Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 12 от 8.II

УКАЗ № 17 ОТ 29.01.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОСТРАННИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ В ПРЕВОДНИ РУБЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КАКТО И НА УСТАВА Н

 

УКАЗ № 17 ОТ 29.01.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОСТРАННИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ В ПРЕВОДНИ РУБЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КАКТО И НА УСТАВА НА ТАЗИ БАНКА И НА ПРОТОКОЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТ 22 ОКТОМВРИ 1963 Г. (С ИЗМЕНЕНИЯТА, ВНЕСЕНИ С ПРОТОКОЛИТЕ ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 1970 Г., 23 НОЕМВРИ 1977 Г. И 18 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.) И НА УСТАВА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО (С ИЗМЕНЕНИЯТА, ВНЕСЕНИ С ПРОТОКОЛИТЕ ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 1970 Г., 23 НОЕМВРИ 1977 Г. И 18 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.)

Обн. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка и на Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.), приет от 44-то Народно събрание на 25 януари 2019 г.

Издаден в София на 29 януари 2019 г.

Подпечатан с държавния печат.