Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 81 от 15.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 87 ОТ 2011 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 87 ОТ 2011 Г.)

Обн. ДВ. бр.81 от 15 Септември 2020г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. След ред

"


-

AB-PINACA

N-[1-(аминокарбонил)-2-метилпропил]-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид"

се създава ред:

"


-

5F-AMB-PINACA

(5F-AMB)

(5F-MMB-PINACA)

(5-флуоро AMB)

(5-флуоро AMP)

(5F-AMP)

Метил (2S)-({[1-(5-флуо-ропентил)-1Н-индазол-Зил]карбонил}амино)-3-метилбутаноат


"

2. След ред

"-

Алфа-пиролидиновалерофенон

(α-PVP)

(RS)2-(1-пиролидинил)-1-фенил-1-пентанон


"

се създава ред:

"


-

Алфа-пиролидинохексанофенон

(алфа-PHP)

(PV-7)

(α-PHP)

1-фенил-2-(пиролидин-1-ил)хексан-1-он"

3. След ред

"


-

Бутирфентанил

N-фенил-N-[1-(2-фенил-
етил)-4-пиперидинил]бутанамид


"

се създава ред:

"-

Валерилфентанил

(аналог на фентанил пентанамид)

N-фенилN-[1-(2-фе-
нилетил)-4-пиперидинил] пентанамид


"

4. След ред

"-

N-етилнорпентилон

 

1-(2H-1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-(етиламино)пентан-1-он


"

се създава ред:

"-

N-етилхекседрон

(NEH)

(Хексен)

(Етил-Хекс)

(Етил-хекседрон)

(HEX-EN)

2-(етиламино)-1-фенилхексан-1-он


"

5. След ред

"-

Кратом

(Mitragyna speciosa)

-"

се създава ред:

"-

Кротонилфентанил

(2Е)-N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)-4-пиперидинил]-2-бу-
тенамид


"

6. След ред

"


-

Макова слама

-


"

се създава ред:

"-

4-F-MDMB-BINACA

(4F-ADB)

(4F-MDMB-BINACA)

(4F-MDMB-BUTINACA)

Метил (2S)-(1-(4-флуоробутил)-1H-индазол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат


"

7. След ред

"-

5F-MDMB-PICA

Метил 2-[[1-(5-
флуоропентил)индол-3-карбонил]амино]-3,3-диметилбута-
ноат


"

се създава ред:

"-

MDMB-4en-PINACA

Метил (S)-3,3-диметил-2-(1-пент-4-ен-1-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутаноат


"

8. На ред

"Ролицик-
лидин

PHP

(PCPY)

1-(1-Фенилциклохексил) пиролидин


"

в колона 2 абревиатурата "PHP" се заличава.

9. След ред

"-

CB-13

(SAB-378)

Нафтален-1-ил(4-пентилоксинафтален-1-ил)метанон


"

се създава ред:

"-

4-CMC (4-хлорометкатинон)

(клефедрон)

1-(4-хлорофенил)-2-

(метиламино)пропан-1-он


"

10. След ред

"-

Фенилпиперазин и неговите халогенни производни

1-фенилпиперазин


"

се създава ред:

"Флуалпразолам

-

8-хлоро-6-(2-флуорофенил)-1-метил-4H-[1,2,4]триазоло[4,3-a] [1,4] бензодиазепин


"

§ 2. В приложение № 3 към чл. 3, т. 3 след ред

"Естазолам

-

8-Хлор-6-фенил-4H-[1,2,4]триазоло[4,3-a]бензодиазепин


"

се създава ред:

"Етизолам

 

4-(2-хлорофенил)-2-етил-9-метил-6H-тиено[3,2-f] [1,2,4]триазоло[4,3-a][1,4]диазепин


"