Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 41 от 3.VI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 ОТ 30 МАЙ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ( Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 ОТ 30 МАЙ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 И 74 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009 НА СЪВЕТА ОТ 16 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА УС Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 ОТ 31 МАЙ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022 Г. ЗА АВА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 ОТ 30 МАЙ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2022 Г. Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА (ДВ, БР. 112 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 99 ОТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ДВ, БР. 77 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 ОТ 30 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 30 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 27 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2022 Г. ЗА АВАНСОВО ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 ОТ 30 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките