Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 9.XII

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

В сила от 08.12.2009 г.
Приет с ПМС № 283 от 27.11.2009 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 8 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.25 от 25 Март 2011г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., доп. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.69 от 6 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.67 от 12 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 20 Септември 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С правилника се уреждат организацията на дейността на Съвета за административната реформа, наричан по-нататък "съвета".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) Основната задача на съвета е да координира правителствената политика в областта на държавната администрация.


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 04.10.2011 г.) Съветът приема и представя в Министерския съвет годишен доклад за дейността си в срок до 31 март на следващата година.


Глава втора.
СЪСТАВ НА СЪВЕТА

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.) (1) Съветът се състои от председател и членове. Работата на съвета се координира от секретар.

(2) Председател на съвета е заместник министър-председател, определен с решение на Министерския съвет.

(3) Секретар на съвета е директорът на дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет.

(4) Членове на съвета са:

1. заместник министър-председателите и министрите;

2. председателят на Националния статистически институт;

3. главният секретар на Министерския съвет;

4. изпълнителният директор на Института по публична администрация;

5. двама областни управители, определени от председателя на съвета;

6. изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България.

(5) Членовете на съвета предлагат на председателя на съвета резервен член, който ги представлява на заседанията на съвета при тяхно отсъствие. Резервните членове се предлагат, както следва:

1. заместник министър-председателите, които не ръководят министерство, предлагат началника на техния политически кабинет;

2. министрите предлагат за резервен член заместник-министър;

3. председателят на Националния статистически институт предлага за резервен член заместник-председател на Националния статистически институт;

4. главният секретар на Министерския съвет предлага за резервен член директор на дирекция от специализираната администрация в администрацията на Министерския съвет;

5. изпълнителният директор на Института по публична администрация предлага за резервен член директор на дирекция от специализираната администрация на института;

6. областните управители предлагат за резервен член заместник областен управител;

7. изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България предлага за резервен член длъжностно лице от сдружението.

(6) Секретарят на съвета участва в заседанията на съвета. По решение на председателя за участие в заседанията на съвета могат да бъдат канени представители на други държавни органи и институции, местната власт и неправителствени организации, които имат отношение към разглежданите въпроси.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.) Поименният състав на съвета, включително резервните членове, се определя със заповед на председателя на съвета.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Участието на членовете в дейността на съвета е лично. При обективна невъзможност да участват в заседанията на съвета членовете му се представляват от резервните членове.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Промяна в поименния състав на съвета се извършва по реда на ал. 1.


Чл. 5. (1) Председателят на съвета:

1. представлява съвета;

2. насрочва заседанията, определя дневния ред и ръководи заседанията на съвета;

3. контролира изпълнението на решенията на съвета;

4. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) внася за разглеждане на заседания на Министерския съвет предложенията по чл. 1, ал. 2, т. 5 от Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа (обн., ДВ, бр. 64 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2009 г. и бр. 25 и 77 от 2011 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Секретарят на съвета:

1. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г.) организира подготовката и провеждането на заседанията на съвета;

2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г.) координира изготвянето на анализи, експертизи, становища, инициативи и мерки по въпроси от компетентността на съвета;

3. организира и координира изпълнението на решенията на съвета;

4. изпълнява и други функции, възложени му от председателя на съвета.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.) (1) За подпомагане изпълнението на функциите на съвета към него могат да се създават работни групи и експертни мрежи. Работните групи и експертните мрежи се създават с решение на съвета.

(2) Наименованието, структурата, задачите и организацията на всяка работна група и експертна мрежа по ал. 1 се определят с отделно решение на съвета.

(3) Поименният състав на всяка работна група и експертна мрежа по ал. 1 се определя с отделна заповед на председателя на съвета.

Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.)

Глава трета.
ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 6. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.)

(2) Заседанията на съвета са открити.

(3) Съветът може да реши да проведе закрито заседание въз основа на мотивирано предложение на председателя.

(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.) По предложение на председателя съветът може да провежда заседания и дистанционно.


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.)


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г.) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете не по-късно от 3 работни дни преди датата на заседанието по електронна поща и/или по електронен път през деловодната система.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Секретариатът на съвета публикува дневния ред и материалите за откритите заседания в портала на консултативните съвети в срока по чл. 8.


Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Всеки член може да прави мотивирани предложения за допълване на дневния ред на заседанията в срок до един работен ден преди датата на заседанието. Предложенията се гласуват в началото на съответното заседание.

(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Всяко предложение за включване в дневния ред задължително съдържа и проект на решение.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Членовете на съвета потвърждават участието си в заседанието пред секретариата не по-късно от един работен ден преди провеждането му.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.)


Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г.) Заседанията на съвета са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете му или съответните резервни членове. В случаите, когато заседанието се провежда дистанционно, се осигурява пряко и виртуално участие на членовете на съвета или съответните резервни членове при спазване на изискванията за кворум.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Съветът може да вземе решение и неприсъствено чрез протокол, който се представя за подпис на всички членове на съвета с изключение на командированите и ползващите законоустановен отпуск. Решението се счита за прието, ако е подкрепено с "да" от повече от половината от тях.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) Решенията се приемат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.)

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.) Заседанията на съвета се свикват и ръководят от неговия председател.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.) Административното и техническото обслужване и експертното осигуряване на съвета се осъществява от дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет, която изпълнява функциите на секретариат.

(2) Секретариатът на съвета:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.) организира и координира подготовката и провеждането на заседанията на съвета;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.) осигурява чрез съответните органи на изпълнителната власт и на местното самоуправление, както и чрез други организации информация и материали, необходими за анализа и подготовката на въпросите, които подлежат на разглеждане от съвета;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.) изготвя анализи, експертизи, становища по въпроси от компетентността на съвета;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.) изготвя протоколите от заседанията на съвета и съхранява документацията на съвета;

5. подготвя годишния доклад за дейността на съвета.


Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.) На откритите заседания на съвета могат да присъстват членовете на работните групи и експертните мрежи по чл. 5а, както и представители на неправителствени организации и експерти, поканени от председателя на съвета.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Председателят на съвета може да кани за участие в заседанието организации и лица по своя инициатива или по тяхна заявка, когато те са изпратили до секретариата становище по точка от дневния ред на заседанието не по-късно от един работен ден преди датата на провеждането му.

(3) Лицата по ал. 2 могат да вземат участие в дискусиите по точките от дневния ред, за които са представили становище.

(4) Получените писмени становища, мнения и предложения от организации и лица, които не са заявили участие в заседанието, се обобщават от секретариата.

(5) Председателят на съвета представя накратко получените становища, мнения и предложения по ал. 4 по време на заседанието, ако те са свързани с обсъжданите въпроси.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.)

Глава пета.
ПРОТОКОЛ И АРХИВ

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г.) Заседанията, включително дистанционните може да се записват с електронна аудиотехника.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.) Решенията на съвета се оформят чрез пореден номер за съответната календарна година и се отразяват в протокола от заседанието на съвета.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.) Секретариатът на съвета изготвя протокола по ал. 2 в срок до 3 работни дни след провеждане на заседанието независимо от формата на провеждането му. Към протокола се прилагат документите, разгледани на заседанието. Протоколът се утвърждава от председателя на съвета.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) Протоколът се публикува на портала на консултативните съвети.

(5) Архивът на съвета е публичен при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация.

(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.)

Глава шеста.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА

Чл. 17. Всяко решение на съвета задължително включва отговорник за изпълнението му и срок. Ако отговорник не е изрично посочен, за такъв се приема председателят на съвета.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Председателят задължително включва в дневния ред на всяко заседание кратък отчет за изпълнението на приетите решения на предходни заседания.

(2) При неизпълнение на решение в съвета се обсъжда доклад относно причините за неизпълнението, подготвен от отговорника за изпълнението му.


Чл. 19. В годишния доклад за дейността се включва задължително отчет на изпълнението на решенията с обяснение на причините за неизпълнение или неспазване на срокове.


Глава седма.
ПУБЛИЧНОСТ НА РАБОТАТА

Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2013 г., в сила от 06.08.2013 г.) Секретариатът на съвета поддържа информационна страница на портала на консултативните съвети.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) На страниците по ал. 1 се публикуват всички документи и материали за дейността на съвета, включително:

1. актът за създаване;

2. съставът на съвета;

3. протоколите от заседанията;

4. годишните отчети за работата на съвета;

5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.) информация за работните групи и експертните мрежи по чл. 5а.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.)

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 21 от Закона за администрацията във връзка с § 1, т. 1 от Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 64 от 2009 г.).


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 10 ЮНИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 18.06.2010 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2011 Г.)


§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 ОТ 18 МАРТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.03.2011 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 04.10.2011 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 14.10.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2015 Г.)


§ 4. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2015 г., в сила от 13.03.2015 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 18.12.2012 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 ОТ 21 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.03.2013 Г.)


§ 15. Постановлението влиза в сила от 20 март 2013 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)


§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 1 АВГУСТ 2013 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ПО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.08.2013 Г.)


§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2014 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 6 МАРТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2015 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 ОТ 31 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 04.08.2017 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРАВООТНОШЕНИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКРИВАНЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)


§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 12 ЮНИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 16.06.2020 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 7 МАРТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 11.03.2022 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 20.09.2022 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките