Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 9.VIII

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ОТНОСНО ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПИСМЕНА ДОГОВОРЕНОСТ ЗА НЕОТГОВАРЯЩИТЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ЗАКОНА НА ЛЕЙХИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА СИЛИТЕ ЗА СИГУРНОСТ(Одобрено с Реш

 

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ОТНОСНО ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПИСМЕНА ДОГОВОРЕНОСТ ЗА НЕОТГОВАРЯЩИТЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ЗАКОНА НА ЛЕЙХИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА СИЛИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

(Одобрено с Решение № 426 от 29 юни 2022 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването - 21 юли 2022 г.)

Издадено от Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.64 от 9 Август 2022г.

Правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати, наричани "правителствата",

При отчитане на дискусиите между представителите на двете правителства относно помощта, предоставена в рамките на Закона за чуждестранно подпомагане от 1961 г. и Закона за контрола на износа на оръжие, както и всяко последващо законодателство от Съединените американски щати на Република България,

се споразумяха за следното:

Член 1

Правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати се съгласяват, че правителството на Република България няма да осигурява каквато и да е помощ, предоставена от САЩ в рамките на Закона за чуждестранното подпомагане от 1961 г. и Закона за контрола на износа на оръжие или на всяко последващо законодателство, на подразделения на силите за сигурност на Република България, за които правителството на Република България е било уведомено от правителството на САЩ по дипломатически канали, че подлежат на забрана за получаване на такава помощ съгласно раздел 620М на Закона за чуждестранното подпомагане от 1961 г., наречен Закона на Лейхи, без изричното предварително съгласие на правителството на САЩ.

Член 2

Това споразумение ще влезе в сила от датата на неговото подписване от двете правителства и ще остане в сила, освен ако не бъде прекратено съгласно чл. 3 от него.

Член 3

Това споразумение може да бъде изменяно и допълвано по взаимно писмено съгласие. Това споразумение може да бъде прекратено по всяко време от всяко едно от двете правителства с деветдесет (90-) дневно предизвестие към другата страна.

Като доказателство за горното долуподписаните, надлежно упълномощени от техните правителства, подписаха това споразумение.

Подписано в София, България, на 21 юли 2022 г. в два екземпляра на български език и на английски език, като и двата текста имат еднаква сила.