Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 89 от 6.XI

  • ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НЯКОИ ЧАСТИЧНО ИЛИ НАПЪЛНО ДЕХИДРАТИРАНИ МЛЕКА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА ОТ 2004 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № 34 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Виж повече
  • НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ОБН., ДВ, БР. 112 ОТ 1995 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВЪЗДУХА, ВОДИТЕ И ПОЧВАТА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ Виж повече
  • МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ОТ 2006 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 816 ОТ 24 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ "АВТОМАГИСТРАЛА "ЛЮЛИН" ОТ КМ 0+000 ДО КМ 19+135,21" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС (ОБН., ДВ, БР. 26 ОТ 1968 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките