Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 10.IX

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ ОТ 2002 Г.

Приет с ПМС № 199 от 29.08.2002 г.

Обн. ДВ. бр.86 от 10 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.46 от 3 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 3 Август 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 28 Септември 2012г., отм. ДВ. бр.107 от 13 Декември 2013г.

Отменен с Параграф единствен на заключителната разпоредба на Постановление № 278 от 9 декември 2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране - ДВ, бр. 106 от 10 декември 2013 г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят структурата, дейността, организацията на работа, функциите и числеността на персонала на Агенцията за ядрено регулиране, наричана по-нататък "агенцията", и на нейните административни звена.


Чл. 2. (1) Агенцията е администрация, която подпомага председателя на агенцията при осъществяване на неговите правомощия и осигурява технически дейността му.

(2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.


Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АГЕНЦИЯТА

Чл. 3. (1) Председателят на агенцията е независим специализиран орган на изпълнителната власт, който осъществява държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво в рамките на предоставените му от закона правомощия.

(2) Председателят ръководи агенцията и я представлява пред трети лица.

(3) Председателят на агенцията се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя за срок 5 години и може да бъде назначен за още един мандат.

(4) (В сила от 01.01.2003 г.) Председателят на агенцията е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

(5) Председателят на агенцията управлява предоставеното на агенцията имущество - държавна собственост.


Чл. 4. Председателят на агенцията:

1. в областта на държавното регулиране и контрола при използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво:

а) организира подготовката и извършването на необходимите действия по издаване на лицензиите и разрешенията, предвидени в Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ);

б) (доп. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) издава, изменя, допълва, подновява, прекратява и отнема лицензии и разрешения за безопасно осъществяване на дейностите по ЗБИЯЕ и изисква информацията, необходима за установяване изпълнението на условията на издадените лицензии и разрешения и спазването на изискванията за ядрена безопасност, радиационна защита и физическа защита;

в) (доп. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) осъществява контрол по спазване на изискванията и нормите за безопасно използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво и на условията на издадените лицензии и разрешения, включително на съоръженията с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност при въвеждане в експлоатация, експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрена централа;

г) издава и отнема удостоверения за правоспособност за работа в ядрени съоръжения;

д) налага принудителните административни мерки и административните наказания в случаите, предвидени в ЗБИЯЕ;

е) възлага извършването на експертизи, проучвания и изследвания, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита при използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво;

ж) осъществява взаимодействие с органите на изпълнителната власт, в чиято компетентност са предоставени регулаторни и контролни функции в областта на използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, и предлага на Министерския съвет мерки за координиране на тези дейности;

з) създава със заповед наблюдавани зони около ядрени съоръжения и други обекти с източници на йонизиращи лъчения;

2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) в областта на прилагане на гаранциите във връзка с Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Евратом):

а) (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) проверява спазването на задълженията на Република България, за да не се допусне отклоняване на ядрен материал за производство на ядрено оръжие;

б) (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) в случаите, когато това е предвидено в Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Евратом), със споразумението и с допълнителния протокол към него, събира и предоставя на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и на Европейската комисия (ЕК) необходимата информация, включително чрез извършване на проверки;

в) (доп. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) осигурява провеждането на инспекции на територията на Република България от инспекторите на МААЕ и инспекторите на ЕК, включително осигуряването на достъп до проверяваните обекти за изпълнение целите на инспекциите;

г) (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) осъществява взаимодействие с компетентния орган по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба във връзка с обмена на информацията, отнасяща се до споразумението и допълнителния протокол към него;

д) (отм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.)

3. осъществява международното сътрудничество на Република България в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво;

4. осигурява представителството на агенцията в Постоянното представителство на Република България във Виена при Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и към други международни организации;

5. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) осигурява представителството на агенцията в рамките на компетенциите си по ЗБИЯЕ в съответните работни групи, комитети и институции на Европейските общности и в работните групи по европейските въпроси на национално ниво и в рамките на правомощията си по ЗБИЯЕ предоставя на компетентните институции информацията, предвидена с Евратом;

6. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) е член на управителния съвет на фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и чрез определен от него представител участва в управлението на фонд "Радиоактивни отпадъци" към министъра на икономиката, енергетиката и туризма;

7. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) предоставя на граждани, юридически лица и държавни органи обективна информация относно състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита. Информацията се оповестява публично в съответствие с националното законодателство и международните задължения;

8. внася ежегодно в Министерския съвет доклад за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита при използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво, както и за дейността на агенцията;

9. организира и координира подготовката и внася в Министерския съвет доклади в изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност и Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци;

10. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) изпълнява функциите на централен орган и пункт за връзка за уведомяване при авария и оказване на помощ съгласно Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария и Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка;

11. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) изпълнява функциите на централен орган, пункт за връзка и координатор по изпълнение на задълженията по Конвенцията за физическа защита на ядрения материал;

12. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) разработва и предлага за приемане от Министерския съвет наредби по прилагането на ЗБИЯЕ и предлага изменение и допълнение в тях, когато това е необходимо за усъвършенстване на нормативните изисквания при отчитане на експлоатационния опит, изводите, направени от анализите на безопасността и развитието и технологиите;

13. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) определя със заповед състава на Консултативния съвет по въпросите на ядрената безопасност и на Консултативния съвет по въпросите на радиационната защита и ръководи заседанията им; председателят може да определи друго лице, което да ръководи заседанията на консултативните съвети;

14. (нова - ДВ, бр. 46 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) изпълнява функциите на компетентен орган и пункт за връзка по системата на Европейския съюз за ранен обмен на информация в случай на радиационна опасност;

15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) награждава служителите в агенцията по установения от закона ред;

16. (нова - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г., отм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.)

17. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 46 от 2005 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) упражнява и други предоставени му от закона правомощия.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) При осъществяване на своите правомощия председателят се подпомага от двама заместник-председатели, които се определят с решение на Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията и се назначават от министър-председателя.

(2) Правомощията на председателя на агенцията в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск се осъществяват от заместник-председател, определен със заповед на председателя на агенцията за всеки конкретен случай.

(3) Извън случаите по ал. 2 председателят на агенцията може да делегира със заповед част от своите правомощия по чл. 4 на заместник-председателите.

(4) Председателят на агенцията разрешава отпуските на заместник-председателите на агенцията и ги командирова в страната, а в чужбина - ако е упълномощен за това от министър-председателя.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) Председателят на агенцията е орган по назначаването и работодател на служителите в агенцията.


Чл. 7. Председателят на агенцията със заповед утвърждава вътрешни правила, методики и указания, свързани с дейността на агенцията, в това число за организацията на работната заплата. Със заповед на председателя могат да се уреждат и други въпроси, свързани с организацията на работа на администрацията на агенцията.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) (1) Консултативните съвети по чл. 9 ЗБИЯЕ подпомагат дейността на председателя, като по негово искане дават становища по въпроси на ядрената безопасност и радиационната защита.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) Дейността на консултативните съвети се финансира от бюджета на агенцията.


Глава трета.
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 8. Администрацията на агенцията подпомага председателя на агенцията при осъществяване на неговите правомощия, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на юридическите лица и гражданите.


Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) Администрацията на агенцията е организирана в една главна дирекция и четири дирекции, разпределени в обща и специализирана администрация и звено за вътрешен одит.

(2) Със заповед на председателя на агенцията се създават, преобразуват и закриват отдели и сектори в рамките на дирекциите по ал. 1, с която се определя и разпределението на функциите на тези звена.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) Общата численост на персонала в организационните структури и в административните звена на агенцията е 114 щатни бройки, включително председател и двама заместник-председатели.

(2) Разпределението на персонала в отделните организационни структури и административни звена се определя с приложението.


Раздел II.
Главен секретар

Чл. 11. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията на агенцията в изпълнение на законните разпореждания на председателя и се отчита за своята дейност пред него.

(2) Главният секретар:

1. ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията за точното спазване на нормативните актове;

2. осигурява необходимите условия за нормална и ефективна работа на административните звена на агенцията на организационно и техническо равнище;

3. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) осигурява цялостната организация по провеждане на оценяване изпълнението на служителите в администрацията на агенцията, повишаване в държавна служба и обучението на персонала;

4. организира и контролира работата с документите и другите носители на информация и съхраняването им, както и опазването на служебната и държавната тайна;

5. организира ползването на недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост, предоставени на агенцията;

6. изготвя проект на бюджет на агенцията в частта му относно средствата, необходими за административното осигуряване на дейността на агенцията;

7. изготвя ежегоден доклад за състоянието на администрацията и го представя на председателя;

8. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства, предоставени на агенцията;

9. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на агенцията;

10. осъществява общата координация на администрацията на агенцията с администрациите на другите органи на изпълнителната власт;

11. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;

12. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) изпълнява и други функции, произтичащи от нормативен акт, или задачи, възложени му от председателя на агенцията.

(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции за всеки конкретен случай се изпълняват от определен от председателя на агенцията директор на дирекция.


Раздел II.
"а" Служител по сигурността на информацията и финансов контрольор (Нов - ДВ, бр. 46 от 2005 г.)

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) (1) Служителят по сигурността на информацията и финансовият контрольор се назначават от председателя на агенцията и са му пряко подчинени.

(2) Служителят по сигурността на информацията се назначава по реда на Закона за защита на класифицираната информация и изпълнява задачите, произтичащи от закона и от нормативните актове по прилагането му.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) Финансовият контрольор извършва необходимите проверки и изразява мнение за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на агенцията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове в съответствие с указанията на министъра на финансите.


Раздел II.
"б" Звено за вътрешен одит (Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., загл. изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.)

Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на председателя на агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията.

(3) Звеното по ал. 1 докладва чрез ръководителя на вътрешния одит директно на председателя на агенцията.

(4) Звеното по ал. 1:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешния одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя на агенцията;

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;

4. дава на председателя на агенцията независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от председателя на агенцията;

6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

7. консултира председателя на агенцията по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;

8. докладва и обсъжда с председателя на агенцията и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя на агенцията при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя и представя на председателя на агенцията годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.


Раздел III.
Обща администрация

Чл. 12. Общата администрация на агенцията е организирана в дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване".


Чл. 13. Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване":

1. участва в подготовката или самостоятелно изготвя становища по проекти на нормативни актове, изпратени за съгласуване, включително по проекти на международни договори;

2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) подготвя и провежда процедури по ЗОП, дава становища по законосъобразността на договори, проекти на индивидуални административни актове и прави предложения за решаване на въпроси от юридически характер;

3. осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдилищата;

4. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) организира и осъществява деловодната и архивната дейност, като получава, обработва, регистрира и предава кореспонденцията по предназначение, обработва и изпраща изходящата кореспонденция;

5. организира финансово-счетоводното обслужване, завеждането и отчитането на материалните активи, снабдява с материали и консумативи служителите в агенцията, организира ремонта и поддръжката на материалната база;

6. съставя проекта на бюджет на агенцията, контролира правилното разходване на средствата и отчита изпълнението на бюджета на агенцията;

7. осигурява транспортното обслужване на служителите в агенцията;

8. осигурява стопанисването на недвижими имоти и движими вещи, предоставени на агенцията, и съхранява документите за тях;

9. осъществява дейностите, свързани с управлението на човешките ресурси на агенцията;

10. създава организацията по охрана на труда и осъществява контрол по спазването на правилата за охрана на труда;

11. създава организацията по отбранително-мобилизационната подготовка;

12. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.)

13. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.)

14. подпомага технически дейността на консултативните съвети към председателя на агенцията.

15. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.)


Раздел IV.
Специализирана администрация

Чл. 14. (1) Специализираната администрация на агенцията е организирана в следните дирекции:

1. главна дирекция "Регулиране безопасността на ядрените съоръжения";

2. дирекция "Анализи, оценки и изследвания на безопасността";

3. дирекция "Радиационна защита и аварийна готовност";

4. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) дирекция "Международно сътрудничество".

(2) Дирекциите по ал. 1 подпомагат и осигуряват осъществяването на правомощията на председателя на Агенцията по ЗБИЯЕ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) В състава на главна дирекция "Регулиране безопасността на ядрените съоръжения" се включва териториалното звено в Козлодуй, което има статут на отдел и осъществява контрол на ядрената безопасност и радиационната защита на АЕЦ "Козлодуй" в рамките на предоставената му от председателя на агенцията компетентност по реда на този правилник. Териториалното звено ползва длъжностите, установени с Класификатора на длъжностите в администрацията, при спазване на изискванията, залегнали в него.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) Главна дирекция "Регулиране безопасността на ядрените съоръжения" подпомага председателя на агенцията при осъществяване на неговите регулиращи и контролни функции по отношение на дейностите с ядрени съоръжения, ядрен материал и управлението на радиоактивните отпадъци в ядрени съоръжения, както и по отношение на квалификацията и правоспособността на персонала в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

(2) Дирекцията по ал. 1:

1. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) планира и провежда инспекции, оценява и предприема действия за оптимизиране ефективността на контрола по ядрена безопасност, радиационна защита, физическа защита на ядрени съоръжения и управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци в ядрени съоръжения;

2. участва в анализирането на инциденти, аварийни събития, откази на конструкции, системи и оборудване, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита, експлоатационни данни и показатели;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 46 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) контролира привеждането на ядрените съоръжения в съответствие с нормативните актове по ядрена безопасност, радиационна защита и физическа защита и поддържането на ефективна система за управление на дейностите, която осигурява приоритет на безопасността и висока култура на безопасност и сигурност;

4. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) участва в извършването на оценка на представените от заявителя документи, предлага изискването на допълнителна информация за установяване спазването на изискванията за ядрена безопасност, радиационна защита и физическа защита и подготвя издаването, мотивите за отказ, изменението, допълването, подновяването, прекратяването и отнемането на лицензии и разрешения, както и издаването, мотивите за отказ и отнемането на удостоверения за правоспособност и лицензии за специализирано обучение за дейности в ядрени съоръжения и източници на йонизиращи лъчения;

5. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) предлага възлагане на проучвания, анализи и експертизи, свързани с оценка на ядрената безопасност, радиационната защита и физическата защита;

6. участва в подготовката на данни за информационните системи на МААЕ относно работата на ядрените съоръжения и аварийните събития, свързани с тях;

7. участва в аварийния екип на председателя на агенцията за действие при аварии;

8. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) подготвя проекти на вътрешни правила и други вътрешни актове, свързани с управление на дейностите, изпълнявани от дирекцията;

9. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) води регистрите на издадените разрешения и лицензии за дейности в ядрени съоръжения и лицензии за специализирано обучение, както и на издадените удостоверения за правоспособност за работа в ядрени съоръжения и с ИЙЛ; в регистрите се вписват и всяко изменение, подновяване, прекратяване и отнемане;

10. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.)

11. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) участва в подготовката на националните доклади за изпълнение на задълженията, произтичащи от Конвенцията за ядрена безопасност и от Единната конвенция за безопасност при управление на отработеното гориво и безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, както и в подготовката на докладите по двустранните договори в областта на безопасното използване на ядрената енергия;

12. проверява спазването на задълженията, поети в съответствие с ДНЯО;

13. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) подготвя необходимата информация във връзка с прилагането на гаранциите по ДНЯО и подпомага инспекторите на МААЕ и ЕК при осъществяване на контролната им дейност;

14. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) самостоятелно и съвместно с другите компетентни органи осъществява контрол на физическата защита на ядрения материал и ядрените съоръжения;

15. подготвя документите във връзка с издаването на лицензии за дейности с оръжие и стоки и технологии с възможна двойна употреба и въвежда информация в автоматизираната междуведомствена система за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и стоки и технологии с възможна двойна употреба;

16. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) контролира и анализира системата за подбор, подготовка и поддържане на квалификацията на персонала на лицензиантите и титулярите на разрешения, които извършват дейности с ЯС и ИЙЛ;

17. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) контролира спазването на условията и пределите за безопасна експлоатация на ядрените съоръжения и на условията на издадените лицензии и разрешения;

18. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) проверява изпълнението на графиците за периодични изпитвания и техническо обслужване на конструкции, системи и компоненти, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита;

19. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) проверява техническото състояние на конструкции, системи и компоненти, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита и експлоатационния ред;

20. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) проверява състоянието на радиационната обстановка в помещенията и на площадката на ядрена централа, в зоната за превантивни защитни мерки и в наблюдаваната зона;

21. контролира провеждането на експлоатационния безразрушителен контрол на метала на тръбопроводите и оборудването, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита;

22. контролира изпълнението на ремонтните дейности, които имат отношение към ядрената безопасност и радиационната защита;

23. осъществява контрол за техническата безопасност на съоръженията с повишена опасност на територията на ядрени централи;

24. изпълнява задачите на пункт за връзка, отговарящ за физическата защита на ядрения материал;

25. участва в текущата работа, свързана с подготовката и изпълнението на програми и проекти за подпомагане на агенцията, финансирани по линия на международното сътрудничество;

26. подготвя материали, обобщава информация, извършва анализи и изготвя експертни оценки във връзка с управлението на фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и на фонд "Радиоактивни отпадъци";

27. (нова - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) подпомага работата на квалификационната изпитна комисия на агенцията за издаване удостоверения за правоспособност, както и подготовката и провеждането на заседанията;

28. (нова - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) води отчет на случаите за установен нелегален трафик на ядрени материали и източници на йонизиращи лъчения и подготвя данни за информационните системи на МААЕ за тях;

29. (нова - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) участва в подготовката на анализи, становища, доклади, информации и отчети, както и в разработването на официалната позиция на агенцията по въпроси от компетентността на дирекцията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;

30. (нова - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) подготвя документите, свързани с изпълнението на задълженията по прилагане на гаранциите, произтичащи от Договора за създаване на ЕВРАТОМ, по повод провеждането на инспекции на територията на Република България;

31. (нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) участва в разработването на наредби по прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, включително предлага изменения и допълнения в тях при необходимост;

32. (нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) участва в подготовката на ежегодния доклад за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита;

33. (нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) ежегодно предоставя информация на Европейската комисия за радиоактивните изхвърляния от площадката на ядрената централа по чл. 37 от договора за Евратом;

34. (нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) осъществява независим регулаторен контрол на радиоактивните изхвърляния от площадката на ядрената централа.


Чл. 16. (1) Дирекция "Анализи, оценки и изследвания на безопасността" подпомага председателя на агенцията при осъществяване на неговите регулиращи и контролни функции по отношение оценката на представената от заявителя, съответно от титуляря на лицензия или разрешение, документация за издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейности с ядрени съоръжения.

(2) Дирекцията по ал. 1:

1. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) оценява проектните основи и функционирането на конструкции, системи и оборудване, включително на съоръженията с повишена опасност, свързани с ядрената безопасност, и тяхното съответствие с установените изисквания;

2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) предлага провеждането на: независими експертизи на конструкции, системи и оборудване, свързани с ядрената безопасност, включително на съоръженията с повишена опасност; анализи и оценки на преходни и аварийни режими на ядрени централи; надеждностни, термохидравлични и вероятностни анализи на безопасността; якостни изчисления на тръбопроводи и оборудване, включително на съоръженията с повишена опасност; проекти за изграждане на ядрени съоръжения и за извеждането им от експлоатация; компютърни програми и модели, свързани с ядрената безопасност;

3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) участва в подготовката на националните доклади за изпълнение на задълженията, произтичащи от Конвенцията за ядрена безопасност и от Единната конвенция за безопасност при управление на отработеното гориво и безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, както и в подготовката на докладите по двустранните договори в областта на безопасното използване на ядрената енергия;

4. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) участва в анализирането на инциденти, аварийни събития, откази на конструкции, системи и оборудване, свързани с ядрената безопасност, включително на съоръженията с повишена опасност, както и на експлоатационни данни и показатели;

5. участва в подготовката на данни за информационните системи на МААЕ относно работата на ядрените съоръжения и аварийните събития, свързани с тях;

6. участва в аварийния екип на председателя на агенцията за действие при аварии;

7. разработва проекти на вътрешни правила и други актове в областта на изпълняваните от дирекцията дейности;

8. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) организира дейността по възлагане и приемане на експертизи, проучвания и изследвания, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита при използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво, включително на съоръженията с повишена опасност финансирани от бюджета на агенцията;

9. участва в текущата работа, свързана с подготовката и изпълнението на програми и проекти за подпомагане на агенцията, финансирани по линия на международното сътрудничество;

10. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.)

11. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) участва в провеждането на инспекции в ядрени съоръжения за контрол по спазване на изискванията за безопасно използване на ядрената енергия и на условията на издадените лицензии и разрешения, включително на съоръженията с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност при въвеждането в експлоатация, експлоатация и извеждане от експлоатация;

12. (нова - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) участва в подготовката на анализи, становища, доклади, информации и отчети, както и в разработването на официалната позиция на агенцията по въпроси от компетентността на дирекцията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) Дирекция "Радиационна защита и аварийна готовност" подпомага председателя на агенцията при осъществяване на неговите регулиращи и контролни функции по отношение на дейностите с източници на йонизиращи лъчения и по отношение на аварийното планиране и аварийната готовност.

(2) Дирекцията по ал. 1:

1. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) осъществява превантивен, текущ и последващ контрол върху дейностите с източници на йонизиращи лъчения, планира и провежда инспекции в обекти с ИЙЛ, поддържа дозиметрична апаратура и извършва необходимите радиационни измервания;

2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) оценява лъчезащитни проекти на обекти с източници на йонизиращи лъчения;

3. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) анализира и оценява извънредни събития, свързани с радиационната защита в обекти с източници на йонизиращи лъчения;

4. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) анализира и оценява информацията по осигуряване на радиационната защита и физическата защита при издаване на разрешения и лицензии за дейности с ИЙЛ;

5. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) подготвя издаването, мотивите за отказ, изменянето, допълването, подновяването, прекратяването и отнемането на лицензии и разрешения;

6. предлага възлагане на проучвания, анализи и експертизи, свързани с оценка на радиационната защита;

7. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) самостоятелно и във взаимодействие с другите специализирани и контролни органи предприема необходимите мерки за осигуряване на безопасността при откриване на неизвестен или изоставен източник на йонизиращи лъчения или ядрен материал, както и в случаите на изземване на източници на йонизиращи лъчения или ядрен материал от специализираните органи на Министерството на вътрешните работи или специализираните органи на Националната следствена служба;

8. участва в аварийния екип на председателя на агенцията за действие при авария и трансграничен пренос на радиоактивни вещества;

9. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.)

10. поддържа специализирана база от данни за аварийни събития, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита;

11. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) води регистрите на издадените разрешения и лицензии за дейности с ИЙЛ, както и тяхното изменение, подновяване, прекратяване и отнемане;

12. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) участва в подготовката на националния доклад за изпълнението на задълженията, произтичащи от Единната конвенция по безопасност при управление на отработеното гориво и безопасност при управление на радиоактивните отпадъци и от Конвенцията за ядрена безопасност, както и в подготовката на докладите по двустранните договори в областта на безопасното използване на ядрената енергия;

13. разработва проекти на вътрешни правила и други вътрешни актове, свързани с осигуряване качеството на изпълняваните от дирекцията дейности;

14. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) анализира и оценява информацията, свързана с аварийното планиране и готовност, и контролира дейностите по аварийно планиране и аварийна готовност в обекти с източници на йонизиращи лъчения и ядрени съоръжения самостоятелно или съвместно със специализираните и контролните органи, на които това е възложено с нормативен акт;

15. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) изпълнява задачите на компетентен орган и пункт за връзка съгласно Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария и Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка и за целите на системите за ранен обмен на информация на ЕС и МААЕ:

а) събира и обработва постъпващите данни, които характеризират радиационната обстановка;

б) поддържа аварийна станция към Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на гама-фона на територията на Република България и дозиметрична апаратура за радиационни измервания;

в) събира и обработва постъпващите данни, които характеризират развитието на авария, и прави прогнози;

г) (изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) разработва авариен план и поддържа аварийна готовност на агенцията;

д) (изм. и доп. - ДВ, бр. 46 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) обезпечава работата на аварийния екип на агенцията;

е) (отм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.)

ж) уведомява при аварии и предприема действия за оказване на помощ съгласно Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария, Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка и съгласно двустранни споразумения;

з) (нова - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) организира обучението за действие при кризи на служителите на агенцията;

16. организира и поддържа автоматизираната информационна инфраструктура на агенцията - локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника;

17. проучва и внедрява информационни и комуникационни технологии, осигурява защитата на информацията от неправомерен достъп;

18. внедрява и експлоатира специализираните автоматизирани системи за подпомагане действията на аварийния екип на председателя на агенцията;

19. участва в текущата работа, свързана с подготовката и изпълнението на програми и проекти за подпомагане на агенцията, финансирани по линия на международното сътрудничество;

20. подготвя материали, обобщава информация, извършва анализи и изготвя експертни оценки във връзка с управлението на фонд "Радиоактивни отпадъци";

21. (нова - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) участва в подготовката на анализи, становища, доклади, информации и отчети, както и в разработването на официалната позиция на агенцията по въпроси от компетентността на дирекцията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) Дирекция "Международно сътрудничество" подпомага председателя на агенцията по въпросите, свързани с международните отношения.

(2) Дирекцията по ал. 1:

1. организира и координира сътрудничеството в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и безопасното управление на РАО и отработеното гориво с международните организации и със страните, с които има сключени двустранни договори; поддържа оперативни контакти с тези страни и организации чрез пунктовете им за връзка;

2. участва в подготовката на проекти на междуправителствени и междуведомствени договори за сътрудничество с други държави в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и безопасното управление на РАО и отработеното гориво;

3. организира подготовката и участието на българската делегация в сесиите и заседанията на ръководните органи на международните организации и участва в подготовката и представянето на проекти за техническа помощ и финансиране от тези организации;

4. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.)

5. организира и представя в международните организации, както и на двустранна основа, предложения за специализации и научни посещения, междурегионални и регионални учебни курсове и семинари за участие в международни конференции, симпозиуми, семинари и съвещания на технически комитети, консултативни и експертни групи по проблеми на безопасността при използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управлението на РАО и отработеното гориво;

6. оперативно организира и участва в работата по изготвянето на националните доклади за изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от Конвенцията за ядрена безопасност и от Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, както и на задълженията, произтичащи от двустранни споразумения;

7. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) подготвя, обобщава и участва в представянето пред Президента на Република България, Народното събрание, Комисията по външната политика на Народното събрание, Министерския съвет и Министерството на външните работи на становища и информации относно дейностите от компетентността на председателя на агенцията по ЗБИЯЕ в изпълнение на международните договори в ядрената област, по които Република България е страна, както и относно сътрудничеството по линия на МААЕ, групата на ядрените доставчици, комитета "Цангер" и други международни форуми;

8. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) участва в подготовката и представянето на национални доклади в частта им от компетентността на председателя на агенцията пред международни форуми, свързани с изпълнението на международните договори в ядрената област, по които Република България е страна, както и с изпълнението на задълженията на Република България в областта на международните експортно-контролни режими за неразпространение на ядрените оръжия;

9. съдейства за провеждането на международни прояви в Република България по безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и по безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво;

10. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) координира взаимодействието между Република България и международните организации по въпроси на техническото сътрудничество в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасността при управление на радиоактивни отпадъци и отработено гориво пряко и чрез задграничен служител на агенцията в Постоянното представителство на Република България във Виена при Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и други международни организации;

11. организира и осъществява протоколната дейност, свързана с посещения на чуждестранни делегации и служители в агенцията, оформя документи за задграничните командировки на служителите в агенцията;

12. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) организира и кооординира взаимодействието между Република България и МААЕ по въпросите на членството в Международната система за ядрена информация.

13. организира и участва в дейността по администрирането на програми и проекти за подпомагане на агенцията, финансирани по линия на международното сътрудничество;

14. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) организира и координира работата, свързана с изпълнението на задълженията на АЯР, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управлението на РАО и отработеното гориво и предлага на председателя представители на агенцията за участие в дейността на съответните работни групи, комитети и институции на Европейските общности;

15. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) координира и изготвя самостоятелно или съвместно с други дирекции анализи, становища, доклади, информации и отчети по всички въпроси, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, в областите от компетентността на председателя на АЯР по ЗБИЯЕ; дава предложения за хармонизиране на нормативната база; участва чрез свои представители в работните групи по европейските въпроси на национално ниво и поддържа оперативни контакти на експертно ниво с представителите на ведомствата, водещи съответните работни групи, и с Постоянното представителство на Република Българя в Брюксел;

16. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) координира и разработва самостоятелно или съвместно с други дирекции официалната позиция на агенцията по въпросите на Европейския съюз;

17. води международната кореспонденция, подготвя и координира плановете за международната дейност на агенцията;

18. (нова - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) участва в подготовката и оперативно организира процеса по въвеждане на информация на интернет страницата на агенцията;

19. (нова - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) организира осъществяването на публичните изяви на председателя на агенцията или на упълномощените от него длъжностни лица от агенцията, поддържа връзки с административните звена за информация и връзки с обществеността на Народното събрание, Министерския съвет и други централни органи на изпълнителната власт и с неправителствени организации, както и с отделите за връзки с обществеността на международните организации.


Раздел V.
Инспектор по контрола на ядрената безопасност и радиационната защита

Чл. 19. (1) Инспекторът по контрола на ядрената безопасност и радиационната защита е длъжностно лице от администрацията на агенцията, което работи по служебно или по трудово правоотношение и е упълномощено със заповед на председателя на агенцията да осъществява контрол в съответствие със ЗБИЯЕ и съобразно определените с този правилник функции на звеното, в което е назначен.

(2) За инспектор по контрола може да бъде определено длъжностно лице от специализираната администрация на агенцията, което:

1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. не е едноличен търговец, акционер, съдружник, управител, прокурист, консултант или член на управителни или контролни органи на предприятия и организации, които извършват дейности по ЗБИЯЕ.

7. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.)

(3) Председателят на агенцията може да предоставя правомощия на инспектор по контрола и на други служители в агенцията, които:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) отговарят на изискванията по ал. 2, т. 1 - 6;

2. имат трудов или служебен стаж не по-малко от 5 години в областта на държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво.

(4) Инспекторът по контрола се легитимира със служебна карта или представя акт, въз основа на който е упълномощен да извърши проверката.


Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В АГЕНЦИЯТА

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 20. Служителите, заемащи ръководни длъжности, съобразно определените с този правилник функции на ръководеното от тях административно звено:

1. възлагат конкретните задачи на работещите в административното звено, контролират тяхното срочно и качествено изпълнение и отчитат неговата дейност;

2. осигуряват взаимодействието с другите административни звена по въпроси от общата им компетентност съгласно разпределението на дейностите между тях, указани в служебната преписка;

3. предлагат назначаване, повишаване в ранг и в длъжност, стимулиране, награждаване, повишаване на квалификацията, налагане на наказание и освобождаване на служителите в ръководеното от тях административно звено.


Чл. 21. (1) В изпълнение на задачите си административните звена в агенцията изготвят становища, отчети, доклади, анализи, програми, информации, предложения за решения по конкретни проблеми и методологически въпроси, проекти на актове и разработки по тяхното прилагане.

(2) Освен определените с правилника функции административните звена при необходимост изпълняват и други задачи, свързани с дейността им.


Чл. 22. (1) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в административните звена на агенцията, осъществяват своята дейност съгласно длъжностните си характеристики.

(2) Възлагането на задачите на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение в административните звена, и контролът върху тяхната работа се осъществяват от преките им ръководители.


Раздел II.
Вътрешнослужебна дейност

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.)


Чл. 24. (1) Документите, получени в канцеларията на агенцията, включително тези във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица, както и заявленията за издаване на разрешения, лицензии и удостоверения за правоспособност, се завеждат във входящия регистър, като се отбелязва и датата на получаването им.

(2) Организацията и редът за осъществяване на вътрешнослужебна дейност се уреждат с вътрешни правила за документооборота, утвърдени със заповед на председателя.


Чл. 25. (1) В агенцията се водят публични регистри, в които се вписват издадените от председателя на агенцията:

1. лицензии и разрешения, както и тяхното изменяне, подновяване, прекратяване и отнемане;

2. удостоверения за правоспособност за работа в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения, както и тяхното отнемане.

(2) Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистрите по ал. 1, и редът за тяхното вписване се определят с наредбата по чл. 26, ал. 1 ЗБИЯЕ.

(3) Към всеки регистър по ал. 1 се поддържа архив, в който се съхраняват документите за всички издадени разрешения, лицензии или удостоверения за правоспособност. Документите се съхраняват в архива най-малко 5 години след изтичането на срока на действие на разрешението, съответно лицензията и удостоверението за правоспособност, доколкото в закона не е предвидено друго.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.)

(5) Регистрите се водят на хартиен и на електронен носител.


Раздел III.
Работно време

Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26 - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) Работното време на служителите в агенцията при 5-дневна работна седмица е от 9 до 17 ч. и 30 мин. с обедна почивка 30 минути между 12 и 13 ч.

(2) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) Разпределението на работното време на служителите, изпълняващи специфични задачи, свързани с управлението при кризи и с аварийното планиране и готовност, се определя от председателя на агенцията.


Чл. 27. (1) (Предишен текст на чл. 27 - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) Приемното време на председателя и заместниците му, на главния секретар, както и на звената, които извършват административни услуги на физически и юридически лица, се оповестява на специално обозначени места в сградата на агенцията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) Приемното време за изслушване на граждани и представители на организации относно предложения и сигнали се оповестява на общодостъпно място в агенцията.


Раздел IV.
Служители

Чл. 28. (1) (Предишен текст на чл. 28 - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) В организационните структури и административните звена на агенцията работят лица по служебно и по трудово правоотношение.

(2) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) Работещите в агенцията са длъжни да не разгласяват обстоятелства и факти, станали им известни при или по повод изпълнението на служебните им задължения, с изключение на случаите, когато това е предвидено със закон.


Чл. 29. (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на агенцията, председателят на агенцията може да привлича нещатни сътрудници в качеството им на експерти.

(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят със сключения с тях договор от председателя на агенцията.


Чл. 30. (В сила от 01.07.2002 г., отм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.)


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в агенцията могат да бъдат награждавани с отличия в съответствие с чл. 88 от Закона за държавния служител.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.) Награждаването по ал. 1 се извършва по заповед на председателя на агенцията.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.)


Заключителни разпоредби

§ 1. (1) Разпоредбата на чл. 30 влиза в сила от 1 юли 2002 г., а разпоредбата на чл. 3, ал. 4 влиза в сила от 1 януари 2003 г.

(2) До влизането в сила на разпоредбата на чл. 3, ал. 4 председателят на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет.


§ 2. Този правилник се приема на основание § 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗБИЯЕ във връзка с чл. 8, ал. 3 ЗБИЯЕ и чл. 11 от Закона за администрацията.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г.)


§ 3. Навсякъде думите "министъра на енергетиката и енергийните ресурси", "министърът на енергетиката и енергийните ресурси", "Министерство на енергетиката и енергийните ресурси" и "Министерството на енергетиката и енергийните ресурси" се заменят съответно с "министъра на икономиката и енергетиката", "министърът на икономиката и енергетиката", "Министерство на икономиката и енергетиката" и "Министерството на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Устройствения правилник на агенцията за ядрено регулиране, приет с Постановление № 199 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2005 г.);

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 2 ЮНИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2006 Г.)


§ 34. Постановлението влиза в сила от 1 май 2006 г., с изключение на:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 ОТ 25 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 03.08.2007 Г.)


§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 12, който влиза в сила от 1 януари 2008 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)


§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 10, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г.)Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Агенцията за ядрено регулиране - 114 щатни бройки
 
Председател 1
Заместник-председатели 2
Главен секретар 1
Финансов контрольор 1
Звено за вътрешен одит 2
Служител по сигурността на информацията 1
Обща администрация 17
в т.ч.:  
дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" 17
Специализирана администрация 89
в т.ч.:  
Главна дирекция "Регулиране безопасността на ядрените съоръжения" 33
в т.ч.:  
Териториално звено за контрол на ядрената безопасност и радиационната защита на АЕЦ "Козлодуй" в Козлодуй 6
дирекция "Анализи, оценки и изследвания на безопасността" 21
дирекция "Радиационна защита и аварийна готовност" 24
дирекция "Международно сътрудничество" 11
   


Промени настройката на бисквитките