Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 89 от 6.XI

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ОТ 2006 Г.

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ОТ 2006 Г.

Приета с ПМС № 345 от 18.12.2006 г.

Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., отм. ДВ. бр.76 от 27 Септември 2019г.

Отменена с § 2 от заключителните разпоредби на Постановление № 241 от 24 септември 2019 г. за приемане на Методика за определяне на линията на бедност за страната - ДВ, бр. 76 от 27 септември 2019 г., в сила от 27.09.2019 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С методиката се определят редът и начинът за изчисляване и актуализиране размера на линията на бедност за Република България.

(2) Методиката се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище и при определяне на конкретните мерки за социална защита.


Раздел II.
Ред за определяне размера на линията на бедност за страната

Чл. 2. (1) Размерът на линията на бедност за страната се определя въз основа на резултатите от изследването на бюджетите на домакинствата в Република България, провеждано от Националния статистически институт.

(2) За определяне размера на линията на бедност се използват следните данни:

1. брой и възрастова структура на лицата в домакинствата;

2. размер на приходите и разходите на домакинствата;

3. калорийно съдържание на потребените хранителни продукти и напитки от домакинствата;

4. други данни, необходими за определяне размера на линията на бедност за страната.


Чл. 3. (1) Размерът на линията на бедност се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.

(2) Националният статистически институт извършва необходимите изчисления и обобщения и предоставя на министъра на труда и социалната политика информацията, необходима за изготвяне на предложението за размера на линията на бедност за страната.

(3) Министърът на труда и социалната политика съгласува предложението за размер на линията на бедност за страната с организациите на социалните партньори и с други заинтересувани организации и институции.


Чл. 4. (1) Размерът на линията на бедност се изчислява като процент от медианния общ нетен еквивалентен доход за страната на базата на предварително дефинирани минимални жизнени потребности.

(2) Размерът на линията на бедност трябва да гарантира задоволяването на предварително дефинираните минимални жизнени потребности на бедните домакинства.


Чл. 5. Медианният общ нетен еквивалентен доход се изчислява, както следва:

1. изчисляване на общия доход за всяко отделно домакинство, който се получава след сумиране доходите на домакинството от всички източници;

2. изчисляване на нетния общ доход за всяко отделно домакинство, който се получава, като размерът на общия доход се намали с размера на платените данъци, такси и социални осигуровки, приходите от продажби на имущество, наследство, суми от тото, лотария и получени подаръци;

3. определяне на еквивалентния размер на всяко отделно домакинство, който се изчислява чрез сумиране стойностите на еквивалентните тегла, съответстващи на всеки член от домакинството;

4. изчисляване на общия нетен еквивалентен доход на всяко домакинство, който се получава, като общият нетен доход на всяко домакинство се раздели на еквивалентния размер на същото домакинство;

5. подреждане във възходящ ред на домакинствата според размера на техния общ нетен еквивалентен доход;

6. определяне на медианния общ нетен еквивалентен доход като доход на домакинството, което разделя на две равни части подредените във възходящ ред домакинства според размера на техния общ нетен еквивалентен доход.


Чл. 6. Минималните жизнени потребности се дефинират, като:

1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) паричната равностойност на фактически реализиран разход за потребление на хранителни стоки на еквивалентна единица, който обезпечава препоръчителните физиологични норми за дневен калориен прием от 2700 килокалории на еквивалентна единица;

2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) процентното съотношение между равнището на разходите за потребление на хранителни стоки и равнището на разходите за потребление на нехранителни стоки и услуги да съответства на средното съотношение за 20-те процента от домакинствата с най-ниски доходи.


Чл. 7. (1) Размерът на линията на бедност гарантира, че бедните домакинства ще са в състояние да задоволяват предварително дефинираните минимални жизнени потребности, ако са изпълнени следните условия:

1. бедните домакинства при така определения размер на линията на бедност да са извършили фактически разход за потребление на хранителни стоки на еквивалентна единица, който удовлетворява критерия за препоръчителните физиологични норми за дневен калориен прием от чл. 6, т. 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) процентното съотношение между извършените фактически разходи за потребление на хранителни стоки и извършените фактически разходи за потребление на нехранителни стоки и услуги от бедните домакинства при така определения размер на линията на бедност да съответства на процентното съотношение между разходите за потребление на хранителни стоки и разходите за потребление на нехранителни стоки и услуги средно за 20-те процента от домакинствата с най-ниски доходи.

(2) Проверката по изпълнението на условията по ал. 1 се извършва от Националния статистически институт на база данните за доходите и разходите на домакинствата от изследването на бюджетите на домакинствата в Република България.


Раздел III.
Ред за актуализиране размера на линията на бедност

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Размерът на линията на бедност се актуализира веднъж годишно до 31 октомври на предходната година по реда на раздел II.

(2) Ако натрупаната инфлация от месеца на последната актуализация е по-висока от 10 процента, размерът на линията на бедност се актуализира по-често.


Чл. 9. (1) Размерът на линията на бедност се актуализира от Министерския съвет в срока по чл. 8, ал. 1 по предложение на министъра на труда и социалната политика.

(2) Националният статистически институт предоставя на министъра на труда и социалната политика информацията, необходима за изготвяне на предложението за актуализиране на размера на линията на бедност за страната.

(3) Министърът на труда и социалната политика съгласува предложението за актуализиран размер на линията на бедност за страната с организациите на социалните партньори и с други заинтересувани организации и институции.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на методиката:

1. "Линия на бедност" е монетарен показател за идентифициране на бедните в обществото.

2. "Домакинство" са две или повече лица, които живеят заедно в едно жилище или в част от жилище, имат общ бюджет и се хранят заедно, независимо от това, че някои от тях може да нямат родствени връзки помежду си. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, в стая или в част от нея към дадено жилище, има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и задоволяване на други потребности.

3. "Еквивалентна скала" е съвкупност от низходящо подредени числови стойности, наричани еквивалентни тегла. Еквивалентната скала се прилага с цел отразяване на икономията в потреблението на членовете на дадено домакинство в резултат на съвместното им съжителство.

4. "Еквивалентни тегла" са числови стойности, обозначаващи теглото на всеки член от домакинството при определяне на общия нетен еквивалентен доход на домакинството. В методиката използваните стойности на еквивалентните тегла са: 1,0 за първото лице, 0,5 за всяко следващо лице на 15 и над 15 години, 0,3 за всяко дете под 14 и на 14 години.

5. "Еквивалентен размер на домакинството" е сумата от еквивалентните тегла, съответстващи на всеки член от домакинството според стойностите на еквивалентната скала.

6. "Общ доход на домакинството" е размерът на дохода на домакинството след сумиране на доходите на домакинството от всички източници.

7. "Общ нетен доход на домакинството" е размерът на дохода на домакинството след сумиране на доходите на домакинството от всички източници и след приспадане на платени данъци, такси, социални осигуровки и приходи от продажби на имущество, наследство, суми от тото и лотария и получени подаръци.

8. "Общ нетен еквивалентен доход на домакинството" е размерът на дохода на домакинството, след като общият нетен доход на домакинството се раздели на еквивалентния размер на същото домакинство.

9. "Медианен общ нетен еквивалентен доход на домакинството" е размерът на общия нетен еквивалентен доход на домакинството, което разделя на две равни части предварително подредените във възходящ ред домакинства.

10. "Разход за потребление на хранителни стоки на еквивалентна единица" е общият фактически реализиран разход за хранителни стоки от всички членове на дадено домакинство, разделен на еквивалентния размер на същото домакинство.

11. "Дневен калориен прием на еквивалентна единица" е общият дневен калориен прием от хранителни стоки от всички членове на дадено домакинство в резултат на фактически реализиран разход за хранителни стоки, разделен на еквивалентния размер на същото домакинство.

12. "Бедни домакинства" са тези домакинства, които имат общ нетен еквивалентен доход, по-нисък от размера на линията на бедност.


Заключителни разпоредби

§ 2. Методиката за определяне и актуализиране на линията на бедност за страната е съобразена със:

1. регламентите на Европейския съюз и препоръките на Евростат в областта на статистиката по доходите и жизненото равнище;

2. методологията и методиката на изследването на бюджетите на домакинствата в Република България, провеждано от Националния статистически институт.


Промени настройката на бисквитките