Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 26 от 6.III

УКАЗ № 1138 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИНЕН СЛЕСТВЕН АПАРАТ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

УКАЗ № 1138 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИНЕН СЛЕСТВЕН АПАРАТ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОТМЕНЕН Отм. ДВ бр. 59 1994

Обн. ДВ. бр.57 от 20 Юли 1979г., изм. ДВ. бр.91 от 2 Декември 1988г., изм. ДВ. бр.46 от 11 Юни 1991г., изм. ДВ. бр.106 от 20 Декември 1991г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 1993г., отм. ДВ. бр.59 от 22 Юли 1994г., изм. ДВ. бр.26 от 6 Март 1998г.

Чл. 1. Създава се единен следствен апарат при Министерството на вътрешните работи.


Чл. 2. (1) Поделения на единния следствен апарат са:

1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 1991 г.) Националната следствена служба при Министерството на вътрешните работи;

2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 1988 г., бр. 106 от 1991 г.) териториални подразделения на Националната следствена служба.

(2) Структурата и щатът на единния следствен апарат се определят от министъра на вътрешните работи, като се съобразяват със системата на съдебните и прокурорските органи.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1988 г., бр. 106 от 1991 г.) Началникът на Националната следствена служба ръководи, организира и контролира дейността на следствения апарат.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 1991 г.) Началникът на Националната следствена служба, неговите заместници, началниците на следствените отдели и техните заместници осигуряват провеждането на предварителното следствие в съответствие с разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс и указанията на прокурора, като осъществяват административно, организационно и методическо ръководство върху дейността на следователите.

(2) Други длъжностни лица от Министерството на вътрешните работи не могат да упражняват правомощията по предходната алинея.


Чл. 5. (1) Длъжностните лица по ал. 1 на предходния член имат права и на следователи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 1991 г.) По нареждане на главния прокурор на Народна република България следователите при Националната следствена служба извършват предварително следствие по определени дела.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 1991 г.) Директорът на Националната следствена служба се назначава и освобождава от длъжност от президента на републиката.


Чл. 7. (Доп. - ДВ, бр. 91 от 1988 г., изм., бр. 46 от 1991 г.) За следовател и за служител на ръководна длъжност в единния следствен апарат се назначава български гражданин, който отговаря на следните условия:

1. да е завършил висше юридическо образование;

2. да е прекарал законно установения стаж в съд, прокуратура, арбитраж или адвокатски колектив;

3. да е издържал теоретико-практически изпит за успешно завършен стаж;

4. да не е осъждан като пълнолетен за умишлено престъпление от общ характер с наказание лишаване от свобода независимо от това, че е бил реабилитиран;

5. да не е лишен от правото да заема следователска длъжност;

6. да има необходимите морални и делови качества.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 1991 г.) Следовател не може едновременно:

1. да бъде народен представител;

2. да упражнява адвокатска професия;

3. да заема държавна платена или почетна длъжност или служба освен преподавателска във висше учебно заведение;

4. да упражнява търговия или друго занятие, което е несъвместимо с длъжността;

5. да бъде притежател, издател и редактор на политически вестници или списания;

6. да притежава концесия или предприятие, да бъде управител, представител или пълномощник на търговско дружество, член на управителен съвет или контрольор на такова дружество или какъвто и да било негов орган, макар и временно и безплатно.


Чл. 8. (1) Установяват се следните следователски длъжности:

1. следовател;

2. старши следовател;

3. главен следовател.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 1991 г.) За следователи в Националната следствена служба се назначават лица с най-малко тригодишен трудов стаж като следователи.

(3) За старши следователи се назначават следователи с най-малко петгодишен трудов стаж като следователи.

(4) За главни следователи се назначават старши следователи с най-малко осемгодишен трудов стаж като следователи.

(5) Прослуженото време като прокурор, съдия, арбитър, юрисконсулт, адвокат, юрист в правен отдел и като научен работник по правни науки се приравнява на прослужено време като следовател.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 1993 г.) (1) За помощник-следователи в Националната следствена служба се назначават лица, които отговарят на условията за назначаване на служители в Министерството на вътрешните работи и имат най-малко три години трудов стаж.

(2) Помощник-следователите се назначават по предложение на началниците на териториалните следствени подразделения със заповед на директора на Националната следствена служба.


Чл. 9. (1) В изключителни случаи при образцово изпълнение на служебните задължения и ако са прослужили най-малко три години на съответната длъжност по чл. 8, следователите и старши следователите могат да бъдат назначавани на по-горната следователска длъжност и повишавани на място.

(2) Назначаването и повишаването по предходната алинея се извършват със съвместна заповед на министъра на вътрешните работи и главния прокурор на Народна република България.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 1991 г.) Налагането на дисциплинарни наказания за нарушения във връзка с предварителното следствие на началника на Националната следствена служба, неговите заместници, началниците на следствените отдели, техните заместници и следователите става със съвместна заповед на министъра на вътрешните работи и главния прокурор на Народна република България.


Чл. 11. Единният следствен апарат осъществява своята дейност във взаимодействие с другите органи на Министерството на вътрешните работи, другите специализирани органи за борба с престъпността и с обществените органи и организации.


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Изпълнението на този указ се възлага на министъра на вътрешните работи ни на главния прокурор на Народна република България.