Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 87 от 9.X

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ДВ, БР. 95 ОТ 2019 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ДВ, БР. 95 ОТ 2019 Г.)

Издадена от председателя на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Обн. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2020г.

§ 1. В приложението към член единствен, раздел XIV "Порфирии", т. 2 "Диагностичен и терапевтичен алгоритъм при порфирии, протичащи с остър пристъп", подточка 2.6 "лечение на острия порфиричен пристъп", в т. 2.6.1. "Патогнетично лечение" се създава следният текст:

"При хронични повтарящи се порфирични атаки се препоръчва лекарственият продукт Givlaari 189 mg/ml, инжекционен разтвор, 1 флакон × 1 ml.

Всеки ml разтвор съдържа гивосиран натрий, еквивалентен на 189 mg гивосиран (givosiran). За подкожно приложение.

Терапевтични показания: Givlaari е показан за лечение на остра чернодробна порфирия (acute hepatic porphyria, AHP) при възрастни и юноши на възраст 12 години и повече.

Препоръчителната доза Givlaari е 2,5 mg/kg веднъж месечно, прилаган чрез подкожна инжекция. Дозата се базира на действителното телесно тегло. Лечението трябва да започне под надзора на медицински специалист с опит в лечението на порфирия. Фармакодинамични свойства и механизъм на действие: Гивосиран е двойноверижна малка интерферираща рибонуклеинова киселина (миРНК), която причинява разграждане на аминолевулинова киселина синтазата 1 (ALAS1) на информационна рибонуклеинова киселина (иРНК) в хепатоцитите чрез РНК интерференция, като така води до намаляване на индуцираната чернодробна ALAS1 иРНК към нормални стойности. Това води до намаляване на нивата в кръвообръщението на невротоксичните междинни вещества аминолевулинова киселина (ALA) и порфобилиноген (PBG), които са ключовите фактори за причиняване на пристъпи и други болестни прояви на AHP. Максималното намаляване на нивата на ALA и PBG се постига около месец 3 със средно намаляване спрямо базовото ниво 93,8 % за ALA и 94,5 % за PBG и се поддържа с многократно прилагане на дозата веднъж месечно.

Клиничната ефикасност на гивосиран е оценена в рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано, многонационално проучване (ENVISION)."

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти съгласно Протокол № 402 от 24.09.2020 г.