Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 14.VI

УКАЗ № 223 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АТАНАС ДИМИТРОВ ЗАПРЯНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛН

 

УКАЗ № 223 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АТАНАС ДИМИТРОВ ЗАПРЯНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ"

Обн. ДВ. бр.59 от 14 Юни 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам генерал-майор Атанас Димитров Запрянов от длъжността началник на Главно управление "Комуникационни и информационни системи" на Генералния щаб на Българската армия.

2. Назначавам генерал-майор Атанас Димитров Запрянов на длъжността началник на Военната академия "Г. С. Раковски".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 6 юни 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.