Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 11.I

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Приет с Постановление № 265 на Министерския съвет от 1993 г. - Отменен, ДВ, бр. 2 от 1997 г.

Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 1994г.

Отменен с § 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 312 на Министерския съвет от 29 декември 1996 г. за определяне на основните функции, задачи и численост на Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси" и приемане на Наредба за държавни резерви и военновременни запаси - ДВ, бр. 2 от 1997 г., в сила от 7 януари 1997 г.


Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси" е орган на Министерския съвет за провеждане на неговата политика по образуване, съхраняване и използване на държавните резерви и военновременните запаси.


Чл. 2. Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси" е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.


Чл. 3. Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси" осъществява дейността си чрез функционалните отдели, районните дирекции, собствени бази и складове, както и чрез външни съхранители, в съответствие с Наредбата за създаване, съхраняване и отчитане и използване на военновременни запаси и държавни резерви.


Раздел II.
Основни функции и задачи

Чл. 4. Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси" изпълнява следните функции и задачи:

1. организира и контролира натрупването, съхраняването и опресняването на държавните резерви и военновременните запаси;

2. разработва проект на бюджет за необходимите средства и го представя в Министерството на финансите;

3. проучва потребностите, изготвя и предлага за утвърждаване от Министерския съвет нормативите за държавните резерви;

4. организира и изпълнява всички възложени му дейности от Министерския съвет и упълномощените от него органи съгласно Наредбата за създаване, съхраняване, отчитане и използване на военновременни запаси и държавни резерви;

5. извършва дейности по международното сътрудничество за доставка и обмен на суровини, материали и стоки за държавен резерв и военновременни запаси.


Раздел III.
Организационна структура

Чл. 5. Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси" се състои от:

1. Централно управление;

2. районни дирекции в София, Плевен, Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив и Шумен и Централна техническа база в с. Соколово и всички техни подчинени бази и складове.


Чл. 6. Централното управление включва следните отдели и служби:

1. Финансово-счетоводен отдел;

2. отдел "Промишлени и хранителни стоки";

3. отдел "Медицинско осигуряване";

4. отдел "Строителство и ремонти";

5. отдел "Отбранително-мобилизационна подготовка";

6. служба "Администрация".


Чл. 7. Районните дирекции "Държавен резерв" не са юридически лица. Те имат отделни банкови сметки и съставят самостоятелен баланс.


Раздел IV.
Управление

Чл. 8. Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси" се ръководи, управлява и представлява от началник, който се назначава от председателя на Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната.


Чл. 9. Началникът на Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси":

1. организира, ръководи и контролира дейността на Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси";

2. в рамките на утвърдената структура, числен състав и бюджетни средства утвърждава щата на Централното управление и на районните дирекции;

3. утвърждава документи, регламентиращи вътрешния ред и организацията за изпълнение функциите на Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси";

4. сключва трудови договори със служителите на Централното управление и с директорите на районните дирекции;

5. издава наказателни постановления за нарушения по Наредбата за създаване, съхраняване, отчитане и използване на военновременни запаси и държавни резерви в рамките на неговата компетентност;

6. отчита се и отговаря пред Министерския съвет - Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната;

7. деблокира държавни резерви в рамките на своята компетентност.


Чл. 10. В Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси" се формира дирекционен съвет като съвещателен орган. Той се състои от началника, заместник-началниците, директорите на районните дирекции, началниците на отдели и главния юрисконсулт.


Чл. 11. Районните дирекции се ръководят от директори, които имат следните задачи:

1. организират, ръководят и контролират дейността на дирекцията;

2. разпореждат се с предоставените им финансови средства;

3. сключват трудови договори с работниците и служителите от дирекцията и подчинените и звена;

4. сключват договори при изрично упълномощаване от Централното управление;

5. утвърждават вътрешните правила и актове за работа на дирекцията.


Раздел V.
Основни дейности

Чл. 12. Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси" осъществява следните дейности:

1. организира натрупването, обновяването, възстановяването и контрола по съхраняването и опазването на държавните резерви и военновременните запаси;

2. проучва потребностите, разработва и предлага за утвърждаване от Министерския съвет номенклатура и нормативи за държавните резерви;

3. договаря цени, количества, условия за доставка, деблокиране, съхраняване и обновяване и преместване на държавните резерви и военновременните запаси;

4. изготвя становища за деблокиране на държавните резерви и военновременните запаси при искане на заинтересувани министерства, дружества и други и организира изпълнението на решенията на Министерския съвет и Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната;

5. организира изграждането, експлоатацията и поддържането на бази и складове за съхраняване на държавни резерви и военновременни запаси;

6. извършва контрол по съхраняването, отчитането и обновяването на държавните резерви и военновременните запаси при външни съхранители и в собствените бази.


Раздел VI.
Финансиране

Чл. 13. (1) Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси" е на бюджетна издръжка.

(2) Необходимите средства за натрупване, съхраняване и издръжка в собствени и външни складове и обновяване на държавните резерви и военновременните запаси се предоставят от Министерството на финансите по бюджета на Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси".


Чл. 14. Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси" разпределя предоставените му средства по районните дирекции.


Заключителни разпоредби

§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 3 от Постановление № 203 на Министерския съвет от 1993 г.за закриване на Главно управление "Икономика на отбраната и държавен резерв" и създаване на Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси" към Министерския съвет (ДВ, бр. 96 от 1993 г.).


§ 2. Правилникът влиза в сила от датата на приемането му от Министерския съвет.


Промени настройката на бисквитките