Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 7.V

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 ОТ 2 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2019 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 ОТ 2 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2019 Г.

В сила от 07.05.2019 г.

Обн. ДВ. бр.37 от 7 Май 2019г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 3 300 000 лв. за допълнителни стипендии на докторантите по чл. 1, ал. 1, т. 2 и 5 от Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (ДВ, бр. 44 от 2000 г.) за 2019 г., разпределени, както следва:

1. по бюджета на Министерството на образованието и науката за Националния институт по метеорология и хидрология - 15 839 лв.;

2. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките - 722 317 лв.;

3. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните висши училища - 2 548 153 лв.;

4. чрез бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за Селскостопанската академия - 13 691 лв.

(2) Трансферите по ал. 1, т. 3 за държавните висши училища са разпределени съгласно приложението.

Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.

Чл. 3. (1) Със сумата 15 839 лв. да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. по "Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал", бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование - наука - бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието".

(2) Със сумата 15 839 лв. се увеличават показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Чл. 4. Министърът на образованието и науката и министърът на земеделието, храните и горите да извършат съответните промени по бюджетите си за 2019 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 2, ал. 4 от Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката, на министъра на земеделието, храните и горите, на председателя на Българската академия на науките, на председателя на Селскостопанската академия и на ректорите на държавните висши училища съгласно приложението.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 2


№ по ред

Висши училища

Средства (в лв.)

1.

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

1 589 613

2.

Медицински университет - София

258 369

3.

Медицински университет - Варна

146 318

4.

Химикотехнологичен и металургичен университет

115 393

5.

Медицински университет - Пловдив

43 861

6.

Лесотехнически университет

16 733

7.

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

136 579

8.

Технически университет - София

96 295

9.

Университет по хранителни технологии

16 313

10.

Тракийски университет - Стара Загора

33 045

11.

Аграрен университет - Пловдив

8 624

12.

Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

40 880

13.

Русенски университет "Ангел Кънчев"

42 088

14.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

4 042

 

Общо:

2 548 153