Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 89 от 6.XI

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС (ОБН., ДВ, БР. 26 ОТ 1968 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС (ОБН., ДВ, БР. 26 ОТ 1968 Г.)

Обн. ДВ. бр.38 от 11 Май 2007г., изм. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г.

§ 1. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 21 думата "информационна" се заличава.

2. Точка 22 се изменя така:

"22. "Компютърни данни" е всяко представяне на факти, информация или понятия във форма, поддаваща се на автоматична обработка, включително компютърни програми."

3. Създават се т. 25, 26, 27 и 28:

"25. "Компютърна мрежа" е съвкупност от свързани помежду си компютърни системи или съоръжения, която дава възможност за обмен на компютърни данни.

26. "Компютърна програма" е поредица от машинни инструкции, които са в състояние да приведат компютърна система да осъществява определени функции.

27. "Компютърен вирус" е компютърна програма, която се разпространява автоматично и против волята или без знанието на ползващите компютърните системи лица и е предназначена за привеждане на компютърни системи или компютърни мрежи в нежелани от ползващите ги състояния или в осъществяване на нежелани резултати.

28. "Порнографски материал" е неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал материал, който изобразява открито сексуално поведение. За такова се приема поведение, което изразява реални или симулирани полови сношения между лица от същия или различен пол, содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, или похотливо показване на половите органи на лице."


§ 2. В чл. 108 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "от сто до триста лева" се заменят с "до пет хиляди лева".

2. В ал. 2 думите "до една година" се заменят с "до две години", а думите "от сто до триста лева" се заменят с "до три хиляди лева".


§ 3. В чл. 149 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите "или представлява особено тежък случай" се заличават.

2. В ал. 5 се създава т. 4:

"4. ако представлява особено тежък случай."


§ 4. В чл. 155 ал. 5 се изменя така:

"(5) Когато деянието по ал. 1 - 4 е извършено:

1. от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

2. по отношение на лице, ненавършило 18 години, или невменяем;

3. по отношение на две или повече лица;

4. повторно;

5. при условията на опасен рецидив,

наказанието в случаите по ал. 1 и 2 е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от пет хиляди до петнадесет хиляди лева, в случаите по ал. 3 - лишаване от свобода от три до десет години и глоба от десет хиляди до двадесет и пет хиляди лева, а в случаите по ал. 4 - лишаване от свобода от десет до двадесет години и глоба от сто хиляди до триста хиляди лева."


§ 5. Създава се чл. 155а:

"Чл. 155а. (1) Който, за да се установи контакт с лице, ненавършило 18 години, за извършване на блудствено действие, съвкупление, полово сношение или проституция предоставя в интернет или по друг начин информация за него, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.

(2) Същото наказание се налага и на онзи, който с цел извършване на блудствено действие, съвкупление или полово сношение установи контакт с лице, ненавършило 14 години, като използва информация, предоставена в интернет или по друг начин."


§ 6. В чл. 159 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "произведения с порнографско съдържание" се заменят с "порнографски материал".

2. Създава се нова ал. 2:

"(2) Който разпространява чрез интернет порнографски материал, се наказва с лишаване от свобода до две години и глоба от хиляда до три хиляди лева."

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:

"(3) Който излага, представя, предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал на лице, ненавършило 16 години, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева."

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

"(4) За деянията по ал. 1 - 3 наказанието е лишаване от свобода до шест години и глоба до осем хиляди лева, ако за създаването на порнографския материал е използвано лице, ненавършило 18 години, или лице, което изглежда като такова."

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите "ал. 1 - 3" се заменят с "ал. 1 - 4".

6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:

"(6) Който държи или набавя за себе си или за другиго чрез компютърна система или по друг начин порнографски материал, за създаването на който е използвано лице, ненавършило 18 години, или лице, което изглежда като такова, се наказва с лишаване от свобода до една година или глоба до две хиляди лева."

7. Досегашната ал. 6 става ал. 7.


§ 7. В чл. 171 се създава ал. 4:

"(4) Когато деянието по ал. 3 е извършено с користна цел или са причинени значителни вреди, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева."


§ 8. В чл. 212а, ал. 1 и 2 думата "информационни" се заличава.


§ 9. В чл. 233 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Който без съответни лиценз, регистрация или разрешение изнася, внася, трансферира, транспортира, транзитира, извършва брокерска дейност с оръжия или с изделия или технологии с двойна употреба, както и когато такива дейности са осъществени в нарушение на забрани, ограничения или санкции, наложени от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа или от Европейския съюз, указани в акт на Министерския съвет или произтичащи от международен договор, по който Република България е страна, се наказва с лишаване от свобода до шест години и с глоба до двеста хиляди лева."

2. В ал. 4 думите "Оръжието или стоките с възможна" се заменят с "Оръжието или изделията, или технологиите с".


§ 10. В чл. 319а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Който копира, използва или осъществи достъп до компютърни данни в компютърна система без разрешение, когато се изисква такова, се наказва с глоба до три хиляди лева."

2. В ал. 3 след думата "повторно" се добавя "или по отношение на данни за създаване на електронен подпис".

3. В ал. 4 след думата "държавна" се добавя "или друга защитена от закон".


§ 11. В чл. 319б, ал. 1 думата "компютър" се заменя с "компютърна система", а думата "данни" се заменя с "компютърни данни".


§ 12. В чл. 319в, ал. 1 след думата "магнитен" се поставя запетая и се добавя "електронен, оптичен или друг".


§ 13. В чл. 319г се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "компютър или информационна" се заменят с "компютърна система или компютърна".

2. Създава се нова ал. 2:

"(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който въведе друга компютърна програма, която е предназначена за нарушаване на дейността на компютърна система или компютърна мрежа или за узнаване, заличаване, изтриване, изменение или копиране на компютърни данни без разрешение, когато такова се изисква, доколкото извършеното не съставлява по-тежко престъпление."

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите "ал. 1" се заменят с "ал. 1 и 2".


§ 14. В чл. 319д се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Който разпространи пароли или кодове за достъп до компютърна система или до компютърни данни и от това последва разкриване на лични данни или информация, представляваща държавна или друга защитена от закон тайна, се наказва с лишаване от свобода до една година."

2. В ал. 2 след думите "значителни вреди" се добавя "или са настъпили други тежки последици".


§ 15. В чл. 339б думите "стоки или технологии с възможна" се заменят с "изделия или технологии с".


§ 16. (В сила от 01.12.2007 г.) В чл. 361 ал. 1 се отменя.


§ 17. (В сила от 01.12.2007 г.) Членове 362 и 363 се отменят.


§ 18. (В сила от 01.12.2007 г.) В чл. 364 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се отменя.

2. В ал. 3 думите "ал. 2" се заменят с "ал. 1".


§ 19. (В сила от 01.12.2007 г.) Член 365 се отменя.


§ 20. (В сила от 01.12.2007 г.) В чл. 368 думите "или наборници" се заличават.


§ 21. (В сила от 01.12.2007 г.) В глава дванадесета раздел IIа "Престъпления против изпълнението на мирновременната алтернативна служба" с чл. 368а - 368ж се отменя.


Заключителни разпоредби

§ 22. В Закона за електронния документ и електронния подпис (обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 30 и 34 от 2006 г.) в чл. 6, ал. 2, т. 5 думите "шест месеца" се заменят с "две години".


§ 23. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Параграфи 16 - 21 влизат в сила от 1 декември 2007 г.

-------------------------

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 26 април 2007 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките