Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 114 от 30.XII

2003 - СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТОВЕТЕ, ОБНАРОДВАНИ В ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ НА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ПРЕЗ 2003 Г.

 

2003 - СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТОВЕТЕ, ОБНАРОДВАНИ В ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ НА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ПРЕЗ 2003 Г.

Обн. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ЗАКОНИ

За Комисията за финансов надзор (№ 16) - 8

За държавните резерви и военновременните запаси (№ 13) - 9

Поправка - 37

За задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (№ 14) - 9

За изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник" (№ 15) - 9

За изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (№ 22) - 9

За изменение и допълнение на Закона за пътищата (№ 23) - 9

За ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София и на Допълнителна договореност № 1 към спогодбата (№ 17) - 10

За ратифициране на Споразумението между Република България и Украйна относно условията и реда за транзитно преминаване през територията на Република България на въоръжени сили на Украйна, участващи в Многонационалните сили за поддържане на мира (КФОР) (№ 18) - 10

За ратифициране измененията на чл. 1 от Конвенцията за забрани или ограничения върху използването на определени конвенционални оръжия, които може да се смятат за прекомерно нараняващи или за имащи неизбирателно действие (№ 19) - 10

За ратифициране на Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, определящ търговските договорености за риба и рибни продукти (№ 20) - 10

За ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността "Програма за действие на Европейската общност

за борба с дискриминацията" (№ 24) - 10

За ратифициране на Меморандума за разбирателство за двустранно сътрудничество за реализиране на проекти по съвместно изпълнение между Република България и Република Австрия (№ 25) - 10

За ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Турция за учението "Крайъгълен камък 2002", провеждано като инженерно учение на местността (№ 26) - 10

За ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагане на компенсационен механизъм за изплащане дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия (№ 27) - 10

За ратифициране на Гаранционното споразумение (проект за рехабилитация на топлофикацията на град София) между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие (№ 28) - 10

За ратифициране на Конвенция № 179 на Международната организация на труда, отнасяща се за набирането и назначаването на моряци (№ 29) - 10

За ратифициране на Конвенция № 146 на Международната организация на труда, отнасяща се за годишния платен отпуск на моряците (№ 30) - 10

За ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Латвия (№ 31) - 10

За ратифициране на Споразумението между Република България и Програмата за развитие на Организацията на обединените нации (№ 32) - 10

За ратифициране на Споразумение № 1 за изменение на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и "Летище София" - ЕАД, за финансиране на проекта за реконструкция и разширение на летище София (№ 38) - 13

За изменение и допълнение на Закона за кооперациите (№ 39) - 13

За изменение и допълнение на Закона за Националния център за аграрни науки (№ 43) - 15

За изменение и допълнение на Закона за горите (№ 42) - 16

За ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на Република България в "Механизъм на Общността за подпомагане на засиленото сътрудничество в областта на гражданската защита" (№ 44) - 16

За ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейските общности за присъединяването на България към Шестата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, допринасяща за създаването на Европейско научноизследователско пространство и за иновации (2002 - 2006), и към Шестата рамкова програма на Евратом за ядрени научни изследвания и обучение, допринасяща за създаването на Европейско научноизследователско пространство (2002 - 2006) (№ 45) - 16

За мерките срещу финансирането на тероризма (№ 51) - 16

За преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2003 г. (№ 55) - 17

За изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (№ 59) - 17

За ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и "Национална електрическа компания" - ЕАД, за финансиране на проект "Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия II" (№ 57) - 18

За изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (№ 60) - 18

За изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (№ 61) - 18

За допълнение на Закона за задълженията и договорите (№ 69) - 19

За изменение и допълнение на Закона за особените залози (№ 70) - 19

За ратифициране на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (№ 71) - 20

За камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (№ 72) - 20

За изменение и допълнение на Закона за Икономически и социален съвет (№ 73) - 20

За посевния и посадъчния материал (№ 74) - 20

За допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (№ 75) - 20

За изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (№ 76) - 20

За прекратяване действието на Договора за дружба и сътрудничество между Народна република България и Корейската народнодемократична република (№ 77) - 21

За ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (№ 78) - 21

За ратифициране на рамкови кредитни споразумения между Банката за развитие към Съвета на Европа и "Насърчителна банка" - АД, и Република България (№ 79) - 21

За ратифициране на Допълнителен протокол № 12 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия (№ 80) - 21

За ратифициране на Споразумението за присъединяване на Република Хърватия към Централноевропейското споразумение за свободна търговия (№ 81) - 21

За ратифициране на Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината (№ 82) - 21

За ратифициране на Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права (№ 83) - 21

За изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (№ 84) - 22

За изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (№ 88) - 26

За ратифициране на Четвъртия допълнителен протокол към Споразумението за Mногонационалните мирни сили в Югоизточна Европа (№ 89) - 26

За ратифициране на Рамковото споразумение на Прототипния въглероден фонд и държава-домакин между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от свое име и в качеството й на попечител на Прототипния въглероден фонд (№ 90) - 26

За ратифициране на Споразумението за създаване на Международна организация за развитие на рибарството в Централна и Източна Европа ЕВРОФИШ (№ 91) - 26

За изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (№ 92) - 26

За ратифициране на Споразумението за безвъзмездна помощ (Проект за подобряване на преминаването при ГКПП - Видин - Калафат - фериботи) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 95) - 29

За ратифициране на Заемното споразумение (Проект за социални инвестиции и насърчаване на заетостта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 96) - 29

За изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност (№ 97) - 29

За изменение и допълнение на Закона за народната просвета (№ 98) - 29

За допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (№ 99) - 29

За изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (№ 100) - 31

За изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (№ 101) - 31

За ратифициране на Заемното споразумение (Програмен заем за преструктуриране) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 102) - 31

За ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии (№ 103) - 31

За ратифициране на Споразумението между Швейцарската конфедерация и Република Австрия относно създаването и функционирането на Международния център за развитие на миграционната политика от 1 юни 1993 г., изменено и допълнено със споразуменията между Швейцарската конфедерация, Република Австрия и Република Унгария от 27 март 1996 г. и от 26 април 1996 г. (№ 108) - 36

За изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (№ 112) - 36

За изменение и допълнение на Закона за митниците (№ 114) - 37

За изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (№ 115) - 37

За изменение и допълнение на Закона за водите (№ 117) - 42

За изменение и допълнение на Данъчния процесуален кодекс (№ 159) - 42

За ратифициране на Протокола за адаптиране на търговските аспекти на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, отчитащ резултатите от преговорите между страните за нови взаимни селскостопански концесии (№ 161) - 43

За допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (№ 162) - 46

За борба с трафика на хора (№ 163) - 46

За дружествата със специална инвестиционна цел (№ 164) - 46

За омбудсмана (№ 165) - 48

За изменение и допълнение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба (№ 175) - 50

За изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (№ 180) - 50

За ратифициране на Спогодбата за приемане на еднакви правила за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и за взаимното признаване на тези прегледи (№ 176) - 51

За ратифициране на Конвенция № 166 относно репатрирането на моряците (№ 177) - 51

За ратифициране на Договора между Република България и Република Македония за социално осигуряване (№ 178) - 51

За ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2002 г. между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България по Програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България) (№ 179) - 51

За ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването и социалните грижи на Република Гърция и Министерството на здравеопазването на Република България (№ 212) - 53

За ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на България в програмата на Европейската общност "Митници 2007" (№ 213) - 53

За ордените и медалите на Република България (№ 230) - 54

За ратифициране на Европейската конвенция за законова защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп (№ 228) - 55

За ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (№ 233) - 55

Поправка - 59

За изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (№ 234) - 56

За ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество и обмен на информация по въпросите, свързани със спазване на данъчното законодателство (№ 235) - 57

За пчеларството (№ 254) - 57

За изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (№ 255) - 57

За изменение и допълнение на Търговския закон (№ 260) - 58

За изменение и допълнение на Закона за съхранение и търговия със зърно (№ 261) - 58

За ратифициране на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейския институт за публична администрация (ЕИПА) (№ 256) - 59

За ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в програмата на Общността "Насърчителни мерки на Общността в сферата на заетостта" (№ 257) - 59

За ратифициране на Протокола между правителството на Република България и правителството на Руската федерация към Договора между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (№ 258) - 59

За някои права на лицата, които са били президенти на Република България (№ 274) - 59

За изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г. (№ 264) - 60

За изменение и допълнение на Валутния закон (№ 265) - 60

За ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в програмата на Европейската общност "Фискалис 2003 - 2007" (№ 266) - 60

За ратифициране на Договора за финансиране и проекти между Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, и Република България и Прокредитбанк за насърчаване на микро-, малки и средни предприятия (№ 267) - 60

За ратифициране на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия "Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2002" (№ 268) - 60

За ратифициране на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия "Програма за трансгранично сътрудничество между България и Гърция 2002" (№ 269) - 60

За изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (№ 277) - 61

За денонсиране на Спогодбата между Народна република България и Съюза на съветските социалистически републики за социално обезпечаване (№ 278) - 63

За ратифициране Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Албания (№ 279) - 63

За изменение и допълнение на Семейния кодекс (№ 281) - 63

За изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (№ 282) - 63

За изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (№ 283) - 65

За ратифициране на Протокола за изменение на чл. 56 от Конвенцията за международногражданско въздухоплаване (№ 284) - 66

За ратифициране на Протокола за изменение на чл. 50(а) от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване (№ 285) - 66

За ратифициране на Акта за изменение на Конвенцията за създаване на Европейска радиоцентрала (ERO) (№ 286) - 66

За ратифициране на Споразумението за определяне на статута на българските въоръжени сили, пребиваващи на територията на Държавата Кувейт (№ 288) - 66

За ратифициране на Заемното споразумение (Проект "Реформа в администрацията по приходите") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 289) - 66

За ратифициране на Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (№ 290) - 67

За изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (№ 292) - 67

За изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване (№ 293) - 67

За изменение и допълнение на Закона за местните избори (№ 294) - 69

За изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (№ 295) - 69

За изменение на Закона за водите (№ 296) - 69

За изменение на Закона за народната просвета (№ 298) - 71

За изменение и допълнение на Закона за сделките с компенсаторни инструменти (№ 299) - 71

За ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Върховното главно командване на въоръжените сили на НАТО в Европа относно осигуряване на поддръжка от страната-домакин за провеждането на учението по Партньорство за мир "КООПЕРАТИВ КИЙ 2003" (№ 300) - 71

За изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (№ 301) - 71

За изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (№ 302) - 71

За ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2003 г. между Комисията на европейските общности от името на Европейската общност и Република България по Програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България) (№ 303) - 71

За ратифициране на Споразумението за сътрудничество между Република България и Европейската полицейска служба (ЕВРОПОЛ) (№ 304) - 71

За изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (№ 415) - 80

За трансплантация на органи, тъкани и клетки (№ 417) - 83

За изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (№ 418) - 83

За ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагане на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Стопанска банка и Минералбанк към САЧЕ, Италия, посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия (№ 424) - 83

За ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България (№ 419) - 84

За ратифициране на Спогодбата между Република България и Арабска република Египет за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху доходите (№ 420) - 84

За ратифициране на Конвенцията за опазване на подводното културно наследство (№ 421) - 84

За изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (№ 427) - 84

За изменение и допълнение на Конституцията на Република България - 85

За ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - Транзитни пътища IV" - първа фаза (№ 430) - 86

За ратифициране на Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера (№ 431) - 86

За защита срещу дискриминацията (№ 432) - 86

За управление на отпадъците (№ 433) - 86

За допълнение на Закона за ордените и медалите на Република България (№ 437) - 86

За ратифициране на Конвенция № 163 относно благосъстоянието на моряците по море и в пристанищата от 1987 г. (№ 435) - 88

За ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Хърватия за социално осигуряване (№ 436) - 88

За ратифициране на Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с тежки метали (№ 438) - 88

За далекосъобщенията (№ 440) - 88

За прекратяване действието на Договора за дружба и сътрудничество между Народна република България и Социалистическа Етиопия (№ 441) - 91

За ратифициране на Протокола от 1992 г. за изменение и допълнение на Международната конвенция за гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт, 1969 г. (CLC'92) (№ 442) - 91

За ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2002 г.) (№ 443) - 91

За ратифициране на Базовото споразумение на Международната асоциация за суапове и деривативи между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, Дефинициите "Издание 2000" и Приложението, представляващи неразделна част от него (№ 444) - 91

За ратифициране на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (№ 445) - 91

За ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за изменение на някои заемни споразумения между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 446) - 91

За насърчаване на научните изследвания (№ 451) - 92

За изменение и допълнение на Закона за местните избори (№ 474) - 93

За ратифициране на Гаранционното споразумение (проект "Топлофикация - София") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 472) - 94

За ратифициране на Гаранционното споразумение (проект "Топлофикация - Перник") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 473) - 94

За изменение и допълнение на Закона за държавния служител (№ 476) - 95

За ратифициране на Споразумението за изменение на Централноевропейското споразумение за свободна търговия (№ 478) - 96

За ратифициране на Допълнителен протокол № 13 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия (№ 479) - 96

За ратифициране на Допълнителен протокол № 14 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия (№ 480) - 96

За допълнение на Закона за радиото и телевизията (№ 488) - 99

За изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (№ 490) - 99

За ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Върховното главно командване на Въоръжените сили на НАТО в Европа относно осигуряването на поддръжка от страната домакин на участващите сили в учението "Кооператив асосиейт А1-2" (№ 491) - 101

За кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (№ 502) - 102

За изменение и допълнение на Закона за храните (№ 503) - 102

За изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (№ 497) - 103

За изменение и допълнение на Закона за политическите партии (№ 498) - 103

За изменение на Закона за акцизите (№ 499) - 103

За изменение на Закона за ратифициране на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси и Допълнителния протокол към нея, Конвенцията за трансфер на осъдени лица и Европейската конвенция за екстрадиция с двата допълнителни протокола към нея (№ 500) - 103

За филмовата индустрия (№ 507) - 105

За изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 г. (№ 508) - 107

За ратифициране на Протокола за изменение на Международната конвенция за опростяване и уеднаквяване на митническите процедури (№ 509) - 107

За ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Полша, Румъния, Словашката република, Република Словения, Република Унгария, Република Хърватия и Чешката република за развитие на сътрудничеството в областта на висшето образование в рамките на Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS II) (№ 510) - 107

За изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети (№ 512) - 107

За енергетиката (№ 513) - 107

За изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (№ 515) - 109

За изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (№ 516) - 109

За ратифициране на Допълнителния протокол към Наказателната конвенция относно корупцията (№ 530) - 110

За оттегляне на резервите, направени от Република България в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Наказателната конвенция относно корупцията (№ 531) - 110

За бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г. (№ 537) - 112

За изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица (№ 538) - 112

За изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (№ 539) - 112

За изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (№ 541) - 112

За изменение и допълнение на Закона за акцизите (№ 542) - 112

За държавния бюджет на Република България за 2004 г. (№ 543) - 114

За изменение и допълнение на Закона за Конституционен съд (№ 544) - 114

За допълнение на Закона за здравното осигуряване (№ 545) - 114

За ратифициране на Мярка № 1 и решения № 1, 2, 3 и 4 и приложенията към тях на 26-ото Консултативно съвещание на Договора за Антарктика за учредяване на Постоянен секретариат на Договора за Антарктика (№ 546) - 114

За изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти (№ 547) - 114

За бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г. (№ 548) - 114

За ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Кралство Дания, Секретаря на Въоръжените сили на Доминиканската република, Департамента на националната отбрана на Филипините, Секретаря по отбраната на Република Хондурас, Министерството на отбраната на Република Унгария, Министерството на отбраната на Република Казахстан, Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, Министерството на отбраната на Монголия, Министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Република Никарагуа, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Ел Салвадор, Министерството на отбраната на Република Словакия, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на отбраната на Кралство Тайланд, Министерството на отбраната на Украйна и Министъра на националната отбрана на Република Полша относно командни договорености и свързани с това въпроси за Многонационалната дивизия (Централен юг) (MND C-S) в рамките на Стабилизиращите сили в Ирак (№ 549) - 114

За ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на България в Многогодишната програма на Европейската общност за стимулиране развитието и употребата на европейско цифрово съдържание по глобалните мрежи и за насърчаване на езиковото разнообразие в информационното общество (eContent) (№ 550) - 114


РЕШЕНИЯ

За промени в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа - 6

За прекратяване пълномощията на народен представител - 6

За промени в състава на Комисията по бюджет и финанси - 7

За разрешаване изпращането на механизиран взвод от Българската армия за подготовка и обучение в Кралство Холандия и транспортирането му до зоната на операцията на Стабилизиращите сили (СФОР) в Босна и Херцеговина по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО - 7

За промени в състава на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност - 8

За промени в състава на Комисията по медиите - 8

За разрешаване увеличаването на личния състав на охранителната рота от Българската армия в Стабилизиращите сили (СФОР) в Босна и Херцеговина по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО - 8

За преобразуване на Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост - Пловдив, в Университет по хранителни технологии със седалище Пловдив - 9

За създаване на Временна комисия за изготвяне на Правилник за устройството и дейността на администрацията на Народното събрание - 12

За създаване на Временна комисия по искането на главния прокурор за разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Никола Джипов Николов - 12

За разрешаване на прелитането, временното пребиваване и транзитното преминаване през и на територията на Република България на сили и личен състав на САЩ и други държави от коалицията и изпращането и разполагането на български отбранителни формирования за ядрена, химическа и биологическа защита извън страната в подкрепа на планирането на евентуална коалиционна операция във връзка с изпълнението на Резолюция 1441 на Съвета за сигурност на ООН - 13

За удължаване срока на действие на Временната комисия по искането на главния прокурор за разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Никола Джипов Николов - 20

За удължаване срока на действие на Временната комисия за изготвяне на Правилник за устройството и дейността на администрацията на Народното събрание - 20

За одобряване на Решение № 147 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне на участник, спечелил конкурса за приватизация на 5 893 778 акции, представляващи 80 на сто от капитала на "Булгартабак холдинг" - АД, София - 24

За избиране на председател, заместник-председатели и други членове на Комисията за финансов надзор - 25

За избиране на заместник-председател на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство - 25

За попълване състава на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство - 28

За промяна в състава на Комисията по жалбите и петициите на гражданите - 28

За именуване на Варненския свободен университет във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - 30

За определяне на комисия за одитиране на годишния отчет за изпълнението на бюджета и годишния финансов отчет на Сметната палата за 2002 г. - 30

За определяне наименование на висше училище - 33

За увеличаване числеността на съставите на постоянните комисии на Народното събрание - 33

За промяна в състава на Комисията по икономическата политика - 33

За промени в състава на Комисията по бюджет и финанси - 33

За промени в състава на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство - 33

За промяна в състава на Комисията по образованието и науката - 33

За промяна в състава на Комисията по земеделието и горите - 33

За промени в състава на Комисията по здравеопазването - 33

За промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред - 33

За промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта - 33

За промени в състава на Комисията по околната среда и водите - 33

За промени в състава на Комисията по правни въпроси - 33

За промени в състава на Комисията по правата на човека и вероизповеданията - 33

За промени в състава на Комисията по жалбите и петициите на гражданите - 33

За промяна в състава на Комисията по европейска интеграция - 33

За промяна в състава на Комисията по транспорт и телекомуникации - 33

За промяна в състава на Комисията по въпросите на гражданското общество - 33

За промяна в състава на Комисията за борба с корупцията - 33

За промяна в състава на Комисията по медиите - 33

За промяна в състава на Комисията по културата - 33

За промени в състава на Комисията по труда и социалната политика - 33

За промяна в състава на Комисията по енергетика - 33

За промени в състава на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност - 33

За даване на съгласие за сключване на Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - Транзитни пътища IV" - първа фаза - 36

За разрешаване изпращането на контингент от Българската армия за участие в учението на НАТО по Партньорство за мир "КООПЕРАТИВ БЕСТ ЕФОРТ 2003" на територията на Република Армения - 36

За разрешаване изпращането на контингент от Българската армия за участие в учението на НАТО по Партньорство за мир "КООПЕРАТИВ ПАРТНЕР 2003" в Украйна - 36

За разрешаване пребиваването на чуждестранни военни кораби с щатното им въоръжение и военнослужещи с личното си оръжие в морските пространства на Република България, пристанище Бургас и военноморските бази Атия и Созопол за участие в учението на българските Военноморски сили в духа на Партньорство за мир "Бриз 2003" - 36

За освобождаване на генералния директор на Българската телеграфна агенция - 36

За избиране на генерален директор на Българската телеграфна агенция - 36

Във - връзка с разискванията по питането на народния представител Сергей Станишев към министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски - 36

За отпускане на пенсия за особени заслуги - 42

За даване на съгласие за водене на преговори и сключване на гаранционно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по заемното споразумение между "Топлофикация - Перник" - ЕАД, и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект "Рехабилитация на топлоснабдителната система на град Перник" - 42

Във - връзка с великденската ваканция на Народното събрание за 2003 г. - 42

За даване на съгласие за водене на преговори и сключване на гаранционно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по заемното споразумение между "Топлофикация София" - ЕАД, и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект "Топлофикационни дружества - Топлофикация София" - 42

За създаване на Временна комисия за подготовка на предложения за промени в конституцията на Република България - 42

За даване на съгласие Министерският съвет да сключи заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за подкрепа на дейността по проект "Реформа в администрацията по приходите" - 42

По годишния доклад на Комисията по жалбите и петициите на гражданите - 45

За осигуряване на финансови средства за лекарства за домашно лечение от бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г. и във връзка с разискванията по питането на народните представители Емилия Масларова и Кръстьо Петков към министъра на здравеопазването Божидар Финков - 46

За разрешаване прелитането и пребиваването на територията на Република България на чужди летателни апарати, наземна техника, техните екипажи, ръководен и обслужващ персонал и тяхното въоръжение за участие в учението на НАТО по "Партньорство за мир" - "КООПЕРАТИВ КИЙ 2003" - 46

За разрешаване изпращането на контингент от Българската армия за участие в учението в духа на "Партньорство за мир" - "МИРЕН ЩИТ 2003", на територията на Украйна - 46

За освобождаване и избиране на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация - 48

За промени в ръководството и състава на Комисията за борба с корупцията - 48

За избиране на директор на Агенцията за чуждестранна помощ - 50

За вземане на акт от Препоръка № 193 от 2002 г. относно насърчаването на кооперациите, Препоръка № 194 от 2002 г. относно списъка на професионалните болести, регистрирането и оповестяването на трудовите злополуки и професионалните болести и Протокол от 2002 г. към Конвенцията за безопасност и здраве при работа, 1981, приети на 90-ата сесия на Международната конференция на труда (3 - 20 юни 2002 г.) - 50

За приемане на Годишния доклад на Министерския съвет за състоянието на околната среда за 2000 г. - 50

По искането на главния прокурор на Република България за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Никола Джипов Николов - 50

За разрешаване участието на Република България в четвъртата фаза на операцията в Ирак - "Стабилизиране и възстановяване", и изпращането и разполагането на пехотен батальон от Българската армия и на отделни военнослужещи на територията на Ирак под централното командване на САЩ и командването на Многонационалните съвместни оперативни сили - 51

По предложение за гласуване недоверие на министър-председателя на Република България - 51

За разрешаване изпращането на контингент от Българската армия в Република Хърватия за участие в учението на НАТО по Партньорство за мир "Кооператив ингейджмънт 2003" - 56

За разрешаване изпращането на български военен кораб с щатното му въоръжение извън територията на страната и за разрешаване пребиваването на чуждестранни военни кораби с щатното им въоръжение в морските пространства на Република България и във военноморска база Атия във връзка с третото активиране на Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море - 56

За даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект "България - Транзитни пътища III") - 59

По отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2002 г. и по отчета за изпълнението на бюджета на "Държавен вестник" за 2002 г. - 59

За разрешаване изпращането на представителен взвод от Българската армия в Румъния за участие в церемонията по преместването на постоянния щаб на бригадата "Югоизточна Европа" - 59

За разрешаване изпращането на военен кораб от българските Военноморски сили в Република Турция за участие в учението в духа на Партньорство за мир - "Черноморско сътрудничество 2003" - 60

За разрешаване изпращането на механизиран взвод от Българската армия на подготовка в Кралство Холандия и във Федерална република Германия и транспортирането му до зоната на операцията на Стабилизиращите сили (СФОР) в Босна и Херцеговина под командването на НАТО - 62

Относно изработването на графичните и цветните изображения на ордените и медалите на Република България - 62

За разрешаване пребиваването на румънски военен кораб с щатното си въоръжение и военнослужещи с личното си оръжие в морските пространства на Република България, пристанище Бургас и военноморските бази Атия и Созопол за участие в учението на българските Военноморски сили в духа на Партньорство за мир - "Бриз 2003" - 63

За персонални промени в Министерския съвет на Република България - 65

За изменение на Решение на Народното събрание от 24 юли 2001 г. за структурата на Министерския съвет на Република България - 65

За освобождаване и избиране на председател на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност - 67

За прекратяване участието на Република България с контингент за санитарна обработка на личен състав в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ИСАФ) в Афганистан и разрешаване участието с механизиран взвод в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ИСАФ) в Афганистан и с инструктори - 67

За продължаване работата на Временната комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България - 68

За приемане на Правила за процедурата относно законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България - 68

За даване на разрешение за пребиваване на военен контингент от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия на територията на Република България за участие в учението "Бългериън Експрес 2003" - 69

За одобряване на Стратегията за приватизация на електроразпределителните дружества в Република България - 69

За прекратяване пълномощията на народен представител - 84

За избиране на председател на Икономическия и социален съвет - 84

За предсрочно освобождаване на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание - 84

За избиране на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание - 84

За избиране на председател, заместник-председатели и членове на Комисията за защита на конкуренцията - 90

За избиране на управител на Българската народна банка - 91

За избиране на съдии в Конституционния съд на Република България - 91

За прекратяване пълномощията на народен представител - 91

За прекратяване пълномощията на народен представител - 91

За освобождаване и избиране на председател на Комисията по жалбите и петициите на гражданите - 93

За избиране на заместник-председател на Тридесет и деветото Народно събрание - 93

За откриване на частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование "Колеж по туризъм" със седалище Благоевград - 93

За освобождаване на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация - 93

За избиране на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация - 93

За избиране подуправител на Българската народна банка - 95

За прекратяване пълномощията на народен представител - 95

За прекратяване пълномощията на народен представител - 95

За откриване на частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование "Колеж по икономика и администрация" и със седалище Пловдив - 97

За разрешаване изпращането на кораб от Българската армия в Средиземно море за участие в учението на НАТО "ПАСЕКС" - 97

За даване на разрешение за пребиваване на военен контингент от Турските въоръжени сили на територията на Република България - 97

За освобождаване на член на Комисията по правни въпроси - 100

За избиране на председател и член на Комисията по бюджет и финанси - 100

Във - връзка с разискванията по питането на народния представител Асен Агов към министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски - 104

За попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество - 105

За създаване на Временна анкетна комисия за проверка дейността по закупуване, съхраняване, обмен и продажби на хлебно и фуражно зърно на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и проверка на дейностите по контрола на наличните запаси на зърно от страна на държавните органи - 108

За одобряване на Стратегията за приватизация на "Булгартабак холдинг" - АД, София - 109

За разрешаване изпращането на невъоръжени офицери на кадрова военна служба от Въоръжените сили на Република България за военни наблюдатели в Мисията на ООН в Либерия (UNMIL) - 110

За промени в ръководството на Комисията по икономическата политика - 110

За попълване състава на Комисията по европейска интеграция - 110

За попълване състава на Комисията по правни въпроси - 110

За промени в състава на Комисията по въпросите на гражданското общество - 110

За избиране на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание - 110

За приемане бюджета на Българската народна банка за 2004 г. - 111

По отчета за дейността на Сметната палата за 2002 г. - 111


ДЕКЛАРАЦИИ

На Тридесет и деветото Народно събрание на Република България - 25

На Тридесет и деветото Народно събрание на Република България - 30

На Тридесет и деветото Народно събрание на Република България по повод Стогодишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Съединените американски щати - 85

На Тридесет и деветото Народно събрание по повод 10-годишнината от приемането на Република България във Франкофонската общност - 93

На Тридесет и деветото Народно събрание от 21 ноември 2003 г. по повод серията терористични актове в Истанбул - 103

На Тридесет и деветото Народно събрание на Република България - 112ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА


УКАЗИ


А. За насрочване избори за Народно събрание и органи на местно самоуправление


За насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Батак, община Павликени, област Велико Търново, на 15 март 2003 г. (№ 5) - 6

За насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Разбойна, община Търговище, област Търговище, на 15 март 2003 г. (№ 6) - 6

За насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Сухаче, община Червен бряг, област Плевен, на 5 април 2003 г. (№ 35) - 12

За насрочване на избори за общински съветници и за кметове на общини и на кметства на 26 октомври 2003 г. (№ 297) - 70

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Портитовци, община Бойчиновци, област Монтана, на 26 октомври 2003 г. (№ 311) - 75

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Кобиляк, община Бойчиновци, област Монтана, на 26 октомври 2003 г. (№ 312) - 75

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Бели брод, община Бойчиновци, област Монтана, на 26 октомври 2003 г. (№ 313) - 75

За утвърждаване на изборни книжа за избори на общински съветници и на кметове на общини и на кметства, насрочени на 26 октомври 2003 г. (№ 314) - 76

За насрочване на нов избор за общински съветници и кмет на община Сопот, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 319) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Бистра, община Алфатар, област Силистра, на 9 ноември 2003 г. (№ 320) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Чуковец, община Алфатар, област Силистра, на 9 ноември 2003 г. (№ 321) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Изворово, община Антоново, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 322) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Таймище, включващо селата Таймище и Пчелно, община Антоново, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 323) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Добротица, включващо селата Добротица, Язовец и Присойна, община Антоново, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 324) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Моравка, община Антоново, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 325) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Разделци, община Антоново, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 326) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Любичево, община Антоново, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 327) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Бачково, община Асеновград, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 328) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Нови извор, община Асеновград, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 329) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Долнослав, община Асеновград, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 330) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Долна Секирна, включващо селата Долна Секирна и Горна Секирна, община Брезник, област Перник, на 9 ноември 2003 г. (№ 331) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Кошарево, община Брезник, област Перник, на 9 ноември 2003 г. (№ 332) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Велковци, община Брезник, област Перник, на 9 ноември 2003 г. (№ 333) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Слаковци, община Брезник, област Перник, на 9 ноември 2003 г. (№ 334) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Тюркмен, община Брезово, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 335) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Розовец, община Брезово, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 336) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Дрангово, община Брезово, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 337) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Отец Кирилово, община Брезово, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 338) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Бистренци, община Бяла, област Русе, на 9 ноември 2003 г. (№ 339) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Ботров, община Бяла, област Русе, на 9 ноември 2003 г. (№ 340) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе, на 9 ноември 2003 г. (№ 341) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, на 9 ноември 2003 г. (№ 342) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Стърмен, община Бяла, област Русе, на 9 ноември 2003 г. (№ 343) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Малък Преславец, община Главиница, област Силистра, на 9 ноември 2003 г. (№ 344) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Долно Ряхово, община Главиница, област Силистра, на 9 ноември 2003 г. (№ 345) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Зарица, община Главиница, област Силистра, на 9 ноември 2003 г. (№ 346) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Вълкан, община Главиница, област Силистра, на 9 ноември 2003 г. (№ 347) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Падина, община Главиница, област Силистра, на 9 ноември 2003 г. (№ 348) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Косара, община Главиница, област Силистра, на 9 ноември 2003 г. (№ 349) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Крета, община Гулянци, област Плевен, на 9 ноември 2003 г. (№ 350) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Шияково, община Гулянци, област Плевен, на 9 ноември 2003 г. (№ 351) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Гостиля, община Долна Митрополия, област Плевен, на 9 ноември 2003 г. (№ 352) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Певците, община Карлово, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 353) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Московец, община Карлово, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 354) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Куртово, община Карлово, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 355) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Бориново, включващо селата Бориново, Печинска и Петров дол, община Мадан, област Смолян, на 9 ноември 2003 г. (№ 356) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Боровина, община Мадан, област Смолян, на 9 ноември 2003 г. (№ 357) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Буково, община Мадан, област Смолян, на 9 ноември 2003 г. (№ 358) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Галище, включващо селата Галище и Уручовци, община Мадан, област Смолян, на 9 ноември 2003 г. (№ 359) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Леска, включващо селата Леска и Куриите, община Мадан, област Смолян, на 9 ноември 2003 г. (№ 360) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Лещак, включващо селата Лещак, Борика и Долие, община Мадан, област Смолян, на 9 ноември 2003 г. (№ 361) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Ловци, включващо селата Ловци и Чурка, община Мадан, област Смолян, на 9 ноември 2003 г. (№ 362) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Мъглища, община Мадан, област Смолян, на 9 ноември 2003 г. (№ 363) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Равнища, община Мадан, област Смолян, на 9 ноември 2003 г. (№ 364) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Безденица, община Монтана, област Монтана, на 9 ноември 2003 г. (№ 365) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Винище, община Монтана, област Монтана, на 9 ноември 2003 г. (№ 366) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Вирове, община Монтана, област Монтана, на 9 ноември 2003 г. (№ 367) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Крапчене, община Монтана, област Монтана, на 9 ноември 2003 г. (№ 368) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Сумер, община Монтана, област Монтана, на 9 ноември 2003 г. (№ 369) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Лозица, община Никопол, област Плевен, на 9 ноември 2003 г. (№ 370) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Любеново, община Никопол, област Плевен, на 9 ноември 2003 г. (№ 371) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Асеново, община Никопол, област Плевен, на 9 ноември 2003 г. (№ 372) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Българаново, община Омуртаг, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 373) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Великденче, община Омуртаг, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 374) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Висок, община Омуртаг, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 375) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Голямо Църквище, община Омуртаг, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 376) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Горно Козарево, община Омуртаг, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 377) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Горско село, община Омуртаг, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 378) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Долна Хубавка, община Омуртаг, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 379) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Долно Козарево, община Омуртаг, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 380) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Долно Новково, община Омуртаг, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 381) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Змейно, община Омуртаг, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 382) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Кестеняво, община Омуртаг, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 383) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Красноселци, община Омуртаг, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 384) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Могилец, община Омуртаг, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 385) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Птичево, община Омуртаг, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 386) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Първан, община Омуртаг, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 387) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Рътлина, община Омуртаг, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 388) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Станец, община Омуртаг, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 389) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Чернокапци, община Омуртаг, област Търговище, на 9 ноември 2003 г. (№ 390) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Витановци, община Перник, област Перник, на 9 ноември 2003 г. (№ 391) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Расник, община Перник, област Перник, на 9 ноември 2003 г. (№ 392) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Черна гора, община Перник, област Перник, на 9 ноември 2003 г. (№ 393) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Желязно, община "Марица", Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 394) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Болярино, община гр. Раковски, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 395) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Ахматово, община Садово, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 396) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Моминско, община Садово, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 397) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Любен, община Съединение, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 398) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Неделево, община Съединение, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 399) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Церетелево, община Съединение, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 400) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Васильово, община Тетевен, област Ловеч, на 9 ноември 2003 г. (№ 401) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Бабинци, община Тетевен, област Ловеч, на 9 ноември 2003 г. (№ 402) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Добродан, община Троян, област Ловеч, на 9 ноември 2003 г. (№ 403) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Ломец, община Троян, област Ловеч, на 9 ноември 2003 г. (№ 404) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Старо село, община Троян, област Ловеч, на 9 ноември 2003 г. (№ 405) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Чифлик, община Троян, област Ловеч, на 9 ноември 2003 г. (№ 406) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Черничево, община Хисаря, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 407) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 408) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Орешене, община Ябланица, област Ловеч, на 9 ноември 2003 г. (№ 409) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство Малък извор, включващо населените места с. Малък извор и с. Мириовец, община Ябланица, област Ловеч, на 9 ноември 2003 г. (№ 410) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Черноземен, община Калояново, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 411) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Долна Махала, община Калояново, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 412) - 79

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Иван Вазово, община Калояново, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г. (№ 413) - 79

За утвърждаване на изменения в обнародваните в "Държавен вестник", бр. 76 от 2003 г. изборни книжа за изборите на общински съветници и на кметове, насрочени на 26 октомври 2003 г. (№ 414) - 80

За пренасрочване на насрочените с укази от № 320 до № 413 от 2003 г. избори за кметове на кметства от 9 ноември 2003 г. на 26 октомври 2003 г. (№ 416) - 82

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Казашка река, община Аврен, област Варна, на 22 февруари 2004 г. (№ 517) - 110

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Поповци, община Габрово, област Габрово, на 22 февруари 2004 г. (№ 518) - 110

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Отец Кирилово, община Брезово, област Пловдив, на 22 февруари 2004 г. (№ 519) - 110

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Шаново, община Мъглиж, област Стара Загора, на 22 февруари 2004 г. (№ 520) - 110

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Скобелево, община Ловеч, област Ловеч, на 22 февруари 2004 г. (№ 521) - 110

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Церово, община Своге, Софийска област, на 22 февруари 2004 г. (№ 522) - 110

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Веселие, община Приморско, област Бургас, на 22 февруари 2004 г. (№ 523) - 110

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Върбово, община Харманли, област Хасково, на 22 февруари 2004 г. (№ 524) - 110

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Татарево, община Първомай, област Пловдив, на 22 февруари 2004 г. (№ 525) - 110

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Щерна, община Джебел, област Кърджали, на 22 февруари 2004 г. (№ 526) - 110

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Църквица, община Джебел, област Кърджали, на 22 февруари 2004 г. (№ 527) - 110

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Козица, община Джебел, област Кърджали, на 22 февруари 2004 г. (№ 528) - 110

За насрочване на нов избор за кмет на кметство в с. Телчарка, община Джебел, област Кърджали, на 22 февруари 2004 г. (№ 529) - 110


Б. За утвърждаване на граници и центрове за административно-териториални единици


На нови граници на община Монтана, област Монтана, и община Георги Дамяново, област Монтана (№ 40) - 16

На нови граници на община Ветово, област Русе, община Кубрат, област Разград, община Разград, област Разград (№ 111) - 36

На границите на община Сопот, област Пловдив, с административен център гр. Сопот, и на нови граници на община Карлово, област Пловдив (№ 318) - 79

На нови граници на община Цар Калоян, област Разград, и на община Иваново, област Русе (№ 423) - 85


В. За назначаване и освобождаване от длъжност ръководители на дипломатически представителства и постоянни представители на Република България при международни организации


За назначаване на Красимир Николов Тулечки за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Афганистан (№ 7) - 7

За освобождаване на Жасмин Николова Попова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия и Република Исландия и за назначаване на Ганчо Неделчев Ганев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия и Република Исландия (№ 8) - 7

За освобождаване на Петър Георгиев Градев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Алжирската демократична и народна република и за назначаване на Венелин Димитров Петров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Алжирската демократична и народна република (№ 308) - 73

За назначаване на Венелин Тодоров Цачевски за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Финландия (№ 310) - 75

За освобождаване на Димитър Цветанов Цанев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Китайската народна република и за назначаване на Ангел Митков Орбецов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Китайската народна република (№ 315) - 79

За освобождаване на Петър Димитров Андонов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Япония и за назначаване на Благовест Христов Сендов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Япония (№ 316) - 79

За назначаване на Александър Стоянов Савов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Корея (№ 317) - 80

За освобождаване на Светлозар Владиславов Панов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Унгария и за назначаване на Димо Георгиев Гяуров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Унгария (№ 422) - 84

За назначаване на Драговест Горанов Горанов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия (№ 428) - 86

За освобождаване на Людмил Петков Спасов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великата социалистическа народна Либийска арабска Джамахирия и за назначаване на Здравко Георгиев Велев за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великата социалистическа народна Либийска арабска Джамахирия (№ 429) - 86

За освобождаване на Михаил Крумов Антов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Судан и за назначаване на Александър Борисов Олшевски за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Судан (№ 494) - 102


Г. За назначаване и освобождаване от длъжност други държавни служители, определени със закон


За назначаване на Валентин Любенов Георгиев за член на Комисията за регулиране на съобщенията (№ 33) - 12

За освобождаване на генерал-майор Димо Георгиев Гяуров от длъжността директор на Националната разузнавателна служба (№ 63) - 18

За назначаване на полковник Кирчо Иванов Киров за временно изпълняващ длъжността директор на Националната разузнавателна служба до назначаването на титуляр (№ 64) - 18

За назначаване на полковник Людмил Лалев Ангелов за временно изпълняващ длъжността заместник-директор на Националната разузнавателна служба до назначаването на титуляр (№ 65) - 18

За назначаване на Лазар Георгиев Груев за съдия в Конституционния съд на Република България (№ 67) - 18

За освобождаване на генерал-майор Димо Георгиев Гяуров от кадрова военна служба (№ 104) - 31

За освобождаване на бригаден адмирал Петър Цветанов Петров от длъжността заместник-началник на Главния щаб на Военноморските сили по подготовка на силите и от кадрова военна служба (№ 120) - 42

За освобождаване на контраадмирал Нейко Петров Атанасов от длъжността началник на Главния щаб на Военноморските сили и от кадрова военна служба (№ 121) - 42

За освобождаване на бригаден генерал Динко Спасов Иванов от длъжността командир на 24-та вертолетна авиационна база и от кадрова военна служба (№ 122) - 42

За освобождаване на генерал-лейтенант Кирил Радев Цветков от длъжността началник на Главния щаб на Сухопътните войски (№ 123) - 42

За освобождаване на генерал-майор Цанко Алипиев Доленски от длъжността заместник-началник на Главния щаб на Сухопътните войски по подготовка на войските (№ 124) - 42

За освобождаване на генерал-майор Димитър Стоянов Димитров от длъжността командир на 3-ти армейски корпус (№ 125) - 42

За освобождаване на полковник Мирослав Колев Маринов от длъжността командир на 2-ра механизирана бригада (№ 126) - 42

За освобождаване на полковник Добри Николов Добрев от длъжността командир на 1-ва зенитноракетна бригада (№ 127) - 42

За освобождаване на генерал-лейтенант Златан Кирилов Стойков от длъжността заместник-началник на Генералния щаб по ресурсите и за назначаването му на длъжността началник на Главния щаб на Сухопътните войски (№ 128) - 42

За освобождаване на бригаден адмирал Пламен Иванов Манушев от длъжността командир на Военноморската база - Варна, и за назначаването му на длъжността заместник-началник на Главния щаб на Военноморските сили по операциите (№ 129) - 42

За освобождаване на бригаден генерал Златко Пенев Златев от длъжността началник на Оперативното управление на Главния щаб на Сухопътните войски и за назначаването му на длъжността командир на Командване "Запад" (№ 130) - 42

За освобождаване на бригаден генерал Галимир Стоянов Пехливанов от длъжността командир на 61-ва механизирана бригада и за назначаването му на длъжността командир на Командването на Оперативните сили (№ 131) - 42

За освобождаване на бригаден генерал Динчо Иванов Карамунчев от длъжността командир на корпус "Противовъздушна отбрана" и за назначаването му на длъжността командир на Командване "Противовъздушна отбрана" (№ 132) - 42

За освобождаване на генерал-майор Атанас Димитров Запрянов от длъжността началник на ВА "Г. С. Раковски" и за назначаването му на длъжността заместник-началник на Генералния щаб по ресурсите (№ 133) - 42

За освобождаване на бригаден адмирал Емил Иванов Люцканов от длъжността заместник-началник на Главния щаб на Военноморските сили по операциите и за назначаването му на длъжността началник на Главния щаб на Военноморските сили (№ 134) - 42

За освобождаване на бригаден генерал Кирчо Петков Куртев от длъжността началник-щаб на 2-ри армейски корпус и за назначаването му на длъжността заместник-началник на Главния щаб на Сухопътните войски по подготовка на войските (№ 135) - 42

За освобождаване на полковник Стефан Стефанов Василев от длъжността командир на 13-а бронетанкова бригада и за назначаването му на длъжността началник-щаб на Командването на Оперативните сили (№ 136) - 42

За освобождаване на бригаден генерал Евгени Петров Манев от длъжността командир на корпус "Тактическа авиация" и за назначаването му на длъжността началник на Военната академия "Г. С. Раковски" (№ 137) - 42

За назначаване на полковник Янко Канев Янев на длъжността командир на 2-ра лека пехотна бригада (№ 138) - 42

За назначаване на полковник Никола Георгиев Славев на длъжността командир на Командване "Изток" (№ 139) - 42

За назначаване на капитан I ранг Георги Ангелов Георгиев на длъжността командир на Военноморската база - Варна (№ 140) - 42

За назначаване на полковник Симеон Христов Симеонов на длъжността командир на Командване "Тактическа авиация" (№ 141) - 42

За назначаване на полковник Ваньо Христов Славеев на длъжността командир на 1-ва зенитноракетна бригада (№ 153) - 42

За назначаване на полковник Красимир Кънчев Кънев на длъжността командир на 9-а бронетанкова бригада (№ 154) - 42

За назначаване на полковник Стефан Христов Петров на длъжността командир на 24-та вертолетна авиационна база (№ 155) - 42

За освобождаване на бригаден генерал Йордан Тодоров Йорданов от длъжността командир на 1-ви армейски корпус (№ 156) - 42

За освобождаване на генерал-майор Кирил Иванов Василев от длъжността командир на 2-ри армейски корпус и за назначаването му на длъжността главен инспектор на Министерството на отбраната (№ 157) - 42

За освобождаване на полковник Божин Владимиров Гаврилов от длъжността началник-щаб на Корпус "Противовъздушна отбрана" и за назначаването му на длъжността началник-щаб на Командване "Противовъздушна отбрана" (№ 158) - 42

За назначаване на Евгени Петров Танчев за съдия в Конституционния съд на Република България (№ 434) - 86

За освобождаване на Владислав Петров Славов от длъжността председател на Върховния административен съд на Република България (№ 450) - 90

За освобождаване на бригаден генерал Валентин Цанков Цанков от длъжността директор на дирекция "Отбранителна политика и планиране" и за назначаването му на длъжността директор на дирекция "Отбранително планиране и програмиране" (№ 447) - 91

За назначаване на полковник Тодор Маринов Вангелов на длъжността командир на 61-ва механизирана бригада (№ 448) - 91

За назначаване на полковник Цветан Георгиев Харизанов на длъжността командир на 13-та бронетанкова бригада (№ 449) - 91

За освобождаване на председателя на Централната избирателна комисия за местни избори проф. Мария Николова Павлова от състава на Централната избирателна комисия за местни избори (№ 470) - 92

За назначаване на проф. Димитър Илиев Костов за член на Централната избирателна комисия за местни избори (№ 471) - 92

За освобождаване на генерал-майор Васил Теофилов Василев от длъжността директор на Национална служба "Полиция" на Министерството на вътрешните работи (№ 534) - 111

За назначаване на полковник Илия Тодоров Илиев на длъжността директор на Национална служба "Полиция" на Министерството на вътрешните работи (№ 535) - 111


Д. За награждаване с ордени и медали


На Бинка Димитрова Желязкова-Ганева с орден "Стара планина" първа степен (№ 1) - 5

На Въло Радев Вълов (посмъртно) с орден "Стара планина" първа степен (№ 2) - 5

На проф. д-р Стефан Хараламбиев Михайлов с орден "Стара планина" първа степен (№ 3) - 6

На полковник Ботьо Стефанов Ботев с орден "Стара планина", без лента, първа степен с мечове (№ 10) - 8

На академик Цено Стоянов Хинковски с орден "Стара планина" първа степен (№ 11) - 8

На чл.-кор. проф. д.и.н. Владимир Константинович Волков с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 21) - 12

На проф. д-р Дамян Николов Дамянов с орден "Стара планина" първа степен (№ 34) - 12

На г-н Фарадж Абделрахим Джибрил Саклюл - извънреден и пълномощен посланик на Народното бюро на ВСНЛА Джамахирия, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 36) - 12

На проф. Минко Минев Балкански с орден "Стара планина" първа степен (№ 37) - 12

На проф. Владимир Аврамов Аврамов с орден "Стара планина" първа степен (№ 41) - 17

На Анжел Раймонд Вагенщайн с орден "Стара планина" първа степен (№ 52) - 19

На Леон Аврам Даниел с орден "Стара планина" първа степен (№ 53) - 19

На лорд Джордж Робъртсън - генерален секретар на НАТО, с орден "Стара планина" първа степен (№ 56) - 19

На Емилия Евтимова Радева с орден "Стара планина" първа степен (№ 58) - 19

На Гиньо Гочев Ганев с орден "Стара планина" първа степен (№ 85) - 21

На проф. Иван Маринов Маринов (посмъртно) с орден "Стара планина" първа степен (№ 86) - 21

На проф. Боян Асенов Биолчев с орден "Стара планина" първа степен (№ 87) - 26

На г-н Едуард М. Маруел - президент на фирма "Къртис Инструмънтс Инкорпорейтид", с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 106) - 32

На проф. Йоахим Вернер - немски учен византолог, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 107) - 36

На г-н Сергей Рафаилович Гриневецкий - председател на Одеската областна държавна администрация, с орден "Мадарски конник" втора степен (№ 109) - 36

На г-н Алесандро Графини - извънреден и пълномощен посланик на Република Италия в Република България, с орден "Стара планина" първа степен (№ 110) - 36

На г-н Анак Агунг Где Рака - извънреден и пълномощен посланик на Република Индонезия в Република България, с орден "Мадарски конник" втора степен (№ 113) - 38

На Стефан Еленков Иванов (посмъртно) с орден "Стара планина" първа степен (№ 166) - 46

На Михаил Василев Милков (посмъртно) с орден "Стара планина" първа степен (№ 167) - 46

На проф. д-р Исак Паси с орден "Стара планина" първа степен (№ 168) - 46

На проф. Светозар Стефанов Донев с орден "Стара планина" първа степен (№ 169) - 46

На Величка Велянова Пейкова с орден "Стара планина" първа степен (№ 170) - 46

На Гергина Иванова Тончева с орден "Стара планина" първа степен (№ 171) - 46

На Гинка Константинова Станчева с орден "Стара планина" първа степен (№ 172) - 46

На Емил Аспарухов Стойчев с орден "Стара планина" първа степен (№ 173) - 46

На г-н Петър Бурлак - Вълканов - бесарабски поет, с орден "Мадарски конник" втора степен (№ 160) - 48

На Негово Величество Крал Хуан Карлос I на Испания с орден "Стара планина" с лента (№ 181) - 53

На Нейно Величество Кралица София на Испания с "Орден на розата" - златен (№ 182) - 53

На Нейно Превъзходителство Ана Паласио - министър на външните работи на Кралство Испания, с орден "Стара планина" първа степен (№ 183) - 53

На Негово Превъзходителство г-н Алберто Аса - началник на Канцеларията на Краля на Испания, с орден "Стара планина" първа степен (№ 184) - 53

На Негово Превъзходителство г-н Хосе Анхел Лопес Хорин - извънреден и пълномощен посланик на Кралство Испания в Република България, с орден "Стара планина" първа степен (№ 185) - 53

На Негово Превъзходителство г-н Рикардо Диес-Хохлайтнер - генерален секретар на Канцеларията на Краля на Испания, с орден "Стара планина" първа степен (№ 186) - 53

На Негово Превъзходителство г-н Хуан Коста - държавен секретар на търговията и туризма на Кралство Испания, с орден "Стара планина" първа степен (№ 187) - 53

На Негово Превъзходителство адмирал Антонио Гонсалес-Алер - началник на Военния щаб на Кралския дом, с орден "Стара планина" първа степен с мечове (№ 188) - 53

На Негово Превъзходителство г-н Хуан Мануел де Барандика - посланик, генерален директор на Протокол, канцелария и ордени на Кралство Испания, с орден "Стара планина" втора степен (№ 189) - 53

На Негово Превъзходителство г-н Алфонсо Санс Портолес - началник на Протокола на Канцеларията на Краля на Испания, с орден "Стара планина" втора степен (№ 190) - 53

На г-жа Асунсион Валдес - началник на Отдел "Преса" на Канцеларията на Краля на Испания, с орден "Стара планина" втора степен (№ 191) - 53

На Нейно Превъзходителство г-жа Мария Виктория Морера - генерален директор, началник на Кабинета на министъра на външните работи на Кралство Испания, с орден "Стара планина" втора степен (№ 192) - 53

На Негово Превъзходителство г-н Хуан Пабло Гарсия-Бердой - генерален директор на "Европейска политика" в Министерството на външните работи на Кралство Испания, с орден "Стара планина" втора степен (№ 193) - 53

На Негово Превъзходителство г-н Хуан Мария Алсина - генерален директор на дирекция "Дипломатическа информация", главен говорител на Министерството на външните работи на Кралство Испания, с орден "Стара планина" втора степен (№ 194) - 53

На г-н Хесус Силва - генерален директор на Културни и научни връзки в Министерството на външните работи на Кралство Испания, с орден "Стара планина" втора степен (№ 195) - 53

На г-н Рамиро Фернандес-Бачилер - заместник генерален директор за държавни и официални посещения, церемонии и ордени в Министерството на външните работи на Кралство Испания, с орден "Стара планина" втора степен (№ 196) - 53

На Негово Превъзходителство генерал Хосе Кабрера - началник на Секретариата на Нейно Величество Кралицата на Испания, с орден "Стара планина" втора степен с мечове (№ 197) - 53

На подполковник Мануел Барос - началник на Охраната на Кралския дом, с орден "Стара планина" втора степен с мечове (№ 198) - 53

На г-н Джорди Гутиерес Ролдан - заместник-началник на Отдел по печата на Кралската канцелария на Испания, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 199) - 53

На полковник Исайяс Перал - началник "Комуникации" на Кралския дом, с орден "Мадарски конник" първа степен с мечове (№ 200) - 53

На полковник Педро Ревентос - военен аташе на Посолството на Кралство Испания в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен с мечове (№ 201) - 53

На подполковник Фернандо Валенсия - адютант на Негово Величество Краля на Испания, с орден "Мадарски конник" първа степен с мечове (№ 202) - 53

На подполковник Хосе Авелино Барос - лекар на Негово Величество Краля на Испания, с орден "Мадарски конник" първа степен с мечове (№ 203) - 53

На майор Хосе М. Естевес - адютант на Негово Величество Краля на Испания, с орден "Мадарски конник" първа степен с мечове (№ 204) - 53

На Негово Превъзходителство майор Хосе Мануел Сулета - Дук на Абрантес, заместник-началник на Протокола на Канцеларията на Краля на Испания, с орден "Мадарски конник" първа степен с мечове (№ 205) - 53

На майор Хуан Варга - заместник-началник на Охраната на Кралския дом, с орден "Мадарски конник" първа степен с мечове (№ 206) - 53

На г-н Хосе Антонио Ибанес Даса - съветник към Отдел по печата на правителствения говорител на Кралство Испания, с орден "Мадарски конник" втора степен (№ 207) - 53

На г-н Алфредо Мартинес Серано - втори секретар на Посолството на Кралство Испания в Република България, с орден "Мадарски конник" втора степен (№ 208) - 53

На г-н Карлос Мерино - съветник по икономическите и търговски въпроси към Посолството на Кралство Испания в Република България, с орден "Мадарски конник" втора степен (№ 209) - 53

На г-ца Силвия Косано - трети секретар на Посолството на Кралство Испания в Република България, с орден "Мадарски конник" втора степен (№ 210) - 53

На капитан Анхел Мерида - началник на Звеното за посещения и транспорт на Кралския дом, с орден "Мадарски конник" втора степен с мечове (№ 211) - 53

На Нейно Превъзходителство г-жа Ингрид Рютел - съпруга на Негово Превъзходителство президента на Република Естония, с "Орден на розата" - златен (№ 226) - 55

На ст.н.с. 2-ра степен доктор Александър Панайотов Александров с орден "Стара планина" първа степен (№ 229) - 55

На Негово Превъзходителство г-н Хосе Мануел Рейеро - началник на Военния щаб на Кралската Канцелария, с орден "Стара планина" втора степен (№ 214) - 56

На г-н Хуан Гонзалес-Себриан - началник на връзките с медиите на Кралския дом, с орден "Стара планина" втора степен (№ 215) - 56

На г-н Мануел Лагарес - генерален директор по въпросите на икономическата политика, с орден "Стара планина" втора степен (№ 216) - 56

На Нейно Превъзходителство г-жа Росио Ингелмо - началник на кабинета на държавния секретар на търговията и туризма, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 217) - 56

На генерал-майор Андреас Кузелис - командир на многонационалната бригада "Югоизточна Европа", с орден "Мадарски конник" втора степен с мечове (№ 218) - 56

На г-н Владимир Георгиевич Титов с орден "Стара планина" първа степен (№ 219) - 56

На г-н Муса Хиранович Манаров с орден "Стара планина" първа степен (№ 220) - 56

На г-н Анатолий Яковлевич Соловьов с орден "Стара планина" първа степен (№ 221) - 56

На г-н Виктор Петрович Савиних с орден "Стара планина" първа степен (№ 222) - 56

На Нейно Превъзходителство г-жа Исабел Виканди Пласа - началник на Кабинета на министъра на външните работи на Кралство Испания, с орден "Стара планина" втора степен (№ 224) - 56

На Негово Превъзходителство г-н Арнолд Рютел - президент на Република Естония, с орден "Стара планина" с лента (№ 225) - 56

На г-н Кристиян Фабер-Род - извънреден и пълномощен посланик на Кралство Дания в Република България, с орден "Стара планина" първа степен (№ 227) - 56

На проф. Светлин Вълчев Русев с орден "Стара планина" първа степен (№ 231) - 56

На проф. Александър Николаев Фол с орден "Стара планина" първа степен (№ 232) - 56

На Негово Превъзходителство генерал Емил Лахуд - президент на Ливанската република, с орден "Стара планина" с лента (№ 236) - 58

На Нейно Превъзходителство г-жа Андре Лахуд - съпруга на президента на Ливанската република, с "Орден на розата" - златен (№ 237) - 58

На Негово Превъзходителство г-н Исам Фарес - вицепремиер на Ливанската република, с орден "Стара планина" първа степен (№ 238) - 58

На Негово Превъзходителство г-н Мелхем Мисту - извънреден и пълномощен посланик на Ливaнската република в Република България, с орден "Стара планина" втора степен (№ 239) - 58

На д-р Жорж Диб - съветник на президента на Ливанската република по външнополитическите въпроси, с орден "Стара планина" втора степен (№ 240) - 58

На посланик Марун Хаймари - началник на Протокола на Президентството на Ливанската република, с орден "Стара планина" втора степен (№ 241) - 58

На генерал Мустафа Хамдан - главнокомандващ на Републиканската гвардия на Ливанската република, с орден "Стара планина" втора степен с мечове (№ 242) - 58

На г-н Рафиц Челала - съветник по медийните въпроси на Негово Превъзходителство президента на Ливанската република, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 243) - 58

На генерал Езедин Нафах с орден "Мадарски конник" първа степен с мечове (№ 244) - 58

На полковник Халил Мсан с орден "Мадарски конник" втора степен с мечове (№ 245) - 58

На полковник Милад Танус с орден "Мадарски конник" втора степен с мечове (№ 246) - 58

На подполковник Фади Горайеб с орден "Мадарски конник" втора степен с мечове (№ 247) - 58

На подполковник Мохамад Хасан с орден "Мадарски конник" втора степен с мечове (№ 248) - 58

На подполковник Мохамад Рамал с орден "Мадарски конник" втора степен с мечове (№ 249) - 58

На подполковник д-р Усама Муалем с орден "Мадарски конник" втора степен с мечове (№ 250) - 58

На д-р Емил Кудличка с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 251) - 58

На г-жа Марта Руедас - постоянен представител на Програмата на ООН за развитие в България, с орден "Стара планина" първа степен (№ 252) - 58

На д-р Дарина Кръстинова-Лолова с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 253) - 58

На г-н Ото Шили - федерален министър на вътрешните работи на Федерална република Германия, с орден "Стара планина" първа степен (№ 439) - 88

На Негово Величество Албер II - Крал на белгийците, с орден "Стара планина" с лента (№ 455) - 92

На Нейно Величество Кралица Паола с орден "Стара планина" с лента (№ 456) - 92

На г-н Луи Мишел - заместник министър-председател и министър на външните работи на Кралство Белгия, с орден "Стара планина" първа степен (№ 457) - 92

На г-н Франк де Конинк - Великия Маршал на Кралския двор, с орден "Стара планина" първа степен (№ 458) - 92

На Принцеса Бодуен де Мерод с орден "Стара планина" първа степен (№ 459) - 92

На г-н Жак ван Иперзеле де Стриху - началник на Кабинета на Краля на белгийците, с орден "Стара планина" първа степен (№ 460) - 92

На Н. Пр. г-н Едмонд де Вилде - Посланик на Н.В. Краля на белгийците, с орден "Стара планина" първа степен (№ 461) - 92

На г-н Патрик Феркаутерен Друбел - Началник на Протокола на Министерството на външните работи на Кралство Белгия, с орден "Стара планина" първа степен (№ 462) - 92

На генерал Ги Мертънс - началник на военния кабинет на Краля на белгийците, с орден "Стара планина" първа степен с мечове (№ 463) - 92

На вицеадмирал Пиер Уарнаутс - началник на Протокола на Кралския двор, с орден "Стара планина" първа степен с мечове (№ 464) - 92

На г-жа Женевиев Тутс - заместник-началник на Кабинета на министъра на външните работи на Кралство Белгия, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 465) - 92

На г-н Мишел Малерб - съветник в Кабинета на Краля на белгийците, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 466) - 92

На подполковник Ави Бем Оливие Колман с орден "Мадарски конник" първа степен с мечове (№ 467) - 92

На главен комисар Дирк Ванкуали - началник на Кралската служба за охрана, с орден "Мадарски конник" първа степен с мечове (№ 468) - 92

На д-р Уолтър Грусънс с орден "Мадарски конник" втора степен (№ 469) - 92

На проф. Иван Борисов Славков с орден "Стара планина" първа степен (№ 477) - 96

На сър Зигмунд Стърнбърг с орден "Мадарски конник" втора степен (№ 475) - 97

На г-н Паул Ленц с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 482) - 98

На проф. Хералд Цур Хаузен с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 483) - 98

На г-н Сурия Рочанабуди - извънреден и пълномощен посланик на Кралство Тайланд в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 484) - 98

На г-жа Урсула Зайлер-Албринг - извънреден и пълномощен посланик на Федерална република Германия в Република България, с орден "Стара планина" първа степен (№ 485) - 98

На г-н Артуро Хотон Рислер - извънреден и пълномощен посланик на Република Аржентина в Република България, с орден "Стара планина" първа степен (№ 486) - 99

На г-н Овидиу Дранга - председател на политико-военния направляващ комитет (ПВНК) на Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа (ММСЮИЕ) и Координационния комитет на процеса на срещи на министрите на отбраната от ЮИЕ (ПСМОЮИЕ - КК), с орден "Мадарски конник" втора степен (№ 487) - 99

На акад. Радой Петров Попиванов с орден "Стара планина" първа степен (№ 492) - 101

На г-н Коичиро Мацуура - генерален директор на ЮНЕСКО, с орден "Стара планина" първа степен (№ 489) - 102

На г-н Ислам Абдуганиевич Каримов - президент на Република Узбекистан, с орден "Стара планина" с лента (№ 495) - 102

На г-жа Татяна Акбаровна Каримова - съпруга на президента на Република Узбекистан, с орден "Стара планина" първа степен (№ 496) - 102

На г-жа Вайра Вике - Фрайберга - президент на Република Латвия, с орден "Стара планина" с лента (№ 504) - 106

На г-н Имантс Фрайбергс - съпруг на президента на Република Латвия, с орден "Стара планина" първа степен (№ 505) - 106

На г-н Ян Ковач - извънреден и пълномощен посланик на Словашката република в Република България, с орден "Стара планина" първа степен (№ 511) - 109

На г-н Тончи Станичич - извънреден и пълномощен посланик на Република Хърватия в Република България, с орден "Стара планина" първа степен (№ 532) - 111

На г-н Константин Михаил Григорие - извънреден и пълномощен посланик на Румъния в Република България, с орден "Стара планина" първа степен (№ 533) - 111


Е. За удостояване офицери с висши военни звания


На генерал-майор Атанас Димитров Запрянов с висше военно звание "генерал-лейтенант" (№ 133) - 42

На бригаден адмирал Емил Иванов Люцканов с висше военно звание "контраадмирал" (№ 134) - 42

На бригаден генерал Кирчо Петков Куртев с висше военно звание "генерал-майор" (№ 135) - 42

На полковник Стефан Стефанов Василев с висше военно звание "бригаден генерал" (№ 136) - 42

На бригаден генерал Евгени Петров Манев с висше военно звание "генерал-майор" (№ 137) - 42

На полковник Янко Канев Янев с висше военно звание "бригаден генерал" (№ 138) - 42

На полковник Никола Георгиев Славев с висше военно звание "бригаден генерал" (№ 139) - 42

На капитан I ранг Георги Ангелов Георгиев с висше военно звание "бригаден адмирал" (№ 140) - 42

На полковник Симеон Христов Симеонов с висше военно звание "бригаден генерал" (№ 141) - 42

На бригаден генерал Пламен Иванов Студенков - директор на служба "Военна информация", с висше военно звание "генерал-майор" (№ 142) - 42

На бригаден генерал Иван Борисов Илевски - началник на Главно управление "Комуникационни и информационни системи", с висше военно звание "генерал-майор" (№ 143) - 42

На бригаден генерал Румен Николов Цоков - заместник-началник на Главния щаб на Военновъздушните сили по операциите, с висше военно звание "генерал-майор" (№ 144) - 42

На бригаден генерал Младен Исаев Казаков - заместник-началник на Главния щаб на Военновъздушните сили по подготовка на войските, с висше военно звание "генерал-майор" (№ 145) - 42

На полковник Стефан Дянков Стефанов - заместник-директор на служба "Военна информация", с висше военно звание "бригаден генерал" (№ 146) - 42

На полковник Бойко Иванов Симитчиев - командир на Командването на стратегическите, комуникационните и информационните системи, с висше военно звание "бригаден генерал" (№ 147) - 42

На полковник Стоян Станков Генков - командир на Командването на материално-техническото осигуряване, с висше военно звание "бригаден генерал" (№ 148) - 42

На полковник Ангел Василев Главев - командир на 4-та артилерийска бригада, с висше военно звание "бригаден генерал" (№ 149) - 42

На полковник Васил Кирилов Димитров - командир на 22-ра щурмова авиационна база, с висше военно звание "бригаден генерал" (№ 150) - 42

На полковник Йохан Първанов Петков - командир на 2-ра зенитноракетна бригада, с висше военно звание "бригаден генерал" (№ 151) - 42

На капитан I ранг Симеон Николов Цеков - командир на Военноморската база - Бургас, с висше военно звание "бригаден адмирал" (№ 152) - 42

На полковник Божин Владимиров Гаврилов с висше военно звание "бригаден генерал" (№ 158) - 42

На полковник инж. Кирил Михайлов Войнов - директор на Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" - МВР, със звание "генерал-майор" от Министерството на вътрешните работи (№ 270) - 61

На полковник Нонка Дечева Матова със звание "генерал-майор" от Министерството на вътрешните работи (№ 271) - 61

На полковник Богомил Георгиев Янев - директор на РДВР - Благоевград, със звание "генерал-майор" от Министерството на вътрешните работи (№ 272) - 61

На полковник Тончо Янков Михайлов - директор на РДВР - Стара Загора, със звание "генерал-майор" от Министерството на вътрешните работи (№ 273) - 61

На полковник Илия Тодоров Илиев със звание "генерал-майор" от Министерството на вътрешните работи (№ 535) - 111


Ж. За наименуване на обекти с национално значение и населени места


На географски обекти на остров Ливингстън от архипелага Южни Шетлъндски острови, Антарктика (№ 4) - 6


З. Други


За връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и мотивите към указа (№ 62) - 17

За изменение на Указ № 174 на Президента на Република България от 6 юни 2002 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (№ 119) - 42

За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс и мотивите към указа (№ 262) - 58

За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост и мотивите към указа (№ 263) - 58

За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване и мотивите към указа (№ 280) - 62

За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и мотивите към указа (№ 305) - 71

За назначаване на Централна избирателна комисия за местни избори на 26 октомври 2003 г. (№ 306) - 71

За определяне месечно възнаграждение на членовете на Централната избирателна комисия за местни избори (№ 307) - 71

За определяне размера на възнаграждението на членовете на Централната избирателна комисия за местните избори (№ 540) - 112КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД


ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Номер 1 от 2003 г. - 17

Номер 3 от 2003 г. - 20

Номер 9 от 2003 г. - 86

Номер 11 от 2003 г. - 96


РЕШЕНИЯ

По конституционно дело:

Номер 1 от 2003 г. (№ 1) - 13

Номер 20 от 2002 г. (№ 2) - 26

Номер 22 от 2002 г. (№ 3) - 36

Номер 2 от 2003 г. (№ 4) - 38

Номер 5 от 2003 г. (№ 5) - 39

Номер 23 от 2002 г. (№ 6) - 46

Номер 4 от 2003 г. (№ 7) - 50

Номер 6 от 2003 г. (№ 8) - 54

Номер 10 от 2003 г. (№ 9) - 57

Номер 12 от 2003 г. (№ 10) - 60

Номер 9 от 2003 г. (№ 11) - 62

Номер 3 от 2003 г. (№ 12) - 66

Номер 11 от 2003 г. (№ 13) - 66МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


ПОСТАНОВЛЕНИЯ

312 - За откриване на Колеж по строителство в структурата на Висшето строително училище "Любен Каравелов" - София - 1

313 - За създаване на Институт по тютюна и тютюневите изделия - 1

Поправка - 8

314 - За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 1

316 - За приемане на Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти - 5

317 - За изменение на Постановление № 198 на Министерския съвет от 2002 г. за създаване на стоков фонд от пшеница и осигуряване на средства от държавния бюджет за 2002 г. за интервениране на зърнения пазар и субсидиране на експортно ориентирани зърнопроизводители - 3

318 - За изменение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия, приет с Постановление № 39 на Министерския съвет от 1994 г. - 3

319 - За приемане на Правилник за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда - 3

320 - За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 3

1 - За определяне нов размер на минималната работна заплата за страната - 4

2 - За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 4

3 - За изменение и допълнение на Постановление № 147 на Министерския съвет от 1999 г. за разработване и изпълнение на програми за финансово оздравяване и наблюдение на финансовото състояние на държавни предприятия - 5

4 - За изменение на Постановление № 288 на Министерския съвет от 2001 г. за създаване и закриване на административни структури към министъра на икономиката - 6

5 - За приемане на Наредба за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове - 10

6 - За определяне на горна граница на продажната цена на топлинната енергия за битови нужди, доставяна от топлопреносните предприятия, които получават субсидии от държавния бюджет - 6

Поправка - 9

7 - За откриване на филиал на Военната академия "Г. С. Раковски" - 7

8 - За изменение на Правилника за дейността на служба "Военна информация", приет с Постановление № 273 на Министерския съвет от 2000 г. - 7

9 - За определяне размерите на основното месечно възнаграждение за военно звание на кадровите военнослужещи от Националната служба за охрана при Президента на Република България - 7

10 - За изменение и допълнение на Постановление № 293 на Министерския съвет от 2002 г. - 7

11 - За определяне размерите на основното месечно възнаграждение за военно звание на кадровите военнослужещи от служба "Военна информация" и от служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" - 7

12 - За изпълнение от Република България на Общите позиции на Съвета на Европейския съюз (2000/599/CFSP, 2000/696/СFSP и 2001/155/CFSP) за отмяна на санкциите, наложени на Съюзна република Югославия и Република Сърбия, и за блокиране на средствата на г-н Милошевич и свързаните с него лица - 8

13 - За приемане на Наредба за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества и на Наредба за реда и методиката за образуване на застрахователните и здравно-осигурителните резерви - 10

14 - За допълнение на Постановление № 14 на Министерския съвет от 2002 г. за изпълнение от 1 януари 2002 г. на задълженията на Република България, произтичащи от Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Хърватия, подписано на 4 декември 2001 г. в София - 10

15 - За откриване на Врачански стопански филиал със седалище Враца в структурата на Университета за национално и световно стопанство - София - 10

16 - За изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2003 г. - 11

17 - За изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. - 10

18 - За създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - 13

19 - За преобразуване на Многопрофилната транспортна болница - Горна Оряховица - 13

20 - За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", приет с Постановление № 92 на Министерския съвет от 2000 г. - 13

21 - За утвърждаване на Международни счетоводни стандарти, приети от Борда по международни счетоводни стандарти - 13

22 - За изменение и допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1993 г. - 13

23 - За изменение на нормативни актове на Министерския съвет - 13

24 - За приемане на Наредба за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане - 13

25 - За приемане на Устройствен правилник на Агенцията за социално подпомагане - 15

Поправка - 18

26 - За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приет с Постановление № 18 на Министерския съвет от 1998 г. - 15

27 - За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 15

28 - За приемане на Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане - 15

29 - За изменение и допълнение на Примерния правилник за вътрешния ред в жилищните сгради, одобрен с Постановление № 44 на Министерския съвет от 1978 г. - 15

30 - За изменение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г. - 16

31 - За приемане на Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол - 17

32 - За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за оправомощаване на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2000 г. - 17

33 - За допълнение на Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2000 г. - 17

34 - За финансиране на неотложни дейности, свързани със защитата на населението при бедствия и аварии - 17

35 - За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, приет с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2001 г. - 17

36 - За изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. - 17

37 - За осигуряване на средства от централния бюджет за 2003 г. за поемане на разходи, свързани със защитата на шестимата обвиняеми български граждани по преписка № 217 от 2002 г. на Обвинителната камара в Бенгази, Либия - 17

38 - За определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 2003 година - 17

39 - За приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2003 г. - 17

40 - За работната заплата в бюджетните организации и дейности - 17

41 - За приемане на Наредба за предварително опакованите количества продукти и на Наредба за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности - 19

Поправки - 27, 33

42 - За изменение на Постановление № 307 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на цени на тютюневите изделия от местно производство и от внос за вътрешния пазар - 19

43 - За изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. - 19

44 - За приемане на Наредба за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация - 19

45 - За приемане на Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени - 19

46 - За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната парично-предметна лотария, приет с Постановление № 26 на Министерския съвет от 2000 г. - 20

47 - За приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за метрология и технически надзор - 20

48 - За приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета за криминологични изследвания към министъра на правосъдието - 21

49 - За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 20

50 - За приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация - 22

51 - За приемане на Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност - 22

52 - За приемане на Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване - 22

53 - За актуализиране на Списъка на държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и на свързано с него оборудване, в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН и с решения на Европейския съюз и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, утвърден с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2001 г. - 22

54 - За изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински и ветеринарномедицински цели от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приета с Постановление № 199 на Министерския съвет от 2000 г. - 24

55 - За предоставяне на средства от централния бюджет за 2003 г. за организиране и провеждане на тържественото честване на 125-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877 - 1878 г.) и възстановяването на българската държавност - 24

56 - За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, приет с Постановление № 169 на Министерския съвет от 1999 г. - 24

57 - За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, приет с Постановление № 24 на Министерския съвет от 2002 г. - 24

58 - За одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите - 25

59 - За приемане на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии - 25

60 - За предоставяне на средства от централния бюджет за 2003 г. за придобиване от държавата на акционерно участие в търговско дружество - 26

61 - За приемане на Наредба за Националната схема за управление по околна среда и одитиране - 26

62 - За приемане на Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения - 26

63 - За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 25

64 - За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция "Гражданска защита", приет с Постановление № 53 на Министерския съвет от 2001 г. - 26

65 - За приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - 26

66 - За приемане на Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца - 27

67 - За изменение и допълнение на Постановление № 307 на Министерския съвет от 1996 г. за реда за координация и изпълнение на задълженията на Република България като член на Световната търговска организация (СТО) - 27

68 - За изменение и допълнение на Наредбата за отсрочване от повикване във Въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника, приета с Постановление № 150 на Министерския съвет от 2001 г. - 27

69 - За определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и на лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи през 2003 г. - 29

70 - За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - 31

71 - За изменение и допълнение на Постановление № 213 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика - 32

72 - За допълнение на Наредбата за представителите по индустриалната собственост, приета с Постановление № 137 на Министерския съвет от 1993 г. - 32

73 - За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за изграждане на специализирани структури за полицейско разследване - 32

74 - За приемане на Наредба за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните - 33

75 - За приемане на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори - 33

76 - За изменение и допълнение на Наредбата за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната, приета с Постановление № 83 на Министерския съвет от 1999 г. - 33

Поправка - 34

77 - За изменение и допълнение на Правилника за кадрова военна служба, приет с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2000 г. - 33

78 - За приемане на Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата за нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация - 33

79 - За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 33

80 - За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 34

81 - За приемане на Наредба за критериите, условията и правилата за включване на лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък в Република България - 34

82 - За допълнение на Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2000 г. - 36

83 - За създаване на Съвет по европейска комуникация - 38

84 - За приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на последствията от тях - 38

85 - За одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Агенция "Митници" по чл. 12 от Закона за митниците - 39

86 - За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 212 на Министерския съвет от 1998 г. - 39

87 - За изменение и допълнение на Постановление № 11 на Министерския съвет от 1999 г. за създаване на Национално кодификационно бюро за разработване, поддържане и прилагане на класификации и номенклатури на въоръжение, техника, бойни припаси и материални средства за отбрана на страната - 39

88 - За изменение на Плана за организационното изграждане на Въоръжените сили на Република България до 2004 г., приет с Постановление № 200 на Министерския съвет от 1999 г. - 40

89 - За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. - 40

90 - За приемане на наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" - 40

91 - За утвърждаване на Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет - 40

92 - За приемане на Наредба за условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, унищожаване и отчитане на стикери с българска виза - 40

93 - За приемане на Наредба за дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на съдебната власт, Народното събрание, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите за осигуряване функционирането на системата - 40

94 - За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2001 г. - 41

95 - За приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите - 42

96 - За предоставяне на средства от централния бюджет по бюджетите на общините за 2003 г. за специализираните болници за долекуване и продължително лечение и за активно лечение - общински търговски дружества - 43

97 - За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавния вътрешен финансов контрол, приет с Постановление № 103 на Министерския съвет от 2001 г. - 43

98 - За изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение, приет с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2000 г. - 46

99 - За приемане на Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация - 46

100 - За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 46

101 - За одобряване на Тарифа за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта - 46

102 - За създаване на държавен културен институт "Музикален център "Борис Христов" - 46

103 - За одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката - 46

104 - За приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала - 46

105 - За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 48

106 - За приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Фонд затворно дело" - 48

107 - За приемане на Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа - 49

108 - За приемане на Устройствен правилник на Агенцията за финансово разузнаване - 49

109 - За приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект" - 49

110 - За приемане на Наредба за условията и реда за извършване на надзор на пазара - 49

111 - За определяне нов размер на социалната пенсия за старост - 51

112 - За приемане на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала - 51

113 - За приемане списък на вещите за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, върху които съгласно чл. 339, буква "а" от Гражданския процесуален кодекс не може да бъде насочено принудително изпълнение - 51

114 - За приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие - 52

115 - За изменение на Постановление № 233 на Министерския съвет от 2000 г. за външнотърговския режим на Република България - 52

116 - За намаляване щатната численост на Министерството на вътрешните работи и за увеличаване щатната численост на Министерството на правосъдието - 53

117 - За изменение на Постановление № 187 на Министерския съвет от 1994 г. за приемане на Национална програма за противодействие на престъпността - 53

118 - За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за изпълнението на Националната програма "България за всички" по повод Европейската година на хората с увреждания - 2003 г. - 53

119 - За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 235 на Министерския съвет от 1996 г. - 53

120 - За отменяне на Постановление № 62 на Министерския съвет от 1994 г. за определяне на допълнителен лимит от свръхсрочнослужещи сержанти за поделение 22680 "К" - Карлово - 53

121 - За изменение и допълнение на Наредбата за лицензиране на туроператорската и туристическата агентска дейност, приета с Постановление № 223 на Министерския съвет от 2002 г. - 56

122 - За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2002 г. - 53

123 - За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България, приета с Постановление № 77 на Министерския съвет от 2002 г. - 53

124 - За създаване на държавни културни институти - 54

125 - За приемане на Наредба за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита - 54

126 - За изменение и допълнение на Наредбата за категоризиране на туристическите обекти, приета с Постановление № 222 на Министерския съвет от 2002 г. - 58

127 - За изменение на Постановление № 289 на Министерския съвет от 2001 г. за приемане на Комбинираната номенклатура и въвеждане на Интегрираната митническа тарифа на Република България - 55

128 - За допълнение на Постановление № 91 на Министерския съвет от 2003 г. за утвърждаване на Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет - 55

129 - За изменение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 118 на Министерския съвет от 1995 г. - 57

130 - За одобряване на Тарифа за държавните такси, които се събират за регистриране на склад съгласно Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти - 57

131 - За приемане на Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - 58

132 - За изменение и допълнение на Правилника за дейността на Междуведомствения съвет по експортно застраховане, приет с Постановление № 236 на Министерския съвет от 1998 г. - 58

133 - За приемане на Наредба за реда за прикриване на служители на Министерството на вътрешните работи в държавни органи, организации и юридически лица - 58

134 - За изменение и допълнение на Постановление № 141 на Министерския съвет от 2002 г. за определяне на горна граница на двукомпонентна продажна цена на топлинната енергия за битови нужди, доставяна от топлопреносните предприятия, които получават субсидии от държавния бюджет, отменено с Постановление № 6 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне на горна граница на продажната цена на топлинната енергия за битови нужди, доставяна от топлопреносните предприятия, които получават субсидии от държавния бюджет - 58

135 - За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на здравеопазването на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 1995 г. - 59

136 - За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 59

137 - За определяне на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2003 - 2004 г. - 60

138 - За изменение на Наредбата за разрешените енологични практики и обработки и контрола по тяхното извършване, приета с Постановление № 52 на Министерския съвет от 2000 г. - 60

139 - За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите лозя, приета с Постановление № 178 на Министерския съвет от 2002 г. - 60

140 - За изменение и допълнение на Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2003 г., приета с Постановление № 39 на Министерския съвет от 2003 г. - 61

141 - За изпълнение на Резолюция 1483 (2003) на Съвета за сигурност на ООН от 22 май 2003 г. - 61

142 - За изменение и допълнение на Постановление № 140 на Министерския съвет от 1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности - 62

143 - За приемане на Наредба за условията и реда за издаване на експортни лицензии - 62

144 - За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2003 г. - 63

145 - За преобразуване на държавни културни институти - 63

146 - За предоставяне на средства от централния бюджет за организиране честването на 100-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание - 63

147 - За изменение на Постановление № 16 на Министерския съвет от 2003 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2003 г. - 63

148 - За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, приет с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2000 г. - 64

149 - За финансово осигуряване през 2003 г. на дейностите по изпълнението на Националната програма за подготовка и присъединяване на Република България към Северноатлантическия съюз и на Годишната национална програма по Плана на действие за членство в НАТО - 64

150 - За изменение и допълнение на Наредбата за придружителните документи при превоз на местни и вносни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки, приета с Постановление № 208 на Министерския съвет от 2001 г. - 64

151 - За приемане на Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта - 64

152 - За приемане на Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите - 64

153 - За приемане на Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето - 66

154 - За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 66

155 - За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране, лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане на лицензиите, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху лицензираните лица и дейността им, приета с Постановление № 54 на Министерския съвет от 2000 г. - 66

156 - За приемане на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол - 66

157 - За изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията, приета с Постановление № 144 на Министерския съвет от 2002 г. - 66

158 - За изменение и допълнение на Постановление № 140 на Министерския съвет от 1998 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на културата по Закона за държавните такси - 66

159 - За Определяне на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на техните специфични функции и за приемане на Правилник за устройството и дейността на лечебните заведения към Министерството на правосъдието - 66

160 - За приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи - 68

161 - За изменение и допълнение на Постановление № 33 на Министерския съвет от 2002 г. за организация и координация на подготовката на Република България за присъединяване към Европейския съюз и провеждането на преговорите за присъединяване - 68

162 - За приемане на Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях - 68

163 - За допълнение на Тарифата за таксите, заплащани за сезонни и годишни прегледи на земеделска и горска техника, които се събират от Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и горите - приложение № 2 към чл. 2 от Постановление № 21 на Министерския съвет от 1999 г. - 68

164 - За допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Националната служба за растителна защита, приета с Постановление № 226 на Министерския съвет от 1998 г. - 68

165 - За приемане на Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места - 68

166 - За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, приет с Постановление № 192 на Министерския съвет от 2002 г. - 69

167 - За приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и горите - 69

168 - За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция "Пътища", приет с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2000 г. за преобразуване на Главното управление на пътищата в Изпълнителна агенция "Пътища" към министъра на регионалното развитие и благоустройството и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Пътища" - 69

169 - За приемане на Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми - 69

170 - За приемане на Наредба за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол - 70

171 - За създаване на Държавно-обществена консултативна комисия по обредните дейности - 70

172 - За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лозата и виното, приет с Постановление № 223 на Министерския съвет от 2000 г. - 70

173 - За изменение на Постановление № 273 на Министерския съвет от 1997 г. за финансиране участието на военни контингенти от Република България в операцията на многонационалните Сили за стабилизиране в Босна и Херцеговина и в операцията на международните сили за сигурност в Косово по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО - 71

174 - За изменение и допълнение на Постановление № 69 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и на лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи през 2003 г. - 71

175 - За одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по стандартизация по Закона за националната стандартизация - 71

176 - За допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 223 на Министерския съвет от 1998 г. - 71

177 - За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията, приета с Постановление № 144 на Министерския съвет от 2002 г. - 71

178 - За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Морска администрация", приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 2000 г. - 73

179 - За предоставяне на средства от централния бюджет за 2003 г. за покриване недостига на средства за допълване на норматива за текуща издръжка за делегираните "държавни дейности" за 2003 г. и за специализираните болници за долекуване и продължително лечение и за активно лечение - общински търговски дружества - 73

180 - За изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2001 г. - 74

181 - За приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция - 74

182 - За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 75

183 - За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за финансиране на подготовката, организацията и провеждането на ХХV Международна конференция на министрите на правосъдието от европейските страни - 75

184 - За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 75

185 - За приемане на Наредба за реда за лицензиране на публичните складове за зърно, регистрация на зърнохранилищата и за контрола върху тяхната дейност - 75

186 - За приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи - 76

187 - За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 79

188 - За изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист", приета с Постановление № 162 на Министерския съвет от 2002 г. - 79

189 - За приемане на Програма за действие и финансово осигуряване на председателството на Република България на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и участието й в "тройката" на ОССЕ за периода 2003 - 2005 г. - 81

190 - За одобряване на допълнителни целеви бюджетни кредити за основен ремонт на студентските столове и общежития и за закупуване на компютърна техника за обучение на студентите от държавните висши училища - 81

191 - За осигуряване на средства за субсидиране покупката на семена от пшеница за реколта 2004 г. - 79

192 - За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост, приета с Постановление № 286 на Министерския съвет от 1997 г. - 81

193 - За временна забрана на износа на пшеница и брашно - 82

194 - За отменяне на Постановление № 48 на Министерския съвет от 1986 г. за изграждане на Хидротехническия комплекс "Никопол - Турну Мъгуреле" на р. Дунав - 82

195 - За допълнение на Правилника за дейността на Националния съвет по рехабилитация и социална интеграция и критериите за представителство в него, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 1996 г. - 83

196 - За изменение и допълнение на Постановление № 307 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на цени на тютюневите изделия от местно производство и от внос за вътрешния пазар - 82

197 - За определяне на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети за независимите кандидати заплащат предизборните предавания - 82

198 - За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба, приет с Постановление № 54 на Министерския съвет от 1999 г. - 82

199 - За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 82

200 - За приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния военен университет "Васил Левски" - 83

201 - За приемане на Правилник за устройството и дейността на Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - 83

202 - За приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол - 83

203 - За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 82

204 - За изменение на Правилника за прилагане на Закона за общинската собственост, приет с Постановление № 235 на Министерския съвет от 1996 г. - 84

205 - За осигуряване финансирането на юбилеен медал за отбелязване на 100-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Република България и Съединените американски щати - 84

206 - За приемане на Наредба за реда за заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия и за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия - 85

207 - За изменение и допълнение на Постановление № 137 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2003 - 2004 г. - 86

208 - За приемане на Наредба за условията и реда за въвеждане и прилагане на автономни мерки за суспендиране на митата - 86

209 - За създаване и закриване на административни структури към министъра на външните работи - 86

210 - За приемане на Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха - 87

211 - За изменение и допълнение на Наредбата за дейността на Централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти, приета с Постановление № 146 на Министерския съвет от 2002 г. - 87

212 - За предоставяне на средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на културата за организиране и провеждане на конкурс за изработване на графичните и цветните изображения на ордените и медалите на Република България - 87

213 - За приемане на Наредба за търговете и конкурсите - 85

214 - За осигуряване на средства от централния бюджет за поемане на разходи, свързани със защитата, по-нататъшния престой и медицинското обслужване на шестимата подсъдими български граждани във Великата социалистическа народна Либийска арабска Джамахирия - 88

215 - За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2003 г. на Българската телеграфна агенция - 88

216 - За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата, приета с Постановление № 206 на Министерския съвет от 2002 г. - 88

217 - За изменение и допълнение на Наредбата за граничните мерки за защита на права върху интелектуална собственост, приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2000 г. - 88

218 - За приемане на Наредба за реда и начина за извършване на метрологичен надзор - 88

219 - За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2002 г. - 90

220 - За определяне на състава и дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата - 90

221 - За изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. - 91

222 - За предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за Изпълнителна агенция "Пътища" - 91

223 - За приемане на Наредба за условията и реда за продажба на държавни резерви и военновременни запаси - 91

224 - За приемане на Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси - 92

225 - За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, приет с Постановление № 214 на Министерския съвет от 1999 г. - 93

226 - За приемане на Наредба за трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя - 93

227 - За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за митниците, приет с Постановление № 270 на Министерския съвет от 1998 г. - 94

228 - За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия за енергийно регулиране и на нейната администрация, приет с Постановление № 88 на Министерския съвет от 2002 г. - 93

229 - За извършване на разходи от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2003 г. за поемане на пътните разходи по завръщането в България на българските студенти и специализанти, изпратени за обучение в Китайската народна република на основание на Споразумението за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2000 - 2003 г. - 93

230 - За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването - 93

231 - За предоставяне на допълнителни средства за осигуряване безплатен транспорт на ученици до 16-годишна възраст - 94

232 - За изменение и допълнение на Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2001 г. - 95

233 - За изменение и допълнение на Постановление № 141 на Министерския съвет от 2000 г. за изплащане на еднократно парично обезщетение на освободените работници и служители от едноличните търговски дружества с държавно имущество от подотрасъл "Въгледобив" - 95

234 - За приемане на Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси - 95

235 - За осигуряване на средства от централния бюджет за 2003 г. за поемане на разходи, свързани със защитата на шестимата подсъдими български граждани по дело № 607/03 г. на съда в Бенгази, Либия - 96

236 - За предоставяне на допълнителни субсидии за текуща дейност и на средства за компенсиране стойността на нормативно определените пътувания с ценови облекчения в железопътния транспорт - 96

237 - За предоставяне на еднократна субсидия от централния бюджет за 2003 г. за подпомагане на търговски дружества - 96

238 - За изменение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 65 на Министерския съвет от 2003 г. - 97

239 - За приемане на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол - 98

240 - За предоставяне на безвъзмездна помощ за възстановяването на Ирак по линия на Донорската конференция в Мадрид, 23 - 24 октомври 2003 г. - 97

241 - За изменение и допълнение на Постановление № 230 на Министерския съвет от 2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването - 97

242 - За допълнение на Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2000 г. - 96

243 - За приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката - 97

244 - За отменяне на Постановление № 167 на Министерския съвет от 1993 г. за емитиране, обслужване и погасяване на вътрешни държавни заеми за финансиране на бюджетния дефицит - 98

245 - За предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет по бюджета на Министерството на правосъдието за 2003 г. - 98

246 - За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция "Гражданска защита", приет с Постановление № 53 на Министерския съвет от 2001 г. - 99

247 - За приемане на Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор - 99

248 - За изменение и допълнение на Наредбата за критериите, условията и правилата за включване на лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък в Република България, приета с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2003 г. - 97

249 - За изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2001 г. - 100

250 - За приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди - 100

251 - За изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2000 г. - 100

252 - За приемане на Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд - 101

253 - За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за горите, приет с Постановление № 80 на Министерския съвет от 1998 г. - 101

254 - За приемане на Наредба за реда за създаване на доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" на Министерството на вътрешните работи на територията на общините - 100

255 - За изменение и допълнение на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 327 на Министерския съвет от 1997 г. - 100

256 - За приемане на Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца - 102

257 - За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на здравеопазването на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 1995 г. - 100

258 - За предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката - 100

259 - За предоставяне на средства от централния бюджет по бюджетите на общините за 2003 г. за лечебни заведения за болнична помощ - 100

260 - За определяне възнагражденията на кадровите военнослужещи при участие на Република България в операции по поддържане на мира и в мисии, провеждани под егидата на международни организации - 100

261 - За утвърждаване числеността на военнослужещите от въоръжените сили в обхвата на едно военно звание - 100

262 - За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2001 г. - 102

263 - За приемане на Наредба за криптографската сигурност на класифицираната информация - 102

264 - За изменение на Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите - 102

265 - За приемане на Наредба за изискванията към екстрактите от кафе и цикория - 102

266 - За предоставяне на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2003 г. - 103

267 - За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за участие на държавата в заплащането на цената на услугата "водоподаване", приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2002 г. - 103

268 - За предоставяне на средства от централния бюджет по бюджетите на общините за 2003 г. - 103

269 - За предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на културата - 103

270 - За предоставяне на средства от републиканския бюджет за 2003 г. за покриване недостига на средства за допълване норматива за текуща издръжка за делегираните "държавни дейности" за 2003 г. и за специализираните болници за долекуване и продължително лечение и за активно лечение - общински търговски дружества - 104

271 - За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", приет с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2001 г. - 104

272 - За предоставяне на допълнителни средства за изпълнение на програми за отстраняване на минали екологични щети, съответстващи на условията на Договора за заем (структурен заем за подкрепа на околната среда и приватизацията) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие - 104

273 - За изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, приета с Постановление № 177 на Министерския съвет от 2001 г. - 104

274 - За изпълнение от Република България на Резолюция № 1478 (2003) на Съвета за сигурност на ООН от 6 май 2003 г., съдържаща и доразвиваща разпоредби на приетите досега резолюции № 1132 (1997), 1171 (1998), 1306 (2000), 1343 (2001), 1385 (2001), 1395 (2002), 1400 (2002), 1408 (2002), 1458 (2003) и 1467 (2003) за налагане санкции на Република Либерия - 105

275 - За изменение на Постановление № 16 на Министерския съвет от 2003 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2003 г. - 105

276 - За увеличаване щатната численост на Министерството на вътрешните работи - 105

277 - За предоставяне на еднократна субсидия от централния бюджет за 2003 г. за подпомагане на търговско дружество - 105

278 - За предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването - 105

279 - За допълнение на Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2000 г. - 106

280 - За изменение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. - 106

281 - За изменение и допълнение на Наредбата за възнагражденията на резервистите от мобилизационния резерв, взели участие в учебно-мобилизационни мероприятия, приета с Постановление № 196 на Министерския съвет от 2001 г. - 106

282 - За допълнение на Постановление № 40 на Министерския съвет от 2003 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности - 106

283 - За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерския съвет - 106

284 - За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 107

285 - За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на културата, приет с Постановление № 33 на Министерския съвет от 2000 г. - 108

286 - За изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 230 на Министерския съвет от 2000 г. - 109

287 - За уреждане на отношенията, свързани със закриването на Държавната административна комисия - 109

288 - За приемане на Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър - 109

289 - За изменение и допълнение на Постановление № 289 на Министерския съвет от 2001 г. за приемане на Комбинираната номенклатура и въвеждане на Интегрираната митническа тарифа на Република България - 109

290 - За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 110

291 - За разпределение през 2004 г. на тарифни квоти за внос на селскостопански стоки с произход от Полша, Словашката република, Словения, Унгария и Чешката република, произтичащи от задълженията на Република България по Централноевропейското споразумение за свободна търговия, предвид присъединяването на Полша, Словашката република, Словения, Унгария и Чешката република към Европейския съюз - 111

292 - За изменение и допълнение на Наредбата за дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на съдебната власт, Народното събрание, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите за осигуряване функционирането на системата, приета с Постановление № 93 на Министерския съвет от 2003 г. - 111

293 - За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 111

294 - За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 111

295 - За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 111

296 - За изменение и допълнение на Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, приета с Постановление № 308 на Министерския съвет от 2001 г. - 111

297 - За допълнение на Постановление № 191 на Министерския съвет от 2003 г. за осигуряване на средства за субсидиране покупката на семена от пшеница за реколта 2004 г. - 111

298 - За приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби - 111

299 - За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, приет с Постановление № 169 на Министерския съвет от 1999 г. - 111

300 - За приемане на Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" - 112

301 - За приемане на Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Радиоактивни отпадъци" - 112

303 - За изменение на Постановление № 307 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на цени на тютюневите изделия от местно производство и от внос за вътрешния пазар - 112

304 - За приемане на Наредба за определяне на позитивен лекарствен списък в Република България - 113

305 - За изменение и допълнение на Постановление № 99 на Министерския съвет от 1997 г. за създаване на механизъм за координация на дейностите за подготовка и присъединяване на Република България към Северноатлантическия съюз - 112

306 - За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на отбраната - 112

307 - За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на вътрешните работи - 112

308 - За предоставяне на еднократна субсидия от централния бюджет за 2003 г. за подпомагане на търговско дружество - 112

309 - За изменение и допълнение на Постановление № 16 на Министерския съвет от 2003 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2003 г. - 112

310 - За предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2003 г. за финансово подпомагане на общините - 112

311 - За приемане на Наредба относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица - 114

312 - За предоставяне на допълнителни средства за компенсиране стойността на нормативно регламентираните пътувания с ценови облекчения във вътрешноградския и междуселищния транспорт в страната - 114

313 - За изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2002 г. - 114

314 - За изменение и допълнение на Наредбата за предварително опакованите количества продукти, приета с Постановление № 41 на Министерския съвет от 2003 г. - 114

315 - За изменение на Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита, приета с Постановление № 213 на Министерския съвет от 2002 г. - 114

316 - За откриване на Медицински факултет в структурата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - 114

317 - За закриване на Колежа по бизнес и публична администрация в структурата на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" - 114

318 - За изменение и допълнение на Наредбата за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2001 г. - 114

319 - За допълнение на Постановление № 267 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на национални лечебни заведения за болнична помощ - 114

320 - За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират за издаване на лицензии за дейности по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, одобрена с Постановление № 2 на Министерския съвет от 2001 г. - 114

321 - За изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, одобрена с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. - 114

322 - За изменение и допълнение на Постановление № 40 на Министерския съвет от 2003 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности - 114

323 - За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ДП "Фонд затворно дело", приет с Постановление № 106 на Министерския съвет от 2003 г. - 114ПРАВИЛНИЦИ

За устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда - 3

За организацията и дейността на Съвета за криминологични изследвания към министъра на правосъдието - 21

За устройството и дейността на Държавно предприятие "Фонд затворно дело" - 48

За реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала - 51

За прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - 58

За прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта - 64

За прилагане на Закона за закрила на детето - 66

За устройството и дейността на лечебните заведения към Министерството на правосъдието - 66

За прилагане на Закона за държавните помощи - 68

За устройството и дейността на Националния военен университет "Васил Левски" - 83

За устройството и дейността на Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - 83

За дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър - 109УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ

На Агенцията за социално подпомагане - 15

На Държавната агенция за метрология и технически надзор - 20

На Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация - 22

На Министерството на регионалното развитие и благоустройството - 26

На Министерството на финансите - 42

На Агенцията за финансово разузнаване - 49

На Министерството на външните работи - 76

На Дирекцията за национален строителен контрол - 83

На Министерството на икономиката - 97НАРЕДБИ

За реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти - 5

За специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове - 10

За собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества - 10

За реда и методиката за образуване на застрахователните и здравноосигурителните резерви - 10

За изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане - 13

За условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане - 15

За реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол - 17

За образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2003 г. - 17

За предварително опакованите количества продукти - 19

За опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности - 19

За реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация - 19

За изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени - 19

За общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност - 22

Поправка - 24

За системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване - 22

За условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии - 25

За Националната схема за управление по околна среда и одитиране - 26

Поправка - 31

За условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения - 26

Поправка - 29

За изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца - 27

За реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните - 33

За безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори - 33

За условията и реда за определяне на отговорността на държавата за нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация - 33

Поправка - 40

За критериите, условията и правилата за включване на лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък в Република България - 34

За условията и реда за издаване на разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на последствията от тях - 38

За държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" - 40

За държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" на образователно-квалификационна степен "магистър" - 40

За условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, унищожаване и отчитане на стикери с българска виза - 40

За дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на съдебната власт, Народното събрание, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите за осигуряване функционирането на системата - 40

За задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация - 46

За учебниците и учебните помагала - 46

За условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа - 49

За единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект" - 49

За условията и реда за извършване на надзор на пазара - 49

За съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие - 52

За условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита - 54

За реда за прикриване на служители на Министерството на вътрешните работи в държавни органи, организации и юридически лица - 58

За условията и реда за издаване на експортни лицензии - 62

За определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите - 64

За изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол - 66

За условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях - 68

За специализирана закрила на деца на обществени места - 68

За реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми - 69

За данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол - 70

За условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция - 74

За реда за лицензиране на публичните складове за зърно, регистрация на зърнохранилищата и за контрола върху тяхната дейност - 75

За реда за заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия - 85

За търговете и конкурсите - 85

За условията и реда за въвеждане и прилагане на автономни мерки за суспендиране на митата - 86

За изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха - 87

За реда и начина за извършване на метрологичен надзор - 88

За условията и реда за продажба на държавни резерви и военновременни запаси - 91

За изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси - 92

За трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя - 93

За условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси - 95

За средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол - 98

За условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор - 99

За съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди - 100

За реда за създаване на доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" на Министерството на вътрешните работи на територията на общините - 100

За определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд - 101

За критериите и стандартите за социални услуги за деца - 102

За криптографската сигурност на класифицираната информация - 102

За изискванията към екстрактите от кафе и цикория - 102

За условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби - 111

За реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" - 112

За реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Радиоактивни отпадъци" - 112

За определяне на позитивен лекарствен списък в Република България - 113

Относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица - 114ТАРИФИ

За таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите - 25

За таксите, които се събират от Агенция "Митници" по чл. 12 от Закона за митниците - 39

За таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет - 40

За таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта - 46

За таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката - 46

За държавните такси, които се събират за регистриране на склад съгласно Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти - 57

За таксите, които се събират от Националната служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и горите - 69

За таксите, които се събират от Българския институт по стандартизация по Закона за националната стандартизация - 71

За таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия - 85РАЗПОРЕЖДАНИЯ

1 - За обявяване на античната и средновековна крепост "Калиакра" при с. Българево, община Каварна, област Добрич, и прилежащата й територия и акватория за археологически резерват - 4РЕШЕНИЯ

859 - За даване на съгласие за продължаване на концесионния договор за част от минералната вода от находище "Белово", област Пазарджик, с правоприемника на концесионера - "Бельово" - ООД, "Бельово" - АД, Белово - 1

860 - За предоставяне на втора концесия за част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Брацигово", гр. Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик, разкрита чрез сондаж № 5 - 1

869 - За предоставяне на концесия върху бъдещ обект - водностопански съоръжения язовир "Раков дол", изравнителен водоем и гравитачна деривация от него - публична държавна собственост, които ще бъдат изградени със средства на концесионера - 2

870 - За административно-териториална промяна в община Кирково, област Кърджали - отделяне на част от населено място и присъединяването й към друго населено място - 3

875 - За определяне на дните през 2003 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното - 3

8 - За определяне списък на радиосъоръженията, за които се издават разрешителни за пускане на пазара и разрешителни за пускане в действие съгласно чл. 29, ал. 1 и 2 от Закона за далекосъобщенията - 4

24 - За предоставяне на втора концесия за част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Долна баня", гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, разкрита чрез сондаж № 13хг - 7

36 - За предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц-каолинова суровина - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Есенниците - VIII участък" в землището на Ветово, община Ветово, област Русе - 8

58 - За утвърждаване списък на стоки и услуги, чието производство се възлага на специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперации на инвалиди по реда на Закона за обществените поръчки - 38

65 - За издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Враца - запад", разположен на територията на областите Монтана, Враца и Софийска - 10

69 - За административно-териториални промени в границите на община Георги Дамяново и община Монтана, област Монтана - 16

83 - За определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "София - Княжево", София, район "Витоша", Столична община, област София - 16

99 - За определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Старозагорски минерални бани", с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора, разкрита чрез сондаж № 2 ВК - 17

117 - За приемане на годишен списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства през 2003 г. - 20

142 - За разместване на почивни дни през 2003 г. и в началото на 2004 г. - 25

148 - За даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по Договора за търсене и проучване на нефт и газ в блок "В-Голица" от "Рамко България Лимитид" на "Болкан Експлорърс (България) Лимитид" - 30

163 - За административно-териториални промени в границите на община Кубрат и община Разград, област Разград, и община Ветово, област Русе - 36

165 - За приемане на Отчет за дейността на Националния статистически институт през 2002 г., Отчет за изпълнението на Националната програма за статистически изследвания през 2002 г. и на Национална програма за статистическите изследвания през 2003 г. - 28

169 - За предоставяне на концесия за добив на мед от окислени медни руди - метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства, от находище "Цар Асен", община Пазарджик, област Пазарджик - 28

172 - За определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Костенец", с. Костенец, община Костенец, Софийска област - 28

187 - За предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Свети Илия", община Варна, област Варна - 32

200 - За определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла - централен IV", община Бяла, област Варна, и за изменение на Решение № 316 на Министерския съвет от 2001 г. - 32

201 - За определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла - централен I", община Бяла, област Варна, и за изменение на Решение № 313 на Министерския съвет от 2001 г. - 32

202 - За изменение на Решение № 68 на Министерския съвет от 1999 г. за привеждане в съответствие със Закона за концесиите на правомерно придобити права от "Девин" - ООД, върху минерална вода от сондаж № 5 на находище "Девин" - гр. Девин, област Смолян, обект по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона за концесиите - 32

203 - За предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Каменар", с. Каменар, община Поморие, област Бургас, обект - изключителна държавна собственост, разкрита чрез сондаж № ТК-1 - 32

223 - За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, от находище "Мездренски връх", област Враца, на "Стройкерамика" - АД, Мездра - 36

224 - За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глинести мергели, от находище "Черешата", област Враца, на "Стройкерамика" -АД, Мездра - 36

225 - За приключване на процедурата по предоставяне на концесия за част от минералната вода от находище "Рударци", с. Рударци, община Перник, област Перник - изключителна държавна собственост, без определяне на спечелил конкурса участник - 36

226 - За отказ за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Корията", област София, на "Кариерни материали" - АД, София - 36

227 - За определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия за част от минералната вода от находище "Беденски бани" - с. Беден, община Девин, област Смолян - 36

Поправка - 48

254 - За обявяване на с. Ветрен, община Септември, област Пазарджик, за град - 40

330 - За предоставяне на концесия за добив на производствени технологични отпадъци от миннодобивната и миннопреработващата дейност - подземни богатства по чл. 2, т. 8 от Закона за подземните богатства, от находище "Хвостохранилище Медет", община Пирдоп, Софийска област - 45

331 - За определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Долна баня", гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, разкрита чрез сондаж № 13хг - 45

265 - За приемане Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма - 64

373 - За продължаване срока на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "А-Ловеч" - 51

388 - За приемане отчета на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд и отчета за приходите и разходите на фонда за 2002 г. - 51

391 - За обявяване на с. Глоджево, община Ветово, област Русе, за град - 54

396 - За утвърждаване актуализация на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползване между тях - 72

407 - За упълномощаване министъра на околната среда и водите да прекрати концесионния договор от 28 февруари 2000 г. за минерална вода от находище "Песнопой", с. Песнопой, община Калояново, област Пловдив - 54

408 - За упълномощаване министъра на околната среда и водите да прекрати концесионния договор от 22 март 2000 г. за част от минералната вода от находище "Гулийна баня", с. Баня, община Разлог, област Благоевград, разкрита чрез сондаж № 4 и каптиран естествен извор № 6 - 54

429 - За утвърждаване на Национална здравна карта на Република България - 57

430 - За предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Красново", с. Красново, община Хисаря, област Пловдив, обект - изключителна държавна собственост, разкрита чрез сондаж № 1 - 57

431 - За предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Белчински бани", с. Белчин, община Самоков, Софийска област, обект - изключителна държавна собственост, разкрита чрез сондаж № 1хг - 57

438 - За изменение и допълнение на Решение № 869 на Министерския съвет от 2002 г. за предоставяне на концесия върху бъдещ обект - водностопански съоръжения язовир "Раков дол", изравнителен водоем и гравитачна деривация от него - публична държавна собственост, който ще бъде изграден със средства на концесионера - 57

480 - За даване на разрешение за прехвърляне на правата и задълженията по Договора за търсене и проучване на нефт и газ в блок "Бургас - Дълбоко море" от "Винтидж Петролеум Интернешънъл, Инк." на "Винтидж Петролеум България, Инк." - 64

481 - За даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по Договор за търсене и проучване на нефт и газ в блок "Емине" от "Джи Хикс Технолоджи Корпорейшън" на "Група за научни изследвания и сервиз" - ЕООД - 64

482 - За предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - бентонитови глини и калийсъдържащи мергели - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Ралица" в землището на с. Стамболово, община Стамболово, област Хасково - 64

523 - За определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Брацигово", Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик, разкрита чрез сондаж № 2 - 68

524 - За изменение на Решение № 24 на Министерския съвет от 2003 г. за предоставяне на втора концесия за част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Долна баня", Долна баня, община Долна баня, Софийска област, разкрита чрез сондаж № 13хг - 68

536 - За предоставяне на концесия за добив на суров нефт - подземно богатство по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, от находище "Тюленово", община Шабла, област Добрич - 70

537 - За предоставяне на концесия за добив на суров нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, от находище "Долни Дъбник", община Долни Дъбник, област Плевен - 70

538 - За предоставяне на концесия за добив на суров нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, от находище "Селановци", община Оряхово, област Враца - 70

539 - За предоставяне на концесия за добив на суров нефт - подземно богатство по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, от находище "Бърдарски геран", община Бяла Слатина, област Враца - 70

540 - За предоставяне на концесия за добив на природен газ - подземно богатство по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, от находище "Българево", община Каварна, област Добрич - 70

541 - За предоставяне на концесия за добив на суров нефт - подземно богатство по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, от находище "Староселци", община Долни Дъбник, област Плевен - 70

542 - За предоставяне на концесия за добив на суров нефт - подземно богатство по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, от находище "Горни Дъбник", община Долни Дъбник, област Плевен - 70

543 - За предоставяне на концесия за добив на суров нефт - подземно богатство по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, от находище "Долни Луковит - запад", община Долни Дъбник, област Плевен - 70

544 - За предоставяне на концесия за добив на суров нефт - подземно богатство по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, от находище "Долни Луковит", община Долни Дъбник, област Плевен - 70

545 - За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Долна махала", община Калояново, област Пловдив, на "МЕМ - 2000" - ЕООД, Пловдив - 70

546 - За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Градище-2", с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик, на "ВРИС" - ЕООД, Пазарджик - 70

547 - За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Картал тепе", с. Динката, община Лесичово, област Пазарджик, на "ВРИС" - ЕООД, Пазарджик - 70

548 - За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъчници, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Исланица", с. Априлово, община Горна Малина, Софийска област, на ЕТ "САМ - ДПД - Димитър Димитров" - София - 70

549 - За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Долни Богров II", район "Кремиковци", Столична община, област София, на "Транскомплект - инженеринг" - ООД, София - 70

601 - За административно-териториални промени в границите на община Карлово, област Пловдив, и създаване на нова община с административен център гр. Сопот - 79

615 - За обявяване на с. Костандово, община Ракитово, област Пазарджик, за град - 82

634 - За провеждане на нов присъствен конкурс за определяне на концесионер за част от минералната вода от находище "Брацигово", гр. Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик, разкрита чрез сондаж № 5 - 82

638 - За административно-териториални промени в границите на община Цар Калоян, област Разград, и община Иваново, област Русе - 86

641 - За обявяване на с. Сърница, община Велинград, област Пазарджик, за град - 82

660 - За упълномощаване министъра на околната среда и водите да прекрати концесионния договор за част от минералната вода от находище "Павел баня", Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора, разкрита чрез сондаж № 3 ВКП - 84

661 - За откриване на процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Добрич", разположен на територията на област Добрич - 84

664 - За изменение и допълнение на Решение № 265 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма - 86

667 - За предоставяне на концесия върху част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от малмоваланжки водоносен хоризонт - участък "Варна", гр. Варна, община Варна, област Варна, разкрита чрез сондаж № Р 110 х - 86

675 - За определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Каменар", с. Каменар, община Поморие, област Бургас, разкрита чрез сондаж № ТК-1 - 88

684 - За предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - варовици - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Кирешлика", разположено в землището на с. Крум, община Димитровград, област Хасково - 88

696 - За предоставяне на концесия за твърди горива - лигнитни въглища - подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства, във връзка с техния добив от участък "Канина" на находище "Гоцеделчевски въглищен басейн", община Гърмен, област Благоевград - 91

697 - За предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц-каолинова суровина - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Саръгьол - 21-во гнездо", разположено в землището на с. Дойранци, община Каолиново, област Шумен - 91

737 - За предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла - Карадере", община Бяла, област Варна - 99

738 - За предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Лозенец - Караагач", община Царево, област Бургас - 99

740 - За предоставяне на концесия върху част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Вършец", гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, разкрита чрез сондаж № 4 - 99

741 - За предоставяне на концесия върху част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Бързия", с. Бързия, община Берковица, област Монтана, разкрита чрез сондаж № 1 - 99

757 - За упълномощаване министъра на околната среда и водите да прекрати концесионния договор за част от минералната вода от малмоваланжския водоносен хоризонт, участък "К.к. "Св. св. Константин и Елена" - Варна, община Варна, област Варна, разкрита чрез сондаж № Р-6х - 99

779 - За изменение и допълнение на Решение № 429 на Министерския съвет от 2003 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България - 102

780 - За Предоставяне на концесия за добив на твърди горива - кафяви въглища - подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства, от находище "Пернишки въглищен басейн", община Перник, област Перник - 102

802 - За изменение и допълнение на Решение № 481 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - въглища, във връзка с техния добив от участък "Бела вода" на находище "Пернишки въглищен басейн", област Перник - 104

803 - За упълномощаване министъра на икономиката да прекрати договора от 18 юни 1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - гранитоиди, чрез добив от находище "Каменна река", община Тополовград, област Хасково, на "Устрем - Тополовград" - АД - 104

804 - За упълномощаване министъра на икономиката да прекрати договора от 18 юни 1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - мрамори, чрез добив от находище "Мрамор", община Тополовград, област Хасково, на "Устрем - Тополовград" - АД - 104

805 - За упълномощаване министъра на икономиката да прекрати договора от 18 юни 1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - гранитоиди, чрез добив от находище "Гранитово", община Елхово, област Ямбол, на "Устрем - Тополовград" - АД - 104

806 - За упълномощаване министъра на икономиката да прекрати договора от 18 юни 1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - гранити, чрез добив от находище "Хлябово", община Тополовград, област Хасково, на "Устрем - Тополовград" - АД - 104

807 - За предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Търговище - Боаза", с. Пролаз, община Търговище, област Търговище - изключителна държавна собственост - 104

829 - За предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - туфити - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Капаклък", разположено в землището на с. Мост, община Кърджали, област Кърджали - 106

840 - За упълномощаване министъра на икономиката да прекрати договор от 28 юни 1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - доломити, чрез добив от находище "Делян", област Кюстендил - 107

841 - За упълномощаване министъра на икономиката да прекрати договор от 18 май 2000 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - брекчоконгломерати, чрез добив от находище "Челюстница", област Монтана, на "Монолит" - АД - 107

842 - За откриване на процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Велико Търново", разположен на територията на областите Габрово, Велико Търново, Търговище, Разград и Сливен - 107

855 - За изменение и допълнение на Решение № 117 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане на годишен списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства - 109

856 - За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели за производство на цимент, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Томовото", община Плевен, област Плевен - 109

866 - За даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Балчик - Двореца" - 111

867 - За даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Шкорпиловци - юг" - 111

883 - За изменение на Решение № 578 на Министерския съвет от 1999 г. за предоставяне на концесия за минерална вода от находище "Горна баня" - София, Столична община, област София, обект по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона за концесиите - 111

884 - За определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Красново", с. Красново, община Хисаря, област Пловдив, разкрита чрез сондаж № 1 - 111

889 - За определяне на дните през 2004 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното - 114МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ


КОНВЕНЦИИ

За преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване - 48

За мирно уреждане на международните спорове - 52


СПОГОДБИ

Между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София и Допълнителна договореност № 1 към спогодбата - 35

Между правителството на Република България и правителството на Грузия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица - 35

Между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за премахване на изискванията за визи - 35

Между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица - 104

Между правителството на Република България и правителството на Република Армения за установяване на безвизов режим по отношение на притежателите на дипломатически паспорти - 104

Между правителството на Република България и правителството на Република Естония за обратно приемане на лица - 104

Между правителството на Република България и правителството на Република Естония за премахване на изискването за визи - 104


СПОРАЗУМЕНИЯ

Между Република България и Украйна относно условията и реда за транзитно преминаване през територията на Република България на въоръжени сили на Украйна, участващи в Многонационалните сили за поддържане на мира (КФОР) - 35

Рамково споразумение между Европейската общност и Република България за съдействие по Програмата ФАР - 52

За безвизов режим за гражданите на Република България и гражданите на Република Чили - 93


ПРОТОКОЛИ

За преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф - 48


ПРОГРАМИ

За сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за 2003, 2004 и 2005 г. - 43

За действие и финансово осигуряване на председателството на Република България на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и участието й в "тройката" на ОССЕ за периода 2003 - 2005 г. - 81

За сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между правителството на Република България и федералното правителство на Република Австрия за периода 2003 - 2007 г. - 92

За сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия за периода 7 ноември 2003 г. - 6 ноември 2006 г. - 108МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


КОНВЕНЦИИ

На Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни (№ 108) - 26


СПОГОДБИ

Между правителството на Република България и правителството на Република Албания за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица - 4


СПОРАЗУМЕНИЯ

Между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за взаимна защита на класифицираната информация - 4

Между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за полицейско сътрудничество - 4

Между Република България и Кралство Испания за взаимно признаване и преиздаване на свидетелствата за управление на моторни превозни средства - 7

Между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в борбата срещу тероризма, организираната престъпност, незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори, незаконната миграция и други тежки престъпления - 62

Между правителството на Република България и правителството на Кралство Белгия за полицейско сътрудничество - 62

Между правителството на Република България и Европейския съюз относно участието на Република България в Полицейската мисия на Европейския съюз в Босна и Херцеговина - 62

Финансово споразумение между Министерството на вътрешните работи на Република България и Полицейската мисия на Европейския съюз в Босна и Херцеговина - 62

За сътрудничество между Република България и Европейската полицейска служба (Европол) - 92


МЕМОРАНДУМИ

Между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за сътрудничество в борбата срещу тероризма, организираната престъпност, незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори, нелегалната миграция и други престъпления - 95


МЕМОРАНДУМИ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

Между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за сътрудничество в борбата с незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори - 62


ПРОТОКОЛИ

Допълнителен протокол към Споразумението между правителствата на страните - участнички в ЧИС, за сътрудничество в борбата срещу престъпността и особено срещу нейните организирани форми - 62


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за организацията и работата на домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни - 73, 91


НАРЕДБИ

За условията и реда за взаимодействието между контролните органи на Министерството на вътрешните работи и лечебните заведения при оказване на помощ на пострадали при пътнотранспортни произшествия (№ I-183) - 7

За условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване на отнети контролни точки (№ I-13) - 20

За изменение на Наредба № I-79 от 2000 г. за условията и реда за извършване на частна охранителна дейност - 29

За осъществяване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност (№ I-117) - 53

За определяне на реда за осъществяване на дейности по пожарна и аварийна безопасност от търговци (№ I-127) - 59

За изменение и допълнение на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина - 66

За изменение и допълнение на Наредба № I-139 от 2002 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство и нарушенията, за които се отнемат - 66

За условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие (№ I-199) - 83

За организацията, задачите и дейността на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица (№ I-213) - 91

За изменение и допълнение на Наредба № I-51 от 2001 г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето - 92

За реда за извършване на полицейска регистрация (№ I-221) - 95

За определяне на категориите служители, осъществяващи правомощията си в униформено облекло, неговия вид и модел, реда за предоставянето му, както и другите принадлежности, свързани с изпълнението на служебните задължения на служителите, върху които са поставени символи и отличителни знаци на структурните звена на Министерството на вътрешните работи (№ I-115) - 100

За изменение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях - 105

За реда за достъп до информационните фондове на Министерството на вътрешните работи (№ I-261) - 109


ИНСТРУКЦИИ

За дейността на районните и младши районните инспектори от Националната полиция (№ I-41) - 38

За определяне реда за възстановяване на идентификационния номер на пътно превозно средство (№ I-185) - 62

За изменение на Инструкция № I-185 от 2002 г. за определяне на реда за възстановяване на идентификационния номер на пътно превозно средство - 66

За реда за действие на полицейските органи при задържането на лица в структурните звена на МВР, за оборудването на местата за настаняване на задържани лица и реда в тях (№ I-167) - 71МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ


СПОГОДБИ

Между правителството на Република България, правителството на Република Молдова, правителството на Руската федерация и Кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество в областта на транспортирането на ядрени материали между Република България и Руската федерация през територията на Украйна и територията на Република Молдова - 52


СПОРАЗУМЕНИЯ

Рамково споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейностите на Международния фонд "Козлодуй" за подпомагане извеждането от експлоатация в България - 35

Между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на отпусната безвъзмездна помощ от японското правителство за изпълнение на проект "Устойчиво използване на геотермалните ресурси в България" - 63

За сътрудничество в енергийния сектор между Министерството на енергетиката и енергийните ресурси на Република България и Министерството на промишлеността и ресурсите на Румъния - 83


МЕМОРАНДУМИ

За разработване на Дългосрочна програма за сътрудничество в областта на енергетиката между Министерството на енергетиката и енергийните ресурси на Република България и Министерството на енергетиката на Руската федерация и Министерството на Руската федерация по атомна енергия - 39


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


СПОРАЗУМЕНИЯ

Между правителството на Република България и Съюзното правителство на Съюзна република Югославия за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука - 32

Между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването на Кралство Мароко за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука - 39

Между правителството на Република България и правителството на Република Куба за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука - 62

За предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България - 110


МЕМОРАНДУМИ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

Между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно обучение по болнично управление (Фаза № 1: 01.11.2002 - 31.10.2005) - 43


ПРАВИЛНИЦИ

За устройството и дейността на диализните центрове - 99


НАРЕДБИ

За определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса напълно или частично заплаща (№ 26) - 1

За определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (№ 27) - 1

За изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и техните препарати, станали негодни за употреба - 11

За изменение на Наредба № 6 от 1995 г. за бутилиране на натурални минерални води - 15

За организация и провеждане на профилактични прегледи при лица от 0 до 18 години и диспансерно наблюдение на задължително здравноосигурени лица (№ 2) - 16

За утвърждаване на медицински стандарт "Неонатология" (№ 4 ) - 16

За реда и местата за извършване на специализираните медицински и психологически изследвания и на периодичните здравни прегледи и методите за тяхното провеждане (№ 6) - 35

За отменяне на Наредба № 9 от 1987 г. за работата на социално-правните кабинети към здравните заведения - 39

За изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за реда за разрешаване на дейностите по чл. 73 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - 42

За изменение и допълнение на Наредба № 27 от 2002 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК - 49

За утвърждаване на медицински стандарт "Алергология и клинична имунология" (№ 8) - 52

За изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2002 г. за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни - 59

За утвърждаване на медицински стандарт "Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки" (№ 10) - 59

За защита и хуманно отношение към опитните животни (№ 25) - 59

За изменение на Наредба № 13 от 2000 г. за условията и реда за одобряване на рекламата на лекарствени продукти - 63

За утвърждаване на медицински стандарт "Нуклеарна медицина" (№ 12) - 66

За изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2000 г. за условията и реда за издаване на разрешения за продажба на лекарствени продукти - 70

За утвърждаване на медицински стандарт "Гръдна хирургия" (№ 15) - 75

За изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2001 г. за изискванията към козметичните продукти - 78

За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения (№ 13) - 80

За изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти - 82

За изменение и допълнение на Наредба № 12 от 1993 г. за санитарните правила при внос, производство и употреба на азбест и азбестосъдържащи материали и изделия - 83

За санитарно-хигиенни изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (№ 19) - 88

За нормата за максимално допустимо количество на ерукова киселина в маслата и мазнините, предназначени за консумация от човека (№ 20) - 90

За изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения - 91

За условията и реда за вземане на проби от храни (№ 22) - 93

За изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването - 93

За санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (№ 24) - 95

Поправка - 100

За определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса напълно или частично заплаща (№ 25) - 96

За изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2000 г. за фармакологичните групи, предлагани в търговската листа от търговците на едро, организацията и сроковете на доставка на лекарства (№ 26) - 104

За изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения - 105

За определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (№ 29) - 112


ИНСТРУКЦИИ

За отменяне на Инструкция № 6 от 1991 г. за контрол при въвеждането на нова медицинска апаратура и инструментариум в здравните заведения - 12

За образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2003 г. (№ 2) - 31

За работа с причинители на бактериални, гъбични и вирусни инфекции с висок медицински и епидемичен риск (№ 5) - 105МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Националната служба за растителна защита - 39

За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Националната ветеринарномедицинска служба - 50

За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и горите - 52, 88

За изменение на Устройствения правилник на Центъра за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Русе - 88

За изменение на Устройствения правилник на Центъра за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Пловдив - 88

За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Института по розата и етеричномаслените култури - 111


УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ

На Института по тютюна и тютюневите изделия - 102


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители - 1

За ветеринарно-санитарните изисквания в млекодобивните стопанства (№ 3) - 5

За изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделски стопанства по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) - 5, 56

За изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие и разнообразяване на икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) - 5, 56

За изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) - 5, 56

За здравните изисквания към животните при внос на говеда, овце, кози и свине и ветеринарно-санитарните изисквания при внос на продукти от животински произход за човешка консумация (№ 1) - 6

За ветеринарно-санитарните изисквания при търговия и внос на сперма от нерези, говежди и биволски бици (№ 2) - 6

За условията и реда за лицензиране на производството на ветеринарномедицински препарати (№ 4) - 7

За идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти, в които те се отглеждат (№ 6) - 7

За условията и реда за регистрация на ветеринарномедицински препарати (№ 5) - 8

За ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на охлюви, жабешки бутчета и желатин, предназначен за човешка консумация (№ 8) - 9

За изменение на Наредба № 38 от 2002 г. за изискванията за Добра производствена практика при производството на ветеринарномедицински препарати - 15

За допълнение на Наредба № 48 от 2002 г. за задължителните данни върху опаковките и упътванията за употреба на ветеринарномедицински препарати - 15

За изменение на Наредба № 17 от 1998 г. за лицензиране на физически и юридически лица за упражняване на частна лесовъдска практика в Република България - 16

За изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2001 г. за контрол на растения, растителни продукти, торове и хранителни среди и за изпитване, регистрация и контрол на фитофармацевтични препарати - 19

Поправка - 28

За фуражите със специално предназначение (№ 10) - 20

За изискванията при издаване на ветеринарномедицински документи за живи животни, суровини и продукти от животински произход (№ 11) - 21

За контрол на продуктивните качества и определяне на развъдната стойност на племенни коне (№ 12) - 21

За изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2002 г. за граничен ветеринарномедицински контрол - 24, 63

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол - 28

За ветеринарно-санитарните изисквания при търговия и внос на ембриони от говеда и биволи (№ 13) - 35

За ветеринарномедицинските изисквания при внос на птици и яйца за люпене (№ 15) - 35

За определяне на населените места в селски и планински райони (№ 14) - 35

За общите изисквания към ветеринарните проверки при въвеждане на продукти на митническата територия на страната (№ 16) - 41

За изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд и на гори и земи от държавния горски фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове - 42

За униформеното и работното облекло на работещите в Националното управление по горите, неговите структури и специализирани териториални звена и държавните дивечовъдни станции (№ 18) - 45

За ветеринарно-санитарните изисквания при внос на някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони (№ 19) - 48

За извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника (№ 20) - 52

За одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства (№ 22) - 54

За одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи (№ 23) - 54

За максимално допустими концентрации на нежелани вещества и продукти във фуражите (№ 24) - 56

За изискванията за качество и реда за контрол на качеството на зърното при интервенционно изкупуване (№ 26) - 60

За одобрение на типа на нови колесни трактори (№ 21) - 63

Поправка - 70

За условията и реда за намеса на пазарите на земеделски продукти (№ 28) - 66

За ветеринарно-санитарните изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на свине (№ 29) - 66

За условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари (№ 30) - 71

За изменение на Наредба № 25 от 2003 г. за защита и хуманно отношение към опитните животни - 73

За изменение и допълнение на Наредба № 26 от 1998 г. за регистрация на земеделската и горската техника - 74

За реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд (№ 31) - 76

За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване на професионалното обучение по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) (№ 33) - 77

За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) (№ 34) - 77

За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти по Специалната програма на Европейския съюз за присъединяване в областта на земеделието и селските райони (САПАРД) (№ 35) - 77

За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за пазари на производителите и тържища за плодове, зеленчуци, цветя и риба по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) (№ 36) - 77

За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на признати организации на производители по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) (№ 37) - 77

За предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) (№ 38) - 77

За условията и реда за контрол за съответствие на зърнените продукти (№ 39) - 84

За реда на регистриране на търговците на зърно, водене и съхранение на регистъра и за осъществяване на контрол върху тяхната дейност (№ 40) - 84

За ветеринарномедицинските изисквания при профилактика и борба със заразните и паразитни болести по свинете, отглеждани при пасищни условия (№ 41) - 87

За условията и реда за изплащане на експортни субсидии при износ на земеделски продукти (№ 42) - 97

За производство и търговия на семена от зеленчукови култури (№ 43) - 101

За ветеринарно-санитарните изисквания към пазарите за животни (№ 44) - 101

За изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) - 101

За изменение и допълнение на Наредба № 35 от 2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) - 101

За изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за пазари на производителите и тържища за плодове, зеленчуци, цветя и риба по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) - 101

За изменение на Наредба № 37 от 2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на признати организации на производители по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) - 101

За производство и търговия на семена от зърнени култури (№ 45) - 102

За производство и търговия на семена от маслодайни и влакнодайни култури (№ 46) - 103

За производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър (№ 47) - 103

За реда и начините за вземане на проби и използваните методи за анализ на пчелния мед (№ 48) - 103

За защита на горите от вредители, болести и други повреди (№ 56) - 103

За изменение и допълнение на Наредба № 33 от 2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване на професионалното обучение по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) - 105

За условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез статично изпитване (№ 49) - 107

За условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на спирачните системи (№ 50) - 108

За условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на мерките срещу емисиите на замърсители от дизелови двигатели (№ 51) - 108

За условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците (№ 52) - 108


ИНСТРУКЦИИ

За изменение и допълнение на Инструкция № 17 от 1999 г. за контролната служба в горите и горската стража - 17МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА


ДОГОВОРИ

Между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за взаимно насърчаване и защита на инвестициите - 49

Между правителството на Република България и правителството на Република Йемен за взаимно насърчаване и защита на инвестициите - 50

Между правителството на Република България и правителството на Португалската република за сътрудничество в областта на туризма - 73

Между Република България и Република Тунис за взаимно насърчаване и защита на инвестициите - 95


СПОГОДБИ

Между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2001 г.) - 12

Търговска спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Йемен - 17

Търговска спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт - 20

Дългосрочна търговска спогодба между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република - 24

Търговска спогодба между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам - 35

Между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2002 г.) - 110


СПОРАЗУМЕНИЯ

За петгодишна програма за сътрудничество в развитието 2002 - 2006 между правителството на Република България и правителството на Република Гърция - 35

За свободна търговия между Република България и Република Латвия - 47

За присъединяване на Република Хърватия към Централноевропейското споразумение за свободна търговия - 47

Изменение и допълнение № 1 към Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати, представено от Агенцията за международно развитие на САЩ, за отпускане на помощ в ограничени размери за Народното събрание на Република България (получател на помощ) - 65

За свободна търговия между Република България и Република Албания - 89

Между Министерството на икономиката на Република България и Корпуса на мира на Съединените американски щати в Република България относно Програмата за стопанско развитие на Корпуса на мира - 95


ПРОТОКОЛИ

Допълнителен протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, определящ търговските договорености за риба и рибни продукти - 28

Допълнителен протокол № 12 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия - 32

Четвърти протокол към Общото споразумение по търговията с услуги - 35

Пети протокол към Общото споразумение по търговията с услуги - 35

За адаптиране на търговските аспекти на Eвропейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, отчитащ резултатите от преговорите между страните за нови взаимни селскостопански концесии - 56

Допълнителен протокол № 13 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия - 100


ПРИЛОЖЕНИЯ

Към Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество (№ 1) - 73


РЕШЕНИЯ

На Смесения комитет България - Македония от 10 юни 2002 г. за изменение на Протокол Б относно дефиницията на понятието "стоки с произход" и методите за административно сътрудничество към Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Македония (№ 1) - 25


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за работата на помирителните комисии - 27


НАРЕДБИ

За изменение на Наредба № 1 от 2000 г. за условията и реда за разпределение на квотите за износ и реекспорт на текстилни изделия и облекла с български произход за Канада и САЩ - 1

За изменение на Наредба № Т02 от 2000 г. за условията и реда за издаване на документ за произход при износ на дребен рогат добитък и месо от него за Европейската общност - 1

За вземане на проби и методи за анализ за установяване на състава на продуктите по Закона за виното и спиртните напитки (№ 1) - 11

За категоризиране на туристическите хижи - 33

За отмяна на Наредба № Т02 от 2000 г. за условията и реда за издаване на документ за произход при износ на дребен рогат добитък и месо от него за Европейската общност - 51

За реда за създаване и начините за нанасяне на номер за идентифициране на пътните превозни средства, произвеждани в Република България (№ 1) - 101МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА


СПОГОДБИ

Между правителството на Република България и правителството на Италианската република за създаването и дейността на Български културен институт в Рим и Италиански културен институт в София - 35


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Устройствения правилник на архитектурно-парков комплекс "Двореца" - Балчик, към Министерството на културата - 93


УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ

На Центъра за подводна археология - 12

На Държавен музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова" - 65

На Държавен музикално-драматичен театър "Назъм Хикмет" - 65

На Музикален център "Борис Христов" - 65


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1999 г. за приемане на деца и ученици в Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия - 20, 57

За определяне на условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием в училищата по изкуствата (№ 1) - 27

За изменение на Наредба № 1 от 2000 г. за информационния регистър на културните организации - 27

За изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2002 г. за приемане на ученици в Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" - 29, 57

За приемане на ученици в начален и прогимназиален етап на образование в училищата по изкуствата (№ 1) - 33

За изменение на Наредба № 1 от 2003 г. за приемане на ученици в начален и прогимназиален етап на образование в училищата по изкуствата - 57МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


НАРЕДБИ

За удостояване със звания на спортисти и треньори (№ 1-03) - 64


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


СПОРАЗУМЕНИЯ

За научно и технологично сътрудничество между Република България и Република Аржентина - 17

За сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2004 - 2007 г. - 90


ПРОГРАМИ

Между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2003 г. - 2006 г. - 88

Между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2001 - 2003 г. - 108


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за - 19, 33, прилагане на Закона за народната просвета - 65, 99

Поправка - 48

За организацията на дейността на националния седмичник за образование и наука "Аз Буки" - 24

За устройството и дейността на центровете за образователни услуги и квалификация - 24

За устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието - 61

За устройството и дейността на Националното звено за оценяване в средното образование - 109


УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ

На Звеното за изпълнение на проекти по програма ФАР - 29


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г. за приемане на ученици в училища с държавен прием и в непрофилирани паралелки - 20

За изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1999 г. за допълнително трудово възнаграждение на персонала, зает в системата на народната просвета - 33

За учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (№ 1) - 37

За системата на оценяване (№ 3) - 37

Поправка - 48

За признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (№ 2) - 40

За приемане на ученици в средните училища по изкуствата (№ 2) - 41

За документите за системата на народната просвета (№ 4) - 41

Поправка - 48

За оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала (№ 5) - 49

За определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала, зает в средното образование (№ 6) - 51

За изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2003 г. за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала, зает в средното образование - 70

За изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала - 72

За условията и реда за изразходване на средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или художествено-творческа дейност (№ 9) - 73

За изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена - 74,87

За изменение на Наредба № 2 от 2003 г. за приемане на ученици в средните училища по изкуствата - 75

За организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност (№ 14) - 92

За изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване - 95


ИНСТРУКЦИИ

За реда и организацията за провеждане на държавните зрелостни изпити (№ 1) - 39

За провеждане на обучението по учебен предмет "Религия" (№ 2) - 60

За изменение и допълнение на Инструкция № 2 от 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност - 81МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


КОНВЕНЦИИ

За трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния - 45


ПРОТОКОЛИ

Към Конвенцията от 1979 година за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния относно дългосрочно финансиране на Съвместна програма за мониторинг и оценка на разпространението на замърсители на въздуха на далечни разстояния в Европа (ЕМЕП) - 45

От - Картахена по биологична безопасност към Конвенцията по биологично разнообразие - 83

За устойчивите органични замърсители към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния от 1979 г. - 102


УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ

За дейността, структурата, организацията на работа и числения състав на басейновите съвети - 25


НАРЕДБИ

За реда за създаване и поддържане на публичен регистър на експертите, извършващи екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда, и реда за кандидатстване на лицата за вписване в регистъра (№ 1) - 22

За реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на националните, регионалните и областните планове и програми за развитие, устройствените планове и техните изменения (№ 2) - 24

За предотвратяване и намаляване на замърсяването на околната среда с азбест (№ 5) - 39

За Националната схема за екомаркировка (№ 3) - 49

За условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата (№ 4) - 65

За условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове (№ 5) - 73

За норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации (№ 10) - 93

За норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (№ 7) - 96

За минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини (№ 6) - 105


ИНСТРУКЦИИ

За изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (№ 1) - 69МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА


СПОГОДБИ

Между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за военнотехническо сътрудничество - 17


СПОРАЗУМЕНИЯ

Между правителството на Република България и Изпълнителната власт на Грузия относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение и боеприпаси - 17

За определяне на статута на българските въоръжени сили, пребиваващи на територията на Държавата Кувейт - 72

За двустранно сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Италия - 111


МЕМОРАНДУМИ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

Между правителството на Република България и правителството на Република Турция за учението "Крайъгълен камък 2002", провеждано като инженерно учение на местността - 17

Между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния относно защитата на стратегически обекти и на обекти от особена важност в близост до общата граница срещу терористични актове от въздуха - 35

Между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Финландия относно сътрудничество в областта на отбраната - 45

Между правителството на Република България и Върховното главно командване на въоръжените сили на НАТО в Европа относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин за провеждането на учението по Партньорство за мир "КООПЕРАТИВ КИЙ 2003" - 76


ПРОТОКОЛИ

Между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния за сътрудничество между военноморските сили - 35

Между Министерството на отбраната на Република България и Генералния щаб на Република Турция за сътрудничество по военна история и стратегия, военните музеи и публикациите в тези области - 63

Между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на Националната отбрана на Португалската република за сътрудничество в областта на военната география - 63


ПРАВИЛНИЦИ

За прилагането на система за финансов мениджмънт в Министерството на отбраната - 57


НАРЕДБИ

За извънщатните служители на служба "Сигурност-Военна полиция и Военно контраразузнаване" (№ Н-1) - 15

За изменение и допълнение на Наредба № 2 от 1998 г. за материално подпомагане в Министерството на отбраната - 45

За изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за условията и реда за организиране, провеждане и участие в курсове за мотивация и квалификационни курсове на кадровите военнослужещи, подлежащи на освобождаване от кадрова военна служба, и уволнените от наборна военна служба в Министерството на отбраната и Българската армия - 46

За реда за използване на архивните документи, съхранявани в дирекция "Централен военен архив" - Велико Търново (№ Н-9) - 71

Поправка - 87


ИНСТРУКЦИИ

За изменение и допълнение на Инструкция № 11 от 2001 г. за кадровата работа в Министерството на отбраната - 49

За реда на издаване, отчитане, съхранение и унищожаване на служебни карти на служителите - граждански лица от административните структури на Министерството на отбраната (№ И-6) - 60МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


КОНВЕНЦИИ

Хагска конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца - 82

Гражданска конвенция за корупцията - 102

Европейска конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права - 104


СПОРАЗУМЕНИЯ

За сътрудничество между Министерството на правосъдието на Република България и Министерството на правосъдието на Република Молдова - 35


МЕМОРАНДУМИ

За сътрудничество между Министерството на правосъдието на Република България и Министерството на вътрешните работи на Руската федерация в областта на разследването по наказателни дела - 27


ПРАВИЛНИЦИ

За дейността на Съвета по международни осиновявания - 82

За дейността на Съвета по осиновяване - 107


НАРЕДБИ

За изменение на Наредба № 27 от 1994 г. за съдебните заседатели - 9

За структурата, организацията и дейността на охраната на органите на съдебната власт (№ 1) - 11

За условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване (№ 2) - 59

За изменение и допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори - 73

За изменение и допълнение на Наредба № 36 от 1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси - 73

За условията и реда за даване на съгласие за осиновяване от чужденец на лице-български гражданин (№ 3) - 82

Поправка - 86

За условията и реда за водене и съхраняване на регистъра на деца за пълно осиновяване (№ 4) - 107

За изменение и допълнение на Наредба № 14 от 1991 г. за водене и съхраняване на регистрите за вписванията - 111МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


ДОГОВОРИ

За финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица) - 83


НАРЕДБИ

За отменяне на Наредба № 6 от 1987 г. за техническата правоспособност в проектирането и строителството - 33

За номенклатурата на видовете строежи (№ 1) - 72

За въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (№ 2) - 72

За съставяне на актове и протоколи по време на строителството (№ 3) - 72

За проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради (№ 4) - 76

Поправки - 79 и 87

За установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата (№ 5) - 90

За изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии (№ 6) - 109


ИНСТРУКЦИИ

За изменение и допълнение на Инструкция № 3 от 2001 г. за прилагане на раздел IV "Такси за административно-техническо обслужване по Закона за устройство на територията" от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - 79МИНИСТЕРСТВО НА ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


ПРАВИЛНИЦИ

За дейността и структурата на държавното предприятие "Строителство и възстановяване" - 103МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА


КОНСТИТУЦИЯ

На Международния съюз по далекосъобщения - 36


КОНВЕНЦИИ

Международна конвенция за подготовка, противодействие и сътрудничество при замърсяване с нефт, 1990 г. - 8

Международна конвенция за тонажно измерване на корабите - 1969 г. - 15

За международните правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 г. - 17

На Международния съюз по далекосъобщения - 36

Европейска конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп - 62

Международна конвенция за товарните водолинии - 1966 г. - 81


СПОГОДБИ

За международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ИНТЕРБУС) - 18

Между правителството на Република България и съюзното правителство на Съюзна република Югославия за международни комбинирани превози на товари - 39

Между правителството на Република България и правителството на Словашката република за международни автомобилни превози на пътници и товари - 45

Между правителството на Република България и Съюзното правителство на Съюзна република Югославия за международни автомобилни превози на пътници и товари - 45

Между правителството на Република България и правителството на Република Албания за международни комбинирани превози на товари - 100


СПОРАЗУМЕНИЯ

Между Министерството на транспорта и съобщенията на Република България и Министерството на транспорта, пощите и телекомуникациите на Словашката република за сътрудничество в областта на пощите и далекосъобщенията - 20

Между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за сътрудничество в областта на пощите и далекосъобщенията - 32

Европейско споразумение за най-важните линии за международни комбинирани превози и свързаните с тях обекти (АGТC) - 35

За изменение на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и "Летище София" - ЕАД, за финансиране на проекта за реконструкция и разширение на Летище София (№ 1) - 51

Между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за оперативно уведомяване при ядрени аварии и за сътрудничество в областта на ядрената и радиационната безопасност - 94


МЕМОРАНДУМИ

За развитието на Общоевропейски транспортен коридор IV - 18


МЕМОРАНДУМИ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

Между Министерството на транспорта и съобщенията на Република България и Министерството на информацията и съобщенията на Република Корея за сътрудничество в областта на информационните и комуникационните технологии - 48


ДОКУМЕНТИ

За изменения на Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения (Женева, 1992 г.), приети от Конференцията на пълномощните представители (Киото, 1994 г.) - 38


ИНСТРУМЕНТИ

За изменения на Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения (Женева, 1992 г.) (изменена от Конференцията на пълномощните представители, Киото, 1994 г.), приети от Конференцията на пълномощните представители (Минеаполис, 1998 г.) - 38


ПРОТОКОЛИ

За изменение на чл. 50 (а) от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване - 104


ПРАВИЛА

Международни правила за предпазване от сблъскване на море с поправките съгласно Резолюция А.464/XII/81, А.626(15).87 г., А.678(16)-89 и А.736(18)-93 на IMO - 17


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за дейността и структурата на държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" - 63

За изменение на Устройствения правилник на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" - 64


НАРЕДБИ

За изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях (№ 12) - 1

За вписване в регистъра на корабите (№ 1) - 7

За измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища (№ 2) - 7

За изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари и на лицата, издаващи сертификат за безопасност - 14

За медицинското обслужване на корабите (№ 9) - 17

За извършване на превози на пътници и товари между български пристанища от кораби, плаващи под чуждо знаме (№ 10) - 18

За комбиниран превоз на товари (№ 53) - 18

За изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите (№ 6) - 20

Поправка - 59

За свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (№ 1) - 23

За правилата за обезщетяване на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателно средство по редовна въздушна линия (№ 7) - 32

За изменение и допълнение на Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства - 32

За изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили - 32

За изменение и допълнение на Наредба № 41 от 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура - 50

За медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи (№ 54) - 55

За одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (№ 60) - 59

За прегледите по реда на държавния пристанищен контрол (№ 12) - 59

За изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега - 59

За изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г. за условията и реда за избор на български превозвач за осъществяване на превоз на моторни превозни средства и пътници с кораби в българо-румънския участък на р. Дунав - 82

За компетентност на морските лица в Република България (№ 6) - 83

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал - 84

За одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба (№ 61) - 87

За одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на страничната защита (№ 62) - 87

За одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (№ 63) - 87

За одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за измерване на скоростта и на оборудването за заден ход (№ 64) - 87

За одобряване типа на устройства за звуков сигнал на моторни превозни средства (№ 65) - 87

За одобряване типа на нови моторни превозни средства с дизелови двигатели по отношение на емисиите от отработили газове (№ 66) - 88

За одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на резервоарите за течно гориво и на задната нискоразположена защита и за одобряване типа на задна нискоразположена защита (№ 67) - 88

За одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на масите и размерите (№ 68) - 88

За одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на безопасните стъкла и за одобряване типа на безопасни стъкла (№ 69) - 90

За одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройства за ограничаване на скоростта или на бордови системи за ограничаване на скоростта и за одобряване типа на устройствата за ограничаване на скоростта (№ 70) - 90

За общите правила за въвеждане и използване на компютъризирани системи за резервация (№ 38) - 100

За изменение на Наредба № 6 от 2003 г. за компетентност на морските лица в Република България - 100

За изискванията за пощенската сигурност (№ 6) - 105

За одобряване типа на пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета (№ 76) - 106

За изменение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - 107МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА


КОНВЕНЦИИ

На Международната организация на труда относно работното време на моряците и окомплектоване на корабите с екипажи (№ 180) - 87


ДОГОВОРИ

Между Република България и Украйна за социално осигуряване - 26

Между Република България и Република Македония за социално осигуряване - 63

Между Република България и Кралство Испания за социално осигуряване - 88


СПОГОДБИ

Между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия относно заетост на работници от български предприятия за изпълнение на договори за работа - 22

Между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия относно заетост на работници за разширяване на техните професионални и езикови познания (Спогодба за чуждестранни работници) - 22

Между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за обмен на стажанти - 22

Между правителството на Република България и правителството на Великото херцогство Люксембург за обмен на стажанти - 49

Между Република България и Португалската република за взаимно наемане на работа на техните граждани и допълнителен протокол към нея - 67


СПОРАЗУМЕНИЯ

За изменение и допълнение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия относно заетостта на работници от български предприятия за изпълнение на договори за работа, сключено чрез размяна на ноти на 24 март 1994 г. - 22

За изменение и допълнение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за обмен на стажанти, сключено чрез размяна на ноти на 7 януари 2002 г. - 22

За изменение на чл. 2, ал. 1, буква "в" на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия относно заетост на работници за разширяване на техните професионални и езикови познания, сключено на 28 юли 2003 г. чрез размяна на ноти на договарящите се страни - 78

Между правителството на Република България и правителството на Френската република за обмен на стажанти - 85


МЕМОРАНДУМИ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

Между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно интеграция на младежите, напускащи социалните домове (социална интеграция и професионална реализация на възпитаниците на домовете за отглеждане и възпитаване на деца, лишени от родителска грижа) - 106


ПРАВИЛНИЦИ

За устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж - 35


НАРЕДБИ

За съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда (№ 5) - 1

За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (№ 1) - 32

За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на шум при работа (№ 2) - 32

За изменение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда - 39

За изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване - 43

За условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление (№ 5) - 53

За условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" (№ 6) - 59

За условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор (№ 7) - 66

За изменение и допълнение на Наредба № 9 от 1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините - 68

За минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране (№ 9) - 79

За изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор - 87

За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (№ 10) - 94

За условията и реда за финансиране на проектите и дейностите на Социалноинвестиционния фонд (№ 11) - 97


ИНСТРУКЦИИ

За изменение и допълнение на Инструкция № 3 от 2002 г. относно реда за снабдяване с твърдо гориво през отоплителен сезон 2002-2003 г. - 7МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ


КОНВЕНЦИИ

За временен внос - 78


СПОГОДБИ

Между Република България и Република Ливан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото - 6

Между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите - 6

Между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за взаимна административна помощ в митническата област - 57

Между Република България и Монголия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото - 63


СПОРАЗУМЕНИЯ

Гаранционно споразумение (Проект за рехабилитация на топлофикацията на град София) между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие - 45

Годишно финансово споразумение за 2002 г. между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България по Програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България) - 57

Годишно финансово споразумение за 2003 г. между Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност и Република България по Програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България) - 91


МЕМОРАНДУМИ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

Между правителството на Република България и правителството на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия за взаимна помощ между техните митнически администрации - 106


ПРОТОКОЛИ

Между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за изменение и допълнение на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Китайската народна република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото - 6


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност - 29

За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите - 33


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2001 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни юридически лица - 17

За изменение и допълнение на Наредба № 2 от 1999 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни физически лица - 17, 63

За допълнение на Наредба № 11 от 1998 г. за реда за писмено деклариране на стоки пред митническите учреждения - 19, 111

За изменение и допълнение на Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти - 27, 64

За дейността по сертифициране на сметки на функционални структури, разпореждащи се със средства от фондове и програми на Европейския съюз (№ 9) - 64

За определяне на критериите и методите за оценка на риска при въвеждане на превантивен контрол по Закона за държавния вътрешен финансов контрол (№ 3) - 64

За изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с държавни ценни книжа - 67

За условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра (№ 4) - 74

Поправка - 86

За реда, начина и сроковете за предоставяне на информация за състоянието и движението на дълга на общините и социалноосигурителните фондове (№ 9) - 106МИНИСТЪР НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


СПОРАЗУМЕНИЯ

За сътрудничество между министъра на държавната администрация на Република България и председателя на администрацията на правителството на Монголия - 100ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По административно дело:

Номер 11111 от 2002 г. (№ 11111) - 2

Номер 7361 от 2002 г. (№ 7361) - 82


РЕШЕНИЯ

По административно дело:

Номер 8541 от 2002 г. (№ 692) - 10

Номер 11252 от 2002 г. (№ 953) - 15

Номер 11111 от 2002 г. (№ 974) - 15

Номер 6861 от 2002 г. (№ 1043) - 16

Номер 9513 от 2002 г. (№ 1719) - 21

Номер 787 от 2003 г. (№ 5371) - 53

Номер 2034 от 2003 г. (№ 5484) - 54

Номер 2466 от 2003 г. (№ 5812) - 56

Номер 10015 от 2002 г. (№ 6797) - 62

Номер 345 от 2003 г. (№ 7040) - 64

Номер 5063 от 2003 г. (№ 7622) - 67

Номер 3048 от 2003 г. (№ 7802) - 68

Номер 3041 от 2003 г. (№ 8040) - 70

Номер 2654 от 2003 г. (№ 8063) - 71

Номер 2615 от 2003 г. (№ 8090) - 71

Номер 3896 от 2003 г. (№ 8145) - 76

Номер 7361 от 2003 г. (№ 8733) - 90

Номер 7064 от 2003 г. (№ 9121) - 93

Номер 1251 от 2003 г. (№ 10827) - 106ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Патентното ведомство - 9, 72


ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА" КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


СПОРАЗУМЕНИЯ

Между правителствата на страните - участнички в Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС), за сътрудничество при оказване на помощ и действия при извънредни ситуации вследствие на природни и технологични бедствия - 104


МЕМОРАНДУМИ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

Между Европейската общност и Република България относно участието на Република България в "Механизъм на Общността за подпомагане на засиленото сътрудничество в областта на гражданската защита" - 21


ПРОТОКОЛИ

Между Република България, Република Турция и Румъния за сътрудничество при провеждането на извънредни хуманитарни операции - 21ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АРХИВИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 247 от 1995 г. за звената за обработка на архивни фондове и документи на физически и юридически лица - 63


ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР


ПРИЛОЖЕНИЯ

Към Европейската спогодба за работа на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози - 4


АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА


СПОРАЗУМЕНИЯ

За посредничество на български работници за срочна трудова заетост в областта на хотелиерството и ресторантьорството и в домакинства с лица, нуждаещи се от грижи, във Федерална република Германия - 4БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА


НАРЕДБИ

За оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка (№ 9) - 2

За изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2000 г. за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка - 19, 108

За презграничните преводи (№ 14) - 59

За статистиката на платежния баланс (№ 27) - 69

За изменение и допълнение на Наредба № 28 от 1999 г. за презграничните преводи и плащания - 69

За сетълмент на държавни ценни книжа (№ 31) - 70

За изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2003 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка - 71

За отчетността и бюджета на синдика на банка в несъстоятелност (№ 32) - 102

За възнаграждението на синдика в банка в несъстоятелност (№ 33) - 102

За събиране на информация и извършване на проверки относно дейността на синдика на банка в несъстоятелност (№ 34) - 102

За вътрешния контрол в банките (№ 10) - 108

За изменение и допълнение на Наредба № 6 от 1998 г. за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение - 110

За изменение и допълнение на Наредба № 21 от 1998 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка - 110

За изменение и допълнение на Наредба № 27 от 2003 г. за статистиката на платежния баланс - 111НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ


ИНСТРУКЦИИ

За изменение и допълнение на Инструкция № 1 от 2000 г. за събиране на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица - 7, 26НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА


ДОГОВОРИ

Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България 2003 г. - 29, 44

За изменение и допълнение на Националния рамков договор между Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България за 2003 г. - 87


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса - 9,49НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ИНСТРУКЦИИ


За изменение на Инструкция № 1 от 1995 г. за "Отличителен знак", ползван в изпълнение функциите на Националната служба за охрана при Президента на Република България - 42КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за защита на конкуренцията - 17


УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ

На Комисията за защита на конкуренцията - 99КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


ПРАВИЛНИЦИ

За дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация - 9

За изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация - 15КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР


НАРЕДБИ

За изискванията към дейността на инвестиционните посредници (№ 1) - 90

За проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (№ 2) - 90

За реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество (№ 3) - 90

За задължителното застраховане (№ 4) - 90

За извършване на дейност като застрахователен брокер и застрахователен агент (№ 5) - 96

За капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (№ 6) - 101

За изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност (№ 7) - 101

За Централния депозитар на ценни книжа (№ 8) - 108

За начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди (№ 9) - 109

За изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване (№ 10) - 109

За разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (№ 11) - 109

За начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност (№ 12) - 110ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 2 от 1999 г. за материално стимулиране на обществените възпитатели - 110ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЯ

За обявяване за избран за народен представител в 29. многомандатен избирателен район - Хасковски, Мима Петрова Ненкова-Запрянова на мястото на Валентин Иванов Церовски (№ 370) - 5

За обявяване за избрана за народен представител в 23. многомандатен избирателен район - София, Гадар Агоп Хачикян на мястото на Петя Илиева Гегова (№ 371) - 7

За обявяване за избрана за народен представител в 23. многомандатен избирателен район - София, Даниела Владимирова Никифорова на мястото на Пламен Александров Панайотов (№ 373) - 66

За обявяване за избран за народен представител в 14. многомандатен избирателен район - Пернишки, Димитър Станимиров Дойчинов на мястото на Бриго Христофоров Аспарухов (№ 374) - 85

За обявяване за избран за народен представител в 16. многомандатен избирателен район - Пловдив, Захари Димитров Георгиев от коалиция "Коалиция за България" на мястото на Благовест Христов Сендов (№ 375) - 93

За обявяване за избрана за народен представител в 24. многомандатен избирателен район - София, Милена Георгиева Балчева от коалиция "Национално движение Симеон Втори" на мястото на Иван Ганчов Искров (№ 376) - 93

За обявяване за избрана за народен представител в 24. многомандатен избирателен район - София, Антонина Бончева Бонева на мястото на Милена Георгиева Балчева (№ 377) - 97

За обявяване за избрана за народен представител в 16. многомандатен избирателен район - Пловдив, Атанаска Михайлова Тенева на мястото на Захари Димитров Георгиев (№ 378) - 97ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ


ИНСТРУКЦИИ

За приложение на метода на Д'Ондт за изчисляване на резултатите от гласуването за общински съветници и кметове на 26 октомври 2003 г. - 76