Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 14.VI

УКАЗ № 200 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ЕМИЛ ИВАНОВ ЛЮЦКАНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННО

 

УКАЗ № 200 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ЕМИЛ ИВАНОВ ЛЮЦКАНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ПО ОПЕРАЦИИТЕ

Обн. ДВ. бр.59 от 14 Юни 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам бригаден генерал Емил Иванов Люцканов от длъжността началник на Оперативното управление на Главния щаб на Военноморските сили.

2. Назначавам бригаден генерал Емил Иванов Люцканов на длъжността заместник-началник на Главния щаб на Военноморските сили по операциите.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 6 юни 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.