Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 7.V

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2017 Г. ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ И ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (ДВ, БР. 17 ОТ 2017 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2017 Г. ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ И ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (ДВ, БР. 17 ОТ 2017 Г.)

Издадена от Висшия съдебен съвет

Обн. ДВ. бр.37 от 7 Май 2019г.

§ 1. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:

"(1) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет определя до 10 на сто от броя на свободните длъжности в съда, прокуратурата и следствените органи за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване. Процентите се определят поотделно според нуждите на всеки орган на съдебната власт за всяко от нивата в съда, прокуратурата и следствените органи. Нуждите се определят с мотивирано решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет въз основа на оценка на кадровата обезпеченост на всеки орган на съдебна власт, преценка на натовареността и становищата на административните ръководители."

§ 2. В чл. 11 т. 4 на ал. 2 се отменя.

§ 3. В чл. 42 се правят следните изменения:

1. Създава се нова ал. 7:

"(7) В случай на отказ от встъпване в длъжност в срока по чл. 161, ал. 1 от ЗСВ на повишен или преместен кандидат се преминава към следващия по реда на класирането до окончателното заемане на конкурсните места съгласно реда и условията по чл. 193, ал. 3 от ЗСВ."

2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

§ 4. В чл. 43 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) За целите на назначаване при условията и по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ предходната конкурсна процедура се счита за приключила с приемането на първото решение по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, с което съответната колегия на Висшия съдебен съвет повишава или премества съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълването на местата в съответния орган на съдебната власт."

2. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Срокът по ал. 1 започва да тече от датата на приемане първото решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, с което по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ са повишени или преместени класираните кандидати, независимо от последваща отмяна на същото в случай на обжалване."

3. Алинея 4 се изменя така:

"(4) Отказът на назначен по реда и условията по чл. 193, ал. 3 от ЗСВ кандидат да встъпи в длъжност прегражда възможността му за участие в процедурата по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ."

4. Алинея 5 се изменя така:

"(5) Решението за назначаване по реда и условията на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ се приема от съответната колегия на Висшия съдебен съвет след влизане в сила на решението за повишаване или преместване по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ и встъпването в длъжност на назначените кандидати в съответния орган на съдебната власт."

5. Създава се нова ал. 6:

"(6) При приемане на решението по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ съответната колегия проверява дали следващият по реда на класирането кандидат отговаря на изискванията на чл. 191 от ЗСВ, както и дали притежава необходимите професионални и нравствени качества."

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

8. Създава се ал. 9:

"(9) В случай на съвпадащ период на провеждане на конкурс за преместване и конкурс за повишаване за един и същи орган на съдебната власт и при наличие на освободена в срока по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ длъжност решението за назначаване по посочената разпоредба се приема в конкурса за преместване."

§ 5. В чл. 47 т. 4 на ал. 5 се отменя.

§ 6. Параграф 1 от допълнителните разпоредби се отменя.

§ 7. В образец 1 към чл. 11, ал. 1 т. 4 се отменя.

§ 8. В образец 2 към чл. 11, ал. 1 т. 4 се отменя.

Преходни разпоредби

§ 9. Разпоредбите на чл. 43, ал. 2 - 9 се прилагат по отношение на всички неприключили до влизането им в сила конкурси, с изключение на тези, по които вече е постановено решение по чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт.


Образец 1 към чл. 11, ал. 1


Вх. № .........................

Дата: ..........................

                                                                                                             ДО

                                                                                                             СК/ПК НА ВИСШИЯ

                                                                                                             СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН …………………………………………………………………………………………………………..,

адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………………………..,

телефон за връзка/GSM ……………………………………………………………………………………..

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СК/ПК

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

 

Желая да участвам в обявения конкурс за заемане на длъжността "МЛАДШИ ……………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….."

 

Към заявлението прилагам:

0 1. Автобиография, подписана от кандидата;

0 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право". Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;

Среден успех от държавните изпити:

 

 

0 3. Нотариално заверено копие от удостоверение за юридическа правоспособност;

0 4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване, и медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет;

0 5. Нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността;

0 6. Декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ по образец;

0 7. Най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионалните качества на кандидата;

0 8. Попълнен въпросник по образец във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества;

0 9. Мотивационно писмо;

0 10. Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

 

..........................                                                                                                  ПОДПИС:

   (дата)

 


Образец 2 към чл. 11, ал. 1


 

Вх. № .........................

Дата: ..........................

                                                                                                            ДО

                                                                                                            СК/ПК НА ВИСШИЯ

                                                                                                            СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН ……………………………………………………………………………………………………………,

адрес за кореспонденция: ……………………………………………………………………………………,

телефон за връзка/GSM ……………………………………………………………………………………….

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СК/ПК

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

 

Желая да участвам в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността "..............................................................." в следните съдилища/прокуратури/следствени отдели, подредени съобразно предпочитанията ми:

 

 

1. ……………..

11. ……………..

21. ……………..

2. ……………..

12. ……………..

22. ……………..

3. ……………..

13. ……………..

23. ……………..

4. ……………..

14. ……………..

24. ……………..

5. ……………..

15. ……………..

25. ……………..

6. ……………..

16. ……………..

26. ……………..

7. ……………..

17. ……………..

27. ……………..

8. ……………..

18. ……………..

28. ……………..

9. ……………..

19. ……………..

 

10. ……………..

20. ……………..

 

 

 

(попълва се името на съда/прокуратурата/
следствената служба)

 

Към заявлението прилагам:

0 1. Автобиография, подписана от кандидата;

0 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право". Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;

Среден успех от държавните изпити:

 

 

0 3. Нотариално заверено копие от удостоверение за юридическа правоспособност;

0 4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване, и медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет;

0 5. Нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността;

0 6. Декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ по образец;

0 7. Най- малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионалните качества на кандидата;

0 8. Попълнен въпросник по образец във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества;

0 9. Мотивационно писмо;

0 10. Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

 

..............................                                                                                     ПОДПИС:

       (дата)