасящи се до щети, произтичащи от неспазването на разпоредбите на това Споразумение, ще бъдат установени чрез допълнителна договореност. Страните ще се договорят в най-кратки срокове за условията на заплащането и съответните процедури в случаите, за които такива условия не са предвидени от това Споразумение и анексите към него.

13. На НАТО се позволява да постави знамето си и/или националните знамена на съставляващите го национални елементи/формирования на униформите на НАТО, средствата за транспорт и съоръженията.

14. Личният състав на НАТО обикновено ще носи униформи и личният състав на НАТО може да притежава и носи оръжие, ако е упълномощен за това по силата на техния уставен ред. Властите на Република България приемат за валидни, без изпит за правоуправление или такса, разрешенията и свидетелствата за правоуправление на МПС, издадени на личния състав на НАТО от техните съответни национални органи или техни подразделения.

15. На НАТО се разрешава да оперира със свои собствени телекомуникации, както и да използва безплатно част от електромагнитния спектър на Република България, съгласно това Споразумение и анексите и приложенията по член 16 от Споразумението.

16. Допълнителните договорености за уточняване на конкретните процедури, механизми и елементи във връзка с изпълнението на това Споразумение, които са анекси към последното и приложения към тези анекси, са неразделна част от това Споразумение. При необходимост се сключват допълнителни договорености, които конкретизират процедурите и механизмите на това Споразумение.

17. За целите на изпълнението на това Споразумение, както и на всяко друго споразумение относно транзитно преминаване, което е в сила между Република България и НАТО, страните ще обменят необходимата информация, която може да включва и поверителна информация и/или информация, съставляваща държавна тайна. Защитата на тази информация ще бъде в съответствие с разпоредбите на Споразумението по сигурността между Република България и Организацията на Северноатлантическия договор, подписано на 2 ноември 1994 г.

18. За споменатите по-горе цели и за да улеснят свободното и безпрепятствено преминаване по взаимно договорените маршрути, както и с оглед координирането на всякакви други свързани с това въпроси, които могат да възникнат между двете страни, Република България и НАТО ще създадат транзитен/координационен център.

19. Всякакви спорове във връзка с тълкуването или изпълнението на това Споразумение ще бъдат решавани от представители на НАТО и Република България по дипломатически път, освен споровете, които се уреждат в съответствие със Споразумението между страните-членки на НАТО, и страните партньори, участващи в "Партньорство за мир", относно статута на техните въоръжени сили (ПЗМ/ССВС).

20. Това Споразумение ще остане в сила до приключване на Операцията или за срок, допълнително договорен между Страните.

То може да бъде прекратено от всяка от Страните с предизвестие от три месеца.

След прекратяване на действието на това Споразумение, всички нерешени въпроси и спорове, възникнали във връзка с изпълнението му, продължават да бъдат уреждани от него.

С настоящата нота Република България изразява съгласие вербална нота на НАТО № 99/770 от 18 юни 1999 г. и настоящата нота-отговор, включително приложените анекси и приложения, да представляват Споразумение между Република България и Организацията на Северноатлантическия договор.

Споразумението подлежи на ратификация от Народното събрание на Република България и ще влезе в сила от датата, на която Република България е уведомила, че са приключени всички нейни конституционни процедури.

Министерството на външните работи на Република България чрез Мисията на Република България към НАТО се ползва от случая да поднови пред Организацията на Северноатлантическия договор уверенията в своята най-висока почит.


До Организацията на Северноатлантическия договор

Брюксел

Анекс I

Анекс I


Общи условия по процедурите за напускане/влизане и по сигурността

1. Компетентните органи на Република България и на НАТО съвместно определят организацията за извършване на напускането и влизането на територията на Република България и осъществяването на реда и сигурността при транзитирането по железниците и пътищата съответно на личния състав, техниката и товарите на НАТО и на националните елементи и формированията на НАТО, участващи в операцията.

2. Граничният контрол ще се упражнява в съответствие с разпоредбите на ПЗМ/ССВС от компетентните органи на Република България в сътрудничество с представителите на НАТО.

3. Компетентните органи на Република България участват непосредствено в управлението на транзитното преминаване с цел да се осигури поддържането на необходимия ред и сигурност по време и по маршрута на транзитното преминаване, както и в местата за временно разполагане, ако последните са необходими.

4. Компетентните органи на Република България и НАТО предварително се договарят за начина и условията на своето взаимодействие, в това число и за планирането на необходимите за осъществяване на транзитирането ресурси.

5. По възможност ще се използват предимно железниците за транспортиране на техниката и товарите на НАТО.

6. Определянето на маршрутите по железници и пътища отчита определящите в дадения момент обстоятелства, в които се включват и такива фактори, като техническите характеристики, вида и количеството на превозваната техника и товари на НАТО.

7. Мерките за контрол и сигурност ще имат приоритет при определянето на формите и условията за транзитно преминаване. При възникване на извънредни или други непланирани ситуации НАТО незабавно уведомява компетентните органи на Република България. Страните съвместно полагат максимални усилия за решаването на проблема.

8. Компетентните органи на Република България и на НАТО, отговорни за осигуряването на реда и сигурността при транзитирането по железниците и пътищата, се договарят за вида и времето на услугите, които да се предоставят, както и за начина на заплащане съгласно Анекс III, включително за поискани и предоставени услуги.

Анекс II

Анекс II


Транспорт


1. Въздушен транспорт

1.1. Въздухоплавателните средства (ВС) на НАТО, опериращи от/до летищата на територията на Република България, ще бъдат освободени от следните такси:

(а) такса кацане;

(б) такса паркинг;

(в) пътническа такса;

(г) такса за аеронавигационно обслужване при прелитане и в зоните на летищата.

1.2. При поискване от страна на официално упълномощения представител на НАТО или командира (екипажа) на ВС при опериране от/до летищата на територията на Република България ще бъдат предоставени, срещу заплащане на поисканите и предоставени такива, наземни услуги, както са описани в Споразумението за стандартно наземно обслужване на ИАТА (Анекс А).

1.3. Заплащането на поисканите и предоставени наземни услуги ще се извършва, както следва:

- в брой от командира на ВС или официално упълномощения представител от НАТО; или

- по банков път, в срок до 30 дни след датата на фактуриране; към фактурата се прилага копие от листа за наземно обслужване, подписан от командира на ВС или официално упълномощения представител от НАТО; заплащането ще се извърши от лицето, определено да заплати, указано при подаване на заявката за полета.

1.4. НАТО или упълномощен представител на НАТО своевременно ще предоставя информация за полетите на въздухоплавателните средства, чрез предоставяне на полетен план, съгласно приетия образец от ИКАО, на адреса на Интегрирана система за обработка на полетните планове в Европа - IFPS и на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" и Главна дирекция "Ръководство на въздушното движение", а именно:

AFTN: LEPYZMFP and EBBDZMFP and LBSFYAYX and LBSFZGZX

2. Морски и воден транспорт

2.1. Корабите на НАТО, опериращи от/до пристанищата на територията на Република България, ще бъдат освободени от следните такси:

(а) кейова такса;

(б) тонажна такса;

(в) следните такси, събирани в системата на Министерството на транспорта:

(1.1) За издаване на свидетелство за отплаване на морски кораби преди всяко отплаване на кораба:

- при плаване във вътрешните морски води, както са определени в Закона за морските пространства, и при плаване между българските морски пристанища;

- при плаване в териториалното море и в прилежащата зона, както са определени в Закона за морските пространства;

- при плаване извън прилежащата зона, в моретата и океаните;

(1.2) Канални такси при преминаване на кораби през всички морски плавателни канали на пристанища Варна и Бургас.

2.2. Заплащането на поисканите и ползваните услуги и материали от корабите на НАТО се извършва от официално упълномощения от НАТО корабен агент.

2.3. НАТО или упълномощен представител на НАТО своевременно ще предоставя информация за движението на корабите на адреса на Главна дирекция "Морска администрация" при Министерството на транспорта, а именно:

София

Главна дирекция "Морска администрация"

факс: 00359 2 988 5347

тел: 00359 2 988 5529

3. Железопътен транспорт

3.1. НК "Български държавни железници" ще осигурява обслужването и движението на влаковете с материали и личен състав на НАТО, както и предоставянето на необходимия вид и брой вагони в пунктовете за превоз с пренатоварване. Всяка заявка за транспорт, както и отмяната на такава, ще се извършват от НАТО поне 24 часа предварително, но не по-късно от 9.00 часа българско време на предходното денонощие.

3.2. Броят и параметрите на влаковете, габаритността на товарите и маршрутите за движение, както и услугите, които се изисква да бъдат предоставени на територията на Република България, ще бъдат съгласувани между възложителя и НК "Български държавни железници".

3.3. НК "БДЖ" ще информира своевременно официално упълномощения представител на НАТО за движението на влаковете.

3.4. Цените за превозите и за престоите на вагони, които не са собственост на НК "БДЖ", както и условията на използване и начинът на разплащане, ще се определят с договор, сключен между НК "БДЖ" и НАТО или официално упълномощен представител на НАТО.

3.5. Заплащането на извършени от НК "БДЖ" по заявка на НАТО или официално упълномощен представител на НАТО допълнителни услуги (товаро-разтоварни работи, маневри, ремонт на подвижния състав и други по заявка) ще става по банков път, в срок до 30 дни след датата на фактуриране; към фактурата се прилага копие от листа за предоставените услуги, подписан от официално упълномощения представител на НАТО; заплащането ще се извърши от органа, определен да заплати, указано при подаване на заявката за услугата.

3.6. НАТО или упълномощен представител на НАТО своевременно ще предоставя информация за планиране на движението на влакови композиции и товари по железопътната мрежа, чрез предоставяне на информация на адреса на НК "Български държавни железници", а именно:

София

Дирекция "Движение" при НК "Български държавни железници"

факс: 00359 2 87-03-17

тел: 00359 2 87-08-04

4. Автомобилен транспорт

4.1. Превозните средства на НАТО, използващи пътната мрежа на Република България, ще бъдат освободени от всички такси, от които са освободени българските Въоръжени сили.

Анекс III

Анекс III


Финансови условия


1. Заплащането на стоките и на изисканите и предоставени услуги, както и на нанесените и констатирани щети, ако друго не е предвидено в Споразумението, се извършва, както следва:

(а) в брой от упълномощен представител на НАТО;

(б) по банков път до 30 дни от датата на фактуриране на стоките, предоставените услуги или констатираните щети.

2. Заплатеният от НАТО данък добавена стойност за стоките и услугите, придобити за целите на операцията, се възстановява по ред, определен от министъра на финансите.

Анекс IV

Анекс IV


Условия и начини за ползване на радиосредства на НАТО на територията на Република България


1. С цел осигуряване на електромагнитна съвместимост при потребност от използване на радиосредства на НАТО на територията на Република България е необходимо:

1.1. Органите на НАТО да представят заявка до Съвета по националния радиочестотен спектър за използване на част от електромагнитния спектър по установената форма, използвана при провеждане на дейности по Партньорство за мир.

1.2. Заявката по т. 1.1 до Съвета по националния радиочестотен спектър се подава във възможно най-ранен срок преди началото на използване на радиосредствата и се изпраща на адреса на Съвета по национален радиочестотен спектър, а именно:

София

Съвет по национален радиочестотен спектър

факс: 00359 2 987 95 40

тел.: 00359 2 949 26 06 и 986 27 25

1.3. Съветът по национален радиочестотен спектър без неоснователно забавяне се произнася с решение, както и уведомява за това НАТО, по използването на част от електромагнитния спектър за целите на НАТО.

НАТО ще предостави на Съвета по национален радиочестотен спектър адреса, на който тези решения трябва да бъдат съобщени.

1.4. Проблеми и неясни въпроси, възникнали в процеса на работа, се решават и изясняват в оперативен порядък между Съвета по национален радиочестотен спектър и органите на НАТО по свръзките.