Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 12 от 8.II

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ДВ, БР. 93 ОТ 1998 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ДВ, БР. 93 ОТ 1998 Г.)

Обн. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019г.

Проект: 854-01-72/03.10.2018 г.

§ 1. В чл. 51, ал. 5 думите "е до 5 години" се заменят със "за категориите по ал. 3 е до 10 години, а за категориите по ал. 4 е до 5 години".

Преходни разпоредби

§ 2. Издадените до влизането в сила на този закон свидетелства за управление на моторни превозни средства по чл. 51, ал. 5 са валидни за срока, посочен в тях.

-------------------------

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.