Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 114 от 30.XII

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2004 Г.

 

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2004 Г.

Обн. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., попр. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2004г., попр. ДВ. бр.67 от 2 Август 2004г.

Изтекъл срок на действие


Чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 2004 г. по приходите на обща сума 9 052 543,2 хил. лв., както следва:Показатели Сума
  (хил. лв.)
1 2
I. ПРИХОДИ 9052543,2
1. Данъчни приходи 7485853,4
1.1. Корпоративен данък 850431,0
1.2. Данък върху дивидента и доходите 60981,0
1.3. Данък върху застрахователните и  
  презастрахователните премии 25047,0
1.4. Данък върху доходите на  
  физическите лица 1108838,6
1.5. Данък върху добавената стойност 3336435,3
1.6. Акцизи 1746998,8
1.7. Мита и митнически такси 204258,2
1.8. Други данъци 152863,6
2. Неданъчни приходи 1565230,2
2.1. Приходи и доходи от собственост 929233,2
2.2. Държавни такси 393576,8
2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 178229,0
2.4. Други неданъчни приходи 64191,2
3. Помощи 1459,6


(2) Приема републиканския бюджет за 2004 г. по разходите и трансферите на обща сума 9 289 533,0 хил. лв., от които разходи на сума 6 322 478,8 хил. лв. и трансфери (нето) на сума 2 967 054,2 хил. лв., както следва:


Показатели Сума
  (хил. лв.)
1 2
II. РАЗХОДИ 6322478,8
1. Текущи разходи 5541619,6
1.1. Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 692399,4
1.2. Други възнаграждения и плащания  
  за персонал 35320,4
1.3. Осигурителни вноски 253066,5
1.3.1. Осигурителни вноски от работода-  
  тели за държавното обществено  
  осигуряване 212872,1
1.3.2. Вноски от работодатели за Учител-  
  ски пенсионен фонд 4442,0
1.3.3. Здравноосигурителни вноски от  
  работодатели 33686,4
1.3.4. Вноски за допълнително задължи-  
  телно пенсионно осигуряване 2048,1
1.3.5. Вноски за допълнително добровол-  
  но пенсионно осигуряване 18,0
1.4. Стипендии 9445,2
1.5. Издръжка 939917,0
1.6. Разходи за членски внос и участия  
  в нетърговски организации  
  и дейности 15788,6
1.7. Отбрана и сигурност 1515144,3
1.8. Субсидии за нефинансови  
  предприятия 221535,0
1.9. Субсидии за осъществяване на  
  здравна дейност и медицинска  
  помощ 280200,0
1.10. Субсидии за юридически лица с  
  нестопанска цел 4952,0
1.11. Лихви - общо 786207,9
1.11.1. Лихви по външни заеми 591669,2
1.11.2. Лихви по вътрешни заеми 194538,7
1.12. Обезщетения и помощи за  
  домакинствата 787643,2
2. Капиталови разходи 678859,2
2.1 Придобиване на дълготрайни  
  активи и основен ремонт 609259,2
2.2. Капиталови трансфери 69600,0
3. Прираст на държавния резерв 14500,0
4. Резерв за непредвидени и  
  неотложни разходи 87500,0
  от тях:  
  - за структурни реформи 32000,0
  - за предотвратяване и ликвидира-  
  не на последиците от стихийни  
  бедствия и крупни производст-  
  вени аварии 55500,0
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,  
  ВНОСКИ) - НЕТО 2967054,2
1. Предоставени за: 2976354,2
1.1. Общините 1164165,0
1.1.1. От централния бюджет 1129165,0
  от тях:  
  - субсидии 403086,2
  - държавен трансфер на преотстъ-  
  пен данък по Закона за облагане  
  доходите на физическите лица 726078,8
1.1.2. От министерствата 35000,0
1.2. Държавното обществено осигуряване 989634,5
1.3. Бюджета на съдебната власт 152020,0
1.4. Българското национално радио 31912,0
1.5. Българската национална телевизия 49123,0
1.6. Държавните висши училища 234734,4
1.6.1. - от Министерството на образова-  
  нието и науката 216662,4
1.6.2. - от Министерството на отбраната 18072,0
1.7. Българската академия на науките  
  (от Министерството на образова-  
  нието и науката) 54766,5
1.8. Учителския пенсионен фонд 83,0
1.9. Националния фонд към Мини-  
  стерството на финансите 149915,8
1.10. Държавния фонд "Земеделие" 150000,0
2. Получени от: 9300,0
2.1. Висшия съдебен съвет за фонд  
  "Съдебни сгради" и фонд "Затворни  
  сгради" към Министерството на  
  правосъдието 2800,0
2.2. Националния осигурителен инсти-  
  тут за Министерството на труда  
  и социалната политика 6500,0


(3) Утвърждава дефицита по републиканския бюджет за 2004 г. в размер 236 989,8 хил. лв.


IV. ДЕФИЦИТ -236989,8


(4) Утвърждава финансирането на дефицита по републиканския бюджет в размер 236 989,8 хил. лв., както следва:


Показатели Сума
  (хил. лв.)
V. ФИНАНСИРАНЕ 236989,8
1. Външно и вътрешно финансиране  
  (нето) 506268,8
2. Придобиване на дялове, акции  
  и съучастия -566900,0
3. Възмездно финансиране (нето) -202379,0
4. Приходи от приватизация 500000,0


(5) Елементите на финансирането са постъпленията и погашенията по външни и вътрешни заеми, операциите с държавни ценни книжа, постъпленията от приватизация, касовите операции по придобиване и реализиране на финансови активи, друго финансиране и изменение в наличността на паричните средства.


Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2004 г. по приходите на сума 56 000 хил. лв., по разходите на сума 205 220,0 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 149 220,0 хил. лв., както следва:Показатели Сума
  (хил. лв.)
I. ПРИХОДИ 56000,0
1. Приходи от дейността на органите  
  на съдебната власт 56000,0
II. РАЗХОДИ 205220,0
1. Текущи разходи 189620,0
1.1. Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 97834,0
1.2. Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 18320,0
1.3. Осигурителни вноски 42475,7
1.3.1. Осигурителни вноски от работода-  
  тели за държавното обществено  
  осигуряване 35881,6
1.3.2. Здравноосигурителни вноски от  
  работодатели 5866,1
1.3.3. Вноски за допълнително задължи-  
  телно пенсионно осигуряване 720,0
1.3.4. Вноски за допълнително добровол-  
  но пенсионно осигуряване 8,0
1.4. Издръжка 30990,3
2. Капиталови разходи 15000,0
  в т.ч.  
  Съдебна палата - гр. София 7500,0
3. Резерв за неотложни и  
  непредвидени разходи 600,0
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) -  
  НЕТО 149220,0
1. Предоставен трансфер за фонд  
  "Съдебни сгради" и фонд "Затворни  
  сгради" към Министерството на  
  правосъдието 2800,0
2. Получена субсидия от централния  
  бюджет 152020,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III) 0,0


(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2004 г., както следва:


Органи на съдебната власт Сума
  (хил. лв.)
Висш съдебен съвет 1197,1
Върховен касационен съд 16034,4
в т.ч.  
Съдебна палата - гр. София 7500,0
Върховен административен съд 6748,0
Прокуратура на Република България 44645,0
Национална следствена служба 5203,6
Съдилища на Република България 95640,7
Следствени служби 33982,2
Национален институт по правосъдие 1169,0
Резерв за неотложни и непредвидени  
разходи 600,0
Всичко: 205220,0


(3) При изпълнението на бюджета на съдебната власт Висшият съдебен съвет при необходимост може да прави изменения в бюджетните разходи на органите на съдебната власт, които не водят до промени на параметрите, одобрени с бюджета.

(4) Преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт се разпределя по ред, определен от Висшия съдебен съвет.

(5) Неизпълнението на приходите от такси от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на централния бюджет.

(6) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, те не заплащат наеми.

(7) Разходването на средствата по фонд "Съдебни сгради" се съгласува с Висшия съдебен съвет.

(8) Средствата за фонд "Съдебни сгради" и фонд "Затворни сгради" към Министерството на правосъдието се осигуряват ежемесечно в размер на 5 на сто от фактически постъпилите приходи от такси от дейността на органите на съдебната власт за предходния месец.

(9) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, както и вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Агенцията за държавни вземания по реда на Данъчния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на отнети със съдебен акт в полза на държавата права и вещи след приспадане на сумите по чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона за събиране на държавните вземания.

(10) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет по реда на чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, Сметната палата и Министерството на финансите утвърдените бюджетни сметки на органите на съдебната власт.


Чл. 3. Приема бюджета на Сметната палата за 2004 г. по разходите на сума 9 434,3 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 9 434,3 хил. лв., както следва:Показатели Сума
  (хил. лв.)
II. РАЗХОДИ 9434,3
1. Текущи разходи 8834,3
1.1. Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 5336,3
1.2. Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 295,0
1.3. Осигурителни вноски 1739,6
1.3.1 Осигурителни вноски от работода-  
  тели за държавното обществено  
  осигуряване 1478,2
1.3.2. Здравноосигурителни вноски от  
  работодатели 240,1
1.3.3. Вноски за допълнително задължи-  
  телно пенсионно осигуряване 21,3
1.4. Издръжка 1457,4
1.5. Разходи за членски внос и участия  
  в нетърговски организации и  
  дейности 6,0
2. Капиталови разходи 600,0
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) -  
  НЕТО 9434,3
1. Получена субсидия от централния  
  бюджет 9434,3


Чл. 4. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2004 г. по приходите на сума 2 123,0 хил. лв., по разходите и трансферите на обща сума 2 123,0 хил. лв., от които разходи на сума 4 082,4 хил. лв. и трансфери (нето) на сума 1 959,4 хил. лв., както следва:Показатели Сума
  (хил. лв.)
1 2
I. ПРИХОДИ 2123,0
1. Неданъчни приходи 2123,0
II. РАЗХОДИ 4082,4
1. Текущи разходи 3832,4
1.1. Заплати и възнаграждения за персо-  
  нала, нает по трудови и служебни  
  правоотношения 2091,2
1.2. Други възнаграждения и плащания  
  за персонала 138,5
1.3. Осигурителни вноски 684,3
1.3.1 Осигурителни вноски от работода-  
  тели за държавното обществено  
  осигуряване 565,0
1.3.2. Здравноосигурителни вноски от  
  работодатели 95,8
1.3.3. Вноски за допълнително задължи-  
  телно пенсионно осигуряване 23,5
1.4. Издръжка 894,1
1.5. Разходи за членски внос и участия в  
  нетърговски организации и дейности 24,3
2. Капиталови разходи 250,0
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) -  
  НЕТО 1959,4
1. Получена субсидия от централния  
  бюджет 1959,4
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II + III) 0,0


(2) Утвърждава разходите на Комисията за финансов надзор в размер 93 на сто от определената сума по ал. 1, като останалите 7 на сто се извършват само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.


Чл. 5. (1) Определя приходите на сума 1 074 230,0 хил. лв., разходите на сума 4 875 677,9 хил. лв., трансферите (нето) на сума -315 200,9 хил. лв., субсидиите от централния бюджет на сума 4 016 173,1хил. лв., превишението/ дефицита и финансирането на сума 100 475,6 хил. лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2004 г., както следва:

(в хил. лв.)Държавни органи, министерства Приходи Разходи Трансфери Субсидия Превишение/ Финан-
  и ведомства     (нето)   дефицит сиране
1. Народно събрание 5700,0 24631,6   18931,6    
2. Администрация на президентството   4852,1   4852,1    
3. Министерски съвет 20000,0 95605,4   75605,4    
4. Конституционен съд   1281,3   1281,3    
5. Министерство на финансите 90000,0 215375,0   102110,5 -23264,5 23264,5
6. Министерство на външните работи 34500,0 87847,0   53347,0    
7. Министерство на отбраната 46000,0 831943,6 -18072,0 804015,6    
  от тях:            
  - разходи за текуща издръжка   769943,6        
  - инвестиционни разходи за ново            
  въоръжение и техника, капитални ре-            
  монти и модернизация на наличното            
  въоръжение и техника и други капита-            
  ловложения в областта на отбраната   60000,0        
  - разходи за научноизследователска            
  и развойна дейност   2000,0        
8. Министерство на вътрешните работи 130000,0 722959,5   592959,5    
9. Министерство на правосъдието 4000,0 83475,6 2800,0 76675,6    
10. Министерство на труда и социалната            
  политика 13000,0 835003,9 6500,0 795162,6 -20341,3 20341,3
11. Министерство на здравеопазването 18500,0 566306,6   499470,4 -48336,3 48336,3
12. Министерство на образованието            
  и науката 13000,0 218823,9 -271428,9 466569,9 -10682,9 10682,9
13. Министерство на културата 10500,0 56514,2   46014,2    
14. Министерство на околната среда            
  и водите 3700,0 21600,7 -2073,9 39974,6 20000,0 -20000,0
15. Министерство на икономиката 35000,0 72593,7   37593,7    
16. Министерство на регионалното            
  развитие и благоустройството 46000,0 392209,3 -32926,1 256300,8 -122834,6 122834,6
17. Министерство на земеделието            
  и горите 306710,0 392546,3   80436,3 -5400,0 5400,0
18. Министерство на транспорта            
  и съобщенията 69000,0 148514,3 24452,0 53050,8 -2011,5 2011,5
19. Министерство на енергетиката            
  и енергийните ресурси 120000,0 24056,0   4323,6 100267,7 -100267,7
20. Министерство на младежта и спорта 1500,0 13663,1   12163,1    
21. Национална служба за охрана 300,0 17508,3   17208,3    
22. Национална разузнавателна служба 20,0 12327,5   12307,5    
23. Национален статистически институт 3800,0 15552,6   11752,6    
24. Комисия за защита на конкуренцията   1377,7   1377,7    
25. Комисия за регулиране            
  на съобщенията 95200,0 10292,4 -24452,0 -51113,4 9342,2 -9342,2
26. Съвет за електронни медии   1375,2   1375,2    
27. Държавна комисия за енергийно            
  регулиране 2800,0 1691,0     1109,0 -1109,0
28. Агенция за ядрено регулиране 5000,0 3323,4     1676,6 -1676,6
29. Държавна комисия по сигурността            
  на информацията   2426,8   2426,8    
  ВСИЧКО: 1074230,0 4875677,9 -315200,9 4016173,1 -100475,6 100475,6


(2) Определя трансферите от бюджетите на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 1 на обща сума 289 500,9 хил. лв.

(3) Утвърждава нелихвените разходи на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 1 без разходите, финансирани чрез държавни инвестиционни заеми и свързаното с тях съфинансиране и тези със средства от дарения, помощи и други безвъзмездно получени средства в размер на 93 на сто, като останалите 7 на сто се извършват в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.

(4) Утвърждава предоставените трансфери по ал. 1, включително и тези по приложение № 1 към ал. 2 в размер 93 на сто от определените им суми, като останалите 7 на сто се извършват в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.

(5) Предвидените разходи за сметка на държавни инвестиционни заеми, включително и в частта на съфинансирането по бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 1, се утвърждават до размера на усвоените средства.

(6) Превишението на приходите над разходите по Фонд "Тютюн" постъпва в приход на централния бюджет.

(7) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по видовете приходи, разходи, трансфери, субсидии и финансиране в съответствие с ал.1.

(8) Постъпилите по бюджетите средства от дарения, международни програми и споразумения се разходват от бюджетните организации съгласно клаузите на договорите и волята на дарителите.


Чл. 6. (1) С Постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2004 г. се определят капиталовите разходи на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 5, ал. 1, които подлежат на утвърждаване от министъра на финансите.

(2) В рамките на определените капиталови разходи съгласувано с Министерството на финансите се допуска извършването на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функциите, групите и дейностите, както и между отделните обекти и другите видове разходи с инвестиционно предназначение след 30 юни 2004 г.

(3) Промени по ал. 2 се допускат само в рамките на бюджетната година.


Чл. 7. (1) Определя субсидиите от централния бюджет за Българското национално радио и Българската национална телевизия, както следва :Показатели Сума
  (хил. лв.)
1. Българско национално радио 31912,0
  в т.ч.  
  - за капиталови разходи 1200,0
2. Българска национална телевизия 49123,0
  в т.ч.  
  - за капиталови разходи 2000,0


(2) Утвърждава субсидиите на Българското национално радио и Българската национална телевизия в размер 90 на сто от определените им суми по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.


Чл. 8. (1) Приема субсидиите от централния бюджет за юридическите лица с нестопанска цел за 2004 г. съгласно приложение № 2 на обща сума 3 752,0 хил. лв.

(2) Утвърждава субсидиите на юридическите лица с нестопанска цел в размер 90 на сто от определените им суми по приложение № 2, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.


Чл. 9. Средствата от данъците по Закона за облагане доходите на физическите лица се преотстъпват и предоставят като държавен трансфер по бюджетите на общините за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 726 078,8 хил. лв.


Чл. 10. (1) Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2004 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 3 и по видове: обща допълваща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности 309 056,2 хил. лв., обща изравнителна субсидия за местни дейности 35 000 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи, включително и за делегираните от държавата дейности, 59 030,0 хил. лв., и държавен трансфер на преотстъпения данък по Закона за облагане доходите на физическите лица по чл. 9 по общини, както следва:(в хил. лв.)
 
Общини Бюджетни Субсидии От тях: Държавен
  взаимо-   обща обща целева субсидия трансфер
  отношения   допъл- израв- за капиталови на пре-
      ваща нителна разходи отстъпен
      субсидия субсидия общо в т.ч. данък по
            за еко- ЗОДФЛ
            логични  
            обекти  
1 2 3 4 5 6 7 8
  (к.3+к.8) (к.4+          
    +к.5+к.6)          
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД              
Банско 2091,3 1090,3 1026,3   64,0   1001,0
Белица 1590,0 1394,0 1241,1 94,9 58,0   196,0
Благоевград 12997,3 262,0   69,0 193,0   12735,3
Гоце Делчев 4955,5 880,5 540,2 253,3 87,0   4075,0
Гърмен 2476,7 2247,7 1957,5 218,2 72,0   229,0
Кресна 1015,0 820,0 716,3 55,7 48,0   195,0
Петрич 8002,0 3831,7 3184,9 435,8 211,0   4170,3
Разлог 3278,0 1606,0 1443,9 94,1 68,0   1672,0
Сандански 6679,8 3384,8 2819,3 352,5 213,0   3295,0
Сатовча 3973,4 3490,4 3168,9 252,5 69,0   483,0
Симитли 2609,1 2223,3 1966,0 169,3 88,0   385,8
Струмяни 1431,2 1296,8 1144,3 86,5 66,0   134,4
Хаджидимово 2053,2 1782,2 1597,9 123,3 61,0   271,0
Якоруда 1638,5 1253,5 1061,3 141,2 51,0   385,0
               
ОБЛАСТ БУРГАС              
Айтос 4084,7 2752,7 2323,6 331,1 98,0   1332,0
Бургас 30698,7 550,0     550,0 200,0 30148,7
Камено 2233,9 63,0     63,0   2170,9
Карнобат 4714,8 2839,8 2489,8 206,0 144,0   1875,0
Mалко Търново 1283,9 590,4 476,6 30,8 83,0   693,5
Hесебър 3262,3 452,3 372,3   80,0   2810,0
Поморие 3969,0 2444,0 2184,9 167,1 92,0   1525,0
Приморско 1483,4 726,4 689,4   37,0   757,0
Руен 4402,6 3970,2 3415,2 403,0 152,0   432,4
Созопол 1984,6 99,2   18,2 81,0   1885,4
Средец 5227,4 4231,4 1006,6 168,8 3056,0 2900,0 996,0
Сунгурларе 2802,4 2107,4 1825,8 157,6 124,0   695,0
Царево 2960,0 2287,0 696,0   1591,0 1520,0 673,0
               
ОБЛАСТ ВАРНА              
Аврен 1536,8 1232,5 1062,2 106,3 64,0   304,3
Аксаково 4055,9 1757,3   163,3 1594,0 1500,0 2298,6
Белослав 4323,0 2890,5   88,5 2802,0 2774,0 1432,5
Бяла 797,1 674,1 456,7 30,4 187,0 162,0 123,0
Bарна 40268,7 1676,0     1676,0 1200,0 38592,7
Bетрино 1030,7 845,2 735,0 65,2 45,0   185,5
Bълчи дол 2161,7 1404,7 1203,5 117,2 84,0   757,0
Девня 1343,3 26,0     26,0   1317,3
Долни Чифлик 3137,3 2532,3 2225,6 218,7 88,0   605,0
Дългопол 2525,6 2095,6 1840,0 178,6 77,0   430,0
Провадия 3691,1 2182,1 1871,0 202,1 109,0   1509,0
Суворово 1170,2 640,3 535,1 66,2 39,0   529,9
               
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО              
Bелико Търново 14833,6 2373,6 2051,6   322,0   12460,0
Горна Оряховица 8538,7 2338,7 485,1 200,6 1653,0 1538,0 6200,0
Елена 2176,6 1643,1 1302,4 88,7 252,0   533,5
Златарица 1085,2 964,7 844,8 59,9 60,0   120,5
Лясковец 2101,2 1637,2 1384,8 119,4 133,0 91,0 464,0
Павликени 4163,3 2613,8 2276,0 222,8 115,0   1549,5
Полски Тръмбеш 2487,7 1982,7 1756,2 146,5 80,0   505,0
Свищов 5475,3 835,3 378,1 323,2 134,0   4640,0
Стражица 2923,5 2142,0 1879,3 169,7 93,0   781,5
Сухиндол 876,8 793,8 747,2 21,6 25,0   83,0
               
ОБЛАСТ ВИДИН              
Белоградчик 1424,9 864,4 725,1 71,3 68,0   560,5
Бойница 634,5 589,6 538,1 23,5 28,0   44,9
Брегово 2023,3 1792,2 1659,2 95,0 38,0   231,1
Bидин 10250,3 4090,3 3602,3 294,0 194,0   6160,0
Грамада 441,3 319,0 261,8 28,2 29,0   122,3
Димово 1321,1 1148,6 964,7 108,9 75,0   172,5
Кула 1226,8 710,1 604,0 63,1 43,0   516,7
Mакреш 495,4 454,1 396,6 27,5 30,0   41,3
Hово село 613,9 546,6 476,3 49,3 21,0   67,3
Ружинци 1072,8 976,8 863,4 74,4 39,0   96,0
Чупрене 491,0 391,5 313,3 37,2 41,0   99,5
               
ОБЛАСТ ВРАЦА              
Борован 1178,3 1059,5 941,7 85,8 32,0   118,8
Бяла Слатина 4341,1 2919,1 2477,9 334,2 107,0   1422,0
Bраца 14532,5 5382,5 4820,5 363,0 199,0   9150,0
Козлодуй 4127,4 61,0     61,0   4066,4
Криводол 1569,6 1358,4 1138,6 157,8 62,0   211,2
Mездра 4329,8 2550,8 2173,5 263,3 114,0   1779,0
Mизия 1435,2 1256,8 1116,0 104,8 36,0   178,4
Оряхово 3724,1 2907,1 830,3 172,8 1904,0 1850,0 817,0
Роман 1434,7 1047,2 925,4 69,8 52,0   387,5
Хайредин 1307,6 1176,8 1062,8 83,0 31,0   130,8
               
ОБЛАСТ ГАБРОВО              
Габрово 7795,0 345,0     345,0   7450,0
Дряново 2338,7 1696,7 1502,5 65,2 129,0   642,0
Севлиево 5987,8 394,1   186,1 208,0   5593,7
Трявна 1967,7 1209,2 931,5 79,7 198,0   758,5
               
ОБЛАСТ ДОБРИЧ              
Балчик 3370,7 103,0     103,0   3267,7
Генерал Тошево 2760,8 1649,8 1315,4 173,4 161,0   1111,0
Добрич ( Тх ) 13871,5 4226,5 3832,5 145,0 249,0 100,0 9645,0
Добрич 4168,7 3270,2 2747,5 290,7 232,0   898,5
Каварна 2904,6 1814,6 1684,2 41,4 89,0   1090,0
Крушари 1516,8 1346,8 1199,7 80,1 67,0   170,0
Тервел 3033,0 2284,0 1965,5 211,5 107,0   749,0
Шабла 1212,8 814,8 726,8 32,0 56,0   398,0
               
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ              
Ардино 2297,6 1664,6 1377,6 164,0 123,0   633,0
Джебел 1924,3 1614,8 1377,0 135,8 102,0   309,5
Кирково 4428,7 3804,9 3331,9 291,0 182,0   623,8
Крумовград 3743,9 3026,9 2547,3 268,6 211,0   717,0
Кърджали 11607,2 3477,2 2559,5 394,7 523,0 200,0 8130,0
Mомчилград 3030,3 1437,3 1047,6 259,7 130,0   1593,0
Черноочене 1910,2 1693,2 1438,7 139,5 115,0   217,0
               
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ              
Бобов дол 2003,8 133,8   75,8 58,0   1870,0
Бобошево 619,1 541,5 468,8 39,7 33,0   77,6
Дупница 5891,5 434,7   314,7 120,0   5456,8
Кочериново 1007,6 885,1 777,1 71,0 37,0   122,5
Кюстендил 9619,5 3214,5 2699,6 240,9 274,0   6405,0
Hевестино 532,4 439,0 324,4 42,6 72,0   93,4
Рила 1015,4 759,9 686,7 34,2 39,0   255,5
Сапарева баня 1116,8 971,6 850,4 89,2 32,0   145,2
Трекляно 332,9 242,4 179,5 13,9 49,0   90,5
               
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ              
Априлци 589,5 381,1 345,0 3,1 33,0   208,4
Летница 1003,8 840,3 738,9 74,4 27,0   163,5
Ловеч 12604,9 5899,9 2137,4 59,5 3703,0 3500,0 6705,0
Луковит 3146,6 2319,6 1972,5 268,1 79,0   827,0
Тетевен 3167,4 2227,8 1915,6 190,2 122,0   939,6
Троян 5199,8 672,0     672,0 500,0 4527,8
Угърчин 1291,5 1078,5 914,4 96,1 68,0   213,0
Ябланица 1340,5 234,0 143,0 45,0 46,0   1106,5
               
ОБЛАСТ МОНТАНА              
Берковица 3753,2 2479,2 2218,5 167,7 93,0   1274,0
Бойчиновци 1882,6 1436,0 1214,9 164,1 57,0   446,6
Брусарци 1002,8 821,1 696,3 87,8 37,0   181,7
Bълчедръм 1891,8 1714,9 1488,4 162,5 64,0   176,9
Bършец 1415,6 1105,1 961,9 98,2 45,0   310,5
Георги Дамяново 967,4 827,8 737,6 44,2 46,0   139,6
Лом 5343,8 3252,8 2876,7 291,1 85,0   2091,0
Mедковец 928,0 800,0 701,2 70,8 28,0   128,0
Mонтана 8604,8 2664,8 2254,3 242,5 168,0   5940,0
Чипровци 790,4 610,6 509,2 59,4 42,0   179,8
Якимово 807,5 704,4 600,9 74,5 29,0   103,1
               
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК              
Батак 1479,8 997,3 934,3   63,0   482,5
Белово 1533,5 453,5 325,0 77,5 51,0   1080,0
Брацигово 1512,8 1117,3 963,0 112,3 42,0   395,5
Bелинград 5803,4 3798,4 3331,2 314,2 153,0   2005,0
Лесичово 1147,5 1012,4 896,9 81,5 34,0   135,1
Пазарджик 15983,1 6093,1 5305,8 523,3 264,0   9890,0
Панагюрище 3428,6 212,7   115,7 97,0   3215,9
Пещера 2483,4 743,4 565,9 132,5 45,0   1740,0
Ракитово 2126,5 1764,5 1518,2 203,3 43,0   362,0
Септември 3888,3 3049,3 2619,0 344,3 86,0   839,0
Стрелча 692,9 552,9 493,6 27,3 32,0   140,0
               
ОБЛАСТ ПЕРНИК              
Брезник 1145,0 807,6 626,8 87,8 93,0   337,4
Земен 609,0 465,5 369,9 42,6 53,0   143,5
Ковачевци 413,8 365,1 315,9 23,2 26,0   48,7
Перник 13011,5 4016,5 1821,4 485,1 1710,0 1500,0 8995,0
Радомир 3103,8 1840,8 1527,3 194,5 119,0   1263,0
Трън 1061,4 740,0 561,5 50,5 128,0   321,4
               
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН              
Белене 1571,3 159,2   113,2 46,0   1412,1
Гулянци 2009,2 1631,2 1329,1 229,1 73,0   378,0
Долна Mитрополия 3235,2 1941,2 1519,3 316,9 105,0   1294,0
Долни Дъбник 1898,4 1296,4 1056,3 187,1 53,0   602,0
Искър 1184,4 986,4 825,0 126,4 35,0   198,0
Левски 3050,9 1759,7 1453,8 222,9 83,0   1291,2
Hикопол 1717,0 1050,5 838,4 143,1 69,0   666,5
Плевен 19225,5 301,0     301,0   18924,5
Пордим 1245,8 336,3 203,5 93,8 39,0   909,5
Червен бряг 4224,3 2527,1 2036,9 388,2 102,0   1697,2
Кнежа 2198,4 1522,9 1301,7 170,2 51,0   675,5
               
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ              
Асеновград 7672,7 2522,7 1897,1 440,6 185,0   5150,0
Брезово 1180,3 808,7 668,3 71,4 69,0   371,6
Калояново 1785,8 1412,3 1244,3 103,0 65,0   373,5
Карлово 10314,8 3754,8 652,1 515,7 2587,0 2370,0 6560,0
Кричим 1170,5 763,5 664,5 82,0 17,0   407,0
Лъки 1001,9 624,9 539,7 39,2 46,0   377,0
Mарица 3851,8 561,8 335,5 132,3 94,0   3290,0
Перущица 717,2 486,2 420,1 54,1 12,0   231,0
Пловдив 50948,3 5095,0     5095,0 4600,0 45853,3
Първомай 3749,0 2601,7 2333,2 162,5 106,0   1147,3
Раковски 3145,8 2282,8 1974,5 241,3 67,0   863,0
Родопи 3786,6 1634,6 1333,0 188,6 113,0   2152,0
Садово 1679,3 1248,3 1044,6 150,7 53,0   431,0
Стамболийски 2586,4 1418,4 1268,0 109,4 41,0   1168,0
Съединение 1326,8 1075,8 903,6 120,2 52,0   251,0
Хисаря 1771,8 1089,8 902,6 109,2 78,0   682,0
Куклен 967,1 51,5   22,5 29,0   915,6
               
ОБЛАСТ РАЗГРАД              
Завет 1917,9 1576,9 1373,3 156,6 47,0   341,0
Исперих 4432,3 2968,3 2609,1 260,2 99,0   1464,0
Кубрат 3505,6 2546,6 2189,9 260,7 96,0   959,0
Лозница 1961,9 1682,0 1405,3 149,7 127,0 57,0 279,9
Разград 9978,7 2438,7 1630,1 149,6 659,0 500,0 7540,0
Самуил 1929,5 1677,3 1497,7 128,6 51,0   252,2
Цар Калоян 1347,8 1203,9 1038,6 130,3 35,0   143,9
               
ОБЛАСТ РУСЕ              
Борово 1234,1 870,6 749,6 82,0 39,0   363,5
Бяла 2172,3 1070,3 925,5 80,8 64,0   1102,0
Bятово 2200,4 1371,4 1124,5 188,9 58,0   829,0
Две могили 2064,8 1571,8 1390,8 123,0 58,0   493,0
Иваново 1338,8 768,8 616,7 91,1 61,0   570,0
Русе 24580,7 303,0     303,0   24277,7
Сливо поле 2057,8 1628,8 1446,0 131,8 51,0   429,0
Ценово 962,3 807,3 691,4 72,9 43,0   155,0
               
ОБЛАСТ СИЛИСТРА              
Алфатар 724,9 634,9 555,7 45,2 34,0   90,0
Главиница 2847,0 2502,0 2241,8 172,2 88,0   345,0
Дулово 4703,8 3765,8 3270,6 372,2 123,0   938,0
Кайнарджа 1083,8 959,9 823,9 83,0 53,0   123,9
Силистра 9362,2 3182,2 2257,9 273,3 651,0 500,0 6180,0
Ситово 943,2 745,2 611,1 87,1 47,0   198,0
Тутракан 2787,1 1817,1 1572,5 163,6 81,0   970,0
               
ОБЛАСТ СЛИВЕН              
Котел 3354,8 2748,8 2318,7 297,1 133,0   606,0
Hова Загора 6090,1 3998,1 3572,2 250,9 175,0   2092,0
Сливен 18232,1 5241,2 4358,7 481,5 401,0 40,0 12990,9
Твърдица 2663,6 2265,6 2024,6 173,0 68,0   398,0
               
ОБЛАСТ СМОЛЯН              
Баните 1030,5 836,2 706,0 69,2 61,0   194,3
Борино 780,3 638,8 566,2 46,6 26,0   141,5
Девин 2344,9 1457,7 1224,7 148,0 85,0   887,2
Доспат 1838,8 1263,8 1111,5 106,3 46,0   575,0
Златоград 2356,2 1544,2 1348,8 147,4 48,0   812,0
Mадан 2095,8 1499,8 1244,3 157,5 98,0   596,0
Hеделино 1955,5 1807,1 1661,5 102,6 43,0   148,4
Рудозем 1853,2 1018,2 851,3 103,9 63,0   835,0
Смолян 8985,0 3240,0 2865,5 122,5 252,0   5745,0
Чепеларе 1720,9 628,9 552,2 17,7 59,0   1092,0
               
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 133583,6 2134,0     2134,0 200,0 131449,6
ОБЛАСТ СОФИЙСКА              
Антон 299,6 239,4 214,9 15,5 9,0   60,2
Божурище 1178,3 73,2   38,2 35,0   1105,1
Ботевград 4362,5 525,5 238,6 182,9 104,0   3837,0
Годеч 824,5 289,5 209,7 13,8 66,0   535,0
Горна Mалина 1061,1 171,2 53,0 67,2 51,0   889,9
Долна баня 666,7 549,2 471,5 64,7 13,0   117,5
Драгоман 1039,4 120,4   37,4 83,0   919,0
Елин Пелин 2677,9 480,9 286,4 104,5 90,0   2197,0
Етрополе 2480,2 147,4   86,4 61,0   2332,8
Златица 2803,6 1858,5   31,5 1827,0 1800,0 945,1
Ихтиман 2573,4 990,4 722,1 161,3 107,0   1583,0
Копривщица 653,6 414,6 399,6   15,0   239,0
Костенец 1960,1 836,1 654,7 128,4 53,0   1124,0
Костинброд 1856,0 93,1   31,1 62,0   1762,9
Мирково 524,1 36,0     36,0   488,1
Пирдоп 1298,0 35,8   9,8 26,0   1262,2
Правец 2465,6 1994,6 1896,1 47,5 51,0   471,0
Самоков 6300,7 3306,7 2245,7 241,0 820,0 634,0 2994,0
Своге 3201,4 346,4 15,3 179,1 152,0   2855,0
Сливница 1139,0 564,0 445,0 73,0 46,0   575,0
Чавдар 244,8 219,5 196,7 14,8 8,0   25,3
Челопеч 326,4 15,9   8,9 7,0   310,5
               
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА              
Братя Даскалови 1515,4 1322,4 1117,0 119,4 86,0   193,0
Гурково 886,1 722,8 609,2 68,6 45,0   163,3
Гълъбово 1959,6 63,0     63,0   1896,6
Казанлък 11243,3 2423,3 1971,4 262,9 189,0   8820,0
Mъглиж 1775,1 1213,1 1011,4 133,7 68,0   562,0
Николаево 976,9 872,4 786,5 65,9 20,0   104,5
Опан 481,7 409,2 366,2   43,0   72,5
Павел баня 2382,8 1900,3 1642,0 180,3 78,0   482,5
Раднево 3057,3 121,5   13,5 108,0   2935,8
Стара Загора 22965,3 430,3 46,3   384,0   22535,0
Чирпан 2923,5 1318,5 1023,1 191,4 104,0   1605,0
               
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ              
Антоново 1571,2 1378,2 1150,8 91,4 136,0   193,0
Омуртаг 4649,3 3731,3 3262,1 335,2 134,0   918,0
Опака 1329,6 1037,8 911,3 95,5 31,0   291,8
Попово 4809,9 2789,9 2417,7 211,2 161,0   2020,0
Търговище 10031,0 4361,0 3791,4 347,6 222,0   5670,0
               
ОБЛАСТ ХАСКОВО              
Димитровград 7833,6 2350,6 1899,3 282,3 169,0   5483,0
Ивайловград 1727,4 1007,4 787,4 73,0 147,0   720,0
Любимец 1519,1 595,6 457,1 83,5 55,0   923,5
Mаджарово 465,8 378,3 304,1 24,2 50,0   87,5
Mинерални бани 1225,1 993,3 880,7 69,6 43,0   231,8
Свиленград 3331,2 1071,2 950,2   121,0   2260,0
Симеоновград 1320,4 1000,4 842,0 115,4 43,0   320,0
Стамболово 1110,7 968,0 823,5 76,5 68,0   142,7
Тополовград 2276,5 1558,5 1311,7 143,8 103,0   718,0
Харманли 3036,2 1668,2 1278,5 163,7 226,0 100,0 1368,0
Хасково 14695,4 4805,4 4410,9 148,5 246,0   9890,0
               
ОБЛАСТ ШУМЕН              
Велики Преслав 2246,6 1239,6 929,0 149,6 161,0 100,0 1007,0
Bенец 1644,7 1489,4 1273,3 166,1 50,0   155,3
Bърбица 1918,8 1538,8 1299,2 167,6 72,0   380,0
Каолиново 2342,3 2071,8 1755,0 249,8 67,0   270,5
Каспичан 1481,7 572,7 418,3 107,4 47,0   909,0
Hикола Козлево 1388,0 1281,5 1128,6 106,9 46,0   106,5
Hови пазар 2801,8 1704,3 1404,9 221,4 78,0   1097,5
Смядово 1584,0 1280,0 1133,4 94,6 52,0   304,0
Хитрино 1443,8 1262,9 1084,4 115,5 63,0   180,9
Шумен 18747,5 4127,5 2106,7 221,8 1799,0 1564,0 14620,0
               
ОБЛАСТ ЯМБОЛ              
Болярово 1296,5 944,2 793,8 64,4 86,0   352,3
Елхово 2723,4 1518,4 1256,8 150,6 111,0   1205,0
Стралджа 2321,8 1817,8 1559,3 155,5 103,0   504,0
Тунджа 3491,2 1695,2 1202,5 298,7 194,0   1796,0
Ямбол 10714,8 2224,8 1988,3 115,5 121,0   8490,0
               
ВСИЧКО: 1129165,0 403086,2 309056,2 35000,0 59030,0 32000,0 726078,8


(2) Утвърждава общата допълваща субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи на общините в размер 90 на сто от определените им суми по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят в случай, че не се превиши утвърденият с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит. Държавният трансфер на преотстъпения данък и общата изравнителна субсидия по ал. 1 се предоставят 100 на сто.

(3) Държавният трансфер на преотстъпените данъци по ал. 1 за съответната община е в размер на данъчната прогноза за приходите от данъците по Закона за облагане доходите на физическите лица, събирани на територията на съответната община, но не повече от сумата на разходите за делегираните на общината от държавата дейности по приложение № 4.


Чл. 11. (1) Определя общия размер на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности и разпределението им по общини съгласно приложение № 4.

(2) При разработването на общинските бюджети и приемането на същите от общинските съвети средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности се определят по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация в размери не по-малко от предвидените с ал. 1.

(3) С решение на общинския съвет за сметка на местните данъци и такси и други приходи с общински характер и общата изравнителна субсидия могат да се завишат нормативно определените разходи за издръжка на делегираните от държавата дейности.


Чл. 12. Годишният размер на държавния трансфер за общините се разпределя по тримесечия, както следва:

- първо тримесечие - 30 на сто;

- второ тримесечие - 20 на сто;

- трето тримесечие - 25 на сто;

- четвърто тримесечие - 25 на сто.


Чл. 13. (1) Въз основа на поименните списъци на обектите за строителство, основен ремонт и за придобиване на нематериални дълготрайни активи министърът на финансите в срок до края на месец май утвърждава разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, финансирани със средства от целевата субсидия по чл. 10, ал. 1, в рамките на които задължително се осигуряват поименно указаните екологични обекти в приложение № 5.

(2) Със средства от целевата субсидия по чл. 10, ал. 1 се финансират капиталови разходи за делегирани от държавата дейности и местни дейности в съотношение 60 на сто към 40 на сто с изключение на средствата по приложение № 5.

(3) В рамките на определените капиталови разходи, финансирани със средства от целевата субсидия, по предложение на общинския съвет се допуска съгласувано с Министерството на финансите извършването на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функциите, групите и дейностите, както и между отделните обекти и другите видове разходи с инвестиционно предназначение, с изключение на целевите субсидии за обектите по приложение № 5, след 30 юни 2004 г.

(4) Промени по ал. 3 се допускат само в рамките на бюджетната година.

(5) Неусвоените средства за екологичните обекти по приложение № 5 се пренасочват от Министерството на финансите по предложение на Министерството на околната среда и водите за други екологични обекти от приложение № 5.


Чл. 14. (1) От общинските бюджети могат да се извършват капиталови разходи над определените с чл. 10, ал. 1, ако източник за финансиране са средства от местните данъци и такси и други неданъчни приходи, обща изравнителна субсидия, както и други средства, определени със закон.

(2) Като източник за финансиране на капиталовите разходи по ал. 1 не могат да се ползват средства от държавния трансфер на преотстъпения данък по чл. 10, ал. 1 и от общата допълваща субсидия по този закон.


Чл. 15. (1) Министерството на финансите периодично разпределя постъпилите средства, като спазва следните приоритети:

1. плащания по обслужване на държавния дълг;

2. трансфери за осигурителните фондове и за общините;

3. субсидии за бюджета на съдебната власт;

4. разходи за министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации;

5. субсидии за нефинансови предприятия.

(2) Министерствата, ведомствата и организациите им изразходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:

1. плащания по обслужване на държавния дълг;

2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти, включително за извънстационарно безплатно лекарствено снабдяване;

3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.

(3) Министрите, ръководителите на ведомствата, ректорите на държавните висши училища, председателят на Българската академия на науките и кметовете могат да поемат задължения за разходи при съобразяване на ограничителните условия по чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 3 и 4, чл. 7, ал. 2, чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2.

(4) Министерството на финансите предоставя ежемесечно до 5-о число на текущия месец трансферите на общините за делегираните от държавата дейности, утвърдени в размер на 1/3 от утвърдените с чл. 10, ал. 2 суми, съобразно тримесечното им разпределение по чл. 12, но не повече от ежемесечния разход за делегираните държавни дейности през съответното тримесечие.


Чл. 16. При възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани със спецификата на Фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и Фонд "Радиоактивни отпадъци" към министъра на енергетиката и енергийните ресурси, може да се предостави допълнителен лимит за разход, при условие че не се нарушава бюджетният дефицит по чл. 1, ал. 3.


Чл. 17. (1) Преобразуваните в държавни предприятия през 2004 г. разпоредители с бюджетни кредити правят еднократна вноска в полза на централния бюджет в размер на разликата между утвърдените им приходи и разходи за 2004 г.

(2) Средствата по ал. 1 се превеждат до 25-о число в края на всяко тримесечие на база на фактическото изпълнение на приходите.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Държавните органи и бюджетните организации са администратори на приходите, планирани да постъпят по собствените им бюджети, освен ако със закон е предвидено друго.


§ 2. Законната лихва за неплатените в сроковете за доброволно плащане, неудържаните или удържаните, но невнесени в срок държавни вземания постъпва в приход на съответния бюджет, извънбюджетна сметка или фонд, където следва да постъпи невнесеното държавно вземане.


§ 3. Определя коригиращ коефициент 1,1 съгласно чл. 56, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.


§ 4. Средствата за структурни реформи по чл. 1, ал. 2, т. 4 се разходват по ред, определен от Министерския съвет, във връзка с изпълнението на програмите за приватизация и преструктуриране, както и за реформите в публичния сектор.


§ 5. Средствата за придобиване на дялове, акции и съучастия се разходват по ред, определен от Министерския съвет.


§ 6. Постъпленията от приватизация на държавни предприятия в специалната бюджетна сметка по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол се използват за финансиране на бюджетния дефицит и за операции по реструктуриране и управление на дълга.


§ 7. Изменението на бюджетните взаимоотношения на бюджетните организации с централния бюджет в изпълнение на нормативни актове влиза в сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.


§ 8. (1) Размерът на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет се смята за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.

(2) С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинските бюджети по приходната и разходната част.

(3) Промените по ал. 1 и 2 се отразяват служебно по бюджета на съответната община и не е необходимо решение на общинския съвет.

(4) Министърът на финансите извършва промени в бюджетните взаимоотношения на съответните общини с централния бюджет, произтичащи от промени в административно-териториалното устройство на страната.

(5) Когато в изпълнение на нормативен акт се променят натуралните показатели в делегираните от държавата дейности, министърът на финансите извършва съответните корекции на взаимоотношенията на централния бюджет и бюджетите на общините.


§ 9. Общините могат да определят за местните дейности в образованието по-висока численост на персонала от разчетената от Министерството на образованието и науката, като средствата за тях се осигуряват от местните данъци и такси, неданъчни и други общински приходи.


§ 10. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител, е 210 лв. от 1 януари 2004 г. и 228 лв. от 1 юли 2004 г.


§ 11. Базата за определяне на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 224 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 218, 218а и 219 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 20а от Закона за изпълнение на наказанията е 247 лв. от 1 януари 2004 г. и 268 лв. от 1 юли 2004 г.


§ 12. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2004 г. е 200 лв.

(2) Размерът на месечните помощи за деца по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2004 г. е 18 лв.


§ 13. За оптимизиране обслужването на държавния дълг министърът на финансите може:

1. да емитира държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината;

2. да сключва договори за намаляване на риска при рефинансиране и изглаждане на матуритетната структура на дълга, при условие че в резултат на това не се увеличава номиналната стойност на дълга;

3. да сключва договори за валутни и лихвени суапови операции;

4. да изплаща предсрочно задължения по държавния дълг.


§ 14. Министърът на финансите може да емитира облигации с целево предназначение за инвеститори - физически лица, при доходност до 2 пункта над доходността, формирана на редовните аукциони на държавни ценни книжа, и в обеми до 10 на сто от общия размер на емисиите на държавните ценни книжа за бюджетната година.


§ 15. Министърът на финансите може да емитира облигации на международните пазари в размер до 800 млн. лв. или тяхната равностойност в друга валута.


§ 16. (1) В рамките на бюджетната година се предлагат за утвърждаване по законоустановения ред държавни инвестиционни заеми и държавни гаранции по външни кредитни споразумения на базата на списък от одобрени от Министерския съвет проекти съгласно приложение № 7.

(2) Одобреният от Министерския съвет проект по т. 1 от приложение № 7, който ще се финансира със заем, по който се предвижда издаване на държавна гаранция за 2004 г., се предлага на Народното събрание след изпълнението на следните условия:

1. японската страна да реализира японски инвестиции в Република България в размер 10 на сто от държавната гаранция;

2. гаранцията да бъде издадена след доказване на обстоятелството, че стойността на финансирането е по-ниска от тази, която може да бъде получена на свободния пазар.

(3) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет не може да одобрява и да предлага на Народното събрание финансиране с външни държавни заеми или държавногарантирани заеми на инвестиционни проекти, които не са включени в приложението по ал. 1.


§ 17. Вземанията на държавата към кредитополучатели или бенефициенти по активирани държавни гаранции, от държавни инвестиционни заеми и други кредити се събират от Агенцията за държавни вземания по реда на Закона за събиране на държавните вземания.


§ 18. Максималният размер на новия държавен дълг и държавните гаранции, които могат да бъдат поети в съответствие със Закона за държавния дълг, през 2004 г. е 2,2 млрд. лв.


§ 19. Максималният размер на държавния дълг към края на 2004 г. не може да надвишава 19,9 млрд. лв.


§ 20. Министърът на финансите чрез органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол може да извършва проверки на действията на синдиците по управлението на имуществото на обявени в несъстоятелност търговци, към които държавата има предявени за събиране публични или частни държавни вземания, включително да проверява търговските книги и съдържанието на касата.


§ 21. (1) Средствата от преизпълнението на приходите по бюджета на държавен орган, министерство и ведомство по чл. 5, ал. 1 се използват за компенсиране неизпълнението на останалите приходи на републиканския бюджет и за извършването на корекции по реда на чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(2) Алинея 1 не се прилага за постъпилите по съответните бюджети средства от дарения, помощи и други безвъзмездно получени средства.


§ 22. (1) Разпоредителите с бюджетни кредити не могат да разходват за други цели предвидените бюджетни кредити по държавни инвестиционни заеми за 2004 г.

(2) Министерският съвет може да разрешава бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласувано с министъра на финансите.

(3) Министърът на финансите може да прехвърля бюджетни кредити от едни държавни инвестиционни заеми към други държавни инвестиционни заеми, като след прехвърлянето бюджетните кредити запазват целевия си функционален характер.

(4) Министърът на финансите по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити може да прехвърля бюджетни кредити по държавните инвестиционни заеми, като запазва целевия им функционален характер, свързан с реализирането на проекта.

(5) Разпоредбите на ал. 1 - 4 се прилагат, когато не се нарушават клаузите на съответните договори.


§ 23. (1) Средствата по бюджетните, извънбюджетните, набирателните и депозитните сметки в левове и във валута в Българската народна банка на централния бюджет, министерствата, ведомствата, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките, държавните висши училища, органите на съдебната власт, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса се организират и обслужват в единна система на събиране, съхраняване, разплащане и отчитане, наричана по-нататък "единна сметка".

(2) Средствата в Българската народна банка на Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките, държавните висши училища, органите на съдебната власт, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса се включват в единната сметка при запазване на тяхната финансова автономност при управлението на паричните средства.

(3) Средства от международни програми и споразумения се включват в единната сметка при съобразяване с клаузите на договорите, въз основа на които са предоставени тези средства.

(4) Всички левови бюджетни плащания на министерствата, ведомствата, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките, органите на съдебната власт, Националната здравноосигурителна каса и подведомствените им разпоредители с бюджетни кредити се извършват чрез сметките на съответните първостепенни разпоредители в Българската народна банка, включени в единната сметка. Министърът на финансите определя реда, начина и сроковете за поетапно включване на разпоредителите с бюджетни кредити в системата за електронни бюджетни разплащания.

(5) Бюджетните приходи и възстановените разходи в левове на бюджетните организации по ал. 4 се централизират в единната сметка чрез използването на транзитни сметки. За банковото обслужване на транзитните сметки не се прилагат чл. 29, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет и чл. 43, ал. 2 от Закона за Българската народна банка.

(6) Обслужването от търговските банки в страната на транзитните сметки и плащанията по ал. 4 и 5 се извършва въз основа на сключени договори между Министерството на финансите и търговските банки. Договорите съдържат едни и същи клаузи и цени, приложими за всички банки.

(7) Обслужването и програмното осигуряване на системата за електронни бюджетни разплащания се извършват от националния оператор на банковата интегрирана система за електронни разплащания въз основа на сключен договор с Министерството на финансите.

(8) Българската народна банка обслужва от името и за сметка на Министерството на финансите сметките на разпоредителите с бюджетни кредити, включени в единната сметка по реда на ал. 1. Министерството на финансите заплаща на Българската народна банка на договорна основа обслужването на единната сметка и услугите, свързани с информационното обслужване на държавния бюджет, като в този случай не се прилага чл. 43, ал. 2 от Закона за Българската народна банка.

(9) Министерството на финансите определя и актуализира периодично лимити за плащания по бюджетите и извънбюджетните средства по чл. 45, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет на Сметната палата, Комисията за финансов надзор, министерствата и другите ведомства.

(10) За бюджетните и извънбюджетните средства по ал. 2 и 3 лимитите за плащане се определят и актуализират след съгласуване между Министерството на финансите и съответните разпоредители с бюджетни кредити.

(11) (Попр. - ДВ, бр. 67 от 2004 г.) Бюджетните взаимоотношения на министерствата и ведомствата с централния бюджет по чл. 5, ал. 1 могат да се коригират за плащания и постъпления, които са елемент на финансирането по смисъла на чл. 1, ал. 5 и Единната бюджетна класификация за 2004 г., както и при прилагането на чл. 39, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, при условие че не се влошава балансът на държавния бюджет и не се намаляват предвидените по съответните бюджети плащания за разходи и трансфери.

(12) Министърът на финансите може да определи по реда на ал. 4 и 5 да се включат в единната сметка и системата за електронни бюджетни разплащания бюджетните приходи и плащания на други бюджетни организации, обслужвани от търговските банки, средствата и плащанията на извънбюджетни и набирателни сметки, както и възстановяването на данъчни и неданъчни приходи на централния бюджет от данъчната администрация.

(13) Бюджетните плащания на включените в системата за електронни бюджетни разплащания организации по ал. 2 и техните подведомствени разпоредители се извършват в рамките на съответните лимити по ал. 10, като при превишение на одобрените плащания над наличността на бюджетната сметка на съответния разпоредител в Българската народна банка разликата може автоматично да се финансира от сметка на централния бюджет.

(14) Възникналото по ал. 13 задължение към централния бюджет се погасява чрез автоматични преводи на последващи постъпления от бюджетната сметка на съответния разпоредител по сметка на централния бюджет, като неуредените към края на отчетния период разчети по това задължение се отразяват в съответните отчети за касовото изпълнение на бюджета в частта на вътрешното финансиране.

(15) Редът по ал. 13 и 14 може да се приложи и спрямо включените в системата за електронни бюджетни разплащания извънбюджетни сметки и фондове.

(16) Министърът на финансите може да определи за бюджетните организации, включени в системата на единна сметка, и други бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството да преминат към безкасово изплащане на заплати и възнаграждения на персонала и други разходи.

(17) Плащанията в системата на единна сметка се извършват до размера на общата наличност в съответната валута на единната сметка в рамките на съответните наличности и лимити по ал. 1, 9 и 10. Българската народна банка не носи отговорност за неизвършени или забавени плащания поради недостиг на средства на единната сметка.

(18) Включените в единната сметка средства по ал. 2 и 3, както и средствата по набирателните сметки по ал. 1 могат да се депозират само по депозитни сметки при условия и по ред, определени от министъра на финансите. Тези депозитни сметки се откриват на бюджетните организации и се обслужват от Българската народна банка от името и за сметка на Министерството на финансите, като начислените лихви по тях се отразяват в намаление на приходите от лихви на централния бюджет.

(19) Министърът на финансите упражнява общ контрол, осъществява управление на ликвидността и се разпорежда със средствата в единната сметка, включително чрез извършване на депозити в Българската народна банка и в търговските банки, операции на вторичния пазар с държавни ценни книжа и други операции с ликвидни и нискорискови ценни книжа на други държави, след провеждане на консултации с Българската народна банка.


§ 24. (1) Банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните организации се осъществява от Българската народна банка и от търговските банки.

(2) Наличностите по всички сметки, депозити и акредитиви в левове и във валута на бюджетните организации, включително на общините, в търговските банки се обезпечават от обслужващите банки в полза на Министерството на финансите чрез блокиране на държавни ценни книжа по външния и вътрешния дълг на Република България. Блокирането на държавни ценни книжа се извършва при Българската народна банка и има действие на учреден особен залог върху тях.

(3) Блокирането на държавните ценни книжа по ал. 2, които не се водят в регистъра на Българската народна банка по реда на Наредба № 5 от 2002 г. за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (обн., ДВ, бр. 119 от 2002 г.; изм., бр. 67 от 2003 г.), се извършва чрез прехвърлянето им от търговските банки по специално открити за целта техни сметки в Българската народна банка.

(4) При обявяване в несъстоятелност на търговска банка блокираните като обезпечение държавни ценни книжа по реда на ал. 2 не се включват в масата на несъстоятелността и преминават в разпореждане на министъра на финансите.

(5) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка определят реда за прилагане на ал. 1, 2, 3 и 4.

(6) Изготвянето и предоставянето от банките на периодична информация за операциите и наличностите по сметките на бюджетните организации се уреждат с отделни указания на министъра на финансите и управителя на Българската народна банка.


§ 25. (1) Бюджетните, извънбюджетните, набирателните и депозитните сметки в левове и във валута на министерствата и ведомствата - първостепенни разпоредители, държавните висши училища от София, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса се обслужват от Българската народна банка. Водените към 31 декември 2003 г. бюджетни, извънбюджетни, набирателни и депозитни сметки в левове и във валута в Българската народна банка на техни второстепенни разпоредители и други техни структурни единици не може да се прехвърлят за обслужване в други банки.

(2) Министърът на финансите може да разреши на организациите по ал. 1 временно да откриват сметки в други банки, когато това е необходимо за осъществяване на картови разплащания във валута и други банкови операции, неизвършвани от Българската народна банка, както и за откриване на акредитиви. След приключването на операциите тези сметки се закриват, като наличните салда по тях се възстановяват по съответните сметки в Българската народна банка.

(3) Средствата от заеми и помощи на бюджетните организации по ал. 1 се обслужват в Българската народна банка, доколкото в клаузите на договорите по международни програми и споразумения изрично не е определено друго.

(4) Министърът на финансите може да определи по реда на ал. 3 да се обслужват от Българската народна банка и средства по държавногарантирани заеми.


§ 26. (1) Дължимите вноски за държавно обществено осигуряване, за здравно осигуряване и за Учителския пенсионен фонд за сметка на бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, без общините и тези по ал. 13, се начисляват и отчитат от тях по съответните бюджети, сметки и фондове като разходи за осигурителни вноски и трансфер за поети осигурителни вноски.

(2) Вноските за сметка на осигурените лица за държавното обществено осигуряване и за здравно осигуряване се начисляват, удържат и отчитат от бюджетните предприятия по ал. 1 по съответните бюджети, сметки и фондове като разходи за заплати и други възнаграждения за персонал и трансфер за поети осигурителни вноски.

(3) В отчетите на бюджетните предприятия по ал. 1 за касовото изпълнение разходите за осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигурените лица се посочват в размер, съответстващ на отчетените изплатени или изтеглени суми за заплати и други възнаграждения за персонал.

(4) Начислените по реда на ал. 1, 2 и 3 суми се отчитат по бюджетите на държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса и Учителския пенсионен фонд като приходи от осигурителни вноски и вземане от централния бюджет.

(5) Дължимите суми по ал. 1 и 2 се превеждат от сметки на централния бюджет директно по сметките на Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Учителския пенсионен фонд в Българската народна банка.

(6) Преводите по ал. 5 се извършват текущо през годината от централния бюджет при съобразяване с изпълнението на бюджета и управлението на ликвидността на единната сметка и размера на предвидените разходи за осигурителни вноски по съответните бюджети, сметки и фондове. Разликата между начислените по ал. 1 и 2 суми и извършените преводи през годината се урежда по реда на ал. 7.

(7) До 30 април на следващата година се извършва годишно разчитане между централния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и Учителския пенсионен фонд на разликата между текущо начислените и преведените през годината суми въз основа на отчетените и декларирани от бюджетните предприятия по ал. 1 данни за осигурителните вноски.

(8) Начислените по реда на ал. 1 и 2 по извънбюджетни сметки и фондове суми за осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице се отразяват и като корективен трансфер за поети осигурителни вноски и задължение към бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.

(9) Дължимите суми по ал. 8 се внасят по съответните бюджети до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, а за четвъртото тримесечие - до 20 декември. Дължимата за четвъртото тримесечие сума се определя на базата на начислените за октомври и ноември осигурителни вноски, а за декември - на базата на дължимите осигурителни вноски за изплатените до 20 декември суми по възнаграждения на осигурените лица, начислени за този месец.

(10) Когато извънбюджетна сметка или фонд получава трансфер от централния бюджет или от бюджета на съответния разпоредител с бюджетни кредити, министърът на финансите може да разпореди този трансфер да се прихваща до размера на дължимите по ал. 8 суми, като се превежда само разликата.

(11) Невнесените към края на годината суми по реда на ал. 9 остават дължими за внасяне от извънбюджетните сметки и фондове към съответните бюджети в следващата година.

(12) Начислените по ал. 8 суми се отчитат по съответните бюджети като вземане и корективен трансфер за поети осигурителни вноски.

(13) Разходите за осигурителни вноски по бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса се начисляват и внасят месечно от Националния осигурителен институт и от Националната здравноосигурителна каса по съответните сметки в Българската народна банка до 20-о число на месеца, следващ начисляването на сумите.

(14) При отпускането на субсидии и трансфери от централния бюджет и определянето на лимитите за плащане за съответните бюджети, сметки и фондове Министерството на финансите приспада и отчита като трансфер за поети осигурителни вноски сумите за осигурителните вноски по ал. 1 и 2.

(15) Текущо предоставяните от централния бюджет касови субсидии и сумата на трансферите за поетите осигурителни вноски се отчитат до размера на утвърдените с този закон субсидии, трансфери и корекциите им през годината. Всяко превишение над тази сума в края на годината се отчита по съответните бюджети на първостепенните разпоредители по ал. 1 като задължение към централния бюджет, което се погасява в тримесечен срок, включително чрез прихващане от субсидията от централния бюджет за следващата година.

(16) Разпоредбите на ал. 14 и 15 се прилагат и за трансферите от приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, като в случаите на отчетени суми на касовите субсидии и трансфера за поети осигурителни вноски над утвърдените с този закон размери и корекциите им през годината се отразяват и погасяват като задължение към съответния финансиращ бюджет.

(17) Данните за осигурителните доходи и вноски на осигурените лица се предоставят от бюджетните предприятия по ал. 1 и 13 на Националния осигурителен институт ежемесечно по реда на чл. 5, ал. 3 и 5 от Кодекса за социално осигуряване и в срокове, определени от министъра на финансите и управителя на Националния осигурителен институт.

(18) Произтичащите от прилагането на този параграф разчети и свързаните с тях разлики и преводи по уреждането им се отразяват в отчетите за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове в частта на вътрешното финансиране.

(19) За невнесените в срок суми по реда на ал. 9 и 13 се дължи законната лихва, която се внася по съответните бюджети.

(20) Разпоредбите на чл. 5, ал. 8 и чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване не се прилагат за бюджетните предприятия по ал. 1 и 13.

(21) Първостепенните разпоредители, държавните висши училища и Българската академия на науките предоставят информация на Националния осигурителен институт за БУЛСТАТ и други идентификационни данни за всички техни подведомствени разпоредители и структурни звена и настъпилите промени в тях в срокове и по ред, определени от министъра на финансите и управителя на Националния осигурителен институт.

(22) Дължимите от общините вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване, включително за сметка на осигурените лица, се извършват по реда на Кодекса за социално осигуряване.

(23) Министърът на финансите дава указания по прилагането на този параграф.


§ 27. (1) Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване за сметка на осигурителя и осигурените лица и произтичащите от тях разчети, трансфери и лимити за плащания се определят, начисляват, удържат, внасят, уреждат и отчитат от бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, без общините, по реда на § 26.

(2) Дължимите суми за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване по ал. 1, без тези по ал. 4, се превеждат от централния бюджет директно по набирателната сметка по чл. 159, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване на Националния осигурителен институт в Българската народна банка.

(3) Преводите по ал. 2 се извършват ежемесечно до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят сумите, въз основа на декларираните и отчитаните от бюджетните предприятия по ал. 1 данни по реда на чл. 5, ал. 3 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.

(4) Разходите за вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се начисляват по бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса и се внасят от техните сметки в Българската народна банка по набирателната сметка на Националния осигурителен институт по ал. 2 до 20-о число на месеца, следващ месеца, в който са начислени сумите.

(5) Постъпилите по реда на ал. 3 и 4 суми по набирателната сметка на Националния осигурителен институт се превеждат на съответните професионални и универсални пенсионни фондове до 31-о число на месеца, в който са преведени сумите от централния бюджет.

(6) Министърът на финансите дава указания по прилагането на този параграф.


§ 28. (1) Неизпълнението на приходите по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г. може да се компенсира за сметка на неданъчните приходи по централния бюджет, но не повече от превишението на разходите над общата сума на приходите и трансферите, определени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г.

(2) Редът и начинът за компенсирането по ал. 1 се определят от Министерския съвет.


§ 29. В случаите, когато бюджетните учреждения, финансирани от държавния бюджет, от бюджетите на общините или по реда на извънбюджетните средства, са настанени в сгради - собственост на държавата или на общините, те не заплащат наеми.


§ 30. (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско имущество, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, внасят 50 на сто от получения наем в републиканския бюджет, а общинските - в общинския бюджет.

(2) За имоти, отдадени под наем от смесени дружества с държавно или общинско участие, в съответния бюджет се внасят 50 на сто от наема, съответстващ на държавното или общинското участие.

(3) Недвижимите имоти по ал. 1 и 2 се отдават под наем по цени не по-ниски от определените от Министерския съвет или от общинските съвети.

(4) Алинеи 1, 2 и 3 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем, или изпълняват програми за финансово оздравяване при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(5) Държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения.


§ 31. (1) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет по реда на чл. 23 от Закона за устройството на държавния бюджет общинските съвети приемат бюджета на общината за 2004 г. и го представят в Министерството на финансите и в Сметната палата в 10-дневен срок.

(2) Бюджетът на общината в частта за делегираните от държавата дейности се съставя на основата на държавните трансфери по чл. 11 и частта от целевата субсидия за капиталови разходи.

(3) Бюджетът на общината в частта за местните дейности се съставя на основата на прогноза за местните данъци, съгласувана с Главната данъчна дирекция, и постъпленията от общата изравнителна субсидия, целевата субсидия за капиталови разходи и от операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи.

(4) Размерът на годишното компенсирано преизпълнение на преотстъпените държавни данъци по общини се установява на базата на отчет към 30 ноември на текущата година и се разпределя, както следва:

1. двадесет на сто - за общината, в която е отчетено преизпълнението;

2. осемдесет на сто - между всички общини въз основа на критерии, определени от министъра на финансите и Националното сдружение на общините в Република България.

(5) Държавният трансфер в частта на преотстъпените данъци по Закона за облагане доходите на физическите лица, включително сумата от преразпределението по ал. 4, се предоставя текущо от Министерството на финансите чрез отделен платежен код за всяка община в системата за електронни бюджетни разплащания.

(6) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности, при условие че няма неразплатени разходи, остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват по решение на общинския съвет през следващата година.

(7) При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности министърът на финансите предоставя авансова сума от одобрената субсидия и/или държавния трансфер на преотстъпения данък.

(8) Размерът на държавния трансфер на преотстъпения данък по Закона за облагане доходите на физическите лица за съответната община може да се намалява при корекции в случаите на структурни и други промени, в резултат на които се намаляват разходите на общината за делегираните от държавата дейности и не е налице възможност за намаляване на общата допълваща субсидия.

(9) Целевите субсидии не могат да се трансформират в общи.

(10) Субсидиите от централния бюджет за делегираните от държавата дейности не могат да се ползват като източник за възстановяване на надвнесени данъци в общината за минали години.

(11) Даренията и помощите, както и средствата по международни програми постъпват по бюджетите на общините и се разходват съобразно волята на дарителите и клаузите на договорите.


§ 32. (1) По решение на общинския съвет от общинските бюджети за 2004 г. в частта "местни дейности" могат да се осигуряват средства за издръжка, включително за заплати и социални осигуровки, на държавните драматични и куклени театри, филхармонии, опери и други културни институти въз основа на сключените договори между Министерството на културата и общините съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата.

(2) На основата на договорите по ал. 1 министърът на културата утвърждава допълнителна численост на персонала при спазване на утвърдената от министъра на културата средна месечна брутна работна заплата и на размера на средствата за издръжка на всеки културен институт.

(3) Освободените средства за работни заплати по ал. 2 могат да се ползват за творчески проекти, целеви програми и за финансово подпомагане дейността на културните институти.


§ 33. Средствата, необходими за издръжката на новосъздадените общини, общински съвети и общински администрации по Закона за административно-териториалното устройство на Република България, предвидени в разходната част на централния бюджет за 2004 г., се уточняват и предоставят по ред, определен от министъра на финансите.


§ 34. За общинските училища и обслужващи звена в системата на народната просвета, прилагащи системата на "делегирани бюджети", и за дейностите в системата на културата по решение на общинските съвети може да се предостави правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със самостоятелни бюджети.


§ 35. (1) Всички лечебни заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от бюджета на Министерството на здравеопазването до 31 декември 2003 г., се субсидират и през 2004 г. въз основа на договор.

(2) Областните диспансери за онкологични, психични, пневмофтизиатрични и кожно-венерически заболявания, които са били субсидирани от общините до 31 декември 2003 г., се субсидират от съответните бюджети през 2004 г. въз основа на договор.

(3) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се финансират по досегашния ред.


§ 36. Всички лечебни заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от бюджетите на общините до 31 декември 2003 г., се субсидират през 2004 г. от бюджета на Министерството на здравеопазването за извършени дейности.


§ 37. (1) Заплатите и осигурителните вноски на заетите в здравните кабинети в детските заведения и училищата на републиканско и общинско финансиране за 2004 г. се финансират от общинските бюджети.

(2) Издръжката на здравните кабинети в детските заведения и училищата се поема в зависимост от финансирането съответно от републиканския и от общинския бюджет.


§ 38. (1) Министерството на здравеопазването субсидира преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие въз основа на едногодишни договори за извършена дейност по ред, методика и цени, определени от министъра на здравеопазването.

(2) В едномесечен срок от приемането на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2004 г. министърът на здравеопазването сключва договори с лечебните заведения за болнична помощ.

(3) До остойностяването на дейностите, извършени по договорите по ал. 1, но не по-късно от 31 март 2004 г., лечебните заведения за болнична помощ се субсидират месечно до 1/12 част от средствата, предвидени в бюджета на министерството за тази дейност, на база брой преминали болни за съответния период на предходната година.


§ 39. Централизираните доставки за здравни и лечебни заведения на лекарства, медицинска апаратура и техника, инструментариум и консумативи, предвидени в закон или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми и проекти, се осъществяват от Министерството на здравеопазването в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки.


§ 40. (1) Националната здравноосигурителна каса въз основа на договор, сключен с Министерството на здравеопазването, осъществява събирането, обработката и документалния контрол на отчетите на лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с Министерството на здравеопазването, и ги остойностява по определените в договорите им с Министерството на здравеопазването цени.

(2) Разходите за дейността по ал. 1 са за сметка на бюджета на Националната здравноосигурителна каса.


§ 41. Закупената по централни доставки медицинска апаратура и други дълготрайни материални активи се предоставят от Министерството на здравеопазването безвъзмездно съобразно предназначението им на лечебни и здравни заведения - търговски дружества с над 50 на сто държавно участие.


§ 42. Националната здравноосигурителна каса заплаща за лечебна дейност на базата на договори с лечебните заведения по критерии, утвърдени в Националния рамков договор 2004 г. и в съответствие със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г.


§ 43. Необходимите разходи за превоз на хемодиализирани лица се осигуряват със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.


§ 44. (1) Постъпленията в общинските бюджети от продажбата на общински жилища и терени и сумите, получени срещу отстъпено право на строеж върху общинска земя, се ползват за изграждане на жилищата, дадени в обезщетение на собствениците на отчуждени недвижими имоти и на младежи, работили в строителството по реда на отмененото Постановление № 70 на Министерския съвет от 1980 г. за подобряване условията за подготовка и реализация на младежта.

(2) Разпоредбата на ал. 1 не се отнася за общини, които нямат такива задължения към граждани.

(3) Приходите в бюджета на Министерството на вътрешните работи от продажба на ведомствените им жилища се ползват за финансиране изграждането на жилища, дадени в обезщетение на собствениците на отчуждени недвижими имоти, на които инвеститор е Министерството на вътрешните работи.


§ 45. Одобрените с този закон средства за придобиване на дълготрайни материални активи и основен ремонт на местните общински пътища в размер 6 100,1 хил. лв. се разпределят по общини в срок до 31 март 2004 г. по ред, определен от Министерския съвет.


§ 46. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, без юридическите лица с нестопанска цел, които получават капиталови трансфери, предоставят в Министерството на финансите информация за обектите за строителство и основен ремонт по ред и образец, утвърдени от министъра на финансите.


§ 47. Определя извънбюджетните сметки и фондове за 2004 г. съгласно приложение № 6.


§ 48. Държавните приходи от продажби на природен газ, доставен срещу дялово участие по Ямбургската спогодба, и приходите от транзитиране на природен газ през територията на страната, намалени с признатите от Министерския съвет разходи за тези доставки, включително погашенията по инвестиционни кредити, ползвани за изграждане на транзитната газопреносна мрежа, дължимите мита, такси, данъци и нормативноопределена надценка, се внасят от "Булгаргаз" - ЕАД, в централния бюджет.


§ 49. За неизплатените в срок задължения от предприятия по смисъла на Закона за счетоводството към електропроизводствените търговски дружества, "Национална електрическа компания" - ЕАД, електроразпределителните търговски дружества, "Булгаргаз" - ЕАД, топлофикационните дружества и В и К дружествата, произтичащи от доставката на природен газ, електрическа и топлинна енергия и вода, кредиторът може да се снабди с изпълнителен лист по чл. 237, буква "к" от Гражданския процесуален кодекс въз основа на документите и извлеченията от сметките, с които се установяват вземанията му, ако задължението не е изплатено след писмена покана в 7-дневен срок. В производството пред съда кредиторът и длъжникът се освобождават от държавни такси.


§ 50. (1) Годишните финансови отчети за 2003 г. на бюджетните предприятия включват елементите, приложими за годишните финансови отчети на бюджетните предприятия за 2002 г.

(2) Редът, начинът и сроковете за изготвяне и представяне на годишните финансови отчети за 2003 г. на бюджетните предприятия и отчетната информация по чл. 33, ал. 3 от Закона за счетоводството се определят от министъра на финансите.

(3) По въпроси, неуредени в сметкоплана и в счетоводните стандарти за бюджетните предприятия, се прилагат Националните счетоводни стандарти по ред, определен от министъра на финансите.


§ 51. (1) За целите на изготвянето от Министерството на финансите на статистиката за публичните финанси на начислена основа в съответствие с изискванията на Европейския съюз Главната данъчна дирекция, Агенция "Митници", Агенцията за държавни вземания и Националният осигурителен институт водят отчетност и изготвят периодични отчети за вземанията, задълженията, приходите и разходите по събираните от тях публични и частни държавни и общински вземания и осигурителните вноски по ред, определен от министъра на финансите.

(2) По реда на ал. 1 Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол представят периодични отчети на Министерството на финансите за вземанията, произтичащи от приватизацията на държавни предприятия.

(3) За други случаи, в които в резултат на дейността на бюджетните организации възникват активи, пасиви, приходи и разходи за сметка на централния бюджет, министърът на финансите може да определи ред за отчитането и предоставянето на тази информация за целите на изготвяне на статистиката за публичните финанси.


§ 52. От бюджета на Министерството на околната среда и водите се предоставят средства в размер 20 млн. лв. за формиране на имуществото и капитала на държавното предприятие по чл. 60 от Закона за опазване на околната среда. Средствата се отразяват по бюджета на министерството в частта на финансирането и се отчитат като предоставени суми за увеличаване капитала на държавното предприятие.


§ 53. (1) Целево предоставяните средства от централния бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации и за финансиране на дейностите по техническата ликвидация, санирането на околната среда в миннодобивния отрасъл и отстраняването на минали екологични щети не могат да се ползват за обезпечения.

(2) Средствата по ал. 1 не могат да се използват и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и на вземания на трети лица.


§ 54. От средствата по чл. 1, ал. 2, т. 4 - за предотвратяване и ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и крупни производствени аварии, може да се разходват до 10 на сто за превантивни действия по предотвратяване на стихийни бедствия и крупни аварии.


§ 55. Общият размер на субсидиите за 2004 г., които се предоставят от Държавен фонд "Земеделие" на земеделските производители, както и годишната субсидия от държавния бюджет към Държавен фонд "Земеделие" могат да бъдат в по-малък процент от определените в чл. 12, ал. 5 и чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители.


§ 56. (1) Министърът на финансите съгласува с министъра на енергетиката и енергийните ресурси размера на средствата по чл. 50, ал. 3 и чл. 92, ал. 4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, за които да се отнася съответната сума на лихвата, начислена по депозитите в Българската народна банка, извършени от министъра на финансите по реда на § 23, ал. 19.

(2) Лихвата по ал. 1 се превежда по сметките на фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и фонд "Радиоактивни отпадъци" за сметка на приходите от лихви на централния бюджет от депозити в Българската народна банка.


§ 57. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г., бр. 51 от 2001 г. - Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83 и 102 от 2003 г.) ал. 2 на чл. 106 се изменя така:

"(2) Преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ се субсидират по реда на чл. 100, ал. 2, т. 5, както следва:

1. лечебни заведения по чл. 101, ал. 4 и 5 и по чл. 103 - от републиканския бюджет;

2. лечебни заведения по чл. 101, ал. 6 - от републиканския бюджет за извършена дейност и от бюджета на съответната община по решение на общинския съвет, за сметка на местни данъци и такси и други собствени приходи."


§ 58. В чл. 26 от Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 90 от 1996 г., бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г. и бр. 29, 71 и 86 от 2003 г.) се създава ал. 4:

"(4) Средствата за транспортни разходи по ал. 3 се осигуряват целево от централния бюджет и се предоставят на общините въз основа на нормативи, утвърдени от Министерския съвет с постановлението за изпълнението на държавния бюджет."


§ 59. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 122 от 1997 г.; бр. 29 от 1998 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 70, 73 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 110 от 1999 г., бр. 1 и 29 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 45 и 119 от 2002 г., бр. 17, 26, 95 и 103 от 2003 г.) чл. 228 се отменя.


§ 60. В чл. 248 от Данъчния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 103 от 1999 г.; бр. 29 от 2000 г. - Решение № 2 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 и 112 от 2002 г., бр. 42 от 2003 г.) се правят следните изменения:

1. Алинея 3 се отменя.

2. В ал. 4 думите "по ал. 1, 2 и 3" се заменят с "по ал. 1 и 2".


§ 61. В чл. 17 от Закона за Националната агенция за приходите (ДВ, бр. 112 от 2002 г.) се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се отменя.

2. В ал. 3 думите "по ал. 1 и 2" се заменят с "по ал. 1".


§ 62. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; бр. 60 от 1999 г. - Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г.) се правят следните изменения:

1. В ал. 1 и 2 думите "2003 г." се заменят с "2004 г.".

2. В ал. 3 т. 2 се отменя.


§ 63. В преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; бр. 55 от 2000 г. - Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67 и 95 от 2003 г.) се правят следните изменения:

1. В § 22 ал. 4 се изменя така:

"(4) Временно свободните средства на Учителския пенсионен фонд могат да се влагат при условията и по реда на чл. 28."

2. Параграф 22а се изменя така:

"§ 22а. Дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, за здравно осигуряване, за Учителския пенсионен фонд и за допълнително задължително пенсионно осигуряване от бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството се начисляват, внасят и отчитат по реда на Закона за държавния бюджет на Република България за 2004 г."


§ 64. В чл. 30в от Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26 и 86 от 2003 г.) ал. 2 и 3 се отменят.


§ 65. В съответствие с предвидените за целта средства в държавния бюджет Министерският съвет да извърши промени в нормативните актове, с които са предоставени права на отделни групи граждани за пътуване с ценови облекчения по железопътния и автомобилния транспорт в страната.


§ 66. Средствата за структурни реформи по чл. 1, ал. 2, т. 4 се разходват по ред, определен от Министерския съвет, като 22 000 хил. лв. от тях се предоставят на Министерството на отбраната във връзка с поетите ангажименти на Република България за изпълнение на Целите на въоръжените сили през 2004 г.


§ 67. В чл. 1, ал. 2, т. 1.5 са предвидени 1 млн. лв. за съфинансиране на конкретни проекти от общините, като същите се разпределят по ред, определен от министъра на финансите съвместно с Националното сдружение на общините на Република България.


§ 68. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката след 30 юни 2004 г. може да извършва промени на средствата за научноизследователска дейност между държавните висши училища, Българската академия на науките и фонд "Научни изследвания" на базата на резултати от независима експертиза върху официално представените отчети за научна дейност.


§ 69. Минималният размер на фискалния резерв за 2004 г. е в размер на 2,5 млрд. лв.


§ 70. При преизпълнение на приходите по републиканския бюджет Министерският съвет да осигури по реда на чл. 35 от Закона за устройството на държавния бюджет допълнително сумата от 25 млн. лв., от които 10 млн. лв. за Държавен фонд "Земеделие", 5 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието и горите за фонд "Тютюн" и 10 млн. лв. за "Български държавни железници" - ЕАД.


§ 71. Общината не получава финансова компенсация от държавата за средствата, посочени в чл. 93, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси.


§ 72. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

-------------------------

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 18 декември 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 4


Трансфери от бюджета на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките(хил. лв.)
 
Наименование Сума
1. Българска академия на науките 54766,5
2. Технически университет - София 20014,3
3. Технически университет София -  
  филиал Пловдив 2873,4
4. Технически университет - Варна 7094,2
5. Технически университет - Габрово 4505,1
6. Русенски университет "А. Кънчев" -  
  Русе 7772,9
7. Университет по хранителни  
  технологии - Пловдив 3803,3
8. Химико-технологичен и металургичен  
  университет - София 5456,6
9. Университет "Проф. д-р Асен  
  Златаров" - Бургас 4611,3
10. Лесотехнически университет - София 3694,9
11. Университет по архитектура, строител-  
  ство и геодезия - София 5607,7
12. Минно-геоложки университет  
  "Св. Ив. Рилски" - София 3639,8
13. Университет за национално и световно  
  стопанство - София 12250,2
14. Стопанска академия  
  "Димитър А. Ценов" - Свищов 5149,9
15. Икономически университет - Варна 5348,5
16. Софийски университет  
  "Св. Климент Охридски" 30024,0
17. Пловдивски университет  
  "Паисий Хилендарски" - Пловдив 8848,0
18. Великотърновски университет "Св. св.  
  Кирил и Методий" - Велико Търново 6894,8
19. Югозападен университет  
  "Неофит Рилски" - Благоевград 7944,3
20. Шуменски университет "Епископ  
  Константин Преславски" - Шумен 5537,9
21. Национална спортна академия - София 6399,3
22. Тракийски университет - Стара Загора 8114,7
23. Аграрен университет - Пловдив 4469,9
24. Висш медицински институт - Пловдив 7114,1
25. Медицински университет - Варна 5408,4
26. Висш медицински институт - Плевен 4171,0
27. Тракийски университет - Стара Загора -  
  Медицински факултет 1436,5
28. Медицински университет - София 13383,9
29. Академия за музикално и танцово  
  изкуство - Пловдив 1700,6
30. Национална академия за театрално и  
  филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София 2062,2
31. Държавна музикална академия "Панчо  
  Владигеров" - София 2799,8
32. Национална художествена академия -  
  София 2751,3
33. Колеж по библиотекознание и информа-  
  ционни технологии - София 737,3
34. Колеж по телекомуникации и пощи -  
  София 948,2
35. Висше транспортно училище "Тодор  
  Каблешков" - София 2587,5
36. Висше строително училище "Любен  
  Каравелов" - София 1506,4
37. Военна академия " Г. С. Раковски" 5600,0
38. Национален военен университет  
  " В. Левски" 10300,0
39. Висше военноморско училище  
  "Н. Й. Вапцаров" 2172,0
  Всичко: 289500,9


Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2


Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2004 г.(хил. лв.)
 
Наименование Сума
1. Български червен кръст - Национален  
  комитет 1267,4
2. Съюз на инвалидите в България 293,2
3. Съюз на военноинвалидите и пострада-  
  лите от войните и в мирно време 131,9
4. Съюз на слепите в България 199,6
5. Българска асоциация на лица с интелек-  
  туални затруднения 87,3
6. Национален съюз на трудовопроизводи-  
  телните кооперации 196,1
7. Национален център за социална  
  рехабилитация 155,5
8. Асоциация на родителите на деца с  
  увреден слух 45,5
9. Съюз на глухите в България 155,5
10. Българска асоциация "Диабет" 166,6
11. Асоциация на родителите на деца с  
  нарушено зрение 54,5
12. Национална асоциация на слепоглухите  
  в България 59,8
13. Национална потребителна кооперация  
  на слепите в България 42,4
14. Съюз на ветераните от войните  
  в България 64,9
15. Асоциация на Национален съюз на коо-  
  перациите на инвалидите, Национална  
  федерация на работодателите на инвали-  
  дите и Съюз на военноинвалидните  
  кооперации в България 127,5
16. Сдружение "Комисия интеграция на  
  хората с трайни увреждания" 24,7
17. Асоциация-мрежа на организации на  
  и за хора с увреждания 23,9
18. Български туристически съюз 42,2
19. Съюз на българските автомобилисти 93,4
20. Съюз на тракийските дружества  
  в България 15,6
21. Съюз на народните читалища 21,7
22. Рилска Света обител - Рилски манастир 426,6
23. Представителни сдружения на  
  потребителите в България 56,2
  Всичко: 3752,0


Приложение № 3 към чл. 10, ал. 1


Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2004 г.


Субсидиите за общините от централния бюджет за 2004 г. се изчисляват по следната формула:

С = С1 + С2+ С3, където:

С е размерът на субсидията за конкретната община от централния бюджет;

С1 - размерът на общата допълваща субсидия от централния бюджет за конкретната община; изчислява се като отрицателна разлика между размера на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти, и размера на преотстъпените данъци по Закона за облагане доходите на физическите лица;

С2 - размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община; получава се от общините, чиито постъпления от местни данъци за 2002 г. са под средното за страната на глава от населението (МДср > МД); изчислява се по следната формула:

С2 = (МДср - МД) x Н, където:

МДср е средният размер за страната на постъпления от местни данъци на глава от населението;

МД - размерът на постъпленията от местни данъци на глава от населението за конкретната община;

Н - населението на съответната община по настоящ адрес;

С3 - размерът на целевата субсидия за капиталови разходи.


Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1


Общ обем на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез бюджетите на общините през 2004 г.

(хил. лв.)Общини Разходи, Държавни трансфери
  изчисле- преот- обща всичко
  ни по стъпени допъл- държа-
  стан- данъци ваща вен
  дарти по субси- тран-
  без КР ЗОДФЛ дия сфер
1 2 3 4 5
        (к.3+к.4)
Област Благоевград        
Банско 2027,3 1001,0 1026,3 2027,3
Белица 1437,1 196,0 1241,1 1437,1
Благоевград 12735,3 12735,3   12735,3
Гоце Делчев 4615,2 4075,0 540,2 4615,2
Гърмен 2186,5 229,0 1957,5 2186,5
Кресна 911,3 195,0 716,3 911,3
Петрич 7355,2 4170,3 3184,9 7355,2
Разлог 3115,9 1672,0 1443,9 3115,9
Сандански 6114,3 3295,0 2819,3 6114,3
Сатовча 3651,9 483,0 3168,9 3651,9
Симитли 2351,8 385,8 1966,0 2351,8
Струмяни 1278,7 134,4 1144,3 1278,7
Хаджидимово 1868,9 271,0 1597,9 1868,9
Якоруда 1446,3 385,0 1061,3 1446,3
         
Област Бургас        
Айтос 3655,6 1332,0 2323,6 3655,6
Бургас 30148,7 30148,7   30148,7
Камено 2170,9 2170,9   2170,9
Карнобат 4364,8 1875,0 2489,8 4364,8
Mалко Търново 1170,1 693,5 476,6 1170,1
Hесебър 3182,3 2810,0 372,3 3182,3
Поморие 3709,9 1525,0 2184,9 3709,9
Приморско 1446,4 757,0 689,4 1446,4
Руен 3847,6 432,4 3415,2 3847,6
Созопол 1885,4 1885,4   1885,4
Средец 2002,6 996,0 1006,6 2002,6
Сунгурларе 2520,8 695,0 1825,8 2520,8
Царево 1369,0 673,0 696,0 1369,0
         
Област Варна        
Аврен 1366,5 304,3 1062,2 1366,5
Аксаково 2298,6 2298,6   2298,6
Белослав 1432,5 1432,5   1432,5
Бяла 579,7 123,0 456,7 579,7
Bарна 38592,7 38592,7   38592,7
Bетрино 920,5 185,5 735,0 920,5
Bълчи дол 1960,5 757,0 1203,5 1960,5
Девня 1317,3 1317,3   1317,3
Долни чифлик 2830,6 605,0 2225,6 2830,6
Дългопол 2270,0 430,0 1840,0 2270,0
Провадия 3380,0 1509,0 1871,0 3380,0
Суворово 1065,0 529,9 535,1 1065,0
         
Област Велико Търново        
Bелико Търново 14511,6 12460,0 2051,6 14511,6
Горна Оряховица 6685,1 6200,0 485,1 6685,1
Елена 1835,9 533,5 1302,4 1835,9
Златарица 965,3 120,5 844,8 965,3
Лясковец 1848,8 464,0 1384,8 1848,8
Павликени 3825,5 1549,5 2276,0 3825,5
Полски Тръмбеш 2261,2 505,0 1756,2 2261,2
Свищов 5018,1 4640,0 378,1 5018,1
Стражица 2660,8 781,5 1879,3 2660,8
Сухиндол 830,2 83,0 747,2 830,2
         
Област Видин        
Белоградчик 1285,6 560,5 725,1 1285,6
Бойница 583,0 44,9 538,1 583,0
Брегово 1890,3 231,1 1659,2 1890,3
Bидин 9762,3 6160,0 3602,3 9762,3
Грамада 384,1 122,3 261,8 384,1
Димово 1137,2 172,5 964,7 1137,2
Кула 1120,7 516,7 604,0 1120,7
Mакреш 437,9 41,3 396,6 437,9
Hово село 543,6 67,3 476,3 543,6
Ружинци 959,4 96,0 863,4 959,4
Чупрене 412,8 99,5 313,3 412,8
         
Област Враца        
Борован 1060,5 118,8 941,7 1060,5
Бяла Слатина 3899,9 1422,0 2477,9 3899,9
Bраца 13970,5 9150,0 4820,5 13970,5
Козлодуй 4066,4 4066,4   4066,4
Криводол 1349,8 211,2 1138,6 1349,8
Mездра 3952,5 1779,0 2173,5 3952,5
Mизия 1294,4 178,4 1116,0 1294,4
Оряхово 1647,3 817,0 830,3 1647,3
Роман 1312,9 387,5 925,4 1312,9
Хайредин 1193,6 130,8 1062,8 1193,6
         
Област Габрово        
Габрово 7450,0 7450,0   7450,0
Дряново 2144,5 642,0 1502,5 2144,5
Севлиево 5593,7 5593,7   5593,7
Трявна 1690,0 758,5 931,5 1690,0
         
Област Добрич        
Балчик 3267,7 3267,7   3267,7
Генерал Тошево 2426,4 1111,0 1315,4 2426,4
Добрич (Тх) 13477,5 9645,0 3832,5 13477,5
Добрич 3646,0 898,5 2747,5 3 646,0
Каварна 2774,2 1090,0 1684,2 2774,2
Крушари 1369,7 170,0 1199,7 1369,7
Тервел 2714,5 749,0 1965,5 2714,5
Шабла 1124,8 398,0 726,8 1124,8
         
Област Кърджали        
Ардино 2010,6 633,0 1377,6 2010,6
Джебел 1686,5 309,5 1377,0 1686,5
Кирково 3955,7 623,8 3331,9 3955,7
Крумовград 3264,3 717,0 2547,3 3264,3
Кърджали 10689,5 8130,0 2559,5 10689,5
Mомчилград 2640,6 1593,0 1047,6 2640,6
Черноочене 1655,7 217,0 1438,7 1655,7
         
Област Кюстендил        
Бобов дол 1870,0 1870,0   1870,0
Бобошево 546,4 77,6 468,8 546,4
Дупница 5456,8 5456,8   5456,8
Кочериново 899,6 122,5 777,1 899,6
Кюстендил 9104,6 6405,0 2699,6 9104,6
Hевестино 417,8 93,4 324,4 417,8
Рила 942,2 255,5 686,7 942,2
Сапарева баня 995,6 145,2 850,4 995,6
Трекляно 270,0 90,5 179,5 270,0
         
Област Ловеч        
Априлци 553,4 208,4 345,0 553,4
Летница 902,4 163,5 738,9 902,4
Ловеч 8842,4 6705,0 2137,4 8842,4
Луковит 2799,5 827,0 1972,5 2799,5
Тетевен 2855,2 939,6 1915,6 2855,2
Троян 4527,8 4527,8   4527,8
Угърчин 1127,4 213,0 914,4 1127,4
Ябланица 1249,5 1106,5 143,0 1249,5
         
Област Монтана        
Берковица 3492,5 1274,0 2218,5 3492,5
Бойчиновци 1661,5 446,6 1214,9 1661,5
Брусарци 878,0 181,7 696,3 878,0
Bълчедръм 1665,3 176,9 1488,4 1665,3
Bършец 1272,4 310,5 961,9 1272,4
Георги Дамяново 877,2 139,6 737,6 877,2
Лом 4967,7 2091,0 2876,7 4967,7
Mедковец 829,2 128,0 701,2 829,2
Mонтана 8194,3 5940,0 2254,3 8194,3
Чипровци 689,0 179,8 509,2 689,0
Якимово 704,0 103,1 600,9 704,0
         
Област Пазарджик        
Батак 1416,8 482,5 934,3 1416,8
Белово 1405,0 1080,0 325,0 1405,0
Брацигово 1358,5 395,5 963,0 1358,5
Bелинград 5336,2 2005,0 3331,2 5336,2
Лесичово 1032,0 135,1 896,9 1032,0
Пазарджик 15195,8 9890,0 5305,8 15195,8
Панагюрище 3215,9 3215,9   3215,9
Пещера 2305,9 1740,0 565,9 2305,9
Ракитово 1880,2 362,0 1518,2 1880,2
Септември 3458,0 839,0 2619,0 3458,0
Стрелча 633,6 140,0 493,6 633,6
         
Област Перник        
Брезник 964,2 337,4 626,8 964,2
Земен 513,4 143,5 369,9 513,4
Ковачевци 364,6 48,7 315,9 364,6
Перник 10816,4 8995,0 1821,4 10816,4
Радомир 2790,3 1263,0 1527,3 2790,3
Трън 882,9 321,4 561,5 882,9
         
Област Плевен        
Белене 1412,1 1412,1   1412,1
Гулянци 1707,1 378,0 1329,1 1707,1
Долна        
Mитрополия 2813,3 1294,0 1519,3 2813,3
Долни Дъбник 1658,3 602,0 1056,3 1658,3
Искър 1023,0 198,0 825,0 1023,0
Левски 2745,0 1291,2 1453,8 2745,0
Hикопол 1504,9 666,5 838,4 1504,9
Плевен 18924,5 18924,5   18924,5
Пордим 1113,0 909,5 203,5 1113,0
Червен бряг 3734,1 1697,2 2036,9 3734,1
Кнежа 1977,2 675,5 1301,7 1977,2
         
Област Пловдив        
Асеновград 7047,1 5150,0 1897,1 7047,1
Брезово 1039,9 371,6 668,3 1039,9
Калояново 1617,8 373,5 1244,3 1617,8
Карлово 7212,1 6560,0 652,1 7212,1
Кричим 1071,5 407,0 664,5 1071,5
Лъки 916,7 377,0 539,7 916,7
Mарица 3625,5 3290,0 335,5 3625,5
Перущица 651,1 231,0 420,1 651,1
Пловдив 45853,3 45853,3   45853,3
Първомай 3480,5 1147,3 2333,2 3480,5
Раковски 2837,5 863,0 1974,5 2837,5
Родопи 3485,0 2152,0 1333,0 3485,0
Садово 1475,6 431,0 1044,6 1475,6
Стамболийски 2436,0 1168,0 1268,0 2436,0
Съединение 1154,6 251,0 903,6 1154,6
Хисаря 1584,6 682,0 902,6 1584,6
Куклен 915,6 915,6   915,6
         
Област Разград        
Завет 1714,3 341,0 1373,3 1714,3
Исперих 4073,1 1464,0 2609,1 4073,1
Кубрат 3148,9 959,0 2189,9 3148,9
Лозница 1685,2 279,9 1405,3 1685,2
Разград 9170,1 7540,0 1630,1 9170,1
Самуил 1749,9 252,2 1497,7 1749,9
Цар Калоян 1182,5 143,9 1038,6 1182,5
Област Русе        
Борово 1113,1 363,5 749,6 1113,1
Бяла 2027,5 1102,0 925,5 2027,5
Bятово 1953,5 829,0 1124,5 1953,5
Две могили 1883,8 493,0 1390,8 1883,8
Иваново 1186,7 570,0 616,7 1186,7
Русе 24277,7 24277,7   24277,7
Сливо поле 1875,0 429,0 1446,0 1875,0
Ценово 846,4 155,0 691,4 846,4
         
Област Силистра        
Алфатар 645,7 90,0 555,7 645,7
Главиница 2586,8 345,0 2241,8 2586,8
Дулово 4208,6 938,0 3270,6 4208,6
Кайнарджа 947,8 123,9 823,9 947,8
Силистра 8437,9 6180,0 2257,9 8437,9
Ситово 809,1 198,0 611,1 809,1
Тутракан 2542,5 970,0 1572,5 2542,5
         
Област Сливен        
Котел 2924,7 606,0 2318,7 2924,7
Hова Загора 5664,2 2092,0 3572,2 5664,2
Сливен 17349,6 12990,9 4358,7 17349,6
Твърдица 2422,6 398,0 2024,6 2422,6
         
Област Смолян        
Баните 900,3 194,3 706,0 900,3
Борино 707,7 141,5 566,2 707,7
Девин 2111,9 887,2 1224,7 2111,9
Доспат 1686,5 575,0 1111,5 1686,5
Златоград 2160,8 812,0 1348,8 2160,8
Mадан 1840,3 596,0 1244,3 1840,3
Hеделино 1809,9 148,4 1661,5 1809,9
Рудозем 1686,3 835,0 851,3 1686,3
Смолян 8610,5 5745,0 2865,5 8610,5
Чепеларе 1644,2 1092,0 552,2 1644,2
         
Столична        
община 131449,6 131449,6   131449,6
Област Софийска        
Антон 275,1 60,2 214,9 275,1
Божурище 1105,1 1105,1   1105,1
Ботевград 4075,6 3837,0 238,6 4075,6
Годеч 744,7 535,0 209,7 744,7
Горна Mалина 942,9 889,9 53,0 942,9
Долна баня 589,0 117,5 471,5 589,0
Драгоман 919,0 919,0   919,0
Елин Пелин 2483,4 2197,0 286,4 2483,4
Етрополе 2332,8 2332,8   2332,8
Златица 945,1 945,1   945,1
Ихтиман 2305,1 1583,0 722,1 2305,1
Копривщица 638,6 239,0 399,6 638,6
Костенец 1778,7 1124,0 654,7 1778,7
Костинброд 1762,9 1762,9   1762,9
Мирково 488,1 488,1   488,1
Пирдоп 1262,2 1262,2   1262,2
Правец 2367,1 471,0 1896,1 2367,1
Самоков 5239,7 2994,0 2245,7 5239,7
Своге 2870,3 2855,0 15,3 2870,3
Сливница 1020,0 575,0 445,0 1020,0
Чавдар 222,0 25,3 196,7 222,0
Челопеч 310,5 310,5   310,5
         
Област Стара Загора        
Братя Даскалови 1310,0 193,0 1117,0 1310,0
Гурково 772,5 163,3 609,2 772,5
Гълъбово 1896,6 1896,6   1896,6
Казанлък 10791,4 8820,0 1971,4 10791,4
Mъглиж 1573,4 562,0 1011,4 1573,4
Николаево 891,0 104,5 786,5 891,0
Опан 438,7 72,5 366,2 438,7
Павел баня 2124,5 482,5 1642,0 2124,5
Раднево 2935,8 2935,8   2935,8
Стара Загора 22581,3 22535,0 46,3 22581,3
Чирпан 2628,1 1605,0 1023,1 2628,1
         
Област Търговище        
Антоново 1343,8 193,0 1150,8 1343,8
Омуртаг 4180,1 918,0 3262,1 4180,1
Опака 1203,1 291,8 911,3 1203,1
Попово 4437,7 2020,0 2417,7 4437,7
Търговище 9461,4 5670,0 3791,4 9461,4
         
Област Хасково        
Димитровград 7382,3 5483,0 1899,3 7382,3
Ивайловград 1507,4 720,0 787,4 1507,4
Любимец 1380,6 923,5 457,1 1380,6
Mаджарово 391,6 87,5 304,1 391,6
Mинерални бани 1112,5 231,8 880,7 1112,5
Свиленград 3210,2 2260,0 950,2 3210,2
Симеоновград 1162,0 320,0 842,0 1162,0
Стамболово 966,2 142,7 823,5 966,2
Тополовград 2029,7 718,0 1311,7 2029,7
Харманли 2646,5 1368,0 1278,5 2646,5
Хасково 14300,9 9890,0 4410,9 14300,9
         
Област Шумен        
Велики Преслав 1936,0 1007,0 929,0 1936,0
Bенец 1428,6 155,3 1273,3 1428,6
Bърбица 1679,2 380,0 1299,2 1679,2
Каолиново 2025,5 270,5 1755,0 2025,5
Каспичан 1327,3 909,0 418,3 1327,3
Hикола Козлево 1235,1 106,5 1128,6 1235,1
Hови пазар 2502,4 1097,5 1404,9 2502,4
Смядово 1437,4 304,0 1133,4 1437,4
Хитрино 1265,3 180,9 1084,4 1265,3
Шумен 16726,7 14620,0 2106,7 16726,7
         
Област Ямбол        
Болярово 1146,1 352,3 793,8 1146,1
Елхово 2461,8 1205,0 1256,8 2461,8
Стралджа 2063,3 504,0 1559,3 2063,3
Тунджа 2998,5 1796,0 1202,5 2998,5
Ямбол 10478,3 8490,0 1988,3 10478,3
         
Всичко 1035135,0 726078,8 309056,2 1035135,0


Приложение № 5 към чл. 13, ал. 1Списък на екологичните обекти, предвидени
за строителство през 2004 г.
 
(хил. лв.)
 
Наименование Години на Разходи
и местонахождение строи- за 2004 г.
на обекта телство  
1 2 3
Област Бургас    
Община Бургас    
Канализация ж.к. "Меден    
рудник" - зона Г с канална    
помпена станция 1995 - 2005 200
Община Средец    
Пречиствателна станция за    
отпадъчни води - гр. Средец 1991 - 2005 2900
Община Царево    
Градска пречиствателна    
станция за отпадъчни води -    
гр. Царево 2001 - 2004 1220
Канализационна ПС №1 и    
тласкател до ПСОВ -    
гр. Царево 2004 - 2005 300
Област Варна    
Община Аксаково    
Реконструкция и модерниза-    
ция на регионално депо за    
твърди битови отпадъци -    
Аксаково 2001 - 2005 1500
Община Белослав    
Разширение, реконструкция    
и модернизация на пречиства-    
телна станция за отпадъчни    
води - гр. Белослав 2003 - 2005 1600
Битова канализация    
кв. "Акациите", етап - главен    
канализационен клон    
ОК 46-30-31-33-34-35-36    
гр. Белослав 2000 - 2005 1014
Екологично мероприятие    
около фериботен комплекс    
на Канал № 2 и крайбрежна    
зона - гр. Белослав 2004 - 2004 160
Община Бяла    
Колектор отпадъчни води Бяла    
до главен колектор Бяла 2001 - 2004 162
Община Варна    
Рехабилитация на пречиства-    
телна станция за отпадъчни    
води - Варна, II етап 2002 - 2007 200
Битова канализация    
кв. Виница - гр. Варна 1997 - 2006 1000
Област Велико Търново    
Община Горна Оряховица    
Районна пречиствателна стан-    
ция за отпадъчни води за гра-    
довете Горна Оряховица, Ляс-    
ковец и Долна Оряховица -    
захранване на площадката    
с ток, вода и пътни връзки 2004 - 2004 408
Довеждащ колектор за отпа-    
дъчни води от кв. "Гарата",    
гр. Горна Оряховица, до Район-    
на пречиствателна станция за    
отпадъчни води за градовете    
Г. Оряховица, Лясковец и    
Долна Оряховица 2003 - 2005 500
Довеждащ колектор от гр.    
Долна Оряховица до РПСОВ    
за градовете Горна Оряховица,    
Лясковец и Долна Оряховица 2004 - 2004 630
Община Лясковец    
Районна пречиствателна стан-    
ция за отпадъчни води за гра-    
довете Горна Оряховица,    
Лясковец и Долна Оряховица 2003 - 2006 91
Област Враца    
Община Оряхово    
Регионално депо за твърди    
битови отпадъци на общините    
Оряхово и Мизия 2001 - 2006 1850
Област Добрич    
Община Добрич    
Реконструкция и рекултивация    
на депо за твърди битови    
отпадъци при с. Богдан 2002 - 2005 100
Област Кърджали    
Община Кърджали    
Главен колектор IХ -    
Кърджали 1998 - 2005 200
Област Ловеч    
Община Ловеч    
Депо за твърди битови от-    
падъци - Ловеч 2002 - 2005 3500
Община Троян    
Рекултивация "Старо сметище"    
гр. Троян 2003 - 2005 200
Пречиствателна станция за    
отпадни води в гр. Троян -    
II етап 2004 - 2006 300
Област Перник    
Община Перник    
Реконструкция на канализа-    
цията на гр. Перник - Главен    
колектор I 1998 - 2005 1500
Област Пловдив    
Община Карлово    
Саниране и рекултивация на    
съществуващото депо за    
твърди битови отпадъци -    
гр. Карлово 2004 - 2005 2010
Градска пречиствателна    
станция за отпадъчни води    
и довеждащ колектор -    
гр. Карлово 2004 - 2007 360
Община Пловдив    
Северен обходен канал и    
съоръжения за прехвърляне    
на отпадъчни води през    
р. Марица - Пловдив 1992 - 2005 3100
Депо за твърди битови отпа-    
дъци - с. Цалапица 1995 - 2005 1500
Област Разград    
Община Лозница    
Разширение и реконструкция    
на Градска пречиствателна    
станция за отпадъчни води    
- Лозница 1999 - 2004 57
Община Разград    
Регионално депо за твърди    
битови отпадъци, I етап -    
Разград 2003 - 2005 500
Област Силистра    
Община Силистра    
Изграждане на канализация    
и пречиствателна станция    
на с. Сребърна 2002 - 2005 500
Област Сливен    
Община Сливен    
Градска пречиствателна    
станция за отпадъчни води -    
Сливен - реконструкция    
на водна линия 2003 - 2004 40
Столична община    
Площадка за санитарно депо-    
ниране на твърди битови от-    
падъци - кв. "Суходол", II етап 2000 - 2006 100
Реконструкция и модернизация    
на Пречиствателна станция за    
отпадъчни води "Брезовица" 2003 - 2004 100
Софийска област    
Община Златица    
Регионално депо за твърди    
битови отпадъци на общините    
Златица, Пирдоп и Челопеч 2003 - 2005 1800
Община Самоков    
Главен колектор № 5 -    
гр. Самоков 2001 - 2004 430
Канализация кв. "Герена" -    
гр. Самоков 1996 - 2004 204
Област Хасково    
Община Харманли    
Депо за твърди битови отпа-    
дъци, I етап - Харманли 1997 - 2005 100
Област Шумен    
Община Велики Преслав    
Градска пречиствателна стан-    
ция за отпадъчни води -    
Велики Преслав 2000 - 2004 100
Община Шумен    
Разширение на депо за твърди    
битови отпадъци - Шумен 2000 - 2004 679
Рекултивация на съществува-    
що депо за твърди битови    
отпадъци, I етап - Шумен 2004 - 2005 885
Всичко:   32000


Приложение № 6 към § 47


(Попр. - ДВ, бр. 3 от 2004 г.)


Списък на извънбюджетните фондове и сметки, които ще функционират през 2004 г.


1. Фонд за покриване на разходите за приватизиране на държавните предприятия към Агенцията за приватизация - Закон за приватизация и следприватизационен контрол.

2. Държавен фонд "Земеделие" - Закон за подпомагане на земеделските производители.

3. Национален фонд към Министерството на финансите - Закон за ратифициране на меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между правителството на Република България и Европейската комисия.

4. Специална сметка към общинските съвети за приходите от приватизация на общински предприятия - Закон за приватизация и следприватизационен контрол.

5. Общински фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол - Закон за приватизация и следприватизационен контрол.

6. Специален фонд към съответните общински съвети за инвестиции и дълготрайни активи - Закон за приватизация и следприватизационен контрол.

7. Учителски пенсионен фонд - Кодекс за социално осигуряване.


Приложение № 7 към § 16

Приложение № 7 към § 16


(Попр. - ДВ, бр. 3 от 2004 г.)


Списък на одобрените от Министерския съвет проекти, които ще се финансират с държавни инвестиционни заеми и кредитни споразумения, предвиждащи издаването на държавна гаранцияБанка Кредито- Форма Размер Валу- Левова рав- Наиме-
креди- полу- на на та ностойност вание
тор чател заема заема на   на
        заема   проекта
Японска "ТЕЦ Дър- 25106616600,00 JPY 379712469,46 Рехаби-
банка за Марица- жавна       литация
между- изток гаран-       на 1 - 4
народно 2" - ция       блок на
сътруд- ЕАД         "ТЕЦ Ма-
ниче-           рица-из-
ство           ток 2" -
            ЕАД
Bank Мини- Държа- 36295 000,00 EUR 70986849,85 Преструк-
Austria стерство вен ин-       туриране
Creditan- на здра- вести-       на "СБАЛ
stalt AG веопаз- ционен       по детски
Vienna ването заем       болести" ­
            ЕАД, Со-
            фия - из-
            граждане
            на нова пе-
            диатрич-
            на универ-
            ситетска
            болница


Забележка. Използваният валутен курс е 0,151240 лева за 10 японски йени (23 октомври 2003 г.)