Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 41 от 3.VI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 ОТ 31 МАЙ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА (ДВ, БР. 40 ОТ 2020 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 ОТ 31 МАЙ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА (ДВ, БР. 40 ОТ 2020 Г.)

Обн. ДВ. бр.41 от 3 Юни 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В наименованието и в чл. 1 думите "във връзка с" се заменят със "за".

§ 2. Член 2 се изменя така:

"Чл. 2. Съветът консултира и подпомага Министерския съвет във връзка със:

1. произтичащите от Съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите "Европейска зелена сделка" (COM(2019) 640 final) от 11 декември 2019 г. (Съобщението) ефекти за Република България;

2. съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната и климатичната сигурност, ускореното устойчиво икономическо развитие, социалната справедливост, опазване, възстановяване и адаптиране на околната среда;

3. консултативния процес и дискутиране на предложения за решения и изготвяне на детайлни анализи и модели по отношение на целите на Европейския съюз за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. и промените в законодателството, свързани с пакета "Подготвени за цел 55", съвместно със заинтересованите страни;

4. взаимодействието със заинтересованите страни с доказан опит и капацитет за идентифициране и прилагане на решенията, свързани с декарбонизацията на икономиката и постигане целите за неутралност към климатичните изменения;

5. актуализиране на националните планове, позиции и стратегически документи, произтичащи от Съобщението на Европейската комисия за зелената сделка;

6. иницииране и постигане целите на реформите, свързани със зеления компонент в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България."

§ 3. Член 3 се изменя така:

"Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.

(2) Председател на Съвета е заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите.

(3) Заместник-председател на Съвета е министърът на енергетиката или определен от него заместник-министър на енергетиката.

(4) Секретарят на Съвета се определя със заповед на министър-председателя по предложение на заместник министър-председателя по климатични политики и министър на околната среда и водите.

(5) Членове на Съвета са:

1. представител на президента на Република България;

2. заместник министър-председателят по ефективно управление;

3. заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите;

4. заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията;

5. заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството;

6. министърът на труда и социалната политика;

7. министърът на образованието и науката;

8. министърът на транспорта и съобщенията;

9. министърът на земеделието;

10. министърът на външните работи;

11. министърът на здравеопазването;

12. министърът на иновациите и растежа;

13. министърът на вътрешните работи;

14. министърът на електронното управление;

15. министърът на туризма;

16. по един представител на парламентарно представените политически партии и/или коалиции;

17. по един представител на национално представителните организации на работодателите;

18. по един представител на национално представителните организации на работниците и служителите;

19. председателят на Българската академия на науките;

20. председателят на Националния статистически институт;

21. представител на Националното сдружение на общините в Република България;

22. представител на Института за устойчив преход и развитие;

23. представители на академичната общност, посочени от Съвета на ректорите на университетите и висшите училища;

24. по един представител от секторите на възобновяемата енергия, от природозащитни организации; от научноизследователски центрове и от аналитични организации и/или институти, които да са с опит и експертиза в областта на декарбонизацията.

(6) Поименният състав на Съвета се определя със заповед на министър-председателя.

§ 4. В чл. 5 думите "министъра на енергетиката" се заменят с "министър-председателя".

§ 5. Създават се нови чл. 6 и 7:

"Чл. 6. (1) Към Съвета се създават ресорни комисии:

1. Комисия за енергиен преход;

2. Комисия за устойчива мобилност;

3. Комисия за енергийна ефективност и преодоляване на енергийната бедност;

4. Комисия за таксономията и устойчивите финанси;

5. Комисия за развитие и прилагане на иновациите и кръговата и био-базирана икономика;

6. Комисия за адаптация към климатичните промени, опазване и възстановяване на биоразнообразие и интегрирането на решения, които са базирани на природата;

7. Комисия за публичност и комуникации на посланията за зеления преход, декарбонизацията, зелената сделка и климатичните промени.

(2) Комисиите по ал. 1 подпомагат експертно Съвета, като:

1. обсъждат модели, анализи и проекти на решения, които са свързани със зелената сделка, целите за декарбонизация и климатичната неутралност;

2. инициират и координират изпълнението на реформите, които са предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост.

(3) Съставът и дейността на ресорните комисии по ал. 1 се определят с Правилника за организация на дейността на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка.

(4) Членовете на Съвета могат по право да се включват в работата на ресорните комисии лично или чрез свои представители.

Чл. 7. Министерският съвет приема Правилник за организация на дейността на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка съгласно приложението."

§ 6. Досегашните чл. 6 и 7 се отменят.

§ 7. Параграф 1 от заключителните разпоредби се отменя.


"Приложение към чл. 7


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА


(Отделен като самостоятелен акт)

Промени настройката на бисквитките