Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 41 от 3.VI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-59 от 19 май 2022 г.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване във връзка с чл. 58, ал. 3 от Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 7 от 24.1.2020 г.) Надзорният съвет реши:

1. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на множествена склероза с лекарствени продукти, модифициращи хода на болестта в извънболничната помощ“.

2. Утвърждава „Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при болест на Паркинсон в извънболничната помощ“.

3. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на болест на Паркинсон в терминален стадий в извънболничната помощ“.

4. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с шизофрения в извънболничната помощ“.

5. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на първична белодробна хипертония, белодробна хипертония, белодробна хипертония при системна склероза и синдром на Айзенменгер и общокамерна (фонтан) циркулация в извънболничната помощ“.

6. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на гигантоклетъчен артериит (ГКА) с Tocilizumab в извънболничната помощ“.

7. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на дисеминиран лупус еритематодес с болест-модифициращи лекарствени продукти в извънболничната помощ“.

8. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на грануломатоза на Wegener с Rituximab в извънболничната помощ“.

За председател на Надзорния съвет на НЗОК: Т. Василев

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

3254

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

РЕШЕНИЕ № 364 от 16 май 2022 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 171 от 24.03.2022 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 28.06.2022 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.306.24 в УПИ II-19, 20, 30, „за адм. сграда“, кв. 227, м. Западно направление, София, ул. Царибродска № 96, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Възраждане“.

2. Начална тръжна цена – 981 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 15 000 лв.

4. Депозитът за участие – 98 100 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.06.2022 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 часа. Цената на тръжната документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

3156

 

РЕШЕНИЕ № 365 от 16 май 2022 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 171 от 24.03.2022 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 28.06.2022 г. от 16 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 87401.7501.419, представляващ УПИ IX-419, „за обществено обслужване“, кв. 9, м. С. Яна, ведно с едноетажна сграда с идентификатор 87401.7501.419.1, с. Яна, ул. Синчец № 1, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Кремиковци“.

2. Начална тръжна цена – 90 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.

4. Депозитът за участие – 9000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.06.2022 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

3157

 

РЕШЕНИЕ № 366 от 16 май 2022 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 171 от 24.03.2022 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 28.06.2022 г. от 10 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4361.141.7.2 (помещение в трафопост), София, ж.к. Люлин – 5 м.р., между бл. 541 и бл. 512, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Люлин“.

2. Начална тръжна цена – 98 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.

4. Депозитът за участие – 9800 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.06.2022 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

3158

РЕШЕНИЕ № 367 от 16 май 2022 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 171 от 24.03.2022 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 29.06.2022 г. от 10 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.1942.1170, представляващ УПИ IХ – „за КОО“, кв. 60, м. Кв. Бояна, София, ул. Боянска легенда, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Витоша“.

2. Начална тръжна цена – 546 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.

4. Депозитът за участие – 54 600 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.06.2022 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

3159

 

РЕШЕНИЕ № 368 от 16 май 2022 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 274 от 20.05.2021 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 29.06.2022 г. от 16 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.2821.2537, попадащ в УПИ VIII – пп горивни и строителни материали, кв. 20А, м. НПЗ Орион и съседни жилищни територии, София, ул. 23 декември, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Връбница“.

2. Начална тръжна цена – 60 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.

4. Депозитът за участие – 6000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.06.2022 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

3160

 

РЕШЕНИЕ № 377 от 26 май 2022 г.

На основание чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции отменя свое Решение № 347 от 15.04.2022 г. (ДВ, бр. 33 от 2022 г.) за насрочване на публичен търг с явно наддаване за продажбата на следния обект: поземлен имот с идентификатор 68134.8555.605, София, бул. Ботевградско шосе, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Кремиковци“, на основание чл. 9, ал. 14, т. 1 и 7 от Правилника за дейността на СОАПИ и във връзка с постъпила жалба срещу същото.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

3292

 

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 160 от 29 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и 5 от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 62699.63.3 (стар № 063003), м. Чешмата по кадастралната карта на с. Рилци, община Благоевград, с цел поправяне на явна фактическа грешка и предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина – „Жм“, със следните устройствени показатели:

височина на застрояване – до 10 м;

максимална стойност на Кинт. – 1,2;

плътност на застрояване – максимум 60 %;

минимална озеленена площ – 40 %.

Председател: Р. Тасков

3243

ОБЩИНА ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 41 от 28 март 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Видин, одобрява проект за изменение на общ устройствен план на гр. Видин – за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 10971.30.7 по кадастралната карта на гр. Видин, местност Висока могила, от територия, отредена за „обработваеми земеделски земи“, в територия с ново предназначение за „производствено-складови дейности“.

Председател: Г. Велков

3248

 

ОБЩИНА МЪГЛИЖ

РЕШЕНИЕ № 457 от 31 март 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Мъглиж, одобрява частично изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Мъглиж в частта му за ПИ с идентификатори 49494.774.8045 и 49494.774.8046 в землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора, като вместо „земеделска устройствена зона за алтернативно земеделие“ (За) за имотите се установи „предимно производствена устройствена зона“ (Пп) със следните устройствени показатели:

плътност на застрояване – 80 %;

коефициент на интензивност на застрояване – 2,5;

височина на застрояване – 10 м;

плътност на озеленяването – 20 %.

Устройствените показатели не надвишават нормативните показатели съгласно Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Председател: Ст. Христов

3247

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 102 от 27 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК Общинският съвет – Пазарджик, реши:

1. Дава съгласие за откриване на процедура за продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, а именно:

Недвижим имот с идентификатор 55155.501.669 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 19.12.2016 г., адрес на поземления имот: Пазарджик, ул. Хан Крум № 1, площ: 1034 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно със сграда с идентификатор 55155.501.669.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 19.12.2016 г., адрес на сградата: Пазарджик, ул. Хан Крум № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.669, застроена площ: 116 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: административна, делова сграда. За имота е отреден УПИ II-669 в кв. 207 по одобрения със Заповед № 169 от 4.11.2013 г. проект за изменение на ПР – Пазарджик, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 55155.501.665, 55155.501.668, 55155.501.667, 55155.503.9501, 55155.501.657, 55155.501.659, 55155.501.664, актуван с акт за частна общинска собственост № 3258/7.11.2013 г., вписан в дв. вх. рег. № 9824/11.11.2013 г., том 36, акт № 19 при Агенцията по вписванията – Службата по вписванията – гр. Пазарджик.

2. Овластява кмета на общината да проведе процедурите по реда на чл. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия, приета с ПМС № 121 от 29.06.2018 г., за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, както и да подпише съответните договори за възлагането на тези дейности.

3. Определя кмета на общината да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализите за правното състояние на обектите за приватизация.

Председател: Х. Харалампиев

3237

52. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С220010-091-0000572/25.05.2022 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, с адрес: гр. Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 87, ет. 2, ап. 19, следния недвижим имот: УПИ, дворно място, съставляващо парцел XII-138 в кв. 9 по регулационния план на с. Долистово, с площ 651 кв. м, ведно с построените в парцела полумасивна жилищна сграда, състояща се от две стаи и мазе, стопанска постройка и лятна кухня, намиращ се в с. Долистово, община Бобов дол, област Кюстендил, с граници от изток: УПИ XIII-137, кв. 9, от север: улица, от запад: УПИ XI-137, кв. 9, от юг: река. Общата сума на закупения имот възлиза на 10 700 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението за възлагане и същото е вписано от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.

3224

983. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва: професор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране в строителството“, за нуждите на катедра „Автоматизация на инженерния труд“ – двама, със срок 3 месеца; доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране в строителството“, за нуждите на катедра „Автоматизация на инженерния труд“ – един, със срок 3 месеца; доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища), за нуждите на катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ – един, със срок 2 месеца; главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища), за нуждите на катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи по конкурсите се подават в отдел „Човешки ресурси“, сграда ректорат, София, бул. Христо Смирненски № 1, тел. 02/866-90-54.

3218

302. – Икономическият университет – Варна, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност „Икономика и управление (спортен и пешеходен туризъм)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, за нуждите на катедра „Туризъм“ при Колежа по туризъм към Икономическия университет – Варна. За информация и документи – отдел НИДД, стая № 503, тел. 052/830-813, nidd@ue-varna.bg.

3219

514. – Медицинският университет „Проф. д-р X.X.“ – Варна, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва: професор: област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Нуклеарна медицина“ – един за нуждите на катедра „Пародонтология и дентална имплантология“, факултет „Дентална медицина“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на общественото здраве (управление на процесите във фармакологията)“ – един за нуждите на катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“, факултет „Фармация“; допълнителни условия по конкурса: кандидатите да са придобили ОКС „магистър“ по специалност „Фармация“ и да притежават специалност в системата на здравеопазването по „Фармакология“ и „Клинична фармация“; доцент: област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на общественото здраве (анализ на лекарствените продукти)“ – един за нуждите на учебен сектор „Помощник-фармацевт“, Медицински колеж – Варна; допълнителни условия по конкурса: придобита ОКС „магистър“ по специалност „Фармация“; преподавателски стаж – 5 г.; главен асистент: област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, специалност „Протетична дентална медицина“ – двама за нуждите на катедра „Дентално материалознание и пропедевтика на протетичната дентална медицина“, факултет „Дентална медицина“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Обща и клинична патология“ – един, 0,5 щатна длъжност за катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология“, факултет „Медицина“, и 0,5 щатна длъжност за Клиника по обща и клинична патология на УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Нуклеарна медицина“ – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на катедра „Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение“, факултет „Медицина“, и 0,5 щатна длъжност за нуждите на клиника „Нуклеарна медицина и метаболитна терапия“ към УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Акушерство и гинекология“ – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на катедра „Акушерство и гинекология“, факултет „Медицина“, и 0,5 щатна длъжност за Отделение по гинекология към СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ – ЕООД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Урология“ – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на катедра „Хирургични болести“, факултет „Медицина“, и 0,5 щатна длъжност за Клиника по урология към УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Физиология“ – един за нуждите на учебен сектор „Физиология“, катедра „Физиология и патофизиология“, факултет „Медицина“; допълнителни условия по конкурса: кандидатите да имат преподавателски стаж по специалността минимум 4 години; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи“ (българоезично обучение) – един за нуждите на учебен сектор „Медицинска сестра“, катедра „Здравни грижи“, факултет „Обществено здравеопазване“; допълнителни условия по конкурса: кандидатите да имат придобита ОКС „магистър“ по специалност „Управление на здравните грижи“ и професионална квалификация по специалност „Медицинска сестра“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи“ (българоезично обучение) – един за нуждите на учебен сектор „Акушерка“, катедра „Здравни грижи“, факултет „Обществено здравеопазване“; допълнителни условия по конкурса: кандидатите да имат придобита ОКС „магистър“ по специалност „Управление на здравните грижи“ и професионална квалификация по специалност „Акушерка“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, специалност „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ – един за нуждите на катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“, факултет „Фармация“; допълнителни условия по конкурса: ОКС „магистър“ по специалност „Фармация“ и ОНС „доктор“ по „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“ в професионално направление 7.3. Фармация. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За справки и документи – Медицински университет – Варна, ул. Марин Дринов № 55, отдел „Кариерно развитие“, ет. 3, стая № 320, тел.: 052/677-055 и 052/677-156.

3220

41. – Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Обща хирургия“ – един към Катедрата по специална хирургия към Медицинския факултет; 7.2. Стоматология, научна специалност „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица“ – един към Катедрата по пародонтология и ЗОЛ, научна специалност „Протетична дентална медицина“ – четирима към Катедрата по протетична дентална медицина на Факултета по дентална медицина, всички за нуждите на преподаването на английски език със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 200-521.

3221

3. – Русенският университет „X.X.“ обявява конкурси за: доцент по професионално направление 3.8. Икономика, специалност „Политическа икономия“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на катедра „Икономика и международни отношения“, факултет „Бизнес и мениджмънт“ – един; доцент по професионално направление 3.4. Социални дейности, специалност „Социални дейности“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на катедра „Мениджмънт и социални дейности“, факултет „Бизнес и мениджмънт“ – един; професор по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи“ със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на катедра „Телекомуникации“, факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ – един. Справки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – доц. д-р X.X., отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет № 1.334, тел.: 082/888-455; 0882390043.

3222

60. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академични длъжности за нуждите на: Медицински факултет за: академична длъжност професор по „Хигиена“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, за нуждите на катедра „Хигиена, епидемиология, микробиология, паразитология и инфекциозни болести“ – един, със срок 3 месеца; академична длъжност доцент по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (МБС)“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, за нуждите на катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и медицина на бедствените ситуации“ – един, със срок 3 месеца; Педагогически факултет за: академична длъжност доцент по „Теория и управление на образованието (образование и грижа в ранна детска възраст)“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, за нуждите на катедра ПНУП – един, със срок 3 месеца; академична длъжност доцент по „Методика на обучението по физическо възпитание (адаптирана физическа активност, хигиена и здравно образование)“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., за нуждите на катедра ПНУП – един, със срок 3 месеца; академична длъжност доцент по „Педагогика на обучението по природни науки“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., за нуждите на ДИПКУ – един, със срок 3 месеца; Факултет „Техника и технологии“ за: академична длъжност професор по „Механизация и електрификация на растениевъдството“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, за нуждите на катедра „Машинно инженерство“ – един, със срок 3 месеца; академична длъжност професор по „Художествено оформяне на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, за нуждите на катедра „Машинно инженерство“ – един, със срок 3 месеца; академична длъжност професор по „Технология на храните“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, за нуждите на катедра „Хранителни технологии“ – един, със срок 3 месеца; академична длъжност доцент по „Технология на храните“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, за нуждите на катедра „Хранителни технологии“ – един, със срок 3 месеца; академична длъжност доцент по „Химия“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, за нуждите на катедра „Хранителни технологии“ – един, със срок 3 месеца; академична длъжност главен асистент по „Икономика и управление“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, за нуждите на катедра „Машинно инженерство“ – един на 0,5 щат, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: Медицински факултет, гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11, тел.042/664468; Педагогически факултет, гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9, тел. 042/613758; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев № 38, тел. 046/669181.

3238

48. – Шуменският университет „X.X.X.“ обявява конкурси за: професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Език, комуникация и междукултурна компетентност) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – един, със срок 3 месеца; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Социално-демографско и екологично образование) – един, със срок 3 месеца; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература (1. – 4. клас) – един, със срок 3 месеца; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Административно и финансово управление в образователната система) – един, със срок 3 месеца; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Тюркски езици – Историческа лингвистика на турския език) – един, със срок 3 месеца; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – Съвременен руски език) – един, със срок 3 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Психология на развитието в детска и юношеска възраст) – един, със срок 3 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Обща психология) – един, със срок 3 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социологически аспекти на социалната работа) – един, със срок 3 месеца; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Социална география, културен туризъм и регионално развитие) – един, със срок 2 месеца; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи) – един, със срок 3 месеца; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи) – един, със срок 3 месеца; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Фотограметрия и дистанционни методи) – един, със срок 3 месеца; доцент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Организация и управление в предучилищното образование) – един, със срок 3 месеца; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Основи на театрално-игровите дейности) – един, със срок 3 месеца; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Педагогика на взаимодействието дете – околен свят и Методика на обучението по човека и природата) – един, със срок 3 месеца; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Тюркски езици – Съвременен турски език) – един, със срок 3 месеца; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – Съвременен руски език) – един, със срок 3 месеца. Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 321, GSM: 0899 901943.

3223

477. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Биофизика), за нуждите на лаборатория „Трансмембранна сигнализация“ към института, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.

3245

293. – Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности по: професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия: професор по „Обща, висша и приложна геодезия“ за нуждите на департамент Геодезия – двама; професионално направление 4.4. Науки за земята: професор по „География на населението и селищата“ за нуждите на департамент География – един; доцент по „Хидрология на сушата и водните ресурси“ за нуждите на Център по хидрология и водно стопанство – един, главни асистенти по: „Картография и ГИС“ за нуждите на департамент География – един, „Хидрология на сушата и водните ресурси“ за нуждите на Център по хидрология и водно стопанство – един. Документите се подават в НИГГГ – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, в срок 3 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.

3236

212. – Столичната община на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Изграждане на Главен колектор III в м. Манастирски ливади – запад, район „Витоша“, съгласно влязъл в сила регулационен план на м. Манастирски ливади – запад, одобрен със Заповед № РД-09-50-66 от 10.02.1999 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по протокол № 56 от 6.08.2003 г. на Столичния общински съвет, както следва: 1. Заповед № СОА21-РД40-172 от 23.11.2021 г. на кмета на Столичната община, с която се отчуждава поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1933.9053 (незастроен), с площ за отчуждаване 29 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1933.1098 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на и.д. на АГКК, намиращ се в София, ул. Родопски извор № 85А, район „Витоша“. Собственик на имота – X.X.X.; 2. Заповед № СОА21-РД40-173 от 23.11.2021 г. на кмета на Столичната община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.1933.9050 (незастроен), с площ за отчуждаване 94 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1933.2004 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на и.д. на АГКК, намиращ се в София, ул. Иван Сусанин № 58, район „Витоша“. Собственици на имота – X.X.X.; X.X.X.; X.X.X. и X.X.X. 3. Заповед № СОА21-РД40-177 от 23.11.2021 г. на кмета на Столичната община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.1932.2506 (незастроен), с площ за отчуждаване 10 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1932.911 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на и.д. на АГКК, намиращ се в София, ул. Иван Сусанин № 47А, район „Витоша“. Собственици на имота – X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; 4. Заповед № СОА21-РД40-187 от 23.11.2021 г. на кмета на Столичната община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.1933.9067 (незастроен), с площ за отчуждаване 91 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1933.1419 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на и.д. на АГКК, намиращ се в София, ул. Родопски извор, район „Витоша“. Собственик на имота – X.X.X.. Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник“, да се публикува на интернет страницата на Столичната община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Витоша“ за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

3246

5. – Община гр. Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект: „МТП 400 kVA 20/0,4 kV (с монтаж на ТМ 1х63 kVA) в ПИ с идентификатор 37099.47.40 по КК на с. Кичево, община Аксаково, и кабелна линия СрН от ВЕЛ 20 kV „Осеново“ до нов МТП.“ Проектът на изработения подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) е изложен за разглеждане в техническата служба на Община Аксаково, ет. 4, стая № 6. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по изработения подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) до кмета на община Аксаково.

3235

4. – Областният управител на област Благоевград на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 и чл. 152, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че е издадено Разрешение за строеж № РС-057 от 19.05.2022 г. за строителство на обект: „Електронна съобщителна мрежа на „Кабел актив“ – ООД, на територията на община X.X., община Хаджидимово, община Гърмен и община Сатовча“, намиращ се в землищата на община X.X., община Хаджидимово, община Гърмен и община Сатовча, област Благоевград. Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административния съд – Благоевград, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област с административен център Благоевград.

3242

2. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов водопровод PE DN 90 от съществуващ водопровод PE DN 90 до имот с идентификатор 04279.108.33 в местността Реката по кадастралната карта на Благоевград с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.109.30 (полски път – общинска собственост), 04279.109.36 (местен път – общинска собственост) и 04279.108.34 (местен път – общинска собственост). Проектът се намира в стая № 219 в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

3225

551. – Община Вълчедръм на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – ПП за отразяване на подземно трасе за извършване на реконструкция на съществуващ водопровод от новоизградена помпена станция до съществуващ напорен резервоар „Кулата“, всичките в ПИ № 31053.934.5 по картата на с. Златия. Проектът се намира в стая № 12 в сградата на Община Вълчедръм. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Вълчедръм.

3226

552. – Община Вълчедръм на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна на предназначението на ПИ № 31053.934.5 по картата на с. Златия, собственост на Община Вълчедръм, за разделяне на същия и отделяне на два броя нови имота с промяна на предназначението в „за водностопанско съоръжение“, както следва: а) за „Глава“ на „ТК – Община Вълчедръм – Златия“ с площ 236 м2, б) за съществуващ напорен резервоар „Кулата“ с площ 659 м2. Проектът се намира в стая № 12 в сградата на Община Вълчедръм. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Вълчедръм.

3227

5. – Областният управител на област Пловдив в изпълнение на чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № ДС-09-9 от 25.05.2022 г. на възложителите: Община Садово, ЕИК 000471582, представлявана от X.X. – кмет на общината, и Община Първомай, ЕИК 000471536, представлявана от X.X. – кмет на общината, да извършат строително-монтажни работи съгласно одобрения от областния управител на област Пловдив на 23.05.2022 г. технически инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на общински път с. Милево – с. Виница“, попадащ на териториите на двете общини в област Пловдив, като линеен обект на транспортната техническа инфраструктура. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Пловдив пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

3217

4. – Община Пловдив на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация за част от кв. 12 по плана на Северна индустриална зона, гр. Пловдив, за УПИ ХХVІ – складова, търговска и общ. обсл. дейност, и УПИ ДТФ „Тракия“, промишлени стоки. Проектът е изложен за запознаване в Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 7, стая № 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината.

3239

6. – Община Самоков на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІІ-281, УПИ VІІІ-348 и УПИ ІХ-275 в кв. 22 и УПИ ІV-289, УПИ V-279, УПИ VІ-278, УПИ VІІ-282, УПИ VІІІ-280 и УПИ ІХ-288 в кв. 24 по плана на к.к. Белчин бани, община Самоков. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Самоков.

3244

48. – Община гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че с Решение № 61, взето с протокол № 5 от 9.05.2022 г. на Общинския съвет – гр. Стамболийски, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект: „Кабел 20 kV от съществуващ ВС „Витамина“, попадащ в ПИ 51980.122.159 до съществуващ ТП Плодохранилище, попадащ в ПИ 51980.122.544 в землището на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Стамболийски, до Административния съд – Пловдив.

3228

89. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на част от кв. 151 и 152 по плана на гр. Ямбол – промишлена зона, по отношение на ПИ 87374.519.57 и проект на ПУП – план за застрояване (ПЗ) за ПИ 87374.519.57 от кв. 151 и 152 по плана на гр. Ямбол – промишлена зона. Проектът е изложен за разглеждане в Община Ямбол, стая 302. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

3230

28. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземна кабелна линия СН от фотоволтаична система, намираща се в ПИ с идентификатор 46783.27.107 по КККР в землището на с. Маломир, област Ямбол, до съществуваща ел. подстанция в ПИ с идентификатор 72240.38.271 по КККР в землището на с. Тенево, област Ямбол. Трасето на подземната кабелна линия преминава в землището на с. Маломир през ПИ с идентификатор 46783.14.222 – публична общинска собственост с НТП – селскостопански, горски, ведомствен път, през ПИ с идентификатор 46783.14.217 – частна общинска собственост с НТП – напоителен канал, през ПИ с идентификатори 46783.30.408, 46783.30.94, 46783.33.407 – публична общинска собственост с НТП – селскостопански, горски, ведомствени пътища, през ПИ с идентификатор 46783.33.95 – частна общинска собственост с НТП – напоителен канал, през ПИ с идентификатори 46783.33.406, 46783.33.542, 46783.34.405 – публична общинска собственост с НТП – селскостопански, горски, ведомствени пътища, през ПИ с идентификатор 46783.28.101 – публична общинска собственост с НТП – местен път, и през ПИ с идентификатор 46783.28.660 – публична общинска собственост с НТП – пасище, мера. В землището на с. Тенево трасето на оптичния кабел преминава през ПИ с идентификатор 72240.38.253 – публична общинска собственост с НТП – селскостопански, горски, ведомствен път, през ПИ с идентификатори 72240.38.619, 72240.38.334 и 72240.38.618 – държавна частна собственост с НТП – за линии на релсов транспорт, и ПИ с идентификатори 72240.38.461 и 72240.37.463 – публична общинска собственост с НТП – селскостопански, горски, ведомствен път. Дължината на подземната кабелна линия е 6038 м, от които 4692 м през землището на с. Маломир и 1346 м през землището на с. Тенево. Проектът за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в сградата на Община „Тунджа“, Ямбол, стая № 103. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

3229

Районният съд – Свищов, уведомява Абделмалек Калли, гражданин на Алжир, роден на 29.09.1981 г. в Алжир, с последен регистриран настоящ адрес в гр. Свищов, Република България, сега с неизвестен адрес, че е ответник по гр.д. № 113/2022 г. на основание чл. 132, ал. 1, т. 2 от Семейния кодекс, заведено от X.X.X. от гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий № 75, ж.к. Захари Стоянов, ет. 3, ап. 5, като му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на Свищовския районен съд за връчване на книжата по делото по чл. 131 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК с назначаване на особен представител.

3241

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 869/2021 г. по описа на съда по постъпила на 2.06.2021 г. искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ с цена на иска 226 402,73 лв. за отнемане в полза на държавата на следното имущество:

І. От X.X.X. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 148 447,40 лв.:

– 1/5 идеални части от поземлен имот № 035016 по картата за възстановяване на собствеността за землището на гр. Българово с ЕКАТТЕ 07332, с начин на трайно ползване – нива, в местността Сърта, цялата с площ 5101 кв. м, четвърта категория, съставляваща парцел № 16 в масив № 35 при граници и съседи: ПИ № 035017 – нива на П. Стефанов; ПИ № 035090 – нива на Т. Милев; ПИ № 035015 – нива на П. Пантов; ПИ № 000427 – полски път (придобит с нотариален акт № 17, том 19, дело № 2888/5.06.2012 г., вписан в Службата по вписванията – Бургас). Пазарна стойност на 1/5 ид. ч. от поземлен имот № 035016 към настоящия момент – 1020,20 лв. 1/5 ид. ч. от имота е собственост на X.X.X. и подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

– 1/5 идеални части от поземлен имот № 087023 по картата за възстановяване на собствеността за землището на гр. Българово с ЕКАТТЕ 07332, с начин на трайно ползване – овощна градина, в местността Лъджийски път, цялата с площ 5590 кв. м, четвърта категория, съставляваща парцел № 23 в масив № 87, при граници и съседи: ПИ № 000263 – полски път; ПИ № 087022 – овощна градина на Н. Салабашева; ПИ № 087041 – овощна градина на С. Дичев; ПИ № 087041 – овощна градина на Д. Банчев и др.; ПИ № 087024 – овощна градина на Църковно настоятелство (придобит с нотариален акт № 17, том 19, дело № 2888/5.06.2012 г., вписан в Службата по вписванията – Бургас). Пазарна стойност на 1/5 ид. ч. от поземлен имот № 087023 към настоящия момент – 1118 лв. 1/5 ид. ч. от имота е собственост на X.X.X. и подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

– 1/5 идеални части от поземлен имот № 101034 по картата за възстановяване на собствеността за землището на гр. Българово с ЕКАТТЕ 07332, с начин на трайно ползване – нива, в местността Алаформа, цялата с площ 14 243 кв. м, трета категория, съставляваща парцел № 34 в масив № 101 с граници: ПИ № 101053 – нива на X.X.; ПИ № 101052 – нива на Живка Клингенберг; ПИ № 101051 – нива на X.X.; ПИ № 000050 – полски път; ПИ № 101082 – нива на X.X.; ПИ № 101083 – нива на X.X.; ПИ № 101084 – нива на X.X. и др.; ПИ № 101085 – нива на X.X. и др.; ПИ № 101037 – нива на насл. на X.X. (придобит с нотариален акт № 17, том 19, дело № 2888/5.06.2012 г., вписан в Службата по вписванията – Бургас). Пазарна стойност на 1/5 ид. ч. от поземлен имот № 101034 към настоящия момент – 4230,01 лв. 1/5 ид. ч. от имота е собственост на X.X.X. и подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от 3ПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

– 1/5 идеални части от поземлен имот № 131019 по картата за възстановяване на собствеността за землището на гр. Българово с ЕКАТТЕ 07332, с начин на трайно ползване – нива, в местността Михалича, цялата с площ 31 116 кв. м, трета категория, съставляваща парцел № 19 в масив № 131 с граници: ПИ № 131018 – нива на насл. на X.X., ПИ № 000436 – полски път, ПИ № 131065 – нива на X.X., ПИ № 131066 – нива на X.X., ПИ № 131067 – нива на X.X., ПИ № 131068 – нива на X.X., ПИ № – нива на X.X., ПИ № 131054 – нива на X.X. (придобит с нотариален акт № 17, том 19, дело № 2888/5.06.2012 г., вписан в Службата по вписванията – Бургас). Пазарна стойност на 1/5 ид. ч. от поземлен имот № 131019 към настоящия момент – 8401,32 лв. 1/5 ид. ч. от имота е собственост на X.X.X. и подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

– 1/5 идеални части от поземлен имот № 140083 по картата за възстановяване на собствеността за землището на гр. Българово с ЕКАТТЕ 07332, с начин на трайно ползване – нива, в местността Михалича, цялата с площ 4521 кв. м, трета категория, съставляваща парцел № 83 в масив № 140 с граници: ПИ № 140082 – нива на насл. на X.X.X.X., ПИ № 140065 – нива на X.X., ПИ № 140084 – нива на насл. на X.X. и др., ПИ № 140097 – полски път (придобит с нотариален акт № 17, том 19, дело № 2888/5.06.2012 г., вписан в Службата по вписванията – Бургас). Пазарна стойност на 1/5 ид. ч. от поземлен имот № 140083 към настоящия момент – 1217,97 лв. 1/5 ид. ч. от имота е собственост на X.X.X. и подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

– 50,18/92,23 кв. м ид. ч. от апартамент № 5 (тристаен) на трети етаж с идентификатор 07079.620.187.3.5 – с площ 78,34 кв. м, състоящ се от две спални, дневна с кухненски бокс, баня-тоалетна, антре, антре и две тераси, при граници: изток – калканен зид; запад – външен зид, стълбищна клетка, коридор, асансьорна шахта и апартамент с идентификатор 07079.620.187.3.6; север – външен зид; юг – външен зид, под обекта – апартамент с идентификатор 07079.620.187.3.3; над обекта – апартамент с идентификатор 07079.620.187.3.7, ведно с 13,89 кв. м ид. ч. от общите части, намиращ се в жилищна сграда в Бургас, ул. Вардар № 28, в поземлен имот с идентификатор 07079.620.187, както и 92,23 кв. м от правото на строеж на описания УПИ (придобит с нотариален акт № 105, том 40, дело № 6780/29.09.2016 г., вписан в Службата по вписванията – Бургас). Пазарна стойност на ид. ч. от недвижимия имот към настоящия момент – 98 155,64 лв. Недвижимият имот е собственост на X.X.X. и подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

– 15,33/28,18 кв. м ид. ч. от паркомясто № 2 на сутеренния етаж с идентификатор 07079.620.187.3.14 с площ 13,10 кв. м, при граници: изток – паркомясто с идентификатор 07079.620.187.3.15; запад – паркомясто с идентификатор 07079.620.187.3.13; север – външен зид; юг – маневрено хале, под обекта – няма; над обекта – няма, ведно с 1,83 кв. м ид. ч. от общите части на сградата, 13,25 кв. м ид. ч. от маневреното хале, намиращ се в жилищна сграда в Бургас, ул. Вардар № 28, в поземлен имот с идентификатор 07079.620.187, както и 28,18 кв. м от правото на строеж (придобит с нотариален акт № 105, том 40, дело № 6780/29.09.2016 г., вписан в Службата по вписванията – Бургас). Пазарна стойност на ид. ч. от недвижимия имот към настоящия момент – 10 641,67 лв. Недвижимият имот е собственост на X.X.X. и подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

– Лек автомобил, марка „Шкода“, модел „Октавия“, pег. № А 2530 МТ, рама № ТМВAG9NE8E0121181, двигател № CLHB50322, цвят – черен; дата на първоначална регистрация – 7.01.2014 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 16 530 лв. Автомобилът е собственост на X.X.X. и подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

– Сумата в размер на 1832,59 лв., представляваща вноски на каса от X.X.X., налични по сметка № BG70STSA93000016339935 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 3300 лв., представляваща вноски на каса от X.X.X., налични по сметка № BG61FINV91501017070412 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 2000 лв., представляващи вноски на каса от X.X.X., налични по сметка № BG03SOMB91302034799601 в „Общинска банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

ІІ. От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 77 955,33 лв.:

– Сумата в размер на 4551,70 лв., представляваща вноски на каса от X.X.X. в сметка № BG85UNCR76302175692996 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 303,56 лв., представляваща изплатени лихви на X.X.X. в сметка № BG85UNCR76302175692996 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 3918 лв., представляваща вноски на каса от X.X.X. в сметка № BG46UNCR70002522446218 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 9,94 лв., представляваща изплатени лихви на X.X.X. в сметка № BG46UNCR70002522446218 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 16 026,14 лв., представляваща вноски на каса от X.X.X. в сметка № (06)0000000017149109 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 1091,71 лв., представляваща изплатени лихви на X.X.X. в сметка № (06)0000000017149109 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 11 167,41 лв., представляваща вноски на каса, изтеглени от сметка № BG70STSA93000016339935 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 850 лв., представляваща получени средства от трети лица, изтеглени от сметка № BG70STSA93000016339935 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 6622,93 лв., представляваща вноски на каса от X.X.X. в сметка № BG82UBBS78231013490810 в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 389,48 лв., представляваща изплатени лихви на X.X.X. в сметка № BG82UBBS78231013490810 в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 7750 лв., представляваща вноски на каса, изтеглени от сметка № BG39RZBB91551004127171 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 400 лв., представляваща получени средства от трети лица, изтеглени от сметка № BG39RZBB91551004127171 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 700 лв., представляваща получени средства от трети лица, налични по сметка № BG39RZBB91551004127171 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 271,18 лв., представляваща получени средства от трето юридическо лице по сметка № BG39RZBB91551004127171 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 810,10 лв., представляваща изплатени лихви на X.X.X. в сметка № BG20FINV91502014833908 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 8228,93 лв., представляваща вноски на каса от X.X.X. в сметка № BG06FINV91502003748612, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 2182,24 лв., представляваща изплатени лихви на X.X.X. в сметка № BG06FINV91502003748612 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 1955,83 лв., представляваща вноски на каса от X.X.X. в сметка № BG03IORT73782406100001 в „Инвестбанк“ – АД.

– Сумата в размер на 6726,18 лв., представляваща вноски на каса, трансферирани от сметка № BG37IORT73784406100000 и сметка № BG93IORT737821006100000 в сметка № BG03IORT73782406100001 в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 4000 лв., представляваща вноски на каса, изтеглени от сметка № BG03SOMB91302034799601 в „Общинска банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.09.2022 г. от 10,30 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението третите заинтересовани лица, които заявяват самостоятелни права върху имуществото, предмет на делото, могат да встъпят в процеса, като предявят иск пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция по настоящото дело.

3233

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 522/2021 г. по описа на съда по постъпила на 19.02.2021 г. искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на следното имущество:

От X.X.X. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 1600 лв.:

100 дружествени дяла, всеки един от тях с номинал 1 лв., от капитала на „Комплекс Билд – 1“ – ЕООД, ЕИК 203766743, притежавани от X.X.X..

150 дружествени дяла, всеки един от тях с номинал 10 лв., от капитала на „Комплекс Билд – 2“ – ООД, ЕИК 204629188, притежавани от X.X.X..

От Ергюл Муса Мехмед-Богова на основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 8500 лв.:

500 дружествени дяла, всеки един от тях с номинал 10 лв., от капитала на „Комплекс Билд“ – ООД, ЕИК 202787257, притежавани от Ергюл Муса Мехмед-Богова.

350 дружествени дяла, всеки един от тях с номинал 10 лв., от капитала на „Комплекс Билд – 2“ – ООД, ЕИК 204629188, притежавани от Ергюл Муса Мехмед-Богова.

От X.X.X. и X.X.X.Богова на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 569 605,74 лв.:

13,07/17,59 кв. м ид. ч. от недвижим имот с идентификатор 07079.820.297.2.15, с адрес на имота: Бургас, кв. Сарафово, ул. Емона № 12, ет. 0, гараж Г1, съгласно схема № 15-416910-22.05.2020 г. на АГКК. Правото на строеж върху имота е придобито от X.X.X. и X.X.X.Богова с нотариален акт за покупко-продажба на вещно право на строеж № 568, том III, pег. № 55237, дело № 503 от 10.11.2014 г., на нотариус с рег. № 409 в Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията – Бургас, под акт № 183, том 43, дело № 7300/10.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 18 173,68 лв.

15,43/20,76 кв. м ид. ч. от недвижим имот с идентификатор 07079.820.297.2.18, с адрес на имота: Бургас, кв. Сарафово, ул. Емона № 12, ет. 0, гараж Г2, съгласно схема № 15-416915-22.05.2020 г. на АГКК. Правото на строеж върху имота е придобито от X.X.X. и X.X.X.Богова с нотариален акт за покупко-продажба на вещно право на строеж № 568, том III, pег. № 55237, дело № 503 от 10.11.2014 г., на нотариус с рег. № 409 в Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията – Бургас, под акт № 183, том 43, дело № 7300/10.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 18 173,68 лв.

14,17/19,07 кв. м ид. ч. от недвижим имот с идентификатор 07079.820.297.2.17, с адрес на имота: Бургас, кв. Сарафово, ул. Емона № 12, ет. 0, гараж Г3, съгласно схема № 15-416912-22.05.2020 г. на АГКК. Правото на строеж върху имота е придобито от X.X.X. и X.X.X.Богова с нотариален акт за покупко-продажба на вещно право на строеж № 568, том III, рег. № 55237, дело № 503 от 10.11.2014 г., на нотариус с рег. № 409 в Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията – Бургас, под акт № 183, том 43, дело № 7300/10.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 18 173,68 лв.

47,46/63,85 кв. м ид. ч. от недвижим имот с идентификатор 07079.820.297.2.1, с адрес на имота: Бургас, кв. Сарафово, ул. Емона № 12, ет. 0, ап. А1, съгласно схема № 15-416907-22.05.2020 г. на АГКК. Правото на строеж върху имота е придобито от X.X.X. и X.X.X.Богова с нотариален акт за покупко-продажба на вещно право на строеж № 568, том III, pег. № 55237, дело № 503 от 10.11.2014 г., на нотариус с рег. № 409 в Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията – Бургас, под акт № 183, том 43, дело № 7300/10.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 93 041,09 лв.

38,80/52,20 кв. м ид. ч. от недвижим имот с идентификатор 07079.820.297.2.3, с адрес на имота: Бургас, кв. Сарафово, ул. Емона № 12, ет. 1, ап. 1, съгласно схема № 15-416918-22.05.2020 г. на АГКК. Правото на строеж върху имота е придобито от X.X.X. и X.X.X.Богова с нотариален акт за покупко-продажба на вещно право на строеж № 568, том III, pег. № 55237, дело № 503 от 10.11.2014 г., на нотариус с рег. № 409 в Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията – Бургас, под акт № 183, том 43, дело № 7300/10.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 75 593,61 лв.

57/432 кв. м ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 07079.820.297 по кадастралната карта на гр. Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-02-1202 от 6.08.2013 г. на началника на СГКК – Бургас, с площ на целия имот 432 кв. м, с адрес на поземления имот: Бургас, кв. Сарафово, ул. Мир № 12, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м, при съседи: имоти с идентификатори 07079.820.300, 07079.820.298, 07079.820.922 и 07079.820.921, представляващ УПИ I-665 в кв. 37 по плана на гр. Бургас, кв. Сарафово. 57/432 кв. м ид. ч. от поземления имот с идентификатор 07079.820.297 са собственост на X.X.X. и X.X.X.Богова, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 511, том III, pег. № 5176, дело № 428 от 22.07.2015 г., на нотариус с рег. № 409 в Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията – Бургас, под акт № 156, том 26, дело № 4707/22.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 5800 лв.

1/8 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 07079.611.133 по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: няма, с адрес на поземления имот: Бургас, ул. Славянска № 59, с площ на целия поземлен имот съгласно кадастрална скица: 255 кв. м, а по регулационен план – 256 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м, при съседи: 07079.611.134, 07079.611.135, 07079.611.132 и 07079.611.269, представляващ УПИ с пл. № 1575 в кв. 92 по ЗРП на гр. Бургас. 1/8 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 07079.611.133 е собственост на X.X.X. и X.X.X.Богова, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 310, том II, pег. № 3076, дело № 264 от 20.05.2015 г., на нотариус с рег. № 409 в Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията – Бургас, под акт № 185, том 17, дело № 3062/21.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 24 400 лв.

Недвижим имот с идентификатор 07079.611.133.4.1, с адрес на имота: Бургас, ул. Славянска № 59, ет. 1, ап. 1, съгласно схема № 15-416900-22.05.2020 г. на АГКК. Правото на строеж върху имота е придобито от X.X.X. и X.X.X.Богова с нотариален акт за замяна на вещни права на строеж № 38, том I, pег. № 338, дело № 32 от 21.01.2016 г. на нотариус с рег. № 409 в Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията – Бургас, под акт № 64, том 2, дело № 252/21.01.2016 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 316 250 лв.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.09.2022 г. от 10,30 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението третите заинтересовани лица, които заявяват самостоятелни права върху имуществото, предмет на делото, могат да встъпят в процеса, като предявят иск пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция по настоящото дело.

3303

Великотърновският окръжен съд обявява, че в съда е образувано гр.д. № 323/2022 г. по предявена на 29.04.2022 г. искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) против X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: Велико Търново, ул. Никола Кабакчиев № 5, ет. 2, ап. 6, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: Велико Търново, ул. Никола Кабакчиев № 5, ет. 2, ап. 6, като предмет на искането е отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 152 807,94 лв. на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за следното имущество:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 67 140 лв.:

Сумата в размер на 33 140 лв., представляваща пазарната стойност на отчужденото недвижимо имущество.

Сумата в размер на 34 000 лв., представляваща пазарната стойност на отчужденото движимо имущество.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 72 413,44 лв.:

Сумата в размер на 2500 лв., представляваща отчуждените дялове от капитала на „Диид“ – ООД, ЕИК 104683263.

Сумата в размер на 30 000 лв., представляваща предоставени средства на трети лица.

Сумата в размер на 2806 лв., представляваща получените средства от трети лица по банкова сметка с IBAN BG27CECB97901043457700 в „Централна кооперативна банка“ – АД.

Сумата в размер на 7050 лв., представляваща вноски по банкова сметка с IBAN BG27CECB97901043457700 в „Централна кооперативна банка“ – АД.

Сумата в размер на 1408,76 лв., представляваща стойността на погасителни вноски по кредит № 4001444546 от „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД.

Сумата в размер на 11 666,86 лв., представляваща получените средства от трети лица по банкова сметка с IBAN BG30RZBB91551003916940 в „Райфайзенбанк“ – АД.

Сумата в размер на 13 221,82 лв., представляваща вноски по банкова сметка с IBAN BG30RZBB91551003916940 в „Райфайзенбанк“ – АД.

Сумата в размер на 3760 лв., представляваща получени средства от трети лица чрез системите за бързи разплащания.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 13 254,50 лв.:

Сумата в размер на 200 лв., представляваща получените средства от трети лица по банкова сметка с IBAN BG23FINV91501016123115 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.

Сумата в размер на 331,50 лв., представляваща получените средства от трети лица по банкова сметка с IBAN BG72IORT80481089236900 в „Инвестбанк“ – АД.

Сумата в размер на 12 723 лв., представляваща получени средства от трети лица чрез системите за бързи разплащания.

Определя на заинтересованите лица, които биха претендирали самостоятелни права върху имуществото, чието отнемане се иска, двумесечен срок считано от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ да встъпят в производството, като предявят съответния иск пред ВТОС.

Великотърновският окръжен съд обявява, че делото е насрочено за 29.09.2022 г. от 13,30 ч., като предоставя срок за заинтересованите лица, в който могат да предявят своите претенции върху имуществата, до датата на първото съдебно заседание.

3251

Окръжният съд – Пазарджик, гражданско отделение, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 20225200100194/2022 г. по описа на съда по искова молба на КПКОНПИ с вх. № 2017 от 29.03.2022 г. против X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. Ракитово, ул. Бърдо № 7, с която е предявен иск по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 116 763 лв., както следва:

Hа основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, имущество на стойност 104 113 лв.:

– 1/2 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 62004.7.660 съгласно издадена скица № 15-404933/22.08.2017 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ракитово, област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-16 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Ракитово, ул. Бърдо № 7, с площ 1008 кв. м, при граници и съседи: 62004.7.9558, 62004.7.661, 62004.7.662, 62004.7.9557, 62004.7.651, 62004.7.652, 62004.7.653. Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е в размер на 16 698 лв.

– Поземлен имот с идентификатор 62004.7.672 съгласно издадена скица № 15-154680/14.03.2018 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рикитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрена със Заповед № РД-18-16 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Ракитово, ул. Бърдо № 6, с площ 600 кв. м, ведно с всички подобрения и приращения в имота, при граници и съседи: 62004.7.786, 62004.7.673, 62004.7.9558, 62004.7.671. Данъчната оценка на имота е в размер на 2476,80 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е в размер на 19 879 лв.

– Поземлен имот с идентификатор 62004.7.652 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрена със Заповед № РД-18-16 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Ракитово, с площ 465 кв. м, при граници и съседи: 62004.7.9558, 62004.7.660, 62004.7.651, 62004.7.644, 62004.7.643, 62004.7.653. Данъчната оценка на имота е в размер на 1799,60 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е в размер на 15 406 лв.

– Товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел „310 Д Спринтер“, рег. № РА1254ВВ, рама WDB9034622P854374, двигател 60298000213295, цвят: бял, първоначална регистрация 1.09.1999 г. Пазарната стойност към настоящия момент е в размер на 5200 лв.

– Лек автомобил, марка „Тойота“, модел „Ланд Круизер“, рег. № РА1043КК, рама JTEBZ29J800161648, двигател 1KD1732148, цвят: сив, дата на първоначална регистрация 28.01.2008 г. Пазарната стойност към настоящия момент е в размер на 19 500 лв.

– Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е 350 ЦЦИ“, рег. № РА2080КК, рама WDD2120891A232946, двигател 64285640971947, цвят: сив металик, дата на първоначална регистрация 22.04.2010 г. Пазарната стойност към настоящия момент е в размер на 27 430 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в размер на 12 350 лв., представляваща пазарната стойност на отчужденото движимо имущество, подлежащо на отнемане от X.X.X., ЕГН **********.

На основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в размер на 300 лв., представляваща намерена сума при претърсване и изземване, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.X., ЕГН **********, тъй като сумата е с неустановен законен източник.

Делото е насрочено за първо съдебно заседание, което ще се проведе на 14.09.2022 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Пазарджик, Съдебна палата, ул. Хан Крум № 3.

Всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото, чието отнемане се иска, в срок до датата на първото съдебно заседание.

3234

Окръжният съд – Пазарджик, гражданско отделение, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че по описа на съда е образувано гр. д. № 496/2020 г. по искова молба на КПКОНПИ с вх. № 6593/24.07.2020 г. против X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: Пазарджик, ул. Васил Априлов № 11, вх. А, ет. 7, ап. 91, с която е предявен иск по чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 632 002,56 лв., а именно:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********:

– сумата в размер 34 440 лв., представляваща получена облага от престъплението – имотна вреда в големи размери (платена на вноски в периода 10.06.2009 г. – 20.10.2011 г.);

– сумата в размер 351 900 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждените дружествени дялове на „М 6“ – АД, ЕИК 115631474;

– сумата в общ размер 2655,69 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта в евро с IBAN BG15 BUIN 9561 1000 0590 84 в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр X.X.;

– сумата в общ размер 171 721,87 лв., представляваща внесени суми по спестовен влог с IBAN BG03 UBBS 8241 4111 9605 17 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X.;

– сумата в общ размер 71 285 лв., представляваща внесени суми по спестовен влог с IBAN BG90 UBBS 8002 4020 7334 16 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X.;

– сумата в размер 1000 лв., представляваща вноски на каса от проверяваното лице по спестовен влог с IBAN BG90 UBBS 8002 4020 7334 16 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X..

Делото е насрочено за разглеждане в първо съдебно заседание, което ще се проведе на 12.09.2022 г. от 9,30 ч. в Окръжния съд – Пазарджик, Съдебна палата, ул. Хан Крум № 3.

Всички заинтересовани лица могат да предявят своите претенции върху имуществото – предмет на иска, в срок до датата на първото съдебно заседание.

3278

Окръжният съд – Пазарджик, гражданско отделение, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 333/2021 г. по описа на съда по искова молба на КПКОНПИ с вх. № 413 от 5.05.2021 г. против: X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: с. Славовица, ул. Единадесета № 20, община Септември, област Пазарджик, и настоящ адрес: София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър № 32, ет. 8, ап. 52, и „Карне М“ – ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 200075282, със седалище и адрес на управление: София, район „Красно село“, ул. Дамян Груев № 46, представлявано от синдик X.X.X., със служебен адрес: София, район „Възраждане“, ул. Позитано № 32, ет. 2, ап. 4, с която е предявен иск по чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 21 857 719,28 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. – 1000 лв.:

– Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А4“, рег. № РА 2557 КК, цвят: сив металик, дата на първоначална регистрация: 27.12.1999 г., рама № WAUZZZ8DZYA049939, двигател № AVG114982, придобит на 31.01.2018 г. от X.X.X.. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е в размер на 1000 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. – 20 111 139, 28 лв.:

– Сумата в размер на 250 000 лв., представляваща средства от престъпна дейност.

– Сумата в размер на 500 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждено движимо имущество – лек автомобил.

– Сумата в размер на 3000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждено движимо имущество – лек автомобил.

– Сумата в размер на 6000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждено движимо имущество – лек автомобил.

– Сумата в общ размер 400 лв., представляваща внесени в брой суми през 2013 г. и 2014 г. от титуляря.

– Сумата в общ размер 2384,73 лв., представляваща вноски през 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г. за погасяване на кредитно задължение.

– Сумата в общ размер 2545 лв., представляваща вноски през 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г. за погасяване на кредитно задължение.

– Сумата в размер на 660 лв., представляваща вноска през 2014 г. за погасяване на просрочено кредитно задължение.

– Сумата в общ размер 2138 лв., внесена през 2013 г. и 2014 г. в брой от титуляря за погасяване на кредитно задължение.

– Сумата в размер на 400 лв., внесена през 2017 г. в брой от титуляря.

– Сумата в общ размер 3 479 000 лв., представляваща внесени в брой от X.X. суми през 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

– Сумата в общ размер 4 801 660 лв., представляваща изтеглени в брой от X.X. суми през 2011 г. и 2014 г.

– Сумата в общ размер 768 000 лв., изтеглена в брой от X.X. през 2014 г.

– Сумата в общ размер 1 843 600 лв., представляваща изтеглени суми в брой от X.X. през 2011 г. и 2013 г.

– Сумата в общ размер 910 900 лв., представляваща внесени суми в брой от X.X. през 2012 г. и 2014 г.

– Сумата в общ размер 2 610 900 евро, с левова равностойност 5 106 206,55 лв., представляваща изтеглени суми в брой от X.X. през 2012 г. и 2013 г.

– Сумата в общ размер 1 500 000 евро, с левова равностойност 2 933 745 лв., представляваща внесени суми в брой от X.X. през 2012 г. и 2014 г.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Карне М“ – ЕООД (н.) – 58 960 лв., представляващи:

– 100 дружествени дяла с номинална стойност от 1 лв. всеки, на обща стойност 100 лв., представляващи капитала на „АЕС Груп“ – ЕООД, ЕИК 200959929;

– 50 дружествени дяла с номинална стойност от 100 лв. всеки, на обща стойност 5000 лв., представляващи капитала на „БИ Прес“ – ЕООД, ЕИК 148075939;

– 50 дружествени дяла с номинална стойност от 100 лв. всеки, на обща стойност 5000 лв., представляващи капитала на „Десислава-90-2002“ – ЕООД, ЕИК 103778452;

– 50 дружествени дяла с номинална стойност от 100 лв. всеки, на обща стойност 5000 лв., представляващи капитала на „ДИ Прес“ – ЕООД, ЕИК 103642993;

– 2876 дружествени дяла с номинална стойност от 10 лв. всеки, на обща стойност 28 760 лв., представляващи капитала на „МЕДИЯ 5100“ – ЕООД, ЕИК 104505289;

– 51 дружествени дяла с номинална стойност от 10 лв. всеки, на обща стойност 5100 лв., представляващи капитала на „ПРЕС“ – ЕООД – в ликвидация, ЕИК 812017570;

– 100 дружествени дяла с номинална стойност от 50 лв. всеки, на обща стойност 5000 лв., представляващи капитала на „ПРЕС 2000“ – ЕООД, ЕИК 115633906;

– 50 дружествени дяла с номинална стойност от 100 лв. всеки, на обща стойност 5000 лв., представляващи капитала на „ФАКТОР ПЛЮС“ – ЕООД, ЕИК 103607871.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Карне М“ – ЕООД (н.) – 1 686 620 лв., получени от продажба на акции от емисията на „КТБ“ – АД.

Делото е насрочено за първо съдебно заседание, което ще се проведе на 20.09.2022 г. от 10 ч. в Окръжния съд – Пазарджик, Съдебна палата, ул. Хан Крум № 3.

Всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото, чието отнемане се иска, в срок до датата на първото открито съдебно заседание.

3250

Русенският окръжен съд на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 646/2021 г. по искова молба с вх. № 6524/6.10.2021 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X., ЕГН **********, постоянен адрес: Русе, ул. Тракция № 20, X.X.X., ЕГН **********, постоянен адрес: Русе, ул. Искър № 97, вх. 1, ет. 1, „КАР 2016“ – ЕООД, ЕИК 204148906, седалище и адрес на управление: Шумен, ул. Цар Иван Александър № 60, представлявано от X.X.X., ЕГН **********, „Вариса“ – ЕООД, ЕИК 204036693, седалище и адрес на управление: Русе, ул. Арда № 7, представлявано от X.X.X., ЕГН **********, и „Камплана“ – ЕООД, ЕИК 204036800, седалище и адрес на управление: Русе, ул. Арда № 7, представлявано от X.X.X., ЕГН **********, с искане за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и Решение № 2687 от 29.09.2021 г. на КПКОНПИ е предявено искане да бъде постановено решение за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на стойност 568 478,11 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на държавата от X.X.X., ЕГН **********, имущество, представляващо дружествени дялове на обща стойност 14 лв.:

– Десет дяла по 1 лв. на обща стойност 10 лв. от капитала на „КАР 2016“ – ЕООД, ЕИК 204148906, собственост на X.X.X..

– Два дяла по 1 лв. на обща стойност 2 лв. от капитала на „Вариса“ – ЕООД, ЕИК 204036693, собственост на X.X.X..

– Два дяла по 1 лв. на обща стойност 2 лв. от капитала на „Камплана“ – ЕООД, ЕИК 204036800, собственост на X.X.X..

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на държавата от X.X.X., ЕГН **********, имущество, представляващо МПС, на обща стойност 25 500 лв.:

1. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „330 ЦИ“, pег. № Р4560ВТ, рама № WBABN52060JU76555, двигател № 306S329305250. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 4300 лв.

2. Лек автомобил, марка „Нисан“, модел „Елград“, pег. № Р5926ВС, рама № AVE50005605, двигател № QD32032032A. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 1900 лв.

3. Лек автомобил, марка „Сузуки“, модел „Витара“, pег. № Р4769ВТ, рама № JSAETD31V00306461, двигател № S112148. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2950 лв.

4. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“, pег. № Р7326ВТ, рама № WAUZZZ4BZXN048710, двигател № АЕВ299614. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3500 лв.

5. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Омега“, pег. № Р7633ВТ, рама № W0L0VBM69Y1005162, двигател № X25DT20219270. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2450 лв.

6. Лек автомобил, марка „Джип“, модел „Гранд Чероки“, pег. № Р7732ВТ, рама № 1J8HCE8M55Y576621, двигател без номер. Пазарната стойност на МПС към настоящия момент възлиза на 7500 лв.

7. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, pег. № Р8032ВТ, рама № W0L0TGF35Y2103343, двигател № X16XEL02LC3706. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2900 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на държавата от X.X.X., ЕГН **********, имущество, като ответникът бъде осъден да заплати паричната равностойност на МПС към момента на отчуждаването им на обща стойност 22 610 лв., както следва:

1. Сумата в размер на 4100 лв., получена при отчуждаването на лекия автомобил, марка „Рено“, модел „Трафик“, pег. № Р4562ВТ, рама № VF1JLBBB55Y064013, двигател без номер.

2. Сумата в размер на 2760 лв., получена при отчуждаването на лекия автомобил, марка „Форд“, модел „Мондео“, pег. № Р4605ВТ, рама № WF05XXGBB52A20206, двигател № 2А20206.

3. Сумата в размер на 7700 лв., получена при отчуждаването на лекия автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Вито“, pег. № Р4691ВТ, рама № WDF63819413512676, двигател № 61198050682859.

4. Сумата в размер на 3250 лв., получена при отчуждаването на лекия автомобил, марка „Сузуки“, модел „Витара“, pег. № Р4764ВТ, рама № JSAETD31V00110989, двигател № S105870.

5. Сумата в размер на 2150 лв., получена при отчуждаването на лекия автомобил, марка „Рено“, модел „Лагуна“, pег. № Р5680ВТ, рама № VF1KG0G0627334408, двигател без номер.

6. Сумата в размер на 2650 лв., получена при отчуждаването на лекия автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“, pег. № Р8096ВТ, рама № WAUZZZ4BZ1N059157, двигател № AKN059954.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на държавата от X.X.X., ЕГН **********, имущество, представляващо изпратени и получени преводи чрез „Уестърн Юниън“ – АД, като ответникът бъде осъден да заплати сума в общ размер на 12 254,50 лв.:

– Сумата в размер общо на 2141,63 лв., представляваща изпратени преводи чрез „Уестърн Юниън“ – АД, от X.X.X..

– Сумата в размер общо на 10 112,87 лв., представляваща получени преводи чрез „Уестърн Юниън“ – АД, от X.X.X..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на държавата от X.X.X., ЕГН **********, имущество, представляващо получени преводи чрез „Уестърн Юниън“ – АД, като ответницата бъде осъдена да заплати сума в общ размер на 1586,87 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на държавата от X.X.X., ЕГН **********, имущество, представляващо изпратени и получени преводи чрез „Изипей“ – АД, като ответницата бъде осъдена да заплати сума в общ размер на 3617,74 лв.:

– Сумата в размер общо на 2698,50 лв., представляваща получени преводи чрез „Изипей“ – АД, от X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер общо на 919,24 лв., представляваща изпратени преводи чрез „Изипей“ – АД, от X.X.X., ЕГН **********.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на държавата от „Вариса“ – ЕООД, ЕИК 204036693, имущество, представляващо МПС, на обща стойност 9750 лв.:

1. Лек автомобил, марка „Рено“, модел „Велсатис“, pег. № Р6424ВТ, рама № VF1BJ0J0B26327856, двигател без номер. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 1800 лв.

2. Лек автомобил, марка „Крайслер“, модел „Воаяджер“, pег. № Р6489ВТ, рама № 1C4GYN2M6YU544009, двигател без номер. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2000 лв.

3. Лек автомобил, марка ,,Мицубиши“, модел „Чаланджър ГЛС ТД“, pег. № Р6643ВТ, рама № JMA0NK940XP001160, двигател № 4D56JN5698. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3100 лв.

4. Лек автомобил, марка „Хюндай“, модел „Купе“, pег. № Р6650ВТ, рама № KMHHN61FR2U046118, двигател № G6BA2535563. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2850 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на държавата от „Вариса“ – ЕООД, ЕИК 204036693, като търговското дружество бъде осъдено да заплати паричната равностойност на МПС към момента на отчуждаването им на обща стойност 8350 лв., както следва:

1. Сумата в размер на 2650 лв., получена при отчуждаването на лекия автомобил, марка „Рено“, модел „Лагуна“, pег. № Р5801ВТ, рама № VF1KG0G0627376954, двигател без номер.

2. Сумата в размер на 3500 лв., получена при отчуждаването на лекия автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Шаран“, pег. № Р6348ВТ, рама № WVWZZZ7MZ 3V036327, двигател № ASZ134518.

3. Сумата в размер на 2200 лв., получена при отчуждаването на лекия автомобил, марка „Форд“, модел „Фиеста“, pег. № Р6539ВТ, рама № WF0BXXGAJBYC53690, двигател № YС53690.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на държавата от „Камплана“ – ЕООД, ЕИК 204036800, имущество, представляващо МПС, на обща стойност 52 520 лв.:

1. Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Спринтер 321 Д“, pег. № Р6613ВТ, рама № WDB9034631P571998, двигател № 60298000017953. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 4700 лв.

2. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „X 5“, pег. № Р4835ВТ, рама № WBAFA71000LU85542, двигател № 306D120955256. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 4750 лв.

3. Лек автомобил, марка „Рено“, модел „Лагуна“, pег. № Р5022ВТ, рама № VF1KG0F0627821395, двигател № С035499. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2350 лв.

4. Товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Спринтер 308 ЦДИ“, pег. № Р5153ВТ, рама № WDB9036622R508785, двигател № 61198750730493. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3380 лв.

5. Лек автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел „156“, pег. № Р5366ВТ, рама № ZAR932000013844682, двигател № 4350415. Пазарната стойност на МПС към настоящия момент възлиза на 2200 лв.

6. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Транспортер“, pег. № Р5451ВТ, рама № WV2ZZZ70ZSH003230, двигател без номер. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 1850 лв.

7. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, pег. № Р5538ВТ, рама № WVWZZZ3BZWE427076, двигател № AFN576100. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2880 лв.

8. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“, pег. № Р5560ВТ, рама № WAUZZZ8DZVA022097, двигател № AFN088586. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3300 лв.

9. Лек автомобил, марка „Пежо“, модел „Боксер“, pег. № Р5637ВТ, рама № VF3232V5215530048, двигател без номер. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3800 лв.

10. Товарен автомобил, марка „Форд“, модел „Транзит“, pег. № Р6049ВТ, рама № WF0VXXBDFV1D11122, двигател № 1D11122. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3850 лв.

11. Лек автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел „159“, pег. № Р6126ВТ, рама № ZAR93900007106833, двигател № 5469493. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 5650 лв.

12. Товарен автомобил, марка „Фиат“, модел „Дукато“, pег. № Р6205ВТ, рама № ZFA23000005622966, двигател № 2685598. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2950 лв.

13. Лек автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел „156“, pег. № Р6329ВТ, рама № ZAR93200000124289, двигател № 1957871. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3590 лв.

14. Лек автомобил, марка „Лен Ровер“, модел „Дифендър“, pег. № Р5932ВТ, рама № SALLDVAC7AA267271, двигател без номер. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 4270 лв.

15. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Транспортер“, pег. № Р6768ВТ, рама № WV2ZZZ70Z1H102780, двигател № AJA023822. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3000 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на държавата от „Камплана“ – ЕООД, ЕИК 204036800, като търговското дружество бъде осъдено да заплати паричната равностойност на МПС към момента на отчуждаването им на обща стойност 21 900 лв., както следва:

– Сумата в размер на 2100 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“, pег. № Р4875ВТ, рама № W0L0JBF35Y7000843, двигател № X18XEEL20K71745.

– Сумата в размер на 3300 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, pег. № Р5019ВТ, рама № W0L0TGF08Y5327078, двигател № Y17DT00065788.

– Сумата в размер на 4050 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Волво“, модел „В 40“, pег. № Р5108ВТ, рама № YV1VW7313YF506674, двигател без номер.

– Сумата в размер на 3650 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Вито 111 ЦДИ“, per. № Р5378ВТ, рама № WDF63970513109413, двигател № 64698250103916.

– Сумата в размер на 8800 лв., получена при отчуждаването на специален автомобил, марка „Фолксваген“, модел „ЛТ 35“, pег. № Р6278ВТ, рама № WV1ZZZ2DZ6H004231, двигател № AVR051160.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на държавата от „КАР 2016“ – ЕООД, ЕИК 204148906, имущество, представляващо МПС, на обща стойност 266 380 лв.:

1. Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 320 ЦДИ“, pег. № Н3979ВР, рама № WDD2211221A143298, двигател № 642930283681. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 8900 лв.

2. Товарен автомобил, марка „Форд“, модел „Транзит“, pег. № Н4039ВР, рама № WF0LXXBDVLVD06999, двигател № VD06999. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2950 лв.

3. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Комбо Ц“, pег. № Н4098ВР, рама № W0L0XCF0643031779, двигател № Z16SE02PY1130. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2600 лв.

4. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра Б“, pег. № Н4099ВР, рама № W0L000036T1042773, двигател № X18ХЕ14094646. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2150 лв.

5. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „320 Д“, pег. № Н4130ВР, рама № WBAAS71030CH36127, двигател № 204D286785400. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 4570 лв.

6. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, pег. № Н4131ВР, рама № WVWZZZ3BZ3E411004, двигател № AWX352953. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 4270 лв.

7. Лек автомобил, марка „Пежо“, модел „806“, pег. № Н4155ВР, рама № VF3221RB212470002, двигател № 3005432. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2600 лв.

8. Специален автомобил, марка „Мерцедес“, модел „313 ЦДИ“, pег. № Н4172ВР, рама № WDB9036621R322731, двигател № 61198150438575. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2990 лв.

9. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „X 5“, pег. № Н4217ВР, рама № WBAFB71070LX41463, двигател № 306D228125682. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 4700 лв.

10. Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е 220“, pег. № Н4226ВР, рама № WDB2100041A279239, двигател № 60491212007630. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3400 лв.

11. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“, pег. № Н4238ВР, рама № WAUZZZ4B83N025066, двигател № BFC009689. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3200 лв.

12. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, pег. № Н4258ВР, рама № W0L0TGF6925244093, двигател № Y20DTH17756313. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2600 лв.

13. Товарен автомобил, марка „Ивеко“, модел „30.8“, pег. № Н4259ВР, рама № ZCFC3050102072111, двигател № 1647410. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2700 лв.

14. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Шаран“, pег. № Н4307ВР, рама № WVWZZZ7MZ2V038042, двигател № AUY198395. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2830 лв.

15. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „525 Д“, pег. № Н4310ВР, рама № WBANC51080B119845, двигател № 256D225685655. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 4950 лв.

16. Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Вито 110 Д“, pег. № Н4338ВР, рама № VSA63817413035959, двигател № 60297000551889. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3150 лв.

17. Лек автомобил, марка „Санг Йонг“, модел „Кайрон“, pег. № Н4340ВР, рама № KPTS0A1KS6P028402, двигател № 66495012508044. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2600 лв.

18. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 3“, pег. № Н4373ВР, рама № WAUZZZ8P46A050225, двигател № ВММ023345. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3050 лв.

19. Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Спринтер“, pег. № Н4429ВР, рама № WDB9026711R677650, двигател № 61298150925996. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3970 лв.

20. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“, pег. № Н4478ВР, рама № W0L000036V5012318, двигател № 152117. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2150 лв.

21. Лек автомобил, марка „Джип“, модел „Гранд Чероки“, pег. № Н4507ВР, рама № 1J8G2E8A63Y530183, двигател № 66592130020886. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 4250 лв.

22. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Шаран“, pег. № Н4522ВР, рама № WVWZZZ7MZWV026505, двигател № AFN325145. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2690 лв.

23. Лек автомобил, марка „Рено“, модел „Лагуна“, pег. № Н4537ВР, рама № VFKG4AB635642820, двигател № F9Q1758C017864. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2860 лв.

24. Товарен автомобил, марка „Ивеко“, модел „Дейли“, pег. № Н4557ВР, рама № ZCFC3550002416739, двигател № 570524. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2700 лв.

25. Лек автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел „156“, pег. № Н4592ВР, рама № ZAR93200000006864, двигател без номер. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2870 лв.

26. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“, pег. № Н4594ВР, рама № WAUZZZ8E82A174295, двигател № AWX204258. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3100 лв.

27. Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Галакси“, pег. № Н4642ВР, рама № WF0GXXPSSG2S15788, двигател без номер. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2900 лв.

28. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, pег. № Н4674ВР, рама № WVWZZZ3AZSD121033, двигател № 1Z440483. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 1350 лв.

29. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, pег. № Н4696ВР, рама № WVWZZZ1JZYW583727, двигател № ALH250140. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2050 лв.

30. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „X 5“, pег. № Н4760ВР, рама № WBAFB71000LX60114, двигател № 306D226426062. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 4700 лв.

31. Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Мондео“, pег. № Н4761ВР, рама № WF05XXGBB51R22027, двигател № 1R22027. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2350 лв.

32. Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц 220 ЦДИ“, pег. № Н4788ВР, рама № WDB2021331A852070, двигател № 61196030205999. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3900 лв.

33. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „5 ЕР Реихе“, pег. № Н4824ВР, рама № WBANC51060CR26620, двигател № 306D224755885. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3950 лв.

34. Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц 220 ЦДИ“, pег. № Н4859ВР, рама № WDB2030061F027059, двигател № 61196230272139. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3900 лв.

35. Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „МЛ 270 ЦДИ“, pег. № Н4862ВР, рама № WDC1631131X721944, двигател № 61296330031777. Пазарната стойност на МПС към настоящия момент възлиза на 4250 лв.

36. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“, pег. № Н4901ВР, рама № WAUZZZ8E43A294306, двигател № BFC0287763. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3860 лв.

37. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „730 Д“, pег. № Н4903ВР, рама № WBAGM21070DR59379, двигател № 306D209A1100030682. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3950 лв.

38. Лек автомобил, марка „Рено“, модел „Лагуна“, pег. № Н4926ВР, рама № VF1BGRG0633263941, двигател № С057491. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3210 лв.

39. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“, pег. № Н4927ВР, рама № WAUZZZ4BZ1N127223, двигател № AKN075869. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3300 лв.

40. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „330 ЦДИ“, pег. № Н4946ВР, рама № WBABV91050PJ86782, двигател № 306D25708911. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 6800 лв.

41. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, pег. № Н4987ВР, рама № WVWZZZ3BZYE403154, двигател № APU070094. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2460 лв.

42. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“, pег. № Н5027ВР, рама № WAUZZZ4BZ1N095423, двигател № АКЕ049245. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3300 лв.

43. Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Галакси“, pег. № Н5053ВР, рама № WF0GXXPSSGYC84273, двигател № AUY011522. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2870 лв.

44. Специален автомобил, марка „Форд“, модел „Транзит“, pег. № Н5082ВР, рама № WF0CXXGBVCDD05042, двигател № 4АА05042. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 1900 лв.

45. Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Пума“, pег. № Н5087ВР, рама № WF0CXXGAECWU37605, двигател № WU37605. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 1650 лв.

46. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, pег. № Н5121ВР, рама № WVWZZZ3BZWE279598, двигател № AFN456121. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 1350 лв.

47. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“, pег. № Н5126ВР, рама № WAUZZZ4BZYN005940, двигател № AFN947972. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2650 лв.

48. Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц 350 Е“, pег. № Н5152ВР, рама № 11602812019799, двигател № 11698312009312. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 1950 лв.

49. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, pег. № Н5153ВР, рама № WVWZZZ3BZXE290293, двигател № АНН010787. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2700 лв.

50. Лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Стило“, pег. № Н5178ВР, рама № ZFA19200000444631, двигател без номер. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2550 лв.

51. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „525 ТДС“, pег. № Н5179ВР, рама № WBADF71090BS10959, двигател № 256Т131378483. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3050 лв.

52. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, pег. № Н5908ВР, рама № WVWZZZ1KZ7B 104366, двигател № ВХЕ571214. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3850 лв.

53. Товарен автомобил, марка „Пежо“, модел „Боксер“, pег. № Н5199ВР, рама № VF3YCBMFC11676006, двигател без номер. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 5650 лв.

54. Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Мондео“, pег. № Н5265ВР, рама № WF0AXXGBBAVR61268, двигател № VR61268. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 1800 лв.

55. Лек автомобил, марка „Нисан“, модел „Терано“, pег. № Н5308ВР, рама № VSKKVNR20U0395219, двигател № TD27H23936E. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2870 лв.

56. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“, pег. № Н5349ВР, рама № WAUZZZ4BZYN130647, двигател № AKN040977. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2590 лв.

57. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „523 И“, pег. № Н5350ВР, рама № WBADM31090GR15066, двигател № 256S431082203. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3530 лв.

58. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „523 И“, pег. № Н5373ВР, рама № WBADD31040BU32050, двигател № 256S336238550. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2950 лв.

59. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Шаран“, pег. № Н5406ВР, рама № WVWZZZ7MZ1V007913, двигател № AUY008161. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3050 лв.

60. Товарен автомобил, марка „Пежо“, модел „Боксер“, pег. № Н5409ВР, рама № VF3233K4215653983, двигател без номер. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2950 лв.

61. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д“, pег. № Н5448ВР, рама № WBANR72040CR86243, двигател № 306D330546180. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 4950 лв.

62. Лек автомобил, марка „Мицубиши“, модел „Паджеро“, pег. № Н1085ВР, рама № JMBLNV78W2J000707, двигател № 4M41D00509. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3250 лв.

63. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат Вариант“, pег. № Н54678ВР, рама № WVWZZZ3AZRE158783, двигател № 1Z227427. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2280 лв.

64. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра Г Караван“, pег. № Н5510ВР, рама № W0L0TGF3528105272, двигател № Y20DTH17C87437. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3050 лв.

65. Лек автомобил, марка „Нисан“, модел „Патрол“, pег. № Н5513ВР, рама № JN1TDSY61U0304605, двигател № RD28470918X. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2630 лв.

66. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, pег. № Н5541ВР, рама № WVWZZZ3BZYE087061, двигател № AVG102921. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2310 лв.

67. Лек автомобил, марка „Крайслер“, модел „Гранд Вояджер“, pег. № Н5542ВР, рама № 1C8GHN1763Y554194, двигател № VM20C22670. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2980 лв.

68. Лек автомобил, марка „Сеат“, модел „Алхамбра“, pег. № Н5586ВР, рама № VSSZZZ7MZ3V516400, двигател № AUX286897. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2250 лв.

69. Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус“, pег. № Н5636ВР, рама № WF0BXXGCDBXJ69829, двигател № XJ69829. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2050 лв.

70. Лек автомобил, марка „Ленд Ровер“, модел „Рейндж Роувър“, pег. № Н5671ВР, рама № SALLPAMJ4TA329611, двигател без номер. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3880 лв.

71. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“, pег. № Н5688ВР, рама № WAUZZZ4B72N137680, двигател № AYM045978. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3560 лв.

72. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, pег. № 923Н580, рама № W0L0TGF673B013808, двигател без номер. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2750 лв.

73. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Каравел“, pег. № Н5772ВР, рама № WV2ZZZ70ZTH213934, двигател № ААВ383920. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2890 лв.

74. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“, pег. № Н5776ВР, рама № WAUZZZ8DZWA078042, двигател № AFN426990. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2560 лв.

75. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф Вариант“, pег. № Н5815ВР, рама № WVWZZZ1HZWK213401, двигател № ALE048337. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2540 лв.

76. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“, pег. № Н5832ВР, рама № W0L0JBF68W5272596, двигател № Х18ХЕ14431445. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 1950 лв.

77. Товарен автомобил, марка „Санг Йонг“, модел „Рекстон“, pег. № Н5867ВР, рама № KPTG0B1DS3P075981, двигател № 66292510005423. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3570 лв.

78. Лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Евазион“, pег. № Н5891ВР, рама № VF7UW0012156117, двигател без номер. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 1980 лв.

79. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“, pег. № Н5927ВР, рама № WAUZZZ4B62N025081, двигател № AWX151758. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2780 лв.

80. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Омега“, pег. № Н5944ВР, рама № W0L0VBM6911150961, двигател № Z22XE31016540. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2650 лв.

81. Лек автомобил, марка „Волво“, модел „В 70“, pег. № Н5976ВР, рама № YV1SW720211035135, двигател без номер. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2950 лв.

82. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, pег. № Н6011ВР, рама № WVWZZZ1JZXW137542, двигател № AKL129152. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2450 лв.

83. Лек автомобил, марка „Крайслер“, модел „Гранд Вояджер“, pег. № Н6015ВР, рама № 1C8GYB1R02U525618, двигател без номер. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3250 лв.

84. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, pег. № Н6037ВР, рама № WVWZZZ3BZ2E395745, двигател № AKN094361. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3250 лв.

85. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра Б“, pег. № Н6076ВР, рама № W0L0JBF19W1309908, двигател № X16SZR20JB7829. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2680 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на държавата от „КАР 2016“ – ЕООД, ЕИК 204148906, като търговското дружество бъде осъдено да заплати паричната равностойност на МПС към момента на отчуждаването им на обща стойност 143 995 лв., както следва:

– Сумата в размер на 4200 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Транспортер“, pег. № Н4053ВР, рама № WV2ZZZ7HZ6H128146, двигател без номер.

– Сумата в размер на 2450 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“, pег. № Н4074ВР, рама № WAUZZZ8DZVА168142, двигател № AHU158102.

– Сумата в размер на 2450 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Пежо“, модел „807“, pег. № Н4291ВР, рама № VF3EBRHTB13033635, двигател № 4005348.

– Сумата в размер на 4210 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус Си Макс 2.0 Д“, pег. № Н4374ВР, рама № WF0MXXGCDM3U05125, двигател № 4000408.

– Сумата в размер на 2545 лв., получена при отчуждаването на товарен автомобил, марка „Рено“, модел „Канго“, pег. № Н4418ВР, рама № VF1FC09HF30041431, двигател № D038979.

– Сумата в размер на 3250 лв., получена при отчуждаването на товарен автомобил, марка „Форд“, модел „Транзит 350“, pег. № Н4456ВР, рама № WF0AXXGBFAYA47994, двигател без номер.

– Сумата в размер на 4150 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Форд“, модел „Транзит“, pег. № Н4469ВР, рама № WF0HXXTTFH5A51136, двигател № 5А51136.

– Сумата в размер на 3150 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д“, pег. № Н4648ВР, рама № WBADP71030GS65777, двигател № 306D130079431.

– Сумата в размер на 4000 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д“, pег. № Н4663ВР, рама № WBAEU71040FV25252, двигател № 204D481095587.

– Сумата в размер на 4650 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“, pег. № Н4698ВР, рама № WAUZZZ4FX6N132563, двигател № ВРР032262.

– Сумата в размер на 4900 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Мазда“, модел „РХ 8“, pег. № 915Н448, рама № JMZSE17N250120198, двигател без номер.

– Сумата в размер на 3290 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Ксара“, pег. № Н4786ВР, рама № VF7X1LFYF72194095, двигател № 10KJN72002731.

– Сумата в размер на 8450 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „ЦЛС 320 ЦДИ“, pег. № Н4825ВР, рама № WDD2193222А125685, двигател № 64292040542289.

– Сумата в размер на 4150 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, pег. № Н4984ВР, рама № WVWZZZ3BZYE 416397, двигател № AUG151733.

– Сумата в размер на 4980 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Волво“, модел „В 70“, pег. № Н5004ВР, рама № YV1SW793232327981, двигател № D5244T104044.

– Сумата в размер на 3650 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, pег. № Н5052ВР, рама № WVWZZZ3BZXE414823, двигател без номер.

– Сумата в размер на 3390 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, pег. № Н5083ВР, рама № WVWZZZ3BZWE222029, двигател № AFN400415.

– Сумата в размер на 4650 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „525 Д“, pег. № Н5200ВР, рама № WBANJ51090B438161, двигател № 256D228086152.

– Сумата в размер на 3250 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Рено“, модел „Лагуна“, pег. № Н5228ВР, рама № VF1KGRG0632000184, двигател без номер.

– Сумата в размер на 3360 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Ц 8“, pег. № Н5238ВР, рама № VF7EB4HWB13079522, двигател без номер.

– Сумата в размер на 11 250 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д“, pег. № Н5276ВР, рама № WBANC71020B823258, двигател № 306D238375872.

– Сумата в размер на 3300 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, pег. № Н5449ВР, рама № WVWZZZ3AZTE101505, двигател № 1Z664958.

– Сумата в размер на 4980 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“, pег. № Н5585ВР, рама № WAUZZZ4B94N087464, двигател № AWX417663.

– Сумата в размер на 3550 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Сеат“, модел „Алхамбра“, pег. № Н5611ВР, рама № VSSZZZ7MZ3V503728, двигател без номер.

– Сумата в размер на 4880 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „318 И“, pег. № Н5372ВР, рама № WBAAL31060JJ55395, двигател № 194Е101379062.

– Сумата в размер на 3440 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, pег. № Н5670ВР, рама № WVWZZZ3BZYP449686, двигател № 1Z511405.

– Сумата в размер на 5800 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Ленд Ровер“, модел „Фриландер“, pег. № Н1093ВР, рама № SALLNAAE85А446250, двигател без номер.

– Сумата в размер на 4870 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Мазда“, модел „Премаци“, pег. № Н5813ВР, рама № JMZCP19R201373605, двигател без номер.

– Сумата в размер на 4150 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, pег. № Н5848ВР, рама № WVWZZZ3BZ3E133033, двигател № AVF261988.

– Сумата в размер на 4950 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“, pег. № Н5935ВР, рама № WAUZZZ8DZXA054466, двигател № AFF010595.

– Сумата в размер на 4350 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Вито 220 ЦДИ“, pег. № Н5983ВР, рама № VSA63829413268890, двигател № 61198050078738.

– Сумата в размер на 4350 лв., получена при отчуждаването на товарен автомобил, марка „Ивеко“, модел „35 10“, pег. № Н6035ВР, рама № ZCFC3570002921261, двигател № 163431.

– Сумата в размер на 4350 лв., получена при отчуждаването на лек автомобил, марка „Сеат“, модел „Алтеа“, pег. № Н6068ВР, рама № VSSZZZ5PZ4R014407, двигател № BJB007461.

Делото е насрочено за 3.10.2022 г. от 10 ч.

Съдът указва на третите лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, че могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред първата инстанция в срок до приключване на съдебното дирене в първата инстанция.

3249

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Изпълнителният съвет на Синдикална организация „Европейски синдикат Развитие“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 30.07.2022 г. от 11 ч. в София, п.к. 1202, София – център, ул. Св. св. Кирил и Методий № 27, ет. 4, офис № 8, при следния дневен ред: 1. промяна на наименованието на синдикалната организация; 2. промяна на седалището и адреса на управление на синдикалната организация; 3. освобождаване от членство в синдикалната организация; 4. промени в управителните тела на синдикалната организация; 5. промени в устава на синдикалната организация. При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.08.2022 г. в 11 ч. на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове. Членовете на Синдикална организация „Европейски синдикат Развитие“ могат да се запознаят с писмените материали по дневния ред на посочения адрес.

3252

1. – Управителният съвет на Клуб по лека атлетика „Оборище“ – Панагюрище, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на клуба свиква общо събрание на членовете на 4.08.2022 г. от 10 ч. в Панагюрище, ул. Кръстьо Гешанов № 9 – седалището и адреса на управление на сдружението, при следния дневен ред: 1. освобождаване на член на управителния съвет; проект на решение: общото събрание на членовете взе решение да освободи като член на управителния съвет на КЛА „Оборище“ – Панагюрище, X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: Панагюрище, ул. Георги Бенковски № 24; 2. избиране на нов член на управителния съвет; проект на решение: общото събрание на членовете взе решение да избере за нов член на управителния съвет на КЛА „Оборище“ – Панагюрище, X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: община Панагюрище, с. Левски, ул. Партизанска № 5; 3. преизбиране на членове; проект на решение: общото събрание на членовете преизбира за нов 4-годишен мандат следните членове на управителния съвет: X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: Панагюрище, ул. Георги Бенковски № 24; X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: Панагюрище, ул. Делчо Уливеров № 12а; 4. изменение на устава на Клуб по лека атлетика „Оборище“ – Панагюрище; проект на решение: общото събрание взе решение да се измени чл. 20, ал. 2 от устава на дружеството така: „Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане и по чия инициатива се свиква. Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на клуба, най-малко един месец преди насрочения ден.“; 5. разни. Членовете се легитимират с лична карта. Представителите на членовете се легитимират с писмено пълномощно с нотариално заверен подпис и лична карта. Регистрацията на членовете и техните пълномощници започва в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 21 от устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

3232

X.X.X. – ликвидатор на Адвокатско дружество „Хаджиев и Златкова“, с ЕИК по БУЛСТАТ 177300260, със седалище и адрес на управление: Кюстендил, ул. Гороцветна № 35, в ликвидация съгласно Решение № 260001 от 19.04.2022 г., постановено по ф. д. № 1/2018 г. по описа на Кюстендилския окръжен съд, кани всички кредитори на адвокатското дружество да предявят своите вземания в срок до 6 месеца от обнародване на настоящата покана в „Държавен вестник“ на следния адрес за кореспонденция: София 1700, бул. Симеоновско шосе № 77, вх. А, ап. 16.

3231

Промени настройката на бисквитките