Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 29.XII

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ ОТ 2016 Г.

В сила от 01.02.2017 г.
Приет с ПМС № 312 от 21.11.2016 г.

Обн. ДВ. бр.96 от 2 Декември 2016г., отм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2018г.

Отменен с § 1 от Постановление № 346 от 21 декември 2018 г. за отмяна на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия, приет с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2016 г. - ДВ, бр. 108 от 29 декември 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат устройството, дейността, управлението и финансирането на Военномедицинската академия (ВМА).

Чл. 2. (1) Военномедицинската академия е лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения към Министерството на отбраната за извънболнична и болнична помощ и за осъществяване на военномедицинска експертиза по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и експертиза за годност по Закона за Националната служба за охрана (ЗНСО) и Закона за Държавна агенция "Разузнаване" (ЗДАР).

(2) Военномедицинската академия осъществява военнонаучна и военноучебна подготовка в съответствие с чл. 92, ал. 3 и 4 ЗОВСРБ, чл. 90 от Закона за лечебните заведения и чл. 80 във връзка с чл. 47 от Закона за висшето образование.

Чл. 3. (1) Военномедицинската академия е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в град София.

(2) Военномедицинската академия има свое знаме, печат и празник - 1 декември.

(3) Военномедицинската академия включва в структурата си:

1. ръководство и централна администрация;

2. болници, както следва:

а) Многопрофилна болница за активно лечение - София;

б) Многопрофилна болница за активно лечение - Варна;

в) Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив;

г) Многопрофилна болница за активно лечение - Плевен;

д) Многопрофилна болница за активно лечение - Сливен;

е) Болница за продължително лечение и рехабилитация - Банкя;

ж) Болница за продължително лечение и рехабилитация - Хисаря;

3. медицински пунктове към Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и във военните формирования от Българската армия;

4. специализирани звена, както следва:

а) Военномедицински отряд за бързо реагиране;

б) Научноприложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина;

в) Център по психично здраве и превенция;

г) Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена;

д) Научноизследователски център по радиологична, биологична и химическа защита;

e) Център за професионално обучение на санитарни инструктори.

(4) Структурните звена по ал. 3 не са юридически лица.

(5) Числеността на персонала на ВМА се определя с акт на Министерския съвет.

(6) Военномедицинската академия е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната.

(7) Длъжностното разписание на ВМА се утвърждава от министъра на отбраната по предложение на началника на ВМА.

Чл. 4. (1) Организацията на дейността и вътрешният ред в лечебните заведения по чл. 3, ал. 3, т. 2 и специализираните звена по чл. 3, ал. 3, т. 4 се определят с правилници, утвърдени от началника на ВМА.

(2) Устройството, дейността и вътрешният ред на медицинските пунктове по чл. 3, ал. 3, т. 3 се определят с правилник, утвърден от началника на ВМА, съгласувано с началника на отбраната и постоянния секретар на отбраната.

Чл. 5. (1) Военномедицинската академия:

1. извършва уникални за страната диагностично-лечебни и научноприложни дейности, както и медицински научни изследвания по прилагането на съвременни медицински технологии;

2. осъществява първична и специализирана извънболнична и болнична медицинска помощ, профилактика и рехабилитация на лица, определени със ЗОВСРБ и Закона за резерва на въоръжените сили на Република България;

3. разработва нови методи и средства за защита на въоръжените сили и населението от ядрени, химически и биологически фактори на поражение;

4. подготвя медицински и немедицински специалисти за предотвратяване и ликвидиране на последици от бедствия и кризисни ситуации;

5. извършва военномедицинска експертиза и експертиза за годност по ЗНСО и ЗДАР;

6. осъществява научноизследователска и практико-приложна дейност в областта на психичното здраве и психологичното осигуряване на военнослужещите, както и в областта на определянето на психологична пригодност/непригодност за военна служба и служба в доброволния резерв, и определя психологична непригодност за служба в Националната служба за охрана;

7. осъществява здравен, хигиенен и противоепидемичен контрол в обекти на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

8. създава, съхранява, поддържа, опазва и обновява материални медицински изделия и лекарствени продукти за ведомствени военновременни запаси съгласувано с началника на отбраната;

9. провежда специализации и обучение по военномедицински и медицински специалности, обучения за професионална квалификация за извършване на високоспециализирани или специфични дейности в определена област на здравеопазването по реда на действащата нормативна уредба, както и други форми на продължаващо медицинско обучение на висши медицински и немедицински специалисти съгласно Закона за здравето;

10. провежда обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по научни специалности, които са акредитирани по Закона за висшето образование и в съответствие със Закона за развитието на академичния състав в Република България;

11. извършва атестиране на научнопреподавателските и научноизследователските си кадри в области, касаещи отбраната и въоръжените сили, съгласно акт на министъра на отбраната;

12. извършва военномедицинско и медицинско обучение на санитарни инструктори и на личния състав от въоръжените сили;

13. осъществява медицинско осигуряване на въоръжените сили;

14. участва в операции и мисии извън територията на страната с военномедицински специалисти;

15. поддържа в готовност за незабавно действие Военномедицинския отряд за бързо реагиране за оказване на медицинска помощ и лечение при бедствия, извънредно и военно положение и положение на война;

16. поддържа бойна и мобилизационна готовност;

17. участва с медицински персонал в авиомедицинска евакуация в страната и извън територията на страната.

(2) Военномедицинската академия изработва концепции, стратегии и план-програми в областта на медицинското осигуряване за постигане на оперативна съвместимост с армиите на другите страни - членки на НАТО, съгласувано с началника на отбраната.

Чл. 6. (1) Военномедицинската академия извършва профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на лица, определени със ЗОВСРБ и Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ), при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

(2) Дейностите по ал. 1 се извършват и за други здравноосигурени граждани при условията на договори, сключени с Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт, по цени, определени в Националния рамков договор за съответната година, съответно от Националния осигурителен институт.

(3) Военномедицинската академия може да осъществява срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от началника на ВМА, или въз основа на договор:

1. първична и специализирана извънболнична и болнична медицинска помощ, профилактика и рехабилитация съобразно действащото законодателство;

2. научноизследователска и практико-приложна дейност в областта на психичното здраве;

3. психологична оценка;

4. здравни, хигиенни и противоепидемични мероприятия;

5. медицинско освидетелстване по медицински стандарти.

Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ

Чл. 7. (1) Военномедицинската академия се ръководи от началник, който се подпомага от двама заместник-началници: заместник-началник по диагностично-лечебната дейност и заместник-началник по учебно-научната дейност.

(2) Началникът на ВМА е и главен лекар на въоръжените сили на Република България, а заместник-началниците са и заместник главни лекари на въоръжените сили на Република България.

(3) Началникът и заместник-началниците на ВМА са хабилитирани лица, лекари с призната специалност - военнослужещи, които се назначават и освобождават от длъжност по реда на ЗОВСРБ.

(4) За началник на ВМА се назначава лице, което е:

1. хабилитирано в професионално направление "Медицина";

2. завършило стратегически курс във Военната академия "Г. С. Раковски" или приравнени на него курсове в чужбина;

3. с квалификация по здравен мениджмънт.

(5) За заместник-началници на ВМА по предложение на началника на ВМА се назначават лица, които са:

1. хабилитирани по медицинска или военномедицинска специалност;

2. с квалификация по здравен мениджмънт.

(6) Заместник-началникът на ВМА по диагностично-лечебната дейност се назначава след съгласуване с министъра на здравеопазването.

Чл. 8. (1) Началникът на ВМА е пряко подчинен на министъра на отбраната.

(2) Началникът на ВМА е пряк началник на целия личен състав на академията.

(3) Началникът на ВМА:

1. представлява ВМА;

2. непосредствено ръководи и отговаря за дейността на ВМА;

3. разработва основни направления за развитието и ресурсното осигуряване на диагностично-лечебните и профилактичните дейности във ВМА в съответствие със съвременните стандарти в извънболничната и болничната медицинска помощ, изискванията на провеждащия се в нея учебно-научен процес и пазара на здравни услуги;

4. съставя програма за развитие на ВМА и ежегодно изготвя и представя на министъра на отбраната план за дейността на академията;

5. утвърждава икономическата програма на ВМА и контролира изпълнението ѝ;

6. ръководи годишното и месечното планиране на дейността на ВМА и контролира изпълнението на плановете;

7. ръководи подготовката на личния състав на ВМА;

8. ръководи разработването и поддържането на плана за бойна готовност и плана за мобилизация на ВМА;

9. ръководи планирането, организира и контролира войсковото медицинско осигуряване във Въоръжените сили в мирно време, при бедствия, извънредно и военно положение и положение на война;

10. организира медицинското осигуряване на контингенти от Въоръжените сили извън територията на страната;

11. предлага военнослужещите от ВМА за назначаване, преназначаване, повишаване във военно звание, освобождаване от длъжност и освобождаване от военна служба по установения в ЗОВСРБ ред;

12. сключва и прекратява трудовите договори с цивилните служители от ВМА, с изключение на звената по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "б" - "ж" и т. 4, букви "б" и "г";

13. утвърждава длъжностните характеристики на личния състав на ВМА, с изключение на звената по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "б" - "ж" и т. 4, букви "б" и "г";

14. организира подбора, подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното използване на човешките ресурси;

15. приема вътрешни актове, осигуряващи изпълнението на задачите, включени в предмета на дейност на ВМА;

16. предоставя при поискване информация за медицинските дейности и разходваните ресурси и анализ на дейността на академията по ред, определен от министъра на отбраната и министъра на здравеопазването;

17. сключва договори с физически и юридически лица за изпълнение на задачи, включени в предмета на дейност на ВМА;

18. ръководи академичния съвет на ВМА;

19. ръководи военномедицинския съвет на ВМА;

20. координира и контролира взаимодействието по медицинското осигуряване на въоръжените сили;

21. ръководи и организира взаимодействието с Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт;

22. ръководи научното сътрудничество с други научни учреждения в Република България;

23. отговаря за стопанисването и управлението на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени в управление на ВМА;

24. изпълнява и други функции, произтичащи от законите и другите нормативни актове.

(4) Началникът на ВМА е и началник на Многопрофилна болница за активно лечение - София.

(5) Началникът на ВМА разпределя функциите на заместник-началниците в определените им ресори.

(6) Функциите на началника на ВМА в негово отсъствие се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник-началник.

Чл. 9. (1) Заместник-началникът на ВМА по диагностично-лечебната дейност:

1. организира, ръководи и контролира цялостния диагностично-лечебен процес, провеждан от ВМА;

2. разработва годишен и месечен план, програми, икономически обосновки за развитието и усъвършенстването на профилактичната и диагностично-лечебната работа;

3. следи за спазването на действащите здравни норми и изисквания;

4. организира, ръководи и контролира дейността по превенция на здравето;

5. ръководи дейността на лечебно-контролните комисии;

6. организира, ръководи и контролира дейността на комисиите за борба с вътреболничните инфекции;

7. подпомага началника на ВМА в разработването на плана за бойна готовност и плана за мобилизация на ВМА;

8. изпълнява и други задачи, възложени му от началника на ВМА.

(2) Заместник-началникът на ВМА по диагностично-лечебната дейност в изпълнение на своите функции може да издава разпореждания и указания.

Чл. 10. (1) Заместник-началникът на ВМА по учебно-научната дейност:

1. ръководи планирането, организирането, контрола и отчитането на цялостната учебна и научноизследователска дейност на ВМА;

2. организира, ръководи и контролира отчетността на научните разработки и тяхното внедряване;

3. планира, организира и контролира повишаване на квалификацията на научните кадри;

4. организира, ръководи и контролира атестирането на научно-преподавателските кадри;

5. организира, ръководи и контролира дейността по обучението на студенти, специализанти и докторанти;

6. организира, ръководи и контролира издателската дейност във ВМА;

7. организира международното и научното сътрудничество с медицинските служби на страните - членки на НАТО, с медицинските служби на други държави и други учреждения;

8. ръководи и контролира дейността на Научноизследователския център по радиологична, биологична и химическа защита;

9. ръководи и контролира дейността на Центъра за професионално обучение на санитарни инструктори;

10. подпомага началника на ВМА в разработването на плана за бойна готовност и плана за мобилизация на ВМА;

11. изпълнява и други задачи, възложени му от началника на ВМА.

(2) Заместник-началникът на ВМА по учебно-научната дейност в изпълнение на своите функции може да издава разпореждания и указания.

Чл. 11. Началникът на ВМА назначава служител по сигурността на информацията, който изпълнява задачите, възложени му със Закона за защита на класифицираната информация и нормативните актове по прилагането му.

Чл. 12. (1) Началникът на ВМА се подпомага от помощник-началник на ВМА по административната дейност.

(2) Помощник-началникът на ВМА по административната дейност се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на ВМА.

(3) Помощник-началникът на ВМА по административната дейност координира дейностите на централната администрация по управлението на:

1. човешките ресурси и мобилизацията;

2. финансовите ресурси;

3. анализа и контрола на материалните и финансовите ресурси;

4. правно-нормативната дейност;

5. организацията и анализа на лечебната дейност;

6. здравноосигурителния надзор;

7. учебната и научноизследователската дейност;

8. военномедицинското снабдяване и поддръжката и ремонта на медицинската апаратура и техника;

9. комуникационно-информационното осигуряване;

10. логистиката;

11. инвестициите и експлоатацията на инфраструктурата.

Чл. 13. (1) Общото събрание е колективен орган на ВМА, който се състои от всички хабилитирани лица и представители на нехабилитирания научно-преподавателски състав, които не могат да бъдат по-малко от 15 на сто от числения му състав. Последните се избират от общото събрание на нехабилитираните научно-преподавателски специалисти.

(2) Съставът на общото събрание се определя със заповед на началника на ВМА.

(3) Общото събрание на ВМА се свиква от председателя по негова инициатива, по искане на началника на академията или на една четвърт от състава на общото събрание.

(4) За свикването на общото събрание членовете му се уведомяват не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието.

(5) Общото събрание е редовно, ако до 30 минути след обявеното начало са регистрирани не по-малко от две трети от списъчния му състав. При определяне на кворума от списъчния състав се изключват лицата в отпуск поради временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.

(6) При липса на кворум по ал. 5 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма кворум, заседанието се провежда с присъстващите членове от списъчния му състав, но не по-малко от половината плюс един.

(7) Заседанията на общото събрание са открити за всички членове на академичната общност. Те се ръководят от неговия председател, а в негово отсъствие - от заместник-председателя.

(8) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване, а при избор на академичния съвет - с тайно гласуване.

(9) Общото събрание:

1. избира за срок 4 години председател и заместник-председател на общото събрание измежду хабилитираните лица по предложение на началника на ВМА;

2. определя числеността на академичния съвет и избира неговите членове;

3. обсъжда и прави предложения по програмата за развитие на академията;

4. обсъжда и приема годишния отчет на началника на ВМА.

(10) За всяко заседание на общото събрание се съставя протокол, който се подписва от председателя и от водещия протокола.

Чл. 14. (1) Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научната дейност на ВМА.

(2) Академичният съвет се състои от 25 до 45 членове, избрани от общото събрание, като не по-малко от 70 на сто от членовете му са хабилитирани лица.

(3) Академичният съвет се избира за срок 4 години.

(4) Академичният съвет избира секретар на Академичния съвет от квотата на хабилитираните лица.

(5) Академичният съвет приема правилник за дейността си.

(6) Академичният съвет:

1. обсъжда и прави предложения по основни въпроси в приоритетни направления на научноизследователската и учебната работа във ВМА;

2. прави предложения за подготовката и развитието на научно-преподавателския състав;

3. взема решения за създаване, преобразуване и закриване на катедри и други звена и за назначаване на научно-преподавателски кадри в тях;

4. взема решения за обявяване на конкурси и избиране на научно-преподавателски кадри;

5. предлага на началника на ВМА освобождаването на научно-преподавателските кадри;

6. организира и отчита работата на докторантите и специализантите;

7. предлага реда за повишаване квалификацията на докторантите, специализантите и научно-преподавателските кадри;

8. избира ръководителите на катедри с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите; в случай че никой от предложените не получи необходимото мнозинство, в 7-дневен срок се провежда нов избор между двама от кандидатите с най-много гласове;

9. определя структурния състав на общото събрание и организацията за избора на неговите членове;

10. присъжда на български и чуждестранни специалисти с принос към диагностично-лечебната и научната дейност на ВМА почетното звание "доктор хонорис кауза";

11. взема решение за сдружаване с други висши училища и научни организации;

12. взема решение за преминаването от една академична длъжност на същата или на съответна в други звена от структурата на ВМА без конкурс и избор;

13. взема решение за назначаване без конкурс и избор на академичен състав, заемал съответстваща академична длъжност във ВМА и в други български лечебни, учебни и научни организации.

(7) Началникът на ВМА е по право член на академичния съвет и негов председател.

(8) Академичният съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж на 2 месеца.

(9) За свикването на заседание на академичния съвет членовете му се уведомяват предварително и им се съобщава дневният ред.

(10) Заседанието на академичния съвет е редовно, ако присъства не по-малко от две трети от числения му състав. При определяне на кворума от състава се изключват лицата в отпуск поради временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една пета от броя на лицата в списъчния състав.

(11) При липса на кворум по ал. 10 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма кворум, заседанието се отлага с 3 работни дни.

(12) Заседанията на академичния съвет се ръководят от неговия председател, а в негово отсъствие - от избрано от членовете на академичния съвет лице.

(13) Академичният съвет приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието чрез явно гласуване освен в случаите по ал. 6, т. 8.

(14) За всяко заседание на академичния съвет се съставя протокол, който се подписва от председателя на съвета и от водещия протокола.

Чл. 15. (1) Военномедицинският съвет е консултативен орган към началника на ВМА.

(2) Началникът на ВМА ръководи Военномедицинския съвет и определя неговия състав и начина на функционирането му.

(3) Военномедицинският съвет подпомага началника на ВМА при организирането и вземането на решения по:

1. въпросите, отнасящи се до бойната готовност и мобилизацията;

2. изпълнението на плана за диагностично-лечебната дейност и неговата икономическа ефективност;

3. предложенията на началниците на болници, ръководителите на катедри, клиники, лаборатории и самостоятелни отделения за подобряване дейността на техните звена;

4. информационната дейност на ВМА и повишаването на ефективността ѝ;

5. въвеждането на нови медицински методи и технологии, повишаващи ефективността и качеството на медицинските услуги;

6. други въпроси от дейността на ВМА.

Чл. 16. (1) Със заповед на началника на ВМА могат да се създават на функционален принцип помощни и консултативни органи.

(2) Функциите и организацията на работа на органите по ал. 1 се уреждат с правилници, утвърдени от началника на ВМА.

Глава трета.
ДЕЙНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА НА БОЛНИЦИТЕ ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ

Раздел I.
Дейност и управление на болниците във Военномедицинската академия

Чл. 17. (1) Многопрофилните болници за активно лечение и болниците за продължително лечение и рехабилитация, наричани по-нататък "болниците", изпълняват дейностите, възложени им със Закона за лечебните заведения и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

(2) Конкретните дейности по чл. 19, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които се извършват от всяка от болниците по ал. 1, са посочени в приложение № 1.

(3) Болниците по ал. 1 извършват дейността си при спазване на правата на пациента и:

1. в съответствие с утвърдените по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика;

2. при осигуреност на болниците с медицински специалисти на щатно осигурена длъжност;

3. при наличие на определените в медицинските стандарти по т. 1 технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на съответната болница;

4. при осигурено непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност, включително оказване на медицинска помощ при спешни състояния, по медицинските специалности и при нива на компетентност, посочени в приложение № 2.

(4) Болниците по ал. 1 осъществяват дейността си на адресите, посочени в приложение № 3.

Чл. 18. За организиране на плановия прием за болнично лечение болниците поддържат листа за планов прием за всяка клиника и/или отделение по ред, определен със заповед на началника на ВМА, в съответствие с действащата нормативна уредба.

Чл. 19. (1) Болниците се ръководят от началник, който се подпомага от заместник-началници и от главна медицинска сестра.

(2) Началник на Многопрофилна болница за активно лечение - София, по чл. 3, ал. 3, т. 2, буква "а" е началникът на ВМА.

(3) Началниците на болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "б" - "д" и заместник-началниците на болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "а" - "д" са лекари с призната медицинска или военномедицинска специалност - военнослужещи, завършили курс по здравен мениджмънт, които се назначават и освобождават от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на ВМА.

(4) Управителите на болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "е" и "ж" са цивилни служители, лекари с призната специалност, завършили курс по здравен мениджмънт, които се назначават с конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда.

(5) Началниците на болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "а" - "д" и управителите на болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "е" и "ж":

1. непосредствено ръководят и отговарят за дейността на болницата;

2. разработват направления за развитието на диагностично-лечебните дейности в съответствие със съвременните стандарти в болничното дело и пазара на здравни услуги;

3. съставят програма за развитие на болницата;

4. ежегодно изготвят и представят на началника на ВМА план за дейността на болницата;

5. организират и контролират изпълнението на икономическата програма на болницата;

6. ръководят и организират годишното и месечното планиране на дейността на болницата и контролират изпълнението на плановете;

7. организират и ръководят бойната и специалната подготовка на личния състав на болницата;

8. участват в разработването на плана за бойна и мобилизационна готовност в касаещия ги обем;

9. организират и ръководят подготовката на личния състав на болницата;

10. назначават и освобождават цивилните служители от съответната болница;

11. утвърждават длъжностните характеристики на личния състав на болницата;

12. изготвят тримесечни и годишни анализи на диагностично-лечебната дейност;

13. осъществяват контрол за опазването, поддръжката и стопанисването на ползваните от съответните болници недвижими и движими вещи;

14. изпълняват и други задачи, възложени им от началника на ВМА.

(6) Началниците на болниците разпределят функциите на заместник-началниците в определените им ресори.

(7) Функциите на началниците на болниците в тяхно отсъствие се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник-началник.

Чл. 20. (1) Главната медицинска сестра е цивилен служител с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи" и се назначава с конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда.

(2) Главната медицинска сестра:

1. организира, координира и отговаря за качеството на здравните грижи;

2. проверява разпределението, изразходването, съхраняването и отчета на лекарствените продукти и медицинските изделия;

3. планира, координира и контролира следдипломното обучение на медицинските специалисти от болницата;

4. отговаря за хигиенното състояние, за дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията;

5. ръководи съвета по здравни грижи;

6. представя на началника на болницата анализ и информация за състоянието на здравните грижи.

Чл. 21. Със заповед на началника/управителя на болницата се създават:

1. медицински съвет;

2. лечебно-контролна комисия;

3. комисия по вътреболнични инфекции;

4. комисия по медицинска етика;

5. съвет по здравни грижи.

Чл. 22. Медицинският съвет е консултативен орган при осъществяване управлението на болницата, който изпълнява дейностите по чл. 76 от Закона за лечебните заведения.

Чл. 23. (1) Лечебно-контролната комисия на съответната болница е контролен орган по диагностично-лечебния процес.

(2) Лечебно-контролната комисия изпълнява дейностите по чл. 77 от Закона за лечебните заведения.

Чл. 24. (1) Комисията за борба с вътреболничните инфекции на съответната болница се състои от председател и най-малко четирима членове.

(2) Комисията за борба с вътреболничните инфекции изпълнява дейностите по чл. 78 от Закона за лечебните заведения.

Чл. 25. Комисията по медицинска етика на съответната болница:

1. обсъжда предложения и дава становища за изпитване на лекарствени продукти и медицински изделия в клинични условия;

2. осъществява непосредствен контрол върху клиничните изпитвания, за които е дала положително становище.

Чл. 26. (1) Съветът по здравни грижи е консултативен орган на главната медицинска сестра на съответната болница.

(2) Съветът по здравни грижи изпълнява дейностите по чл. 79 от Закона за лечебните заведения.

Чл. 27. Началниците/управителите на болниците със своя заповед могат да създават консултативни комисии и съвети извън тези по чл. 21 - 26 според потребностите на лечебното заведение.

Чл. 28. (1) Условията и редът за работа на комисиите и съветите, създадени по реда на чл. 21 - 27, се определят с правилници, утвърдени от началника/управителя на болницата.

(2) За всяко заседание се води протокол, който се подписва от председателя на съответната комисия или съвет.

Раздел II.
Структура на болниците във Военномедицинската академия

Чл. 29. (1) Многопрофилните болници за активно лечение по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "а" - "д" включват:

1. ръководство;

2. консултативно-диагностичен блок;

3. стационарен блок;

4. административно-стопански блок;

5. болнична аптека.

(2) В консултативно-диагностичния блок се включват:

1. регистратури;

2. консултативни кабинети;

3. медико-диагностични и медико-технически лаборатории;

4. отделения без легла;

5. спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа.

(3) В стационарния блок се включват клиники и/или отделения с легла, а при необходимост - и клиники/отделения без легла, и лаборатории.

(4) Административно-стопанският блок се състои от административни, стопански и обслужващи звена.

(5) Със заповед на началника на ВМА могат да се създават и други звена.

Чл. 30. (1) Болниците за продължително лечение и рехабилитация по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "е" и "ж" включват:

1. ръководство;

2. консултативно-диагностичен блок;

3. стационарен блок;

4. административно-стопански блок.

(2) В консултативно-диагностичния блок се включват:

1. регистратури;

2. консултативни кабинети;

3. медико-диагностични лаборатории;

4. отделения без легла.

(3) В стационарния блок се включват отделения с легла, а при необходимост - и отделения без легла, по физикална и рехабилитационна медицина.

(4) Болниците за продължително лечение и рехабилитация по чл. 3, ал. 3, т. 2, букви "е" и "ж" може да разкриват в своята структура и аптека.

Чл. 31. (1) В болниците по чл. 3, ал. 3, т. 2 могат да се създават следните диагностично-лечебни и учебно-научни звена:

1. клиники;

2. отделения;

3. лаборатории;

4. катедри.

(2) Към клиниките и отделенията, в които се извършват оперативни дейности, могат да се създават операционни зали.

Чл. 32. Клиниката е болнично звено по определена медицинска или дентална специалност или по обособена дейност/дейности в определена медицинска/дентална специалност, ръководено от хабилитирано лице - лекар, съответно лекар по дентална медицина, с призната медицинска специалност по профила на клиниката, в което се извършва диагностично-лечебна дейност и се провежда обучение на студенти, специализанти, докторанти и продължаващо медицинско обучение.

Чл. 33. Отделението е болнично звено по определена медицинска или дентална специалност или по обособена дейност/дейности в определена медицинска/дентална специалност, ръководено от лекар, съответно лекар по дентална медицина, с призната медицинска и/или военномедицинска специалност по профила на отделението, в което се извършва диагностично-лечебна дейност. В отделението може да се провежда обучение на студенти, специализанти, докторанти и продължаващо медицинско обучение.

Чл. 34. Лабораторията е звено, ръководено от специалист по профила на лабораторията, в което се извършват дейности, подпомагащи пряко диагностично-лечебния процес. В лабораторията може да се провежда обучение на студенти, специализанти, докторанти и продължаващо медицинско обучение.

Чл. 35. (1) В клиниките и отделенията от стационарния блок по чл. 29, ал. 3 и чл. 30, ал. 3 се разкриват болнични легла.

(2) В зависимост от вида на осъществяваните медицински дейности в клиниката/отделението могат да бъдат разкривани:

1. болнични легла за активно лечение:

а) интензивни;

б) акушеро-гинекологични;

в) терапевтични;

г) хирургични;

2. болнични легла за дългосрочни грижи:

а) за продължително лечение;

б) за палиативно лечение;

3. болнични легла за рехабилитация;

4. психиатрични болнични легла.

(3) Броят и видът на болничните легла се определят според конкретните нужди на лечебния процес и се регламентират в правилника за организацията на дейността и вътрешния ред на болницата, утвърден от началника на ВМА.

Чл. 36. (1) Консултативните кабинети извършват прегледи и прием на пациенти, нуждаещи се от хоспитализация, или контролни прегледи след дехоспитализация.

(2) В консултативните кабинети, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории и отделенията без легла по чл. 29, ал. 2 могат да се извършват и дейностите по чл. 11, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Чл. 37. (1) Катедрата е звено, координиращо учебно-научната дейност на центрове, клиники, самостоятелни отделения и/или лаборатории по сходни медицински и военномедицински специалности.

(2) Ръководителят на катедрата е лице, хабилитирано в съответното научно направление на катедрата, което се избира с тайно гласуване за срок 4 години от съответния катедрен съвет, като изборът се утвърждава от академичния съвет на ВМА.

(3) Ръководителят на катедрата ръководи и контролира учебния, научноизследователския и диагностично-лечебния процес и отговаря за цялостната дейност на звеното.

(4) Ръководителят на катедра е и председател на катедрения съвет.

Чл. 38. (1) Болничната аптека осигурява снабдяването с лекарствени продукти, медицински изделия и други необходими за дейността материали, пособия и други консумативи.

(2) Болничната аптека осигурява приготвянето на лекарствени продукти по лекарско предписание, както и на лекарствени продукти, приготвени по магистрална и фармакопейна рецептура.

Чл. 39. (1) Административно-стопанският блок осъществява административното и стопанското обслужване на съответната болница.

(2) Административни, стопански и обслужващи звена са всички, които не участват пряко в диагностично-лечебната дейност.

(3) Стопанските и обслужващите дейности или част от тях, осъществявани в болниците, могат да се възлагат на външни лица чрез договор за поръчка или изработка.

Глава четвърта.
СТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПУНКТОВЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЗВЕНА ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ

Чл. 40. (1) Медицинските пунктове по чл. 3, ал. 3, т. 3 включват:

1. командване;

2. модул за оказване на медицинска помощ;

3. модул за оказване на дентална помощ;

4. модул за медицинска евакуация;

5. модул за медицинска логистика.

(2) Модулите в състава на медицинския пункт са структурни или функционални звена от медицински и немедицински специалисти и необходимо медицинско имущество за изпълнение на съответната медицинска и дентална дейност.

Чл. 41. (1) Медицинските пунктове се ръководят от началници, пряко подчинени на началника на ВМА и непосредствено подчинени на съответните ръководители на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната/на организационно-икономически обособени звена в тези структури, при наличие на медицински пункт, който ги обслужва, и на съответните командири (началници) на военни формирования от Българската армия, а за Министерството на отбраната - на директора на дирекция "Логистика".

(2) За началник на медицински пункт се назначава военнослужещ или цивилен служител с образователно-квалификационна степен "магистър по медицина" в съответствие с длъжностното разписание на ВМА.

(3) Ръководството на медицинските пунктове по отношение на профилактичната, диагностично-лечебната и експертизната дейност се осъществява от началника на ВМА.

(4) Взаимодействието между ВМА, Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и военните формирования от Българската армия за комплектуване на медицинските пунктове с медицински специалисти, тяхната подготовка, финансовото и ресурсното обезпечаване на дейността им и отговорностите на ВМА и ръководителите/командирите/ началниците по отношение дейността на медицинските пунктове се извършва при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

Чл. 42. В медицинските пунктове се оказва първична извънболнична медицинска и дентална помощ на военнослужещи, курсанти, резервисти на активна военна служба и цивилни служители, както и се извършват следните специфични медицински дейности, свързани с медицинското осигуряване:

1. военномедицинска експертиза и експертиза на временната неработоспособност;

2. сортировка на пострадалите при случаи с масово постъпване на медицински загуби;

3. медицинска евакуация на болни, пострадали и нуждаещи се от специализирана помощ;

4. превантивна военна медицина, включваща промоция на здравето и комплекс от хигиенни, профилактични и противоепидемични мероприятия;

5. военномедицинска подготовка на личния състав на военните формирования и структурите;

6. тактико-специална подготовка на личния състав на медицинските пунктове;

7. медицинска логистика;

8. медицинско осигуряване на учебно-бойната и мобилизационната подготовка.

Чл. 43. (1) Специализираните звена по чл. 3, ал. 3, т. 4, букви "а" - "е" включват:

1. ръководство;

2. отделения;

3. лаборатории.

(2) Специализираните звена по чл. 3, ал. 3, т. 4, букви "а" - "е" могат да включват в структурата си и сектори.

Чл. 44. (1) Военномедицинският отряд за бързо реагиране се ръководи от началник - военнослужещ с призната медицинска или военномедицинска специалност, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на ВМА.

(2) Военномедицинският отряд за бързо реагиране участва в оказване на квалифицирана и частична специализирана медицинска помощ на пострадали в мирно и военно време, при извънредно положение, бедствия и кризисни ситуации.

Чл. 45. (1) Научноприложният център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина се ръководи от началник - военнослужещ с призната медицинска или военномедицинска специалност по съответната дейност, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на ВМА.

(2) Научноприложният център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина:

1. разработва и предлага на началника на ВМА проекти на актове и други документи във връзка с военномедицинската експертиза;

2. извършва обучение на медицински и немедицински специалисти за медицинско осигуряване и превенция на специфични за морската и авиационната дейност заболявания;

3. извършва научноизследователска и преподавателска дейност в областите на военномедицинската експертиза и обучението на летателен и плавателен състав;

4. извършва практическо обучение на летателен и плавателен състав с наличните хипобарни и хипербарни комплекси във ВМА;

5. извършва научноизследователска дейност по въпроси, свързани с човешкия фактор в авиацията и други специфични области на военната дейност;

6. извършва подготовка на лекари по специалността "авиационна медицина";

7. подготвя и поддържа в готовност медицински персонал за авиомедицинска евакуация в страната и извън територията на страната.

(3) Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) от Научноприложния център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина извършва военномедицинска експертиза относно:

1. медицинско освидетелстване за годност за:

а) военна служба на:

аа) кандидати за военна служба;

бб) кандидати за летателна длъжност;

вв) кандидати за плавателна длъжност;

гг) кандидати за екипажи на безпилотни летателни апарати;

дд) кандидати за обучение като курсанти във висшите военни училища;

ее) военнослужещи;

жж) курсанти;

зз) военнослужещи на летателна длъжност;

ии) военнослужещи на плавателна длъжност;

кк) екипажи на безпилотни летателни апарати;

б) служба в доброволния резерв на:

аа) кандидати за служба в доброволния резерв;

бб) резервисти;

вв) резервисти на летателна длъжност;

гг) резервисти на плавателна длъжност;

в) военновременна служба на:

аа) запасни и български граждани със задължения по военния отчет;

бб) кандидати за курс за начална и/или специална военна подготовка по чл. 59 ЗРВСРБ.

2. характера и степента на увреждане (телесна повреда) на военнослужещи и резервисти на активна служба, причинено при или по повод изпълнение на военната служба;

3. временна или трайно намалена работоспособност на военнослужещи, курсанти и резервисти на активна служба.

(4) Централната военномедицинска комисия (ЦВКМ) извършва експертиза за годност за служба в Националната служба за охрана и за държавна служба в Държавна агенция "Разузнаване", както и определя характера/вида на причинената телесна повреда на офицерите и сержантите от Националната служба за охрана/държавните служители от Държавна агенция "Разузнаване".

(5) Отдел за работа на вода - Варна, от ЦВМК:

1. извършва медицинско освидетелстване за годност на:

а) кандидати за плавателна длъжност;

б) кандидати за обучение като курсанти във Висшето военноморско училище;

в) кандидати за служба в доброволния резерв на плавателна длъжност;

г) военнослужещи на плавателна длъжност;

д) курсанти на плавателна длъжност;

е) резервисти на плавателна длъжност.

(6) При необходимост със заповед на началника на ВМА от състава на Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив, за определен период от време се разкрива Функционална военномедицинска комисия, която извършва медицинско освидетелстване за годност за военна служба и служба в доброволния резерв на следните категории лица:

а) кандидати за военна служба;

б) кандидати за служба в доброволния резерв;

в) полугодишно медицинско освидетелстване за продължаване на годността за летателна длъжност.

Чл. 46. (1) Центърът по психично здраве и превенция се ръководи от началник - военнослужещ, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на ВМА.

(2) Центърът по психично здраве и превенция:

1. разработва методология и осъществява научноизследователска и практико-приложна дейност в областта на психичното здраве и психологичното осигуряване на военнослужещите, както и в областта на определянето на психологична пригодност/непригодност за военна служба и служба в доброволния резерв;

2. определя психологична непригодност за служба в Националната служба за охрана;

3. разработва и прилага програми за профилактика на рисково поведение и превенция на професионалния и бойния стрес;

4. разработва и провежда обучение за повишаване на психическата устойчивост за работа при екстремални условия, бедствия и други извънредни ситуации.

Чл. 47. (1) Научноприложният център по военна епидемиология и хигиена се ръководи от началник - военнослужещ с призната медицинска или военномедицинска специалност по съответната дейност, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на ВМА.

(2) Научноприложният център по военна епидемиология и хигиена:

1. осъществява здравен, хигиенен и противоепидемичен контрол в обекти на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

2. провежда мероприятия по дезинфекция, дезинсекция и дератизация;

3. осъществява контрол върху заразните болести във въоръжените сили;

4. извършва лабораторни изследвания и замервания на факторите на работната среда, включително за нови обекти;

5. извършва трудово медицинско обслужване на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

6. извършва анализ на хранителни продукти за консумативна годност;

7. провежда микробиологични, вирусологични и паразитологични изследвания за нуждите на упражнявания здравен контрол и поставяне на етиологична диагноза на пациенти;

8. участва в експертни комисии за проектиране, приемане и въвеждане в редовна експлоатация на обекти на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

9. участва в подготовката на контингенти за мисии;

10. извършва учебна и научноприложна дейност в областта на епидемиологията и хигиената.

Чл. 48. (1) Научноизследователският център по радиологична, биологична и химическа защита се ръководи от началник - военнослужещ с призната медицинска или военномедицинска специалност по съответната дейност, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на ВМА.

(2) Научноизследователският център по радиологична, биологична и химическа защита:

1. разработва нови методи и средства за защита на въоръжените сили и населението от ядрени, химически и биологически фактори на поражение;

2. извършва анализ на радиационната обстановка и химическите и биологичните агенти при необходимост.

(3) Научноизследователският център по радиологична, биологична и химическа защита е база за обучение на докторанти и специализанти в областта на военната токсикология и радиобиология.

Чл. 49. (1) Центърът за професионално обучение на санитарни инструктори се ръководи от началник - военнослужещ с призната медицинска или военномедицинска специалност, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на ВМА.

(2) Центърът за професионално обучение на санитарни инструктори провежда обучението по специалността "санитарен инструктор" съгласно държавните образователни изисквания.

(3) Методическото ръководство на Центъра за професионално обучение на санитарни инструктори се осъществява от ръководителя на звеното, отговарящо за учебната и научната дейност във ВМА.

Глава пета.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ С МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА, БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И С ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА

Чл. 50. Военномедицинската академия осъществява дейността си самостоятелно, както и във взаимодействие с Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, военните формирования от Българската армия, Министерството на здравеопазването, лечебни и здравни заведения, ведомства и организации в страната и в чужбина.

Чл. 51. Военномедицинската академия поддържа постоянно взаимодействие с ръководителите/командирите/началниците по:

1. мероприятия, свързани с изпълнението на задачи в мирно и военно време, при извънредно положение, бедствия и кризисни ситуации;

2. организацията на медицинското осигуряване и опазване на психичното здраве, профилактика, диспансеризация и други съвместни мероприятия;

3. медицинското осигуряване на военнослужещите, свързано с учебно-бойната дейност (военнополеви учения, пеши маршове, стрелби, представителни мероприятия, спортни състезания и други).

Чл. 52. Военномедицинската академия осъществява международната си дейност и сътрудничество чрез началника на ВМА по ред, определен от министъра на отбраната.

Глава шеста.
ФИНАНСИРАНЕ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ

Чл. 53. Финансовите средства за осъществяване на специфичните функции на ВМА се осигуряват от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на отбраната.

Чл. 54. Бюджетът на ВМА са формира от:

1. субсидията от бюджета на Министерството на отбраната;

2. приходи от медицински дейности и услуги, предоставяни на други бюджетни организации при условия и по ред, предвидени в споразумения, формирани на принципа на разходопокривност;

3. приходи от медицински дейности и услуги/медицинска помощ, предоставяни/оказвани срещу заплащане;

4. средства по договори, сключени с Националната здравноосигурителна каса;

5. средства по договори, сключени с Националния осигурителен институт;

6. средства от помощи и дарения и приходи от застрахователни обезщетения;

7. други средства, постъпващи в бюджета на ВМА на основание действащата нормативна уредба.

Заключителни разпоредби

§ 1. Правилникът се приема на основание чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения и чл. 92, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

§ 2. Правилникът влиза в сила от 1 февруари 2017 г.

Приложение № 1 към чл. 17, ал. 2


ДЕЙНОСТИ НА БОЛНИЦИТЕ В СТРУКТУРАТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ


І. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - СОФИЯ

1. Осъществява следните дейности:

1.1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична медицинска помощ;

1.2. Рехабилитация;

1.3. Диагностика и консултация, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

1.4. Дейности по трансплантация на органи, тъкани и клетки:

1.4.1. вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация;

1.4.2. вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп - черен дроб;

1.4.3. вземане, експертиза, обработка, съхраняване предоставяне и присаждане на част от черен дроб от жив донор;

1.4.4. присаждане на тъкани от човешки труп - очна роговица, амнион, кожа и костно-сухожилна тъкан;

1.5. Вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;

1.6. Диспансеризация;

1.7. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;

1.8. Учебна и научна дейност.

2. Медицински специалности:

2.1. Акушерство и гинекология;

2.2. Ангиология;

2.3. Анестезиология и интензивно лечение;

2.4. Вирусология;

2.5. Вътрешни болести;

2.6. Гастроентерология;

2.7. Гръдна хирургия;

2.8. Педиатрия;

2.9. Ендокринология и болести на обмяната;

2.10. Епидемиология на инфекциозните болести;

2.11. Инфекциозни болести;

2.12. Кардиология;

2.13. Клинична алергология;

2.14. Клинична имунология;

2.15. Клинична лаборатория;

2.16. Обща и клинична патология;

2.17. Клинична токсикология;

2.18. Клинична хематология;

2.19. Кожни и венерически болести;

2.20. Медицина на бедствените ситуации (катастрофите);

2.21. Лицево-челюстна хирургия;

2.22. Медицинска генетика в частта цитогенетика;

2.23. Медицинска онкология;

2.24. Микробиология;

2.25. Нервни болести;

2.26. Неврохирургия;

2.27. Нефрология;

2.28. Нуклеарна медицина;

2.29. Образна диагностика;

2.30. Ортопедия и травматология;

2.31. Очни болести;

2.32. Пластично-възстановителна и естетична хирургия;

2.33. Пневмология и фтизиатрия;

2.34. Психиатрия;

2.35. Радиобиология;

2.36. Ревматология;

2.37. Социална медицина и здравен мениджмънт;

2.38. Спешна медицина;

2.39. Съдебна медицина;

2.40. Съдова хирургия;

2.41. Трансфузионна хематология;

2.42. Урология;

2.43. Ушно-носно-гърлени болести;

2.44. Физикална и рехабилитационна медицина;

2.45. Хранене и диететика;

2.46. Хирургия;

2.47. Орална хирургия;

2.48. Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия;

2.49. Обща дентална медицина;

2.50. Оперативно зъболечение и ендодонтия;

2.51. Протетична дентална медицина.

Забележки: 1. Лечебните дейности по медицинска специалност "Медицинска паразитология" се осигуряват от Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена (НПЦВЕХ) в структурата на ВМА.

2. Лекарствените изследвания и фармако-терапевтичните консултации се осигуряват по договор с външна структура.


ІІ. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - ПЛОВДИВ

1. Осъществява следните дейности:

1.1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична медицинска помощ;

1.2. Рехабилитация;

1.3. Диагностика и консултация, поискани от лекар или от лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

1.4. Учебна и научна дейност;

1.5. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;

1.6. Диспансеризация.

2. Медицински специалности:

2.1. Вътрешни болести;

2.2. Кардиология;

2.3. Пневмология и фтизиатрия;

2.4. Ендокринология и болести на обмяната;

2.5. Гастроентерология;

2.6. Ревматология;

2.7. Нервни болести;

2.8. Хирургия;

2.9. Анестезиология и интензивно лечение;

2.10. Урология;

2.11. Ортопедия и травматология;

2.12. Очни болести;

2.13. Ушно-носно-гърлени болести;

2.14. Кожни и венерически болести;

2.15. Физикална и рехабилитационна медицина;

2.16. Образна диагностика;

2.17. Обща и клинична патология;

2.18. Клинична лаборатория;

2.19. Гръдна хирургия;

2.20. Нефрология;

2.21. Акушерство и гинекология.

Забележки: 1. Лечебните дейности по медицинските специалности "Медицинска паразитология", "Микробиология" и "Вирусология" се осигуряват от НПЦВЕХ в структурата на ВМА (в сградата на лечебното заведение) и по договор с външна структура.

2. Лечебните дейности по медицинските специалности "Медицинска онкология", "Образна диагностика" (за КТ, ЯМР и остеоденситометрия), "Диализно лечение", както и високоспециализираните дейности по медицинските специалности "Клинична лаборатория" и "Клинична патология" се осигуряват по договори с външни структури.


ІІІ. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - СЛИВЕН

1. Осъществява следните дейности:

1.1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична медицинска помощ;

1.2. Рехабилитация;

1.3. Диагностика и консултация, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

1.4. Учебна и научна дейност;

1.5. Диспансеризация;

1.6. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство.

2. Медицински специалности:

2.1. Вътрешни болести;

2.2. Нефрология;

2.3. Клинична хематология;

2.4. Пневмология и фтизиатрия;

2.5. Ревматология;

2.6. Кардиология;

2.7. Гастроентерология;

2.8. Нервни болести;

2.9. Орална хирургия;

2.10. Обща дентална медицина;

2.11. Ушно-носно-гърлени болести;

2.12. Акушерство и гинекология;

2.13. Медицинска онкология;

2.14. Очни болести;

2.15. Хирургия;

2.16. Анестезиология и интензивно лечение;

2.17. Урология;

2.18. Клинична лаборатория;

2.19. Микробиология;

2.20. Образна диагностика;

2.21. Обща и клинична патология;

2.22. Кожни и венерически болести;

2.23. Инфекциозни болести;

2.24. Лицево-челюстна хирургия.


ІV. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - ВАРНА

1. Осъществява следните дейности:

1.1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична медицинска помощ;

1.2. Рехабилитация.

1.3. Диагностика и консултация, поискани от лекар или от лекар по дентална медицина от други лечебни заведения.

2. Трансплантация на органи и тъкани:

2.1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация;

2.2. Присаждане на други тъкани от човешки труп: костно-сухожилни, хрущялни тъкани и кожа.

3. Диспансеризация.

4. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство.

5. Учебна и научна дейност.

6. Медицински специалности:

6.1. Образна диагностика;

6.2. Клинична лаборатория;

6.3. Микробиология;

6.4. Вирусология;

6.5. Обща и клинична патология;

6.6. Спешна медицина;

6.7. Кардиология;

6.8. Гастроентерология;

6.9. Пневмология и фтизиатрия;

6.10. Ревматология;

6.11. Нефрология;

6.12. Ендокринология и болести на обмяната;

6.13. Вътрешни болести;

6.14. Клинична токсикология;

6.15. Хирургия;

6.16. Урология;

6.17. Акушерство и гинекология;

6.18. Пластично-възстановителна и естетична хирургия;

6.19. Ортопедия и травматология;

6.20. Анестезиология и интензивно лечение;

6.21. Нервни болести;

6.22. Ушно-носно-гърлени болести;

6.23. Физикална и рехабилитационна медицина;

6.24. Очни болести;

6.25. Кожни и венерически болести;

6.26. Гръдна хирургия;

6.27. Психиатрия;

6.28. Обща дентална медицина.


V. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - ПЛЕВЕН

1. Осъществява следните дейности:

1.1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;

1.2. Рехабилитация;

1.3. Диагностика и консултации, поискани от лекар или от лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

1.4. Диспансеризация;

1.5. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство.

2. Медицински специалности:

2.1. Ендокринология и болести на обмяната;

2.2. Гастроентерология;

2.3. Кардиология;

2.4. Пневмология и фтизиатрия;

2.5. Ревматология;

2.6. Очни болести;

2.7. Нервни болести;

2.8. Анестезиология и интензивно лечение;

2.9. Ушно-носно-гърлени болести;

2.10. Хирургия;

2.11. Ортопедия и травматология;

2.12. Физикална и рехабилитационна медицина;

2.13. Клинична лаборатория;

2.14. Микробиология;

2.15. Образна диагностика;

2.16. Вирусология;

2.17. Обща и клинична патология.


VІ. БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (БПЛР) - БАНКЯ

1. Осъществява следните дейности:

1.1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична медицинска помощ;

1.2. Рехабилитация;

1.3. Диагностика и консултация, поискани от лекар или от лекар по дентална медицина от други лечебни заведения.

2. Медицински специалности:

2.1. Вътрешни болести;

2.2. Нервни болести;

2.3. Физикална и рехабилитационна медицина;

2.4. Кардиология.

Забележка. Дейностите по диагностично-консултативна помощ и параклинични изследвания се осигуряват от МБАЛ - София.


VІІ. БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (БПЛР) - ХИСАРЯ

1. Осъществява следните дейности:

1.1. Рехабилитация;

1.2. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична медицинска помощ;

1.3. Диагностика и консултация, поискани от лекар или от лекар по дентална медицина от други лечебни заведения.

2. Медицински специалности:

2.1. Физикална и рехабилитационна медицина;

2.2. Вътрешни болести;

2.3. Нервни болести.

Приложение № 2 към чл. 17, ал. 3, т. 4


НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТРУКТУРИТЕ НА БОЛНИЦИТЕ В СТРУКТУРАТА НА ВМА


І. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - СОФИЯ

Лечебната дейност в МБАЛ - София, се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:

А. Клиники и/или отделения с легла:

1. Клиника "Анестезиология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение".

2. Клиника "Интензивно лечение", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение":

а) отделение за хипербарнооксигенна терапия;

б) отделение за палиативни грижи.

3. Клиника "Коремна хирургия", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия".

4. Клиника "Спешна терапия", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Спешна медицина", утвърден с отменената Наредба № 45 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина", във връзка с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 12 от 2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина" (обн., ДВ, бр. 4 от 2016 г.; изм., бр. 58 от 2016 г.).

5. Спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Спешна медицина", утвърден с отменената Наредба № 45 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина", във връзка с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 12 от 2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина".

6. Клиника "Ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия".

7. Клиника по съдова хирургия, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия" - Отделение по ангиология.

8. Клиника "Гръдна хирургия", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт "Гръдна хирургия".

9. Клиника "Ортопедия и травматология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ортопедия и травматология".

10. Клиника по артроскопска травматология, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ортопедия и травматология".

11. Клиника по ендопротезиране и реконструктивна хирургия, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ортопедия и травматология".

12. Отделение "Септична хирургия", отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ортопедия и травматология".

13. Клиника "Обща урология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Урология".

14. Клиника "Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Урология".

15. Клиника по нефрология, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Нефрология".

16. Клиника "Неврохирургия", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Неврохирургия".

17. Клиника "Нервни болести", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Нервни болести".

18. Клиника "Психиатрия", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Психиатрия".

19. Клиника "Обща и онкологична гинекология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Акушерство и гинекология".

20. Клиника за ушни, носни и гърлени болести, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести".

21. Клиника "Очни болести", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Очни болести".

22. Отделение "Орална хирургия", отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Орална хирургия".

23. Клиника по пневмология и фтизиатрия, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия".

24. Клиника по ендокринология и болести на обмяната, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ендокринология и болести на обмяната".

25. Клиника "Интензивна терапия", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарти "Анестезия и интензивно лечение" в частта "Интензивно лечение";

26. Клиника "Кардиология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Кардиология":

а) Общо кардиологично отделение, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Кардиология";

б) Отделение за кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения и контрол върху критичните нарушения на хемодинамиката, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Кардиология";

в) Отделение за неинвазивна диагностика (ехокардиография, холтер мониториране, велоергометрия (тредмил), отговарящо на III ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Кардиология";

г) Отделение за инвазивна кардиология (инвазивна/интервенционална диагностика и лечение), отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Кардиология".

27. Отделение по ревматология.

28. Клиника "Гастроентерология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Гастроентерология".

29. Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия":

а) отделение по чернодробно-панкреатична хирургия, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия";

б) отделение по трансплантология в изпълнение на медицински стандарт "Трансплантация на органи, тъкани и клетки".

30. Клиника "Хематология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Клинична хематология".

31. Отделение по медицинска онкология, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Медицинска онкология".

32. Отделение по нуклеарна медицина и метаболитна терапия, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Нуклеарна медицина".

33. Отделение по кожни и венерически болести, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Кожни и венерически болести".

34. Клиника по пластична хирургия и изгаряния, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Пластично-възстановителна и естетична хирургия".

35. Първа клиника по инфекциозни болести, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Инфекциозни болести".

36. Втора клиника по инфекциозни болести, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Инфекциозни болести".

37. Клиника "Спешна токсикология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Клинична токсикология".

38. Клиника "Физикална и рехабилитационна медицина", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".

Б. Клиники и/или отделения без легла:

1. Клиника "Конвенционална рентгенова диагностика", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Образна диагностика".

2. Клиника "Компютърна и магнитнорезонансна томография", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Образна диагностика".

3. Клиника по обща и клинична патология с компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт "Клинична патология":

а) Отделение по аутопсионна диагностика с компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт "Клинична патология";

б) Отделение по биопсична диагностика с компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт "Клинична патология";

в) Отделение по цитологична диагностика с компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт "Клинична патология";

г) Отделение по имунохистохимия и електронна микроскопия с компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт "Клинична патология";

д) Отделение по интраоперативна и експресна диагностика с компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт "Клинична патология";

е) Отделение по патоморфология с компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт "Клинична патология";

ж) Отделение по биопсична бъбречна и електронно-микроскопска диагностика с компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт "Клинична патология".

4. Отделение "Съдебномедицинска експертиза".

5. Отделение по радиоимунология, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарти "Нуклеарна медицина".

6. Спешен болничен травма център с компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт "Спешна медицина":

а) Спешно хирургично отделение, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия";

б) Спешно анестезиологично отделение, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение" в частта "Анестезия";

в) Спешно неврохирургично отделение, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Неврохирургия";

г) Спешно травматологично отделение, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ортопедия и травматология";

д) Отделение по спешна ендоскопия;

е) Отделение по спешна ехография.

7. Отделение за спешна медицинска помощ, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Спешна медицина", утвърден с отменената Наредба № 45 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина", във връзка с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 12 от 2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина" (обн., ДВ, бр. 4 от 2016 г.; изм., бр. 58 от 2016 г.).

8. Клиника "Функционална диагностика на нервната система", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Нервни болести".

9. Център по трансфузионна хематология в изпълнение на медицински стандарт "Трансфузионна хематология".

10. Отделение по експериментална хирургия с животни, работещо съгласно изискванията на ECVAM/ICLAS.

11. Отделение по диализно лечение, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Диализно лечение".

В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):

1. Клинична лаборатория, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Клинична лаборатория".

2. Лаборатория по клинична имунология, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Клинична имунология".

3. Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология в изпълнение на медицински стандарт "Медицинска генетика" в част "Цитогенетика" и в частта "Молекулярна цитогенетика".

4. Лаборатория "Вирусология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Вирусология".

5. Лаборатория "Микробиология", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Микробиология".

6. Зъботехническа лаборатория, работеща в съответствие с медико-технически стандарт по "Зъботехника".

7. Химикотоксикологична лаборатория, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Клинична токсикология".

8. Лаборатория "Молекулярна диагностика на чернодробните заболявания", отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Вирусология".


ІІ. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - ПЛОВДИВ

Лечебната дейност в МБАЛ - Пловдив, се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:

А. Клиники и/или отделения с легла:

1. Клиника по нервни болести, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Нервни болести".

2. Отделение по вътрешни болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Вътрешни болести":

а) в отделението се извършва дейност по кардиология с І ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Кардиология";

б) в отделението се извършва дейност по пневмология и фтизиатрия с І ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия";

в) в отделението се извършва дейност по ендокринология и болести на обмяната с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Ендокринология и болести на обмяната";

г) в отделението се извършва дейност по гастроентерология с І ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Гастроентерология";

д) в отделението се извършва дейност по ревматология;

е) в отделението се извършва дейност по нефрология с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Нефрология".

3. Клиника по хирургия, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия" - в клиниката се извършва дейност по гръдна хирургия с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Гръдна хирургия".

4. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".

5. Отделение по анестезиология и интензивно лечение, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение".

6. Отделение по очни болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Очни болести".

7. Отделение по ушно-носно-гърлени болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести".

Б. Клиники и/или отделения без легла:

1. Отделение по образна диагностика, отговарящо на І ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Образна диагностика".

2. Отделение по клинична патология с компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Клинична патология".

В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):

Клинична лаборатория, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Клинична лаборатория".


ІІІ. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - СЛИВЕН

Лечебната дейност в МБАЛ - Сливен, се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:

А. Клиники и/или отделения с легла:

1. Отделение по вътрешни болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Вътрешни болести".

2. Отделение по нервни болести, отговарящо на IІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Нервни болести".

3. Отделение по гинекология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Акушерство и гинекология".

4. Отделение по хирургия, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия" - в отделението се осъществява дейност по урология с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Урология".

5. Отделение по анестезиология и интензивно лечение, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение".

6. Отделение по инфекциозни болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Инфекциозни болести".

7. Отделение по лицево-челюстна хирургия, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Лицево-челюстна хирургия".

Б. Клиники и/или отделения без легла:

Отделение по образна диагностика, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Образна диагностика".

В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):

1. Отделение по обща и клинична патология с компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Клинична патология".

2. Клинична лаборатория, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Клинична лаборатория".

3. Микробиологична лаборатория, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Микробиология".


ІV. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - ВАРНА

Лечебната дейност се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:

А. Клиники и/или отделения с легла:

1. Първа клиника по вътрешни болести, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Вътрешни болести":

а) Отделение по кардиология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Кардиология";

б) Отделение по гастроентерология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Гастроентерология";

в) Отделение за интензивна терапия, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение".

2. Втора клиника по вътрешни болести, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Вътрешни болести":

а) Отделение по пневмология, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия";

б) Отделение по ревматология;

в) Отделение по вътрешни болести, отговарящо на І ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Вътрешни болести":

аа) в отделението се осъществява и дейност по медицинската специалност "Нефрология", отговаряща на І ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицинския стандарт по "Нефрология";

бб) в отделението се осъществява и дейност по медицинска специалност "Ендокринология и болести на обмяната", отговаряща на І ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицинския стандарт по "Ендокринология и болести на обмяната".

3. Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Клинична токсикология":

а) Отделение по клинична токсикология, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Клинична токсикология";

б) Отделение по токсикохимични бедствени ситуации и детоксикация на зависими пациенти;

в) Лаборатория по химикотоксикологични изследвания, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Клинична токсикология" и на медицински стандарт "Клинична лаборатория" в частта му за газхроматографски изследвания.

4. Хирургична клиника, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия":

а) Отделение по обща хирургия, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия";

б) Отделение по урология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Урология";

в) Отделение по гръдна хирургия, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Гръдна хирургия".

5. Отделение по гинекология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Акушерство и гинекология".

6. Клиника по ортопедия и травматология, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Ортопедия и травматология".

7. Клиника по термична травма и пластично-възстановителна и естетична хирургия, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Пластично-възстановителна и естетична хирургия".

8. Клиника по анестезия, хипербарна и интензивна медицина:

а) Отделение по анестезиология и интензивна медицина, отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение";

б) Отделение по хипербарна и морска медицина.

9. Отделение по нервни болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Нервни болести".

10. Отделение по ушно-носно-гърлени болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести".

11. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".

12. Спешно отделение, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Спешна медицина", утвърден с отменената Наредба № 45 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина", във връзка с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 12 от 2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина".

Б. Клиники и/или отделения без легла:

1. Отделение по функционална диагностика.

2. Отделение по клинична патология с компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Клинична патология".

В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):

1. Отделение по образна диагностика, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Образна диагностика".

2. Медико-диагностична лаборатория, отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Клинична лаборатория".

3. Отделение по превантивна медицина, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдените медицински стандарти "Микробиология" и "Вирусология":

а) в отделението се извършва дейност по микробиология, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Микробиология";

б) в отделението се извършва дейност по вирусология, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Вирусология".


V. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - ПЛЕВЕН

Лечебната дейност се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:

А. Клиники и/или отделения с легла:

1. Отделение по анестезиология и интензивно лечение, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение".

2. Отделение по хирургия, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия".

3. Отделение по ортопедия и травматология, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ортопедия и травматология".

4. Отделение по очни болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Очни болести".

5. Отделение по нервни болести, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Нервни болести".

6. Отделение по ревматология.

7. Отделение по пневмология и фтизиатрия, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия".

8. Отделение по гастроентерология, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Гастроентерология".

9. Отделение по ендокринология и болести на обмяната, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ендокринология и болести на обмяната".

10. Отделение по кардиология, отговарящо на IІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Кардиология".

11. Отделение по ушни, носни и гърлени болести, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести".

Б. Клиники и/или отделения без легла:

1. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".

2. Отделение по образна диагностика, отговарящо на І ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Образна диагностика".

В. Клинико-диагностични структури (лаборатории):

1. Клинична лаборатория, отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Клинична лаборатория".

2. Лаборатория по микробиология, отговаряща на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Микробиология".

3. Лаборатория по вирусология, отговаряща на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Вирусология".

4. Лаборатория по обща и клинична патология с компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Клинична патология".


VІ. БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (БПЛР) - БАНКЯ

Лечебната дейност се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:

А. Отделения с легла:

1. Отделение за физикална и рехабилитационна медицина на сърдечно-съдови заболявания, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".

2. Отделение за физикална и рехабилитационна медицина на неврологични заболявания, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".

3. Отделение за физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".

4. Отделение за продължително лечение по вътрешни и нервни болести.


VІІ. БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (БПЛР) - ХИСАРЯ

Лечебната дейност се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури с нива на компетентност и по специалности, както следва:

А. Отделения с легла:

1. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, отговарящо на III ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".

2. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина за деца от 3 до 18 години, отговарящо на III ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".

3. Отделение за продължително лечение по вътрешни болести и нефрология.

4. Отделение за продължително лечение по вътрешни болести и гастроентерология.

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 4


АДРЕСИ НА БОЛНИЦИТЕ В СТРУКТУРАТА НА ВМА


1. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - София, към ВМА осъществява дейността си на адрес: София, район "Триадица", ул. Св. Георги Софийски 3.

2. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - Пловдив, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Пловдив, бул. Христо Ботев 81.

3. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - Сливен, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Сливен, бул. Пушкин 2.

4. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - Варна, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Варна, бул. Христо Смирненски 3.

5. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - Плевен, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Плевен, ул. Георги Кочев 6.

6. Болница за продължително лечение и рехабилитация (БПЛР) - Банкя, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Банкя, ул. Иван Вазов 5.

7. Болница за продължително лечение и рехабилитация (БПЛР) - Хисаря, към ВМА осъществява дейността си на адрес: Хисаря, ул. Илин Паунов 1.