Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 12 от 8.II

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2009 Г. ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА НЕЖЕЛАНИ СУБСТАНЦИИ И ПРОДУКТИ ВЪВ ФУРАЖИТЕ (ДВ, БР. 29 ОТ 2009 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2009 Г. ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА НЕЖЕЛАНИ СУБСТАНЦИИ И ПРОДУКТИ ВЪВ ФУРАЖИТЕ (ДВ, БР. 29 ОТ 2009 Г.)

В сила от 08.02.2019 г.
Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019г.

§ 1. В допълнителните разпоредби в § 2а се създава т. 7:

"7. Регламент (ЕС) 2017/2229 на Комисията от 4 декември 2017 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за олово, живак, меламин и декохинат (ОВ, L 319/6 от 05.12.2017 г.)."

§ 2. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения:

1. В раздел I "Неорганични замърсители и азотсъдържащи съединения":

а) точка 4 "Олово" се изменя така:

"

Нежелана

субстанция

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

4. Олово(12)

Фуражни суровини, с изключение на:

10

- тревни фуражи(3);

30

- фосфати и варовикови морски водорасли и варовити морски раковини;

15

- калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат (10);

20

- дрожди.

5

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементи, с изключение на:

100

- цинков оксид;

400

- манганов оксид, железен карбонат, меден карбонат, меден (I) оксид.

200

Фуражни добавки от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти, с изключение на:

30

- клиноптилотит с вулканичен произход, натролит-фонолит

60

Премикси(6)

200

Допълващи фуражи, с изключение на:

10

- минерални фуражи;

15

- фуражи, предназначени за специфични хранителни цели, с дългосрочно освобождаване, с концентрация на микроелементи, по-висока от 100 пъти определеното максимално съдържание в пълноценните фуражи.

60

Пълноценни фуражи.

5


"

б) точка 5 "Живак" се изменя така:

"


Нежелана

субстанция

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

5. Живак(4)

Фуражни суровини, с изключение на:

0,1

- риба, други водни животни и продукти, получени от тях, предназначени за производство на комбинирани фуражи за животни, отглеждани за производство на храни;

0,5

- риба тон (Thunnus spp., Euthynnus spp. Katsuwonus pelamis) и продукти, получени от нея, предназначени за производството на комбинирани храни за кучета, котки, декоративни риби и животни с ценна кожа;

1,0(13)

- риба, други водни животни и продукти, получени от тях, различни от риба тон и продуктите, получени от нея, предназначени за производството на комбинирани храни за кучета, котки, декоративни риби и животни с ценна кожа;

0,5(13)

- калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат(10).

0,3

Комбинирани фуражи, с изключение на:

0,1

- минерални фуражи;

0,2

- комбинирани фуражи за риба;

0,2

- комбинирани храни за кучета, котки и декоративни рибки и комбинирани фуражи за животни с ценна кожа.

0,3

"

в) точка 7 "Меламин" се изменя така:

"

Нежелана

субстанция

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

7. Меламин (9)

Фуражи, с изключение на:

2,5

- консервирана храна за домашни любимци;

2,5(11)

- следните фуражни добавки:

 

- гуанидинооцетна киселина;

20

- урея;

-

- биурет.

-


"

г) бележка 13 под линия се изменя така:

"(13) Максимално допустимата граница се прилага въз основа на мокро тегло."

2. В раздел VII "Разрешени фуражни добавки, съдържащи се в нецелеви фуражи в резултат на неизбежно преминаване" т. 1 "Декоквинат" се изменя така:

"


Кокцидиостатик

Продукти, предназначени за хранене на животни(1)

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1. Декохинат

Фуражни суровини

0,4

Комбинирани фуражи за:

 

- птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

0,4

- други видове животни.

1,2

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на декохинат.

(2)

"

Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".