Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 70 от 30.VIII

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ДВ, БР. 16 ОТ 2019 Г.)

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ДВ, БР. 16 ОТ 2019 Г.)

Издаден от Висшия съдебен съвет

Обн. ДВ. бр.70 от 30 Август 2022г.

§ 1. В чл. 25, ал. 2 думите "Закона за защита на личните данни" се заменят със "съответните изисквания за защита на личните данни".

§ 2. В чл. 36, ал. 1 думите "Закона за защита на личните данни" се заменят със "съответните изисквания за защита на личните данни".

§ 3. В чл. 71, т. 1, буква "г" думите "регистрите по Закона за защита на личните данни" се заменят с "регистъра по чл. 30 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 94/46/ЕО".

§ 4. В чл. 73, т. 5, буква "б" думите "Закона за защита на личните данни" се заменят със "съответните изисквания за защита на личните данни".

Промени настройката на бисквитките