Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 89 от 6.XI

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ОБН., ДВ, БР. 112 ОТ 1995 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ОБН., ДВ, БР. 112 ОТ 1995 Г.)

В сила от 01.06.2006 г.

Обн. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г.

§ 1. Член 79 се изменя така:

"Чл. 79. (1) Към началника на Генералния щаб се създава Военен съвет на началника на Генералния щаб като съвещателен орган.

(2) Членове на съвета по ал. 1 са заместник-началниците на Генералния щаб и командващите на видовете въоръжени сили в Българската армия. В заседанията на съвета по решение на началника на Генералния щаб могат да участват и други длъжностни лица."


§ 2. Член 80 се изменя така:

"Чл. 80. (1) Непосредственото ръководство на Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили и другите формирования в Българската армия се осъществява от съответните командващи на видовете въоръжени сили, командири и началници.

(2) Командващите, командирите и началниците носят отговорност за цялостното състояние, бойната и мобилизационната подготовка и боеспособност на подчинените им войски и формирования.

(3) Към командващите на видовете въоръжени сили в Българската армия се създават военни съвети като съвещателни органи. Членове на военните съвети са офицерите от вида въоръжена сила, които заемат длъжности, изискващи висши офицерски звания. В заседанията на съвета по решение на командващия могат да участват и други длъжностни лица.

(4) При осъществяване на функциите и задачите командващите, командирите и началниците издават директиви, заповеди и разпореждания."


§ 3. (В сила от 01.01.2008 г.) Членове 83 и 84 се отменят.


§ 4. (В сила от 01.01.2008 г.) Членове 96 - 111 се отменят.


§ 5. В чл. 112, ал. 1 думите "изслужване на две трети от законоустановения срок на наборната военна служба" се заменят с "полагане на военната клетва".


§ 6. (В сила от 01.01.2008 г.) Членове 113 и 114 се отменят.


§ 7. В чл. 257, ал. 4 думите "поради осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер" се заменят с "при налагане на дисциплинарно наказание уволнение".


§ 8. В § 58 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 40 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 6 думите "Националната разузнавателна служба и" се заличават.

2. Създава се нова ал. 7:

"(7) Пределната възраст за кадрова военна служба в Националната разузнавателна служба е, както следва:

1. за офицери със звание "майор", "капитан III ранг" - 54 години;

2. за офицери със звание "подполковник", "капитан II ранг" - 56 години;

3. за офицери със звание "полковник", "капитан I ранг" - 60 години;

4. за офицери със звание "бригаден генерал", "бригаден адмирал" - 62 години;

5. за офицери със звание "генерал-майор", "контраадмирал" - 63 години;

6. за офицери със звание "генерал-лейтенант", "вицеадмирал" - 64 години;

7. за офицери със звание "генерал", "адмирал" - 65 години."

3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:

"(8) Пределната възраст на офицерите с военно звание "полковник" и по-ниско, които са хабилитирани лица и заемат длъжност, изискваща хабилитация, както и за лица с научна степен "доктор на науките", е 61 години."


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 9. Навсякъде в закона думите "началниците на главни щабове на видовете въоръжени сили" и "началниците на главните щабове на видовете въоръжени сили" се заменят с "командващите на видовете въоръжени сили".


§ 10. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., в сила от 01.12.2007 г.) Лицата, които изпълняват наборна военна служба или алтернативна служба и не са отслужили пълния срок на службата към 31 декември 2007 г., се уволняват, считано от 1 декември 2007 г.


§ 11. (В сила от 01.01.2008 г.) Законът за замяна на воинските задължения с алтернативна служба (обн., ДВ, бр. 131 от 1998 г.; изм., бр. 69 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 50 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 91 от 2005 г.) се отменя.


§ 12. Министерският съвет в срок 6 месеца от влизането в сила на този закон внася в Народното събрание проекти на закони за изменение и допълнение на законите, чиито разпоредби трябва да бъдат приведени в съответствие с този закон.


§ 13. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Законът влиза в сила от 1 юни 2006 г. с изключение на § 10, който влиза в сила от 1 декември 2007 г. и § 3, 4, 6 и 11, които влизат в сила от 1 януари 2008 г.

-------------------------

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 29 юни 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките