Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 9.VIII

  • РЕШЕНИЕ № 11 ОТ 28 ЮЛИ 2022 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 3 ОТ 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 ОТ 4 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ/ТРАНСФЕРИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 28 ОТ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 109 ОТ 2008 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 16.10.2014 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПО ЗАСТРАХОВКИ "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ" НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ И "ЗЛОПОЛУКА" НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ (ДВ, БР. 90 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 2 ОТ 28 ЮЛИ 2022 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ НА ГОВЕДА, СВИНЕ И ОВЦЕ ПО СКÀЛИТЕ НА СЪЮЗА, ОТЧИТАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ И ПРОВЕРКИ В КЛАНИЦИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № H-4 ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И РАБОТАТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ АПТЕКИ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ РЕГ. № RB202000-001-10/8-Iз-22 ОТ 20 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОПЕРАТИВНИЯ ОТЧЕТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (СЕКРЕТНО) Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ РЕГ. № RB202000-001-10/8-Iз-24 ОТ 20 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТИВНО-ИЗДИРВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ С ДОБРОВОЛНИ СЪТРУДНИЦИ (СЕКРЕТНО) Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ РЕГ. № RB202000-001-10/8-Iз-26 ОТ 20 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ПЛАНИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОСОБЕНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ПОВЕРИТЕЛНО) Виж повече
  • СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ОТНОСНО ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПИСМЕНА ДОГОВОРЕНОСТ ЗА НЕОТГОВАРЯЩИТЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ЗАКОНА НА ЛЕЙХИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА СИЛИТЕ ЗА СИГУРНОСТ(Одобрено с Реш Виж повече
Промени настройката на бисквитките