Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 81 от 15.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

В сила от 15.09.2020 г.

Обн. ДВ. бр.81 от 15 Септември 2020г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 4 390 257 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2020 г. съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по следните национални програми, одобрени с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието:

1. "Осигуряване на съвременна образователна среда" - 722 336 лв. по модул А "Модернизиране на системата на професионалното образование", дейност 1 "Модернизиране на материално-техническата база", 757 818 лв. по модул В "Подкрепа на целодневното обучение на учениците" и 699 333 лв. по модул Д "Библиотеките като образователна среда";

2. "Успяваме заедно" - 311 543 лв. по модул 1 "Хубаво е в детската градина", 158 200 лв. по модул 2 "Иновативна детска градина" и 13 499 лв. по модул 3 "Обединени за качествено предучилищно образование";

3. "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" - 493 271 лв.;

4. "Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие" - 1 110 024 лв. по модул А "Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗПУО - центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми", 97 344 лв. по модул Б "Подкрепа на учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО - ученически общежития, чиято дейност не се организира от училища" и 26 889 лв. по модул В "Кариерно ориентиране и консултиране на учениците чрез съвместни дейности на ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и училища".

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда" (ДВ, бр. 73 от 2020 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 1, ал. 1 числото "16 586 976" се заменя с "16 487 476".

2. В приложението към чл. 1, ал. 1:

а) на ред "община Ситово", в колона 4 числото "50 000" се заличава и в колона 5 числото "50 000" се заличава;

б) на ред "община Хасково", в колона 4 числото "49 500" се заличава, а в колона 5 числото "337 500" се заменя с "288 000";

в) на ред "Общо:", в колона 4 числото "3 969 021" се заменя с "3 869 521" и в колона 5 числото "16 586 976" се заменя с "16 487 476".

§ 2. В Постановление № 223 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието (ДВ, бр. 75 от 2020 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 1, ал. 1:

а) в основния текст числото "1 902 782" се заменя с "1 836 706";

б) в т. 1 числото "1 216 506" се заменя с "1 150 430".

2. В приложението към чл. 1, ал. 1:

а) на ред "община Варна", в колона 3 числото "77 242" се заменя със "128 436" и в колона 6 числото "77 342" се заменя със "128 536";

б) на ред "община Перник", в колона 3 числото "110 514" се заменя с "57 514" и в колона 6 числото "111 714" се заменя с "58 714";

в) на ред "община Плевен", в колона 3 числото "93 003" се заменя с "45 719" и в колона 6 числото "94 803" се заменя с "47 519";

г) на ред "община Завет", в колона 3 числото "2 752" се заменя с "37 256" и в колона 6 числото "2 752" се заменя с "37 256";

д) на ред "община Попово", в колона 3 числото "54 244" се заменя с "2 754" и в колона 6 числото "55 844" се заменя с "4 354";

е) на ред "Общо", в колона 3 числото "1 799 902" се заменя с "1 733 826" и в колона 6 числото "1 902 782" се заменя с "1 836 706".

§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 1


Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2020 г.

Община

Област

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"

(в лв.)

НП "Успяваме заедно"

(в лв.)

НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот"

(в лв.)

НП "Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в ЦПЛР"

(в лв.)

Общо

Банско

Благоевград

4 924

 

 

 

4 924

Благоевград

Благоевград

27 726

 

5 983

24 826

58 535

Гоце Делчев

Благоевград

9 428

 

2 977

 

12 405

Петрич

Благоевград

5 996

 

 

 

5 996

Разлог

Благоевград

9 983

 

3 000

 

12 983

Сандански

Благоевград

5 390

 

 

 

5 390

Сатовча

Благоевград

15 986

 

 

 

15 986

Хаджидимово

Благоевград

11 992

 

2 822

 

14 814

Якоруда

Благоевград

9 960

 

 

 

9 960

Бургас

Бургас

78 993

47 290

5 988

24 095

156 366

Несебър

Бургас

7 500

 

 

 

7 500

Поморие

Бургас

24 411

4 000

 

 

28 411

Руен

Бургас

19 039

 

 

 

19 039

Созопол

Бургас

 

 

5 566

 

5 566

Средец

Бургас

 

 

 

4 265

4 265

Сунгурларе

Бургас

 

 

 

18 206

18 206

Царево

Бургас

9 830

 

 

 

9 830

Аврен

Варна

6 970

 

2 999

 

9 969

Аксаково

Варна

7 591

 

5 365

 

12 956

Белослав

Варна

 

 

2 992

 

2 992

Варна

Варна

6 000

11 500

8 998

29 532

56 030

Вълчи дол

Варна

19 402

 

2 971

 

22 373

Долни

чифлик

Варна

 

 

2 974

 

2 974

Провадия

Варна

55 824

 

 

15 406

71 230

Велико

Търново

Велико

Търново

26 567

9 300

4 982

 

40 849

Горна

Оряховица

Велико

Търново

9 992

7 498

 

 

17 490

Елена

Велико

Търново

 

 

 

4 955

4 955

Лясковец

Велико

Търново

 

 

2 982

 

2 982

Павликени

Велико

Търново

62 173

1 836

2 999

 

67 008

Свищов

Велико

Търново

11 782

7 483

8 777

 

28 042

Стражица

Велико

Търново

 

 

2 500

18 329

20 829

Белоградчик

Видин

10 000

 

 

 

10 000

Брегово

Видин

 

2 000

 

 

2 000

Видин

Видин

9 970

14 489

5 885

2 419

32 763

Ружинци

Видин

10 000

 

2 859

 

12 859

Бяла Слатина

Враца

19 400

1 900

2 999

 

24 299

Враца

Враца

12 923

7 398

3 000

15 264

38 585

Козлодуй

Враца

5 250

3 480

 

11 695

20 425

Мездра

Враца

10 000

 

2 910

 

12 910

Мизия

Враца

 

 

2 955

9 940

12 895

Оряхово

Враца

 

 

2 559

 

2 559

Хайредин

Враца

 

 

2 726

 

2 726

Габрово

Габрово

11 976

16 907

 

165 779

194 662

Дряново

Габрово

 

 

2 765

 

2 765

Севлиево

Габрово

14 443

2 000

 

 

16 443

Трявна

Габрово

 

3 993

 

 

3 993

Балчик

Добрич

 

2 000

 

13 351

15 351

Генерал

Тошево

Добрич

 

2 000

2 983

24 964

29 947

Добрич

Добрич

11 941

11 000

8 951

 

31 892

Добричка

Добрич

 

 

2 925

 

2 925

Каварна

Добрич

15 409

 

 

9 675

25 084

Тервел

Добрич

 

6 000

 

12 804

18 804

Джебел

Кърджали

 

 

 

18 659

18 659

Крумовград

Кърджали

6 922

 

 

19 016

25 938

Кърджали

Кърджали

 

 

5 419

31 501

36 920

Дупница

Кюстендил

 

4 000

2 998

 

6 998

Кюстендил

Кюстендил

 

5 961

2 991

16 254

25 206

Рила

Кюстендил

 

1 972

 

 

1 972

Сапарева баня

Кюстендил

 

 

2 984

 

2 984

Ловеч

Ловеч

23 995

 

 

27 721

51 716

Луковит

Ловеч

24 520

3 469

2 990

 

30 979

Тетевен

Ловеч

43 380

 

2 945

 

46 325

Троян

Ловеч

47 761

1 499

 

9 501

58 761

Берковица

Монтана

4 222

 

3 000

 

7 222

Бойчиновци

Монтана

 

 

2 993

 

2 993

Брусарци

Монтана

 

3 500

 

 

3 500

Вълчедръм

Монтана

 

 

3 000

 

3 000

Вършец

Монтана

 

1 500

2 960

 

4 460

Лом

Монтана

 

3 500

2 979

 

6 479

Монтана

Монтана

5 600

7 479

3 000

18 071

34 150

Чипровци

Монтана

 

 

2 995

 

2 995

Батак

Пазарджик

 

2 000

 

 

2 000

Велинград

Пазарджик

 

10 000

3 000

9 562

22 562

Лесичово

Пазарджик

 

2 000

 

 

2 000

Пазарджик

Пазарджик

49 303

20 000

14 871

18 899

103 073

Панагюрище

Пазарджик

 

4 000

 

 

4 000

Пещера

Пазарджик

51 449

 

 

 

51 449

Септември

Пазарджик

40 732

5 500

5 919

 

52 151

Сърница

Пазарджик

 

2 000

 

 

2 000

Перник

Перник

26 482

3 986

10 820

 

41 288

Радомир

Перник

3 348

 

2 936

8 365

14 649

Белене

Плевен

 

4 000

2 058

 

6 058

Гулянци

Плевен

38 025

2 000

7 778

 

47 803

Долна

Митрополия

Плевен

 

2 000

 

 

2 000

Долни Дъбник

Плевен

9 150

2 000

4 059

 

15 209

Искър

Плевен

 

4 000

 

 

4 000

Левски

Плевен

46 150

 

 

 

46 150

Плевен

Плевен

5 478

32 500

11 157

26 809

75 944

Пордим

Плевен

10 000

 

3 000

 

13 000

Червен бряг

Плевен

 

9 500

7 827

 

17 327

Кнежа

Плевен

 

6 000

5 054

 

11 054

Асеновград

Пловдив

19 151

 

 

9 581

28 732

Калояново

Пловдив

 

 

2 644

 

2 644

Карлово

Пловдив

11 730

3 500

 

 

15 230

Кричим

Пловдив

 

2 000

 

 

2 000

Пловдив

Пловдив

21 425

5 982

11 723

18 857

57 987

Първомай

Пловдив

13 585

 

 

 

13 585

"Родопи"

Пловдив

18 836

 

 

 

18 836

Садово

Пловдив

9 998

 

2 983

 

12 981

Стамболийски

Пловдив

 

2 000

2 978

16 482

21 460

Хисаря

Пловдив

13 324

 

2 857

 

16 181

Исперих

Разград

 

 

4 948

 

4 948

Кубрат

Разград

 

 

 

26 797

26 797

Лозница

Разград

14 988

 

5 616

17 870

38 474

Разград

Разград

43 804

5 000

8 143

48 028

104 975

Самуил

Разград

10 000

 

3 000

 

13 000

Цар Калоян

Разград

15 985

 

2 995

 

18 980

Русе

Русе

17 222

14 771

5 734

7 774

45 501

Дулово

Силистра

 

1 897

 

 

1 897

Силистра

Силистра

49 557

5 370

 

22 880

77 807

Ситово

Силистра

53 847

 

 

 

53 847

Тутракан

Силистра

2 537

 

6 901

 

9 438

Котел

Сливен

 

1 600

 

 

1 600

Нова Загора

Сливен

5 485

5 700

 

 

11 185

Сливен

Сливен

34 287

24 860

31 023

15 831

106 001

Твърдица

Сливен

6 000

 

 

 

6 000

Девин

Смолян

 

2 000

 

11 909

13 909

Доспат

Смолян

9 998

 

 

 

9 998

Златоград

Смолян

 

3 452

2 991

 

6 443

Мадан

Смолян

5 687

2 000

2 572

 

10 259

Рудозем

Смолян

10 000

 

 

 

10 000

Смолян

Смолян

22 000

7 000

8 931

4 885

42 816

Чепеларе

Смолян

42 175

 

2 887

16 990

62 052

Столична

София-град

242 432

10 739

63 353

19 993

336 517

Ботевград

София

област

11 921

 

5 131

 

17 052

Етрополе

София

област

 

 

2 994

 

2 994

Златица

София

област

45 495

 

 

 

45 495

Ихтиман

София

област

9 495

2 000

2 998

20 000

34 493

Костенец

София

област

6 125

5 500

 

 

11 625

Самоков

София

област

15 125

 

5 792

 

20 917

Гълъбово

Стара

Загора

43 036

 

5 983

 

49 019

Казанлък

Стара

Загора

5 998

11 380

3 000

19 320

39 698

Мъглиж

Стара

Загора

 

800

5 996

 

6 796

Николаево

Стара

Загора

 

 

2 887

 

2 887

Павел баня

Стара

Загора

 

 

1 003

 

1 003

Раднево

Стара

Загора

6 000

 

 

 

6 000

Стара Загора

Стара

Загора

15 125

22 998

5 459

149 460

193 042

Чирпан

Стара

Загора

65 777

 

 

 

65 777

Омуртаг

Търговище

 

4 000

7 245

 

11 245

Попово

Търговище

70 280

3 981

2 996

 

77 257

Търговище

Търговище

20 930

3 965

 

 

24 895

Димитровград

Хасково

17 247

 

 

 

17 247

Свиленград

Хасково

5 690

 

 

 

5 690

Тополовград

Хасково

 

2 000

 

 

2 000

Харманли

Хасково

14 489

6 000

 

 

20 489

Хасково

Хасково

53 596

8 000

2 925

10 000

74 521

Каспичан

Шумен

 

 

 

14 454

14 454

Никола

Козлево

Шумен

 

 

5 964

 

5 964

Нови пазар

Шумен

19 818

 

2 856

 

22 674

Хитрино

Шумен

 

 

2 994

 

2 994

Шумен

Шумен

11 927

8 307

11 017

6 286

37 537

Болярово

Ямбол

9 318

 

2 663

 

11 981

Стралджа

Ямбол

9 336

 

 

 

9 336

"Тунджа"

Ямбол

13 418

 

2 964

 

16 382

Ямбол

Ямбол

 

 

 

166 997

166 997

ОБЩО:

 

2 179 487

483 242

493 271

1 234 257

4 390 257