Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 89 от 6.XI

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВЪЗДУХА, ВОДИТЕ И ПОЧВАТА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ

 

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 45 ОТ 1996 Г., БР. 67 ОТ 1999 Г.)

Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.
В сила от 30.04.1964 г.

Обн. ДВ. бр.84 от 29 Октомври 1963г., изм. ДВ. бр.26 от 2 Април 1968г., изм. ДВ. бр.29 от 11 Април 1969г., изм. ДВ. бр.95 от 12 Декември 1975г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 1977г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 1978г., изм. ДВ. бр.26 от 5 Април 1988г., изм. ДВ. бр.86 от 18 Октомври 1991г., изм. ДВ. бр.100 от 10 Декември 1992г., изм. ДВ. бр.45 от 28 Май 1996г., изм. ДВ. бр.85 от 26 Септември 1997г., изм. ДВ. бр.11 от 29 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., отм. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г.

Отменен с § 2 от заключителните разпоредби на Закона за почвите - ДВ, бр. 89 от 6 ноември 2007 г.


Раздел I.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 1999 г., в сила от 27.01.2000 г.) С този закон се уреждат мероприятията за опазване на почвата от замърсяване.


2. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 1999 г., в сила от 27.01.2000 г.) Под "замърсяване на почвите" се разбира такова влошаване на техния състав, качества и свойства, което ги прави негодни или опасни за хората, животните и растенията.


3. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 1977 г., бр. 45 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 1999 г., в сила от 27.01.2000 г.) Министерствата, ведомствата и общините провеждат мероприятия за опазване на почвата от замърсяване.

Министърът на околната среда и водите упражнява контрол за опазване на почвата от замърсяване.

Министърът на здравеопазването упражнява санитарен контрол за състоянието на почвите. Той издава, съгласувано с министъра на околната среда и водите, задължителни за всички ведомства, организации и лица санитарни норми и правила.

При осъществяването на контрола по ал. 1, 2 и 3 Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването привличат технически компетентни органи и лица от други ведомства.

(Изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа със съдействието на Националния център за аграрни науки издава задължителни за всички ведомства, организации и лица норми и правила във връзка с опазването на животните и земеделските култури и упражнява надзор по прилагането им.


4. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 1999 г., в сила от 27.01.2000 г.)


Раздел II.
ОПАЗВАНЕ НА ВЪЗДУХА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ (ОТМ. - ДВ, БР. 45 ОТ 1996 Г.)

5 - 7. (Отм. - ДВ, бр. 45 от 1996 г.)


Раздел III.
ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ

8 - 13. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 1999 г., в сила от 27.01.2000 г.)


Раздел IV.
ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ

14. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 1999 г., в сила от 27.01.2000 г.) Почвата в населените, курортните и излетните места и около тях, както и в района на водохващанията за питейно водоснабдяване се поставя под санитарна охрана.

Почвата, която се използува за селскостопански нужди, се поставя под охрана на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа.


15. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 1999 г., в сила от 27.01.2000 г.) Общините провеждат мероприятия за отстраняване и обезвреждане на домашната и уличната смет и на другите отпадъци в населените, курортните и излетните места.


16. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1988 г.) Промишлените предприятия, топлоелектрическите централи, животновъдните стопанства, домакинствата, учрежденията, заведенията и др. са длъжни да имат съоръжения за събиране на сметта и обезвреждане на отпадните води, вредните вещества и другите отпадъци, които замърсяват почвата.


17. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 1999 г., в сила от 27.01.2000 г.)


Раздел V.
НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

18. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 1968 г., възстановен с нов текст - ДВ, бр. 1 от 1978 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)


19. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 1968 г.)


20. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 1998 г.) Наказва се с глоба от 40 до 400 лв.:

а) (отм. - ДВ, бр. 67 от 1999 г., в сила от 27.01.2000 г.)

б) ръководител на предприятие, учреждение или организация, който не взема нужните мерки за събиране и изхвърляне на сметта на определените места или за обезвреждане на отпадните води, вредните вещества и други отпадъци от предприятието, учреждението или организацията, замърсяващи почвата.

(Ал. 2, 3, 4, 5 заличени - ДВ, бр. 95 от 1975 г.)


20а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 1975 г., изм., бр. 3 от 1977 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 45 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 1997 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 1999 г., в сила от 27.01.2000 г.) Административните нарушения по предходния член, както и по чл. 352, ал. 4, 352а, ал. 3 и 5, и 353, ал. 4 от Наказателния кодекс се установяват с актове, съставени от органите на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа или на общините.

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 1977г., изм. - ДВ, бр. 85 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 1999 г., в сила от 27.01.2000 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на околната среда и водите.

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда, определен от Закона за административните нарушения и наказания.


21. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1975 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 45 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 1999, в сила от 27.01.2000 г.) В случаите по чл. 352, 352а, и 353 от Наказателния кодекс министърът на здравеопазването както и министъра на околната среда и водите могат да спират временно работата на предприятия, топлоелектрически централи или съоръжения, докато се вземат необходимите мерки за опазване на почвата от замърсяване.


22. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1988 г.) Всички деяния, с които се нарушават разпоредбите по рибарството и риболова, се наказват по реда, указан в Закона за рибното стопанство, ако не подлежат на по-тежко наказание по този закон.


Раздел VI.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

23. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1988 г., бр. 45 от 1996 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 1999 г., в сила от 27.01.2000 г.) За всички заварени промишлени предприятия, животновъдни стопанства и други подобни, както и отделни обекти, замърсяващи почвата с твърди и течни замърсители, се изграждат задължително пречиствателни съоръжения със средства, предвиждани в държавния и общинските бюджети, както и в перспективните и годишните планове на предприятията и другите организации.

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 1977 г., бр. 26 от 1988 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 1999 г., в сила от 27.01.2000 г.) Програмите за изграждане на горните съоръжения се утвърждават от Министерския съвет по предложение на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, съгласувано със заинтересуваните министерства и ведомства по поречия, райони и видове предприятия.

Министерският съвет определя и сроковете за изпълнение на тези програми.


24. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 1991 г.)


25. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 1977 г., бр. 26 от 1988 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 1999 г., в сила от 27.01.2000 г.) За приложението на този закон се издават правилник, наредби и строителни и санитарни норми и правила. Правилникът се одобрява от Министерския съвет в 6-месечен срок по доклад на министъра на здравеопазването и министъра на земеделието, горите и аграрната реформа. Разпоредби по приложението на закона се издават от съответните ръководители на ведомства.


26. Законът влиза в сила шест месеца след обнародването му в Държавен вестник.

(Ал. 2 изм. - ДВ, бр. 3 от 1977 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 45 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 1999 г., в сила на 27.01.2000 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването, министъра на земеделието, горите и аграрната реформа и министъра на икономиката и планирането.


Промени настройката на бисквитките