Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 81 от 15.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г.

В сила от 15.09.2020 г.

Обн. ДВ. бр.81 от 15 Септември 2020г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. в размер 1 046 000 лв. за финансиране на проекти по линия на Националната програма за подпомагане от Фонд "Вътрешна сигурност" 2014 - 2020.

(2) Разходите по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба", бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба", по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 3. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. на базата на фактически извършени разходи и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".