Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 10.IX

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕНИЕТО "КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК 2002", ПРОВЕЖДАНО КАТО ИНЖЕНЕРНО УЧЕНИЕ НА МЕСТНОСТТА (РАТИФИЦИРАН СЪС

 

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕНИЕТО "КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК 2002", ПРОВЕЖДАНО КАТО ИНЖЕНЕРНО УЧЕНИЕ НА МЕСТНОСТТА

(Ратифициран със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 17 юли 2002 г. - ДВ, бр. 72 от 2002 г. В сила от 28 юли 2002 г.)

Обн. ДВ. бр.86 от 10 Септември 2002г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Преамбюл

Член 1. Дефиниции

Член 2. Цел

Член 3. Обхват и общи условия

Член 4. Правни въпроси

Член 5. Отговорности

Член 6. Опазване на околната среда

Член 7. Финансови въпроси

Член 8. Разрешаване на конфликти в случай на загуби, щети и подобни инциденти

Член 9. Медицинско осигуряване

Член 10. Начало, продължителност и край

Член 11. Спорове, допълнения и изменения


Преамбюл

Преамбюл

Правителството на Държава 2, от една страна, и правителството на Държава 5, от друга, както държавите са номерирани в Допълнителния протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа, подписан в Атина на 12 януари 1999 г. (както е показано в Анекс А на този меморандум):

като взеха предвид клаузите на Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа (ММСЮИЕ) и допълнителните протоколи към него;

като взеха предвид клаузите на Споразумението между държавите - страни по Северноатлантическия договор, и държавите - участнички в Партньорство за мир, относно статута на техните въоръжени сили (ССВС/ПзМ);

като взеха предвид развръщането на участващите войски на територията на Държава 2 за учението "Крайъгълен камък - 2002", провеждано като инженерно учение на местността;

като взеха предвид целите и задачите по изпълнението на "Крайъгълен камък - 2002";

като взеха предвид, че учението "Крайъгълен камък - 2002" ще се проведе от 1 март до 31 август 2002 г.,

постигнаха следното разбирателство:


Дефиниции

Член 1

За целите на този меморандум за разбирателство следните термини имат посоченото тук значение:

1.1. Въоръжена сила: всички компоненти на войсковото формирование на изпращащата страна, включващи военен и цивилен личен състав и материални средства. Терминът въоръжена сила включва също:

а) всички кораби, самолети, сухопътни транспортни средства, складове, техническо оборудване, боеприпаси и материални средства, както и всички ресурси, необходими за осъществяването на транспорт по суша, вода и въздух, заедно с техните обслужващи подразделения, необходими за развръщането/изтеглянето на въоръжената сила и провеждане на учението;

б) всички съставни национални компоненти/подразделения на Многонационалната бригада "Югоизточна Европа", изпълняващи задачи по подготовката и участващи в "Крайъгълен камък - 2002".

1.2. Командир на учението: офицер от Командването на Многонационалната бригада "Югоизточна Европа", отговарящ за провеждането на учението "Крайъгълен камък - 2002".

1.3. Изпращаща страна: държава, страна по Споразумението на Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа и САЩ, изпратила свои подразделения на територията на страната домакин за участие в учението "Крайъгълен камък - 2002", в съответствие с този Меморандум за разбирателство.

1.4. Страна домакин: Държава 2, представлявана от Министерството на отбраната (МО), дала съгласието си да приеме и временно да бъде домакин на въоръжената сила (дефинирана в т. 1.1), която ще се дислоцира на нейна територия за участие в "Крайъгълен камък - 2002".

1.5. Осигуряване от страната домакин: гражданското и военното съдействие, оказвани от страната домакин на въоръжената сила, която е дислоцирана на територията на страната домакин (включително териториалните води и въздушното й пространство) за времето на провеждане на учението.

1.6. Командир по осигуряването от страната домакин: офицер от страната домакин, определен от МО на страната домакин, който при поискване отговаря за цялостното осигуряване на изпращащата страна от страната домакин. Командирът по осигуряването от страната домакин има задачата да осигури съдействието на местните власти за осигуряване на изпращащата страна чрез свои подчинени на всеки обект/ база/пристанище/летище, на които е възложено изпълнението на същите функции на съответното ниво. Командирът по осигуряването от страната домакин се дислоцира на мястото, където е дислоциран командирът на учението.

1.7. База: всеки недвижим имот на страната домакин, предоставящ се временно на въоръжената сила за ползване за целите на "Крайъгълен камък - 2002".

1.8. Летища: военни или граждански летища, предоставящи се за ползване като летище за разтоварване или летище за натоварване за осигуряване на учението "Крайъгълен камък - 2002".

1.9. Пристанища: пристанищата или пристаните, предоставящи се за ползване като пристанище за разтоварване или пристанище за натоварване за нуждите на "Крайъгълен камък - 2002".

1.10. Места за разполагане: онези места, включващи движимо и недвижимо имущество, които се предоставят за ползване, за да може въоръжената сила, участваща в "Крайъгълен камък - 2002", да изпълни своите задачи.

1.11. Група за връзка: личен състав от изпращащата страна и Щаба на Многонационалната бригада "Югоизточна Европа", който си сътрудничи с командира по осигуряването от страната домакин, и Въоръжената сила за провеждането на "Крайъгълен камък - 2002".

1.12. Разходи: разходите, свързани с осигуряването на националните и многонационалните формирования и Щаба на Многонационалната бригада "Югоизточна Европа". Тези разходи включват:

а) общи разходи на Многонационалната бригада "Югоизточна Европа" - разходите, които се покриват от общия бюджет на Многонационалната бригада "Югоизточна Европа";

б) поделени разходи - разходите, за които предварително е договорено да се поделят между две или повече държави; споразуменията за поделянето на разходите се базират на формула, която се представя подробно в Техническото споразумение;

в) преки разходи на държавите - онези разходи, които се считат за отговорност само на една държава.

1.13. Район(и) на учението: този район включва полигон за взривни дейности, Щаб на Многонационалната бригада "Югоизточна Европа" (за фаза 1), район на строителните обекти, полигон за тренировки по построяване на мостове, място за съхраняване на оборудването и базов лагер.

1.14. Полигон за взривните дейности: полигона в Асеновград, намиращ се на територията на страната домакин.

1.15. Район на строителните обекти: с.Огняново - с. Синитево - гр. Брацигово, намиращи се на територията на страната домакин.

1.16. Полигон за моста: полигон за тренировки по построяване на мостове в Синитево.

1.17. Място за съхраняване на оборудването: място в близост до Синитево.

1.18. Базов лагер: инженерен полк под. 44220 - Пловдив.

1.19. Техническо споразумение: последващ документ, в който се излага осигуряването от страната домакин на въоръжената сила, развърната на територията на страната домакин, и в който се поясняват процедурите и други необходими мерки, даващи възможност на изпращащата страна, страната домакин и Щаба на Многонационалната бригада "Югоизточна Европа" да изпълнят ефективно своите отговорности, посочени в този Меморандум за разбирателство.

1.20. Щаб на Коалиционните многонационални инженерни сили (CETFOR): Коалиционните многонационални инженерни сили, съставени от инженерни части от европейското командване на въоръжените сили на САЩ, Многонационални инженерни сили към Многонационалната бригада "Югоизточна Европа" и Група за осигуряване от страната домакин.


Цел

Член 2

2.1. Целта на този Меморандум за разбирателство е да се установят общата рамка и процедурите по осигуряването от страната домакин на въоръжената сила за изпълнението на целите и задачите, определени за учението "Крайъгълен камък - 2002".

2.2. Този Меморандум за разбирателство е предназначен да послужи като основа за изработването, планирането и изпълнението на подробно Техническо споразумение относно осигуряването от страната домакин между МО на страната домакин и съответния орган на изпращащата страна.

2.3. Този меморандум за разбирателство не предполага противоречие със законите на страната домакин и действащите международни споразумения, по които изпращащата страна и страната домакин са страни. В случай на противоречие, възникнало при изпълнението на този Меморандум за разбирателство, предимство ще имат съответните международни споразумения.


Обхват и общи условия

Член 3

3.1. Осигуряването от страната домакин, дефинирано в този Меморандум за разбирателство и конкретизирано в Техническото споразумение, започва с пристигането на първите групи на изпращащата страна и продължава, докато и последният компонент на въоръжената сила напусне територията на страната домакин.

3.2. Страната домакин осигурява въоръжената сила, развърната за "Крайъгълен камък - 2002", в рамките на своите възможности и отчитайки практическите ограничения или обстоятелства, съществуващи по време на етапите на изпълнение на учението "Крайъгълен камък - 2002". Осигуряването включва и мерките за сигурност и не се ограничава до военни сили на страната домакин, полицейски сили на страната домакин, граждански подпомагащи сили, а трябва да включва също и оперативни подразделения на противопожарната служба, медицински амбулаторни части, сили за защита от биологически опасни материали и организации по управление на битовото обслужване в съответствие с Техническото споразумение. При необходимост страната домакин ще дава възможност на подразделението на изпращащата страна да използва наети от страната домакин охранители, ако директивите на Европейското командване на ВС на САЩ по сигурността изискват това.


Правни въпроси

Член 4

4.1. Статутът на личния състав на изпращащата страна се определя в съответствие със ССВС/ПзМ и допълнителния протокол, отнасящ се до ССВС/НАТО.

4.2. Страната домакин освобождава:

а) личния състав на изпращащата страна от гранични такси и визови процедури при влизане/излизане от територията на страната домакин;

б) личния състав на изпращащата страна от процедурите на страната домакин по регистрация и контрол на чужди граждани при влизане/напускане на нейната територия, но това няма да се счита за придобиване на право на постоянно пребиваване или местожителство на територията на страната домакин;

в) оборудването и материалните средства, внасяни от изпращаща страна на територията на страната домакин за целите на "Крайъгълен камък - 2002", от митни сборове в съответствие с разпоредбата на чл. 11 от ССВС/НАТО.

4.3. При влизане/напускане на територията на страната домакин при поискване личният състав на изпращащата страна представя следните документи:

а) лична карта/паспорт, издадени от съответните органи на изпращащата страна, съдържащи име, дата на раждане, звание и номер (ако има такъв), вид войска и снимка;

б) писмена заповед за индивидуално или групово придвижване на езика на изпращащата страна и на английски език.

4.4. При влизане/напускане на територията на страната домакин изпращащата страна трябва да представи на митническите власти митническа молба за разрешение, както е уточнено в Техническото споразумение. Митническите процедури трябва да се извършват в съответствие със ССВС/НАТО и ССВС/ПзМ по най-подходящия начин.

4.5. Изпращащата страна уведомява страната домакин 60 дни преди датата на пристигане за личния състав и оборудването си в съответствие с Техническото споразумение.

4.6. Изпращащата страна ще може да представи необходимите митнически документи на пункта на влизане в страната домакин и да приключи митническите формалности на крайния пункт (мястото на пристигане).

4.7. Изпращащата страна може да носи оръжие и боеприпаси на територията на страната домакин само в района на учението и във връзка с "Крайъгълен камък - 2002" при условие, че личният й състав е оторизиран за това със заповед от своите командвания и в съответствие с целите на учението.

4.8. За целите на "Крайъгълен камък - 2002" криминално и дисциплинарно правораздаване за личния състав на изпращащата страна във връзка със закононарушения, извършени от нейни членове на територията на страната домакин и наказуеми съгласно нейното законодателство, се осъществява в съответствие със ССВС/ПзМ.

4.9. Всички искове освен такива по договор, възникнали във връзка с "Крайъгълен камък - 2002", включително в периода на развръщането/изтеглянето и изпълнението на учението, се уреждат в съответствие със ССВС/ПзМ.

4.10. Изпращащата страна и Щабът на Многонационалната бригада "Югоизточна Европа" закупуват стоки и услуги на територията на страната домакин по цени, които включват всички такси в съответствие със законодателството на страната домакин. Всички средства, получени от страната домакин в резултат на платен данък добавена стойност (ДДС), се възстановяват на изпращащата страна в съответствие със законодателството на страната домакин.

4.11. Всички материали и оборудване, внесени на територията на страната домакин от изпращащата страна, освен тези, за които има одобрение от страната домакин за оставяне в страната или които са били изразходвани за целите на учението и/или са били изгубени, се изнасят от страната след приключване на учението. Материали, внесени за целите на учението, не могат да бъдат заменяни, продавани или давани на български военен личен състав или цивилни лица. Същите правила се прилагат и за личните вещи на военнослужещите от изпращащата страна. Отчетите за изразходваните или изгубени консумативи по време на учението се изготвят в края на учението, приемат се от военните власти на страната домакин и се дават в пункта на излизане от страната на митническите служители като приложение към декларацията, използвана при влизане в страната. В случай че неизползвани артикули са били изгубени или повредени по време на учението, се изготвя официално писмо, в което се описва случаят, и същото се представя от изпращащата страна заедно с доклада на Групата по определяне на щетите и загубите на митническите служители на пункта на излизане от страната.


Отговорности

Член 5

5.1. Отговорности на страната домакин - страната домакин:

а) ръководи осигуряването от страната домакин чрез Групата по осигуряването от страната домакин;

б) разрешава на изпращащата страна да развърне своята въоръжена сила в съответствие с планирания за учението период;

в) осигурява необходимата логистична поддръжка и обслужване, както е взаимно прието в съответното Техническо споразумение, като се отчитат националните изисквания и действителните възможности;

г) подготвя или сключва поисканите и необходими договори със съответни източници/агенции (включително цивилни и търговски източници), за да извършва своевременното и ефективно осигуряване на въоръжената сила;

д) предприема всички необходими действия за улесняване използването на летищните и пристанищните съоръжения, пътищата, железниците, полигоните и инфраструктурата и всички мерки по осигуряване на влизането, приемането, временното разполагане, развръщането/изтеглянето и осигуряването на въоръжената сила;

е) разрешава транспортирането на оръжие и боеприпаси на изпращащата страна в съответствие с този Меморандум за разбирателство и Техническото споразумение за "Крайъгълен камък - 2002";

ж) определя офицер за връзка в Групата по осигуряването от страната домакин, разположен в Базовия лагер за координиране на взаимодействието между националните военни и граждански власти с Щаба на Многонационалната бригада "Югоизточна Европа" и развърнатата въоръжена сила;

з) осигурява приблизителните цени на услугите, които ще се предоставят от страната домакин. Тези цени трябва да бъдат взаимно приети от представители на въоръжената сила и Щаба на Многонационалната бригада "Югоизточна Европа" и уточнени в Техническото споразумение;

и) води съответния административен и финансов отчет и контрол за възстановяване на средствата на страната домакин за услугите и материалите, предоставени на въоръжената сила;

й) предоставя на изпращащата страна писмена информация за разпоредбите относно опазването на околната среда, които се прилагат за "Крайъгълен камък - 2002", както и разпоредбите на страната домакин относно съхраняването, транспортирането или изхвърлянето на опасни материали или боеприпаси;

к) координира и контролира всички дейности по движение по пътищата по време на всички фази на "Крайъгълен камък - 2002" в координация с Щаба на Многонационалната бригада "Югоизточна Европа" и Щаба на CETFOR/Центъра за управление на придвижването;

л) осигурява електронни средства за Информационния център и Бюрото за гости и наблюдатели.

5.2. Отговорности на Щаба на Многонационалната бригада "Югоизточна Европа" - Щабът на Многонационалната бригада "Югоизточна Европа" има отговорността:

а) да координира всички транспортни дейности по време на развръщането и напускането на въоръжената сила за "Крайъгълен камък - 2002" с Центъра за управление на придвижването на CETFOR;

б) да възстанови на страната домакин разходите за материали и услуги, предоставяни от страната домакин на Щаба на Многонационалната бригада "Югоизточна Европа"; разходите се покриват от общия бюджет на Щаба на Многонационалната бригада "Югоизточна Европа";

в) да координира дейностите по подробния план за развръщането за учението "Крайъгълен камък - 2002";

г) да координира дейностите по осигуряването от страната домакин с Групата по осигуряването от страната домакин;

д) да координира организирането на брифинга за процедурите по сигурността и законодателството на страната домакин, изнесен от страната домакин пред въоръжената сила.

5.3. Отговорности на изпращащата страна - изпращащата страна има отговорността:

а) да провежда учението в съответствие с Инструкцията за планиране на учението;

б) да поеме отговорността за материално-техническото осигуряване (МТО) на своята въоръжена сила;

в) да възстанови изразходваните средства за всички договорени стоки/услуги, предоставени от страната домакин, както е описано в Техническото споразумение;

г) да използва внимателно наетите от страната домакин средства и съоръжения и да ги върне в състоянието, в което са получени, отчитайки нормалната им амортизация;

д) да координира всяко транспортиране на опасни материали и експлозиви с Групата по осигуряването от страната домакин;

е) по време на учението да информира страната домакин и Щаба на Многонационалната бригада "Югоизточна Европа" за допълнително възникналите промени в изискванията към осигуряването от страната домакин и по състоянието на въоръжената сила;

ж) да осигури необходимия личен състав за групите за връзка;

з) да осигури спазването на правните норми на страната домакин от нейния личен състав и да взема всички необходими мерки в тази връзка;

и) да спазва разпоредбите на страната домакин във връзка със съхраняването, транспортирането и изхвърлянето на опасни и вредни за здравето материали;

й) да отговаря за застраховането на своя личен състав, техническо оборудване и транспортни средства, развърнати на територията на страната домакин.

5.4. Отговорности на Щаба на Коалиционните многонационални инженерни сили (CETFOR) - CETFOR има отговорността:

а) да провежда учението в съответствие с Инструкцията за планиране на учението "Крайъгълен камък - 2002";

б) да установи Център за управление на придвижването към CETFOR;

в) да отговаря за всички автотранспортни дейности от 25 май 2002 г. до края на учението "Крайъгълен камък - 2002" във взаимодействие с Щаба на Многонационалната бригада "Югоизточна Европа" и страната домакин.


Опазване на околната среда

Член 6

6.1. Изпращащата страна трябва да спазва разпоредбите и процедурите относно опазването на околната среда и се задължава:

а) да събира битовите и технологичните отпадъци и отработените горива на определените места;

б) да не внася на територията на страната домакин боеприпаси и бойни средства, които предизвикват опасност от радиоактивно заразяване на околната среда.

6.2. В случай на екологичен инцидент (замърсяване, пожар и всякакво друго увреждане на околната среда), свързан с "Крайъгълен камък - 2002", незабавно трябва да се свика Групата по определяне на щетите и загубите (ГОЩЗ), в съответствие с чл. 8.3 от този меморандум, за да извърши експертна оценка на нанесените щети в съответствие с чл. VIII на ССВС/НАТО.

6.3. Екип, състоящ се от представители от страната домакин и изпращащата страна, извършва анализ на въздуха, водата и почвата и оценява и документира състоянието на околната среда в началото и края на учението, за да определи състоянието на околната среда. Страната домакин отговаря за вземането на проби от околната среда в началото и края и за анализа им, както и за свързаните с това разходи. Допълнителни анализи на околната среда, поискани от изпращащата страна, са отговорност на изпращащата страна. Подписва се съвместен протокол.


Финансови въпроси

Член 7

7.1. Разходи за материални средства, включително гориво-смазочни материали (ГСМ), осигурявани от военни източници на страната домакин, се уреждат съгласно процедурите по заявяване и фактуриране, установени в Техническото споразумение.

7.2. Цената, определяна за материални средства и услуги от военни източници, ще бъде на базата на действителната стойност на всяка услуга или материал без никакъв елемент на печалба от страна на МО на страната домакин. Всички материали и услуги, закупени от страната домакин от страна на изпращащата страна, подлежат на финансова проверка от изпращащата страна.

7.3. Разходите за материални средства и услуги от цивилни източници ще се заплащат директно от Щаба на Многонационалната бригада "Югоизточна Европа" или изпращащата страна на фирмите, предоставящи тези услуги и материали, съгласно условията, посочени в договорите.

7.4. ДДС, заплащан от изпращащата страна за стоки и услуги, закупени и използвани за целите на учението, се възстановява в съответствие със законодателството на страната домакин.

7.5. ДДС и акцизи, заплащани от изпращащата страна за ГСМ, закупени и използвани за целите на учението, се възстановяват в съответствие със законодателството на страната домакин.

7.6. Изпращащата страна и Щабът на Многонационалната бригада "Югоизточна Европа" възстановяват на страната домакин средствата за услугите и материалите, осигурявани от МО на страната домакин и получени от тях за целите на "Крайъгълен камък - 2002", както е уточнено в Техническото споразумение.


Разрешаване на конфликти в случай на загуби, щети и подобни инциденти

Член 8

8.1. Искове, свързани с личния състав или с обезщетение, се разрешават в съответствие със ССВС/НАТО и ССВС/ПзМ.

8.2. Страните участници си сътрудничат при решаване на конфликтите до постигане на консенсус.

8.3. В района на учението се създава Група по определяне на щетите и загубите от страната домакин. Изпращащите страни могат да имат също свои представители в ГОЩЗ.

8.4. Щетите и загубите, нанесени на частно и обществено имущество (включително и военно имущество), дори и в случаите, когато те са по време на провеждане на учението, се определят след извършено разследване от ГОЩЗ.

8.5. След завършване на учението ГОЩЗ представя за разглеждане на страната домакин доклад, подробно описващ всички искове. Страната домакин заплаща на предявилите иска сумата, определена в доклада. Изпращащата страна ще възстанови на страната домакин заплатените от нея средства в съответствие с чл. VIII.5(е) на ССВС/НАТО. Обезщетения за щети, нанесени на военни съоръжения и техника при всякакви други обстоятелства освен предвиждащите се в чл. VIII.1 на ССВС/НАТО, се заплащат в съответствие с процедурите за възстановяване на средства. В случаи, когато ищците не приемат обезщетението, предложено от ГОЩЗ, искът се решава от страната домакин в съответствие с клаузите на чл.VIII.5 на ССВС/НАТО. Когато ищците оттеглят своите искове, писменият и подписан отказ се прилага към доклада на ГОЩЗ.


Медицинско осигуряване

Член 9

9.1. Страната домакин осигурява безвъзмездна спешна медицинска помощ. Необходимата медицинска и стоматологична помощ на личния състав от изпращащата страна се оказва възмездно във военни и граждански лечебни заведения на страната домакин при условията, прилагащи се за личния състав на страната домакин.

9.2. При фатален случай страната домакин съгласува с изпращащата страна извършването на аутопсията или анализа на останките, за да се осигури съответствие с практиката на изпращащата страна.


Начало, продължителност и край

Член 10

10.1. Този Меморандум за разбирателство влиза в сила в деня на полагане на последния подпис.

10.2. Този Меморандум за разбирателство остава в сила, докато личният състав и/или техническото оборудване на изпращащата страна напуснат територията на страната домакин и всички въпроси по него бъдат уредени.


Допълнения, изменения и спорове

Член 11

11.1. По въпроси, които не са изрично упоменати в този Меморандум за разбирателство, се прилагат клаузите на ССВС/ПзМ.

11.2. Спорни въпроси, възникнали във връзка с този меморандум, се решават незабавно чрез взаимни консултации между съответните страни по меморандума.

11.3. Условията на този Меморандум за разбирателство могат да бъдат променяни или допълвани по искане на някоя от страните по него след писмено съгласие.

Този Меморандум за разбирателство е изготвен на английски език в два оригинални екземпляра.


Анекс А

Анекс А


Изпращащи страни


Държава 1

Държава 2

Държава 3

Държава 4

Държава 5

Държава 6

Държава 7


Промени настройката на бисквитките