Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 70 от 30.VIII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-09-3940 от 17 август 2022 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 105, ал. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование поради допусната очевидна фактическа грешка изменям Заповед № РД-09-3652 от 26.07.2022 г. (ДВ, бр. 65 от 2022 г.), както следва:

В разпоредителната част и в т. 1 от заповедта името на училището „Феникс 2022“ се заменя с „Феникс 2020“.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: С. Пенов

5609

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-709 от 1 август 2022 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), писмо на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен, постъпило в Министерството на околната среда и водите с вх. № 05-08-256 от 22.01.2021 г. и извършени по-точни замервания:

1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Персин“, в землището на град Белене, община Белене, област Плевен, обявена като буферна зона на поддържан резерват „Персински блата“ със Заповед № 1106 от 2.12.1981 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ, бр. 101 от 1981 г.), прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-284 от 3.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 38 от 2012 г.), от 5513,000 дка на 5485,801 дка.

2. В границата на защитена местност „Персин“, определена със заповедта по т. 1, попадат поземлени имоти с идентификатори: 03366.2.48, 03366.2.49, 03366.2.69, 03366.2.70, 03366.2.71, 03366.2.72, 03366.2.74, 03366.2.75, 03366.2.76, 03366.2.82, 03366.2.169, 03366.2.171, 03366.2.175, 03366.2.199, 03366.2.926, 03366.2.927, 03366.2.929, 03366.2.930, 03366.2.939, 03366.2.945, 03366.2.946, 03366.2.949, 03366.2.953, 03366.2.955, 03366.2.956, 03366.2.957, 03366.2.958, 03366.2.959, 03366.2.961, 03366.2.962, 03366.2.963, 03366.2.966, 03366.2.967, 03366.2.968, 03366.2.969 и 03366.2.971 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белене, община Белене, област Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-58 от 24.09.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с обща площ 5485,801 дка.

3. Пълният опис на координатите на точките на границата на защитена местност „Персин“ и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и водите и в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен.

4. Актуализираните данни по настоящата заповед да се впишат в Държавния регистър на защитените територии при Министерството на околната среда и водите.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Б. Сандов

5643

 

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Устав на Българския институт за стандартизация – изменение и допълнение (обн., ДВ, бр. 37 от 2006 г.; изм., бр. 77 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 96 от 2013 г., бр. 2 от 2016 г. и бр. 94 от 2020 г.)

Параграф единствен. Член 31 се изменя така:

„Решения на Общото събрание

Чл. 31. (1) Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите упълномощени представители на членовете на БИС, освен в случаите по ал. 2 – 4.

(2) Общото събрание взема решения за изменения и допълнения на устава, решения за приемане и изключване на членовете на БИС и решения за определяне на размера на членския внос с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите упълномощени представители на членовете на БИС.

(3) Общото събрание избира за членове на Управителния съвет до трима кандидати от всяка група по чл. 8, ал. 2, които са получили най-много гласове от присъстващите упълномощени представители на членовете на БИС.

(4) Общото събрание избира за членове на Контролния съвет до двама кандидати, които са получили най-много гласове от присъстващите упълномощени представители на членовете на БИС.

(5) Решенията за избор на членове на Управителния съвет и членове на Контролния съвет се вземат с тайно гласуване.“

Председател на Управителния съвет: Ив. Буров

5656

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-22 от 11 юли 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления рег. № 01-227064-21.04.2022 г., 01-227111-21.04.2022 г., 01-227074-21.04.2022 г., 01-227204-21.04.2022 г. и 01-227094-21.04.2022 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“ и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Братово, EKATTE 06152, община Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-146 от 26.07.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 06152.6.108: пасище, общинска собственост, площ преди промяната: 2001 кв. м, площ след промяната: 1815 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.7.38: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 626 кв. м, площ след промяната: 11 532 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.7.39: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 630 кв. м, площ след промяната: 11 605 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.7.105: пасище, общинска собственост, площ преди промяната: 246 кв. м, площ след промяната: 229 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.7.108: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез Министерството на транспорта, площ преди промяната: 36 616 кв. м, площ след промяната: 36 939 кв. м.

II. Гр. Бургас, EKATTE 07079, община Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 07079.6.1775: площ: 1023 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 07079.6.567: друг вид нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5623 кв. м, площ след промяната: 4720 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 07079.6.568: друг вид нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5623 кв. м, площ след промяната: 5502 кв. м.

III. С. Дебелт, EKATTE 20273, община Средец, одобрена със Заповед № РД-18-84 от 19.11.2015 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 20273.14.849: площ: 809 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 20273.15.674: площ: 18 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 20273.46.227: площ: 375 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 20273.46.228: площ: 1061 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 20273.13.66: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Средец, площ преди промяната: 7119 кв. м, площ след промяната: 6782 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 20273.14.18: пасище, собственост на Община Средец, площ преди промяната: 1810 кв. м, площ след промяната: 1730 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 20273.14.170: отводнителен канал, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 9153 кв. м, площ след промяната: 9110 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 20273.14.848: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 22 673 кв. м, площ след промяната: 22 324 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 20273.15.666: за друг вид застрояване, собственост на Община Средец, площ преди промяната: 2023 кв. м, площ след промяната: 2005 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 20273.46.1: нива, собственост на ЕТ „Грейн – X.X.“ и X.X.X., площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след промяната: 5983 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 20273.46.4: нива, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 8005 кв. м, площ след промяната: 7647 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 20273.46.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7710 кв. м, площ след промяната: 7410 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 20273.46.6: нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2916 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 20273.46.7: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2924 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 20273.46.8: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3491 кв. м, площ след промяната: 3375 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 20273.46.9: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3491 кв. м, площ след промяната: 3381 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 20273.46.226: пасище, собственост на Община Средец, площ преди промяната: 123 977 кв. м, площ след промяната: 123 602 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 20273.506.13: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), няма данни за собственост, площ преди промяната: 500 кв. м, площ след промяната: 465 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 20273.506.61: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), няма данни за собственост, площ преди промяната: 1848 кв. м, площ след промяната: 1778 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 20273.506.70: за второстепенна улица, няма данни за собственост, площ преди промяната: 1312 кв. м, площ след промяната: 1265 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 20273.506.76: за второстепенна улица, няма данни за собственост, площ преди промяната: 3822 кв. м, площ след промяната: 3779 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 20273.506.77: данни преди промяната: за второстепенна улица, площ: 3976 кв. м, данни след промяната: за път от републиканската пътна мрежа, площ: 4171 кв. м, няма данни за собственост.

IV. С. Полски извор, EKATTE 57337, община Камено, одобрени със Заповед № РД-18-810 от 13.11.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 57337.11.111: площ: 1293 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 57337.11.112: площ: 15 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено;

поземлен имот с идентификатор 57337.11.113: площ: 838 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено;

поземлен имот с идентификатор 57337.21.103: площ: 2180 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено;

поземлен имот с идентификатор 57337.21.104: площ: 412 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 57337.42.108: площ: 8325 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 57337.42.109: площ: 3585 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Община Камено.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 57337.11.59: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5002 кв. м, площ след промяната: 4466 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.11.60: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5001 кв. м, площ след промяната: 4577 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.11.61: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5002 кв. м, площ след промяната: 4596 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.11.69: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 752 кв. м, площ след промяната: 740 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.11.76: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 1919 кв. м, площ след промяната: 344 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.11.109: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 1541 кв. м, площ след промяната: 248 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.12.49: за път от републиканската пътна мрежа, данни преди промяната: собственост на Община Камено, площ: 2601 кв. м, данни след промяната: собственост на държавата, площ: 3457 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.15.48: за път от републиканската пътна мрежа, данни преди промяната: собственост на Община Камено, площ: 3135 кв. м, данни след промяната: собственост на държавата, площ: 3755 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.17.87: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4279 кв. м, площ след промяната: 4146 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.17.105: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 14 399 кв. м, площ след промяната: 14 348 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.17.114: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 11 012 кв. м, площ след промяната: 10 881 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.17.116: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 16 262 кв. м, площ след промяната: 15 708 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.17.117: депо за битови отпадъци (сметище), собственост на Община Камено, площ преди промяната: 2378 кв. м, площ след промяната: 1622 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.17.120: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 6976 кв. м, площ след промяната: 6228 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.19.51: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 5422 кв. м, площ след промяната: 4235 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.21.102: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 8786 кв. м, площ след промяната: 1613 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.24.29: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9500 кв. м, площ след промяната: 8304 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.24.49: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4748 кв. м, площ след промяната: 3903 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.24.59: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 9580 кв. м, площ след промяната: 14 647 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.25.1: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 17 697 кв. м, площ след промяната: 17 405 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.25.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 243 кв. м, площ след промяната: 10 059 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.25.46: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7549 кв. м, площ след промяната: 7006 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.25.81: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 2568 кв. м, площ след промяната: 2562 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.25.82: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 10 099 кв. м, площ след промяната: 9629 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.25.83: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 2645 кв. м, площ след промяната: 2624 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.25.84: за път от републиканската пътна мрежа, данни преди промяната: собственост на Община Камено, площ: 15 978 кв. м, данни след промяната: собственост на държавата, площ: 19 523 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.26.43: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 998 кв. м, площ след промяната: 10 828 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.26.68: за път от републиканската пътна мрежа, данни преди промяната: собственост на Община Камено, площ: 16 437 кв. м, данни след промяната: собственост на държавата, площ: 18 225 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.40.17: нива, ДПФ, площ преди промяната: 39 484 кв. м, площ след промяната: 39 095 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.40.22: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 3040 кв. м, площ след промяната: 3023 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.40.36: водно течение, река, собственост на МОСВ, площ преди промяната: 5911 кв. м, площ след промяната: 5887 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.40.39: за път от републиканската пътна мрежа, данни преди промяната: собственост на Община Камено, площ: 1202 кв. м, данни след промяната: собственост на държавата, площ: 1631 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.42.107: за път от републиканската пътна мрежа, данни преди промяната: собственост на Община Камено, площ: 15 548 кв. м, данни след промяната: собственост на държавата, площ: 4394 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57337.43.28: за път от републиканската пътна мрежа, данни преди промяната: собственост на Община Камено, площ: 3909 кв. м, данни след промяната: собственост на държавата, площ: 5245 кв. м;

V. С. Тръстиково, EKATTE 73388, община Камено, одобрени със Заповед № РД-18-831 от 3.12.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 73388.104.7: площ: 551 кв. м, пасище, собственост на Община Камено;

поземлен имот с идентификатор 73388.111.9: площ: 1102 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 73388.29.32: площ: 545 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 73388.104.3: пасище, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 5699 кв. м, площ след промяната: 3471 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.104.6: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 1245 кв. м, площ след промяната: 487 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.109.33: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 9675 кв. м, площ след промяната: 7726 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.109.36: данни преди промяната: за местен път, собственост на Община Камено, площ: 9536 кв. м, данни след промяната: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ: 16 253 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.109.37: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 1971 кв. м, площ след промяната: 906 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.109.38: пасище, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 18 831 кв. м, площ след промяната: 16 576 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.109.40: отводнителен канал, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 10 294 кв. м, площ след промяната: 10 195 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.109.43: пасище, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 7340 кв. м, площ след промяната: 5991 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.110.15: пасище, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 7101 кв. м, площ след промяната: 4218 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.110.18: данни преди промяната: за местен път, собственост на Община Камено, площ: 6508 кв. м, данни след промяната: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ: 13 217 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.111.1: изоставена орна земя, ДПФ, площ преди промяната: 43 881 кв. м, площ след промяната: 42 681 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.111.4: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 423 кв. м, площ след промяната: 223 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.111.5: данни преди промяната: за местен път, собственост на Община Камено, площ: 2011 кв. м, данни след промяната: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ: 2480 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.111.6: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 331 кв. м, площ след промяната: 200 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.111.7: нива, общинска собственост, площ преди промяната: 3488 кв. м, площ след промяната: 3448 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.113.1: нива, собственост на „Ставен“ – АД, площ преди промяната: 3579 кв. м, площ след промяната: 3482 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.113.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3580 кв. м, площ след промяната: 3561 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.113.18: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след промяната: 4983 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.113.19: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след промяната: 4928 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.113.20: нива, собственост на „Агро България – 2008“ – ЕООД, площ преди промяната: 4267 кв. м, площ след промяната: 4139 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.113.27: данни преди промяната: за местен път, собственост на Община Камено, площ: 5018 кв. м, данни след промяната: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ: 6332 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.29.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 12 878 кв. м, площ след промяната: 12 626 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.29.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 12 879 кв. м, площ след промяната: 12 864 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.29.25: нива, общинска собственост, площ преди промяната: 1470 кв. м, площ след промяната: 1441 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.29.26: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 2776 кв. м, площ след промяната: 1575 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.29.27: дере, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 3381 кв. м, площ след промяната: 3363 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.29.30: данни преди промяната: за местен път, собственост на Община Камено, площ: 16 766 кв. м, данни след промяната: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ: 18 004 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.29.31: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 2812 кв. м, площ след промяната: 2544 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.37.17: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 3277 кв. м, площ след промяната: 1903 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.37.18: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 1142 кв. м, площ след промяната: 1125 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.37.19: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 4637 кв. м, площ след промяната: 4609 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.37.21: данни преди промяната: за местен път, собственост на Община Камено, площ: 18 993 кв. м, данни след промяната: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ: 20 411 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.54.19: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 3219 кв. м, площ след промяната: 3133 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.54.20: данни преди промяната: за местен път, собственост на Община Камено, площ: 13 999 кв. м, данни след промяната: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ: 15 092 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73388.54.22: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено, площ преди промяната: 3260 кв. м, площ след промяната: 2253 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 73388.110.16: площ: 1390 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено;

поземлен имот с идентификатор 73388.113.26: площ: 983 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Камено.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5520

 

ЗАПОВЕД № КД-14-24 от 20 юли 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления рег. № 09-120530-14.06.2022 г., 09-120508-14.06.2022 г., 09-120543-14.06.2022 г., 09-120554-14.06.2022 г. и 09-120563-14.06.2022 г. на СГКК – Монтана, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Белотинци, EKATTE 03722, община Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-298 от 1.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 03722.22.655: площ: 3481 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.656: площ: 684 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.657: площ: 3290 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 03722.22.376: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 55 094 кв. м, площ след промяната: 49 506 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.392: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 107 592 кв. м, площ след промяната: 107 371 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.419: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 4235 кв. м, площ след промяната: 3244 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.420: за друг вид застрояване, собственост на с. Белотинци, площ преди промяната: 1603 кв. м, площ след промяната: 1767 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.486: ливада, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.-X., площ преди промяната: 1980 кв. м, площ след промяната: 1979 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.503: за друг вид застрояване, собственост на с. Белотинци, площ преди промяната: 4200 кв. м, площ след промяната: 260 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.504: дере, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 651 кв. м, площ след промяната: 36 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.505: за друг вид застрояване, собственост на с. Белотинци, площ преди промяната: 14 012 кв. м, площ след промяната: 542 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.509: за друг вид застрояване, собственост на с. Белотинци, площ преди промяната: 2664 кв. м, площ след промяната: 2035 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.513: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 6993 кв. м, площ след промяната: 7607 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.519: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1088 кв. м, площ след промяната: 1130 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.521: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 6828 кв. м, площ след промяната: 9130 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.637: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 21 643 кв. м, площ след промяната: 22 857 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.644: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 4522 кв. м, площ след промяната: 3334 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.649: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 85 519 кв. м, площ след промяната: 71 720 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.650: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 34 055 кв. м, площ след промяната: 31 984 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.651: дере, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 75 657 кв. м, площ след промяната: 76 563 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.25.384: за друг вид застрояване, собственост на с. Белотинци, площ преди промяната: 2287 кв. м, площ след промяната: 1980 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.25.400: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 2123 кв. м, площ след промяната: 2073 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.25.425: за друг вид застрояване, собственост на с. Белотинци, площ преди промяната: 2658 кв. м, площ след промяната: 1854 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.25.426: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 6201 кв. м, площ след промяната: 5284 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.25.427: за друг вид застрояване, собственост на с. Белотинци, площ преди промяната: 1538 кв. м, площ след промяната: 753 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.25.434: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 34 281 кв. м, площ след промяната: 34 229 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.25.436: за друг вид застрояване, собственост на с. Белотинци, площ преди промяната: 4558 кв. м, площ след промяната: 3922 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.25.438: за друг вид застрояване, собственост на с. Белотинци, площ преди промяната: 1150 кв. м, площ след промяната: 810 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.25.439: за друг вид застрояване, собственост на с. Белотинци, площ преди промяната: 81 кв. м, площ след промяната: 31 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.25.440: за друг вид застрояване, собственост на с. Белотинци, площ преди промяната: 437 кв. м, площ след промяната: 196 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.25.441: за друг вид застрояване, собственост на с. Белотинци, площ преди промяната: 2154 кв. м, площ след промяната: 1680 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.25.442: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 3099 кв. м, площ след промяната: 2357 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.25.443: за друг вид застрояване, собственост на с. Белотинци, площ преди промяната: 7637 кв. м, площ след промяната: 6216 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.25.454: за друг вид застрояване, собственост на с. Белотинци, площ преди промяната: 1945 кв. м, площ след промяната: 1843 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.25.455: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 4538 кв. м, площ след промяната: 4548 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.25.456: за друг вид застрояване, собственост на с. Белотинци, площ преди промяната: 2510 кв. м, площ след промяната: 2318 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.25.457: за друг вид застрояване, собственост на с. Белотинци, площ преди промяната: 778 кв. м, площ след промяната: 759 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.25.458: за друг вид застрояване, собственост на с. Белотинци, площ преди промяната: 142 кв. м, площ след промяната: 286 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.25.666: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1948 кв. м, площ след промяната: 1917 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.25.670: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 411 923 кв. м, площ след промяната: 411 718 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.130.6: широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 51 249 кв. м, площ след промяната: 50 049 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.130.100: за друг вид застрояване, собственост на с. Белотинци, площ преди промяната: 10 883 кв. м, площ след промяната: 1331 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.130.101: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 2166 кв. м, площ след промяната: 445 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.130.363: ливада, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 881 кв. м, площ след промяната: 626 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.133.4: широколистна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2501 кв. м, площ след промяната: 2018 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.133.5: широколистна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1501 кв. м, площ след промяната: 961 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.133.10: широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 15 018 кв. м, площ след промяната: 14 386 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.133.11: поляна, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 2343 кв. м, площ след промяната: 1658 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.133.12: иглолистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 5273 кв. м, площ след промяната: 4993 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.133.145: за местен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 3606 кв. м, площ след промяната: 3532 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03722.205.1: за стопански двор, собственост на ЗПТК „Карачица“, площ преди промяната: 3399 кв. м, площ след промяната: 3379 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 03722.22.421: площ: 1419 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.422: площ: 138 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.512: площ: 4611 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.888.9902: площ: 7997 кв. м, дере, собственост на Община Монтана.

II. С. Липен, EKATTE 43730, община Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-85 от 12.01.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 43730.121.9: площ: 1785 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.121.10: площ: 3822 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 43730.400.41: площ: 1626 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 43730.402.300: площ: 474 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.406.240: площ: 1216 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 43730.407.220: площ: 512 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 43730.409.19: площ: 285 кв. м, пасище, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 43730.86.253: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1221 кв. м, площ след промяната: 2208 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.86.256: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 130 кв. м, площ след промяната: 9506 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.93.40: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 5240 кв. м, площ след промяната: 5711 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.94.126: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 448 кв. м, площ след промяната: 446 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.94.146: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 2609 кв. м, площ след промяната: 2355 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.94.223: дере, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 2129 кв. м, площ след промяната: 2858 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.126.1: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1873 кв. м, площ след промяната: 1795 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.130.1: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 27 530 кв. м, площ след промяната: 25 255 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.130.2: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 2242 кв. м, площ след промяната: 2219 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.130.51: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1114 кв. м, площ след промяната: 1036 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.131.207: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 586 кв. м, площ след промяната: 948 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.1: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 3646 кв. м, площ след промяната: 3938 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.2: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 4043 кв. м, площ след промяната: 3096 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.3: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 17 395 кв. м, площ след промяната: 18 385 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.122: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 64 кв. м, площ след промяната: 45 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.123: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 688 кв. м, площ след промяната: 774 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.156: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 2933 кв. м, площ след промяната: 2833 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.183: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 614 кв. м, площ след промяната: 340 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.184: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 380 кв. м, площ след промяната: 255 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.185: язовир, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 118 478 кв. м, площ след промяната: 118 259 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.300.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1448 кв. м, площ след промяната: 1393 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.300.8: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 742 кв. м, площ след промяната: 711 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.300.9: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1789 кв. м, площ след промяната: 1681 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.300.12: нива, собственост на X.X.X., площ: 2316 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.300.15: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2403 кв. м, площ след промяната: 2402 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.300.16: нива, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 638 кв. м, площ след промяната: 604 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.300.19: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2963 кв. м, площ след промяната: 2944 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.300.21: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2178 кв. м, площ след промяната: 2130 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.300.26: нива, собственост на „Агро 35“ – ЕООД, площ преди промяната: 1724 кв. м, площ след промяната: 1701 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.300.29: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 468 кв. м, площ след промяната: 466 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.300.30: друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1105 кв. м, площ след промяната: 1084 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.300.31: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 543 кв. м, площ след промяната: 536 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.300.32: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 581 кв. м, площ след промяната: 568 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.300.33: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1969 кв. м, площ след промяната: 1935 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.300.62: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1874 кв. м, площ след промяната: 1849 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.400.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 673 кв. м, площ след промяната: 592 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.400.2: нива, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 516 кв. м, площ след промяната: 506 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.400.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4001 кв. м, площ след промяната: 3996 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.400.13: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2062 кв. м, площ след промяната: 1841 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.401.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4333 кв. м, площ след промяната: 4163 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.401.8: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1165 кв. м, площ след промяната: 1086 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.401.9: нива, собственост на „Агро 35“ – ЕООД, площ преди промяната: 500 кв. м, площ след промяната: 463 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.401.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 602 кв. м, площ след промяната: 565 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.401.11: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 798 кв. м, площ след промяната: 739 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.401.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 715 кв. м, площ след промяната: 591 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.402.22: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1207 кв. м, площ след промяната: 1165 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.402.23: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 776 кв. м, площ след промяната: 721 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.402.24: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 625 кв. м, площ след промяната: 549 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.402.25: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 263 кв. м, площ след промяната: 226 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.402.143: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 2920 кв. м, площ след промяната: 3824 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.404.1: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 540 кв. м, площ след промяната: 441 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.404.3: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1007 кв. м, площ след промяната: 817 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.404.120: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 7320 кв. м, площ след промяната: 8337 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.405.1: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1931 кв. м, площ след промяната: 1828 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.405.2: ливада, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 2696 кв. м, площ след промяната: 2960 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.405.3: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 14 267 кв. м, площ след промяната: 14 067 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.405.10: зеленчукова градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 324 кв. м, площ след промяната: 335 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.405.11: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 329 кв. м, площ след промяната: 323 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.405.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1039 кв. м, площ след промяната: 1012 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.405.13: нива, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1031 кв. м, площ след промяната: 1007 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.405.14: зеленчукова градина, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 844 кв. м, площ след промяната: 782 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.405.15: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1757 кв. м, площ след промяната: 1748 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.405.16: нива, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1023 кв. м, площ след промяната: 951 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.405.19: зеленчукова градина, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1355 кв. м, площ след промяната: 1331 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.405.20: зеленчукова градина, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 288 кв. м, площ след промяната: 235 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.405.25: зеленчукова градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 167 кв. м, площ след промяната: 145 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.405.32: зеленчукова градина, собственост на „Агро 35“ – ЕООД, площ преди промяната: 3182 кв. м, площ след промяната: 2945 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.406.17: нива, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 778 кв. м, площ след промяната: 748 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.406.18: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1273 кв. м, площ след промяната: 1198 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.406.19: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 888 кв. м, площ след промяната: 773 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.406.131: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 608 кв. м, площ след промяната: 419 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.407.218: гробищен парк, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 12 962 кв. м, площ след промяната: 12 203 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.408.198: дере, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 11 241 кв. м, площ след промяната: 11 228 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.409.1: нива, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1537 кв. м, площ след промяната: 1084 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.409.2: нива, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1523 кв. м, площ след промяната: 1367 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.409.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 145 кв. м, площ след промяната: 129 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.409.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 578 кв. м, площ след промяната: 512 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.409.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 208 кв. м, площ след промяната: 183 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.409.6: нива, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 697 кв. м, площ след промяната: 616 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.409.14: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 5783 кв. м, площ след промяната: 4307 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.409.15: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 3887 кв. м, площ след промяната: 3378 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.409.16: нива, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 797 кв. м, площ след промяната: 766 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 43730.409.17: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1037 кв. м, площ след промяната: 1035 кв. м;

сграда с идентификатор 43730.402.22.1: жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 69 кв. м, площ след промяната: 58 кв. м.

III. С. Смоляновци, EKATTE 67667, община Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-612 от 28.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 67667.79.220: площ: 890 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67667.79.221: площ: 235 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67667.79.222: площ: 73 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.262: площ: 40 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.263: площ: 762 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.264: площ: 24 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.265: площ: 155 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67667.150.68: площ: 722 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67667.150.69: площ: 127 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67667.151.9: площ: 24 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67667.157.15: площ: 430 кв. м, нива, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 67667.52.41: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 5006 кв. м, площ след промяната: 5022 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.55.31: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 168 399 кв. м, площ след промяната: 168 985 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.73.103: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 139 012 кв. м, площ след промяната: 139 534 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.73.128: за местен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 4752 кв. м, площ след промяната: 4755 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.74.3: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 17 435 кв. м, площ след промяната: 17 798 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.76.32: водно течение, река, собственост на МОСВ, площ преди промяната: 3480 кв. м, площ след промяната: 3528 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.76.36: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 10 212 кв. м, площ след промяната: 8511 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.76.37: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 476 кв. м, площ след промяната: 797 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.78.1: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 4156 кв. м, площ след промяната: 3910 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.79.12: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3307 кв. м, площ след промяната: 124 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.79.13: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1026 кв. м, площ след промяната: 934 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.79.14: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1305 кв. м, площ след промяната: 542 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.79.15: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3437 кв. м, площ след промяната: 3296 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.79.38: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 2067 кв. м, площ след промяната: 1891 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.79.47: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 4090 кв. м, площ след промяната: 4088 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.79.59: ливада, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 509 кв. м, площ след промяната: 495 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.79.218: водно течение, река, собственост на МОСВ, площ преди промяната: 2650 кв. м, площ след промяната: 2648 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.79.219: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 9366 кв. м, площ след промяната: 8352 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.20: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 2334 кв. м, площ след промяната: 2324 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.31: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 4115 кв. м, площ след промяната: 4235 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.32: нива, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 3756 кв. м, площ след промяната: 3554 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.49: лозе, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 2424 кв. м, площ след промяната: 2039 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.68: нива, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 915 кв. м, площ след промяната: 882 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.69: нива, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1623 кв. м, площ след промяната: 1585 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.86: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2078 кв. м, площ след промяната: 1809 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.115: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1318 кв. м, площ след промяната: 1303 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.116: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 2508 кв. м, площ след промяната: 2489 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.123: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5186 кв. м, площ след промяната: 5174 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.124: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1445 кв. м, площ след промяната: 1325 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.126: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 417 кв. м, площ след промяната: 399 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.127: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5164 кв. м, площ след промяната: 5161 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.131: лозе, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 675 кв. м, площ след промяната: 629 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.153: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1816 кв. м, площ след промяната: 1648 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.165: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1123 кв. м, площ след промяната: 1026 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.166: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 4196 кв. м, площ след промяната: 3882 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.169: лозе, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1997 кв. м, площ след промяната: 1952 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.170: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1531 кв. м, площ след промяната: 1498 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.203: за друг вид производствен, складов обект, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 4700 кв. м, площ след промяната: 4529 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.209: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 423 кв. м, площ след промяната: 421 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.219: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 8354 кв. м, площ след промяната: 7924 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.220: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 8054 кв. м, площ след промяната: 8073 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.221: водно течение, река, собственост на МОСВ, площ преди промяната: 1430 кв. м, площ след промяната: 1434 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.222: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 32 059 кв. м, площ след промяната: 31 719 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.225: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 24 255 кв. м, площ след промяната: 24 233 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.227: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1610 кв. м, площ след промяната: 1605 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.241: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9358 кв. м, площ след промяната: 9345 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.80.244: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 26 357 кв. м, площ след промяната: 26 247 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.92.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4283 кв. м, площ след промяната: 3989 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.92.54: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 551 кв. м, площ след промяната: 502 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.92.60: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1407 кв. м, площ след промяната: 1395 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.92.71: нива, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 3593 кв. м, площ след промяната: 3253 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.92.75: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1031 кв. м, площ след промяната: 1018 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.92.77: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1033 кв. м, площ след промяната: 986 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.92.79: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1959 кв. м, площ след промяната: 1909 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.92.104: лозе, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1216 кв. м, площ след промяната: 1175 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.92.106: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 973 кв. м, площ след промяната: 963 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.92.107: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5833 кв. м, площ след промяната: 5781 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.92.160: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 8369 кв. м, площ след промяната: 7690 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.150.29: иглолистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 63 739 кв. м, площ след промяната: 63 732 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.150.31: широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 166 397 кв. м, площ след промяната: 166 380 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.150.67: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 21 347 кв. м, площ след промяната: 21 656 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.151.7: дере, собственост на Община Монтана, площ: 128 135 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.156.2: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ: 1256 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.157.7: широколистна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6029 кв. м, площ след промяната: 5875 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.157.8: широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 900 кв. м, площ след промяната: 893 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.157.9: широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 6966 кв. м, площ след промяната: 6941 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.157.14: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2514 кв. м, площ след промяната: 2366 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.166.1: иглолистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 6063 кв. м, площ след промяната: 5959 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67667.166.2: зеленчукова градина, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 6914 кв. м, площ след промяната: 6868 кв. м.

IV. С. Драганица, EKATTE 23073, община Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-1832 от 8.11.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 23073.167.48: площ: 4230 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 23073.125.5: лозе, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 39 688 кв. м, площ след промяната: 40 552 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23073.127.8: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2888 кв. м, площ след промяната: 2880 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23073.128.18: ливада, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 15 065 кв. м, площ след промяната: 15 009 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23073.129.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 867 кв. м, площ след промяната: 693 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23073.129.12: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1300 кв. м, площ след промяната: 1297 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23073.129.14: ливада, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 646 кв. м, площ след промяната: 463 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23073.129.18: ливада, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 30 508 кв. м, площ след промяната: 32 327 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23073.129.215: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 663 кв. м, площ след промяната: 718 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23073.130.10: пасище, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 3750 кв. м, площ след промяната: 3716 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23073.130.13: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3420 кв. м, площ след промяната: 3127 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23073.130.17: ливада, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 574 кв. м, площ след промяната: 492 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23073.130.22: ливада, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 5006 кв. м, площ след промяната: 5357 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23073.130.217: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 786 кв. м, площ след промяната: 844 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23073.165.13: лозе, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 39 273 кв. м, площ след промяната: 39 744 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23073.167.5: нива, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 439 кв. м, площ след промяната: 561 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23073.169.152: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 45 291 кв. м, площ след промяната: 43 640 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23073.194.25: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 69 376 кв. м, площ след промяната: 70 196 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23073.194.290: ливада, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 28 902 кв. м, площ след промяната: 29 448 кв. м.

V. С. Черкаски, EKATTE 80683, община Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-1834 от 8.11.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 80683.38.705: площ: 1026 кв. м, дере, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 80683.38.706: площ: 275 кв. м, водно течение, река, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 80683.40.26: площ: 96 кв. м, ливада, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 80683.31.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 317 кв. м, площ след промяната: 301 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.31.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3073 кв. м, площ след промяната: 3047 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.31.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1318 кв. м, площ след промяната: 1300 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.31.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1313 кв. м, площ след промяната: 1302 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.31.9: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 360 кв. м, площ след промяната: 332 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.31.17: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 166 кв. м, площ след промяната: 157 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.31.20: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1503 кв. м, площ след промяната: 1481 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.31.25: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 846 кв. м, площ след промяната: 833 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.31.27: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2904 кв. м, площ след промяната: 2895 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.31.28: нива, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 12 716 кв. м, площ след промяната: 12 594 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.31.29: пасище, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 18 714 кв. м, площ след промяната: 19 129 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.31.145: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 635 кв. м, площ след промяната: 632 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.32.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5001 кв. м, площ след промяната: 4915 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.32.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след промяната: 5993 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.35.9: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4641 кв. м, площ след промяната: 4622 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.36.14: пасище, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 45 475 кв. м, площ след промяната: 45 256 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.36.15: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 364 кв. м, площ след промяната: 347 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.36.17: пасище, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 786 кв. м, площ след промяната: 777 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.36.18: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 633 кв. м, площ след промяната: 30 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.36.23: пасище, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 423 941 кв. м, площ след промяната: 420 976 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.36.690: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 3584 кв. м, площ след промяната: 3566 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.36.699: дере, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 8623 кв. м, площ след промяната: 8605 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.36.700: гробищен парк, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 8672 кв. м, площ след промяната: 8531 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.36.702: за друг вид застрояване, собственост на с. Черкаски, площ преди промяната: 11 073 кв. м, площ след промяната: 1851 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.38.27: пасище, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 21 889 кв. м, площ след промяната: 14 190 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.38.28: пасище, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 72 950 кв. м, площ след промяната: 75 480 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.38.266: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 1018 кв. м, площ след промяната: 707 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.38.687: пясъци, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 3546 кв. м, площ след промяната: 3516 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.38.693: дере, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 7094 кв. м, площ след промяната: 7078 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.38.704: дере, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 3472 кв. м, площ след промяната: 2152 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.39.94: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6160 кв. м, площ след промяната: 6128 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.39.102: ливада, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 31 525 кв. м, площ след промяната: 32 685 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.39.104: ливада, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 74 995 кв. м, площ след промяната: 74 961 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.39.689: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 8034 кв. м, площ след промяната: 7961 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.40.16: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 826 кв. м, площ след промяната: 7262 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.40.17: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3022 кв. м, площ след промяната: 3021 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.40.19: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3014 кв. м, площ след промяната: 3012 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.40.20: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6511 кв. м, площ след промяната: 1761 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.40.23: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3134 кв. м, площ след промяната: 138 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.40.24: ливада, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 7288 кв. м, площ след промяната: 2449 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.40.25: ливада, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 31 135 кв. м, площ след промяната: 1464 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.40.694: за друг вид застрояване, собственост на с. Черкаски, площ преди промяната: 2838 кв. м, площ след промяната: 361 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.60.20: нива, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 459 кв. м, площ след промяната: 394 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.63.10: нива, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 45 778 кв. м, площ след промяната: 106 499 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.68.116: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 614 кв. м, площ след промяната: 681 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.71.108: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 2824 кв. м, площ след промяната: 4946 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.75.12: пасище, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 1662 кв. м, площ след промяната: 1947 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.75.15: нива, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 18 324 кв. м, площ след промяната: 18 129 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.75.669: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 1718 кв. м, площ след промяната: 1808 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.79.14: ливада, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 29 373 кв. м, площ след промяната: 29 040 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.79.82: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 9338 кв. м, площ след промяната: 9324 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.130.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 664 кв. м, площ след промяната: 540 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.214.22: пасище, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 1147 кв. м, площ след промяната: 1430 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.214.661: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 4990 кв. м, площ след промяната: 4981 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.215.370: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 34 363 кв. м, площ след промяната: 31 092 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.215.640: за местен път, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 21 857 кв. м, площ след промяната: 21 301 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.311.47: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 713 кв. м, площ след промяната: 689 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.311.48: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 356 кв. м, площ след промяната: 286 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.311.86: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 63 426 кв. м, площ след промяната: 63 242 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 80683.316.2: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2957 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 80683.36.703: площ: 4119 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 80683.40.21: площ: 5038 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 80683.130.1: площ: 890 кв. м, друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 80683.130.429: площ: 121 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.

За изпълнителен директор: В. Тодорова

5528

ЗАПОВЕД № КД-14-26 от 28 юли 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления рег. № 09-126435-21.06.2022 г., 09-138411-5.07.2022 г., 09-126555-21.06.2022 г., 09-138464-5.07.2022 г. и 09-138417-5.07.2022 г. на СГКК – Видин, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Бранковци, EKATTE 06121, община Грамада, одобрени със Заповед № РД-18-540 от 7.08.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 06121.67.24: площ: 1200 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

сграда с идентификатор 06121.51.48.1: площ: 29 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 06121.26.123: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 5424 кв. м, площ след промяната: 5455 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.27.9: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 84 130 кв. м, площ след промяната: 84 218 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.27.10: нива, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 2197 кв. м, площ след промяната: 2370 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.14: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 14 231 кв. м, площ след промяната: 15 541 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.18: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 194 кв. м, площ след промяната: 485 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.23: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 434 кв. м, площ след промяната: 554 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.24: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 384 кв. м, площ след промяната: 497 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.32: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 768 кв. м, площ след промяната: 831 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.34: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 1078 кв. м, площ след промяната: 1165 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.40: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 577 кв. м, площ след промяната: 571 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.42: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 467 кв. м, площ след промяната: 326 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.43: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 191 кв. м, площ след промяната: 130 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.45: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 978 кв. м, площ след промяната: 1119 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.50: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 8992 кв. м, площ след промяната: 9930 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.73: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 40 927 кв. м, площ след промяната: 40 586 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.29.2: нива, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 6740 кв. м, площ след промяната: 5559 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.29.7: нива, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 1207 кв. м, площ след промяната: 341 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.29.8: нива, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 1325 кв. м, площ след промяната: 142 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.29.12: нива, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 3343 кв. м, площ след промяната: 2953 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.30.2: нива, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 3652 кв. м, площ след промяната: 2827 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.30.3: нива, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 904 кв. м, площ след промяната: 695 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.30.4: нива, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 492 кв. м, площ след промяната: 264 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.30.5: нива, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 278 кв. м, площ след промяната: 110 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.49.41: лозе, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 3088 кв. м, площ след промяната: 3268 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.49.42: нива, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 1772 кв. м, площ след промяната: 168 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.49.43: нива, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 1196 кв. м, площ след промяната: 59 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.49.45: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2772 кв. м, площ след промяната: 1382 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.49.81: нива, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 3760 кв. м, площ след промяната: 3573 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.49.87: нива, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 4750 кв. м, площ след промяната: 4476 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.51.23: за друг вид производствен, складов обект, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2685 кв. м, площ след промяната: 2456 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.51.46: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 18 011 кв. м, площ след промяната: 13 665 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.51.47: за друг вид производствен, складов обект, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГ, площ преди промяната: 753 кв. м, площ след промяната: 755 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.51.48: за друг вид производствен, складов обект, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГ, площ преди промяната: 1454 кв. м, площ след промяната: 1442 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.51.102: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 3477 кв. м, площ след промяната: 3776 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.52.1: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 13 587 кв. м, площ след промяната: 13 435 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.52.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 003 кв. м, площ след промяната: 9998 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.52.4: нива, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 18 305 кв. м, площ след промяната: 6447 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.52.13: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 1582 кв. м, площ след промяната: 1557 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.110.6: нива, собственост на X.X.X., площ: 5807 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.110.7: нива, собственост на X.X.X., площ: 676 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.110.8: нива, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 1992 кв. м, площ след промяната: 1766 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.110.123: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 677 кв. м, площ след промяната: 665 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.61.17: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 6440 кв. м, площ след промяната: 4627 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.63.15: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 33 285 кв. м, площ след промяната: 31 757 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.63.19: нива, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 8899 кв. м, площ след промяната: 8783 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.63.432: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 1136 кв. м, площ след промяната: 1384 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.64.74: за местен път, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 13 167 кв. м, площ след промяната: 13 250 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.66.13: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 2104 кв. м, площ след промяната: 1696 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.66.25: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 19 591 кв. м, площ след промяната: 19 465 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.66.285: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 1474 кв. м, площ след промяната: 1443 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.67.3: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 42 859 кв. м, площ след промяната: 42 798 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.67.18: нива, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 458 кв. м, площ след промяната: 607 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.67.19: нива, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 534 кв. м, площ след промяната: 525 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.67.20: нива, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 1786 кв. м, площ след промяната: 1951 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.67.80: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 2817 кв. м, площ след промяната: 3016 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.68.1: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 48 135 кв. м, площ след промяната: 43 788 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.68.17: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 86 208 кв. м, площ след промяната: 85 659 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.78.6: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 1124 кв. м, площ след промяната: 1408 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.78.7: за друг вид застрояване, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5083 кв. м, площ след промяната: 5081 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.78.8: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 512 кв. м, площ след промяната: 417 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.78.9: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 295 кв. м, площ след промяната: 234 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.78.10: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 757 кв. м, площ след промяната: 691 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.78.11: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 1028 кв. м, площ след промяната: 978 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.78.12: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 824 кв. м, площ след промяната: 820 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.78.28: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 11 399 кв. м, площ след промяната: 14 320 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.78.29: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 4091 кв. м, площ след промяната: 4099 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.78.30: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 62 247 кв. м, площ след промяната: 61 463 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.102.1: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 2813 кв. м, площ след промяната: 4548 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.103.1: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 6754 кв. м, площ след промяната: 4095 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06121.103.3: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 2859 кв. м, площ след промяната: 3013 кв. м;

сграда с идентификатор 06121.78.7.1: жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X., площ: 51 кв. м;

сграда с идентификатор 06121.78.7.2: селскостопанска сграда, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 48 кв. м, площ след промяната: 64 кв. м;

сграда с идентификатор 06121.78.7.4: селскостопанска сграда, собственост на X.X.X., площ: 32 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 06121.28.19: площ: 845 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.21: площ: 645 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.22: площ: 521 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.25: площ: 427 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.26: площ: 449 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.27: площ: 227 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.28: площ: 1331 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.29: площ: 459 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.30: площ: 1943 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.31: площ: 1326 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.33: площ: 1005 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.35: площ: 1644 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.36: площ: 634 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.37: площ: 771 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.38: площ: 799 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.39: площ: 793 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.44: площ: 3175 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.46: площ: 408 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.47: площ: 1166 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.48: площ: 363 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.28.49: площ: 188 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.30.6: площ: 74 кв. м, нива, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.49.44: площ: 147 кв. м, нива, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.49.46: площ: 985 кв. м, нива, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.49.47: площ: 1062 кв. м, нива, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.49.48: площ: 889 кв. м, нива, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.49.49: площ: 1002 кв. м, нива, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.67.17: площ: 204 кв. м, нива, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.67.21: площ: 788 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.67.22: площ: 413 кв. м, нива, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.67.23: площ: 1157 кв. м, нива, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.68.8: площ: 1836 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.68.9: площ: 715 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.68.10: площ: 23 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.68.11: площ: 567 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.68.12: площ: 410 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.68.13: площ: 152 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.78.19: площ: 676 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.78.20: площ: 675 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.78.21: площ: 286 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 06121.103.2: площ: 460 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

сграда с идентификатор 06121.78.7.3: площ: 15 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на X.X.X..

II. С. Вещица, EKATTE 10937, община Белоградчик, одобрени със Заповед № РД-18-1800 от 31.10.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 10937.4.76: площ: 1250 кв. м, пасище, собственост на Община Белоградчик.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 10937.4.54: пасище, собственост на Община Белоградчик, площ преди промяната: 44 305 кв. м, площ след промяната: 36 959 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10937.4.70: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Белоградчик, площ преди промяната: 7574 кв. м, площ след промяната: 6308 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10937.11.9: изоставена нива, собственост на Община Белоградчик, площ преди промяната: 3542 кв. м, площ след промяната: 3298 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 10937.4.49: площ: 2986 кв. м, гробищен парк, собственост на Община Белоградчик;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.2: площ: 391 кв. м, за местен път, собственост на Община Белоградчик;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.3: площ: 861 кв. м, за местен път, собственост на Община Белоградчик;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.6: площ: 435 кв. м, за местен път, собственост на Община Белоградчик;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.8: площ: 988 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.9: площ: 62 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.10: площ: 176 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.11: площ: 474 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.13: площ: 389 кв. м, за местен път, собственост на Община Белоградчик;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.15: площ: 431 кв. м, за местен път, собственост на Община Белоградчик;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.17: площ: 990 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.18: площ: 998 кв. м, нива, собственост на „Катерина“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.20: площ: 1381 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.21: площ: 544 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.22: площ: 673 кв. м, за местен път, собственост на Община Белоградчик;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.26: площ: 4968 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.28: площ: 1345 кв. м, нива, собственост на „Бридж 2007“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.29: площ: 5778 кв. м, нива, собственост на „Микс – ПС“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.30: площ: 1092 кв. м, за местен път, собственост на Община Белоградчик;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.31: площ: 452 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.32: площ: 777 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.33: площ: 279 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.34: площ: 349 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.36: площ: 27 262 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.39: площ: 775 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.43: площ: 2162 кв. м, нива, собственост на „Микс – ПС“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.45: площ: 325 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.46: площ: 921 кв. м, лозе, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.47: площ: 747 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.48: площ: 266 кв. м, лозе, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.49: площ: 2257 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 10937.7.51: площ: 4104 кв. м, нива, собственост на X.X.X..

III. С. Върба, EKATTE 12632, община Белоградчик, одобрени със Заповед № РД-18-1801 от 31.10.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 12632.15.21: нива, собственост на „Бълг. Пропърти Дивелъпмънт 2016“ – ЕООД, площ преди промяната: 47 173 кв. м, площ след промяната: 47 142 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12632.15.49: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Белоградчик, площ преди промяната: 3387 кв. м, площ след промяната: 3340 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12632.16.20: нива, собственост на „Бълг. Пропърти Дивелъпмънт 2016“ – ЕООД, площ преди промяната: 12 531 кв. м, площ след промяната: 12 505 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12632.32.29: нива, собственост на „Слънчев дар“ – АД, площ преди промяната: 3267 кв. м, площ след промяната: 788 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12632.32.139: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Белоградчик, площ преди промяната: 838 кв. м, площ след промяната: 108 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12632.107.2: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 12 502 кв. м, площ след промяната: 12 672 кв. м.

2. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 12632.32.204: площ: 740 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Белоградчик.

IV. С. Ошане, EKATTE 54517, община Белоградчик, одобрени със Заповед № РД-18-1810 от 31.10.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 54517.7.112: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1505 кв. м, площ след промяната: 1176 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54517.7.136: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Белоградчик, площ преди промяната: 9971 кв. м, площ след промяната: 7220 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54517.7.154: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1155 кв. м, площ след промяната: 1137 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54517.7.155: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1179 кв. м, площ след промяната: 1027 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54517.7.201: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 20 944 кв. м, площ след промяната: 17 665 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54517.9.33: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 419 кв. м, площ след промяната: 632 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54517.9.35: нива, собственост на „Бълг. Пропърти Дивелъпмънт 2016“ – ЕООД, площ преди промяната: 131 кв. м, площ след промяната: 816 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54517.9.57: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3445 кв. м, площ след промяната: 3439 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54517.9.58: нива, собственост на „Бридж 2007“ – ООД, площ преди промяната: 3380 кв. м, площ след промяната: 1877 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54517.9.59: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 8012 кв. м, площ след промяната: 2591 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54517.9.73: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Белоградчик, площ преди промяната: 691 кв. м, площ след промяната: 684 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54517.9.87: нива, собственост на „Бълг. Пропърти Дивелъпмънт 2016“ – ЕООД, площ преди промяната: 26 319 кв. м, площ след промяната: 26 485 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54517.11.1: ливада, собственост на Община Белоградчик, площ преди промяната: 2833 кв. м, площ след промяната: 3187 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54517.11.4: ливада, собственост на Община Белоградчик, площ преди промяната: 4131 кв. м, площ след промяната: 4557 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54517.11.114: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Белоградчик, площ преди промяната: 55 640 кв. м, площ след промяната: 50 737 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54517.11.116: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Белоградчик, площ преди промяната: 150 кв. м, площ след промяната: 116 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54517.13.44: овощна градина, собственост на Община Белоградчик, площ преди промяната: 9195 кв. м, площ след промяната: 7880 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54517.16.66: пасище, собственост на Община Белоградчик, площ преди промяната: 4046 кв. м, площ след промяната: 3921 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54517.16.68: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 1079 кв. м, площ след промяната: 565 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54517.26.12: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 32 006 кв. м, площ след промяната: 31 973 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54517.26.14: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на „Геотехмин“ – ООД, площ преди промяната: 24 005 кв. м, площ след промяната: 23 894 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54517.26.58: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на „Геотехмин“ – ООД, площ преди промяната: 9102 кв. м, площ след промяната: 8383 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 54517.26.61: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 154 086 кв. м, площ след промяната: 153 733 кв. м.

2. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 54517.7.219: площ: 521 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 54517.10.2: площ: 831 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 54517.10.4: площ: 801 кв. м, нива, собственост на „Бълг. Пропърти Дивелъпмънт 2016“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 54517.10.6: площ: 213 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 54517.10.7: площ: 659 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 54517.10.9: площ: 1791 кв. м, нива, собственост на „Бълг. Пропърти Дивелъпмънт 2016“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 54517.10.9910: площ: 1278 кв. м, за местен път, собственост на Община Белоградчик;

поземлен имот с идентификатор 54517.10.9911: площ: 778 кв. м, за местен път, собственост на Община Белоградчик.

V. С. Праужда, EKATTE 58092, община Белоградчик, одобрени със Заповед № РД-18-1806 от 31.10.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 58092.5.272: нива, собственост на Община Белоградчик, площ преди промяната: 4987 кв. м, площ след промяната: 4909 кв. м.

2. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 58092.215.3: площ: 800 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X..

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5536

 

ОБЩИНА БУРГАС

РЕШЕНИЕ № 40-8 от 26 юли 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 1, 3 и 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Бургас, одобрява изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на устройствени зони 2/Смф1 и 17/Смф – част от територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с което ПИ с идентификатори 07079.604.80, 07079.604.81, 07079.604.82, 07079.604.83, 07079.604.84 и 07079.604.166, попадащи в кв. 20 по ПУП с устройствени зони на ПЗ „Север“ и частта от ПИ с идентификатор 07079.604.79, граничеща с кв. 20, да станат част от устройствена зона 17/Смф, конкретизирана като многофункционална устройствена зона за обществено обслужване, търговия, услуги, безвредни производства и складове, спорт и атракции, обитаване (с възможност за изграждане на хотели, общежития и смесени сгради) и други допълващи функции, без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния, с изграждане на открити и покрити паркинги и гаражи, възможност за изграждане на системи към тях за производство на енергия от възобновяеми източници за собствени нужди, с градоустройствени показатели за застрояване, както следва: плътност – до 80 %; Кинт. – до 5,0; озеленяване – мин. 20 %, и височина – над 15 м, доказваща се с ПУП и РУП със силуетни планове съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото решение.

Председател: С. Турманова

5707

21. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ, в площ „Коко“, разположена в землищата на с. Мирково и с. Смолско, община Мирково, Софийска област, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, кадастрална:

Х (m)

Y (m)

1.

4726912,3

373516,8

2.

4726886,7

374556,4

3.

4726576,9

374548,8

4.

4726572,4

374728,8

5.

4726272,6

374721,4

6.

4726309,7

373212,0

7.

4726679,5

373221,1

 

5686

22. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми, в площ „Каменитец“, разположена на територията на община Брезник, област Перник, и описана със следните координати в координатна система БГС 2005, кадастрални:

Х (m)

Y (m)

1.

4740502.8

279803.2

2.

4739000.0

281523.5

3.

4739942.3

282783.7

4.

4739025.0

283201.8

5.

4739078.9

283451.7

6.

4740338.8

283526.6

7.

4740571.8

284307.4

8.

4739017.6

284417.1

9.

4739496.0

285629.0

10.

4742236.6

285954.8

11.

4743251.7

287209.6

12.

4740853.0

290462.1

13.

4738669.2

290515.2

14.

4736484.8

291282.5

15.

4733343.4

291433.1

16.

4733479.6

290724.5

17.

4735164.2

289507.1

18.

4735256.9

289384.6

19.

4735637.8

289156.5

20.

4735691.8

288935.9

21.

4735716.9

288625.2

22.

4735742.7

288407.2

23.

4735834.4

288184.2

24.

4735939.9

287713.7

25.

4736153.7

287757.6

26.

4736293.2

287575.0

27.

4736258.9

287546.2

28.

4736159.4

287320.7

29.

4736038.1

287276.1

30.

4736053.6

287040.2

31.

4735984.2

287023.8

32.

4735142.4

287561.2

33.

4734901.3

287369.2

34.

4734580.2

287204.0

35.

4734461.0

287280.5

36.

4734413.2

287896.0

37.

4734753.2

288092.4

38.

4734908.6

288167.3

39.

4734870.7

288876.1

40.

4733495.4

288514.8

41.

4733839.3

281911.2

42.

4739311.8

278132.4

Изключена площ

1.

4738737.0

280144.1

2.

4738343.6

281749.5

3.

4736577.0

281993.1

4.

4736130.9

281018.1

5.

4738168.7

279677.2

Изключена площ

1.

4741635.5

288346.8

2.

4739734.6

290442.6

3.

4738143.1

288819.9

4.

4740348.0

286846.0

5.

4741264.3

287424.2

 

5702

73. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № 1368-1/17.08.2022 г. възлага на „Димекс“ – ООД, адрес за кореспонденция: с. Пиперков чифлик, ул. Д. Каляшки № 1, следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, представляващ първи етаж от двуетажна масивна постройка, състоящ се от: фурна със складово помещение и търговски обект (магазин) със складово помещение, които са изградени в парцел ХV за обществено ползване в кв. 7 по плана на с. Шишковци, област Кюстендил, при граници и съседи на самостоятелния обект: от югозапад – улица с ос.т. 45 – 46 – 105, от изток – имот с планоснимачен номер 232 – отреден за частен имот; от север – северозапад – парцел ХV, площ 162 кв. м, намиращ се в с. Шишковци, община Кюстендил, област Кюстендил. Имотът е закупен за сумата 21 155 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението за възлагане и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.

5708

39. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижими имоти с изх. № С220004-091-0000675/15.06.2022 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Велико Търново, възлага на „Дъ Пойнт Стоне“ – ООД, с ЕИК 200435983, с адрес: гр. Търговище, ул. Митрополит Андрей № 43, следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот № II в кв. 30 по плана на с. Любичево, община Антоново, с площ 40 000 кв. м (по договор за собственост) и с площ 34 348 кв. м (по скица), заедно с построените в него масивна двуетажна сграда със застроена площ 418 кв. м, масивна едноетажна сграда с площ 90 кв. м, масивен гараж с площ 112 кв. м и складови помещения с площ 185 кв. м, при граници: изток – УПИ I за озеленяване, запад, север и юг – улици, придобит от „Гала Тур“ – ООД, с ЕИК 103793187, с договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, чрез търг с тайно наддаване по реда на чл. 35 от ЗОС, вписан с вх. рег. № 1464 от 1.09.2005 г., том II, на парт. книга: 7090, стр. 1208, 7313, вписан в Службата по вписванията – гр. Омуртаг, актуван с акт за общинска собственост № 68/18.08.1998 г., и настояща собственост на „Дистал“ – ООД, с ЕИК 103588296, придобит с НА № 54, том VI, peг. 2501, дело № 557 от 2015 г., вписан с вх. рег. № 1938/1.07.2015 г., акт № 7, том 6, дело № 946 от 1.07.2015 г. при Службата по вписванията – гр. Омуртаг. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдия по вписванията при районния съд по местонахождението на имота. Постановление за възлагане № С220004-091-0000675/15.06.2022 г. е вписано в Службата по вписванията – гр. Омуртаг, на 20.06.2022 г. с акт 11, том 4, № от вх. peг. 1069 от 20.06.2022 г., № от дв. вх. рег. 1069 от 20.06.2022 г.

5703

87. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С220004-091-0000891/8.08.2022 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, с адрес: ул. Първа № 44, ет. 1, ап. 1, с. Вардим, община Свищов, област Велико Търново, следния недвижим имот: сграда, търговски обект – казанджийница, построена върху общинска земя, намираща се в УПИ III, кв. 43 по плана на с. Вардим, община Свищов, площ 40 кв. м, намиращ се в с. Вардим, община Свищов, област Велико Търново, ул. Първа № 57, с граници съгласно скица: на изток – УПИ VII, на запад – УПИ II, на север – р. Дунав, на юг – улица, придобит с протоколи, заповеди, решения и други административни актове – разделителен протокол от 25.07.1991 г. между РПК – Свищов, и ПК „Дунав“ – с. Вардим.

5694

89. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С220004-091-0000895/9.08.2022 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, с адрес: ул. Десета № 21, с. Вардим, община Свищов, област Велико Търново, следния недвижим имот: сграда, търговски обект – павилион, построен върху публична общинска собственост, представляваща част от уличната регулация на селото, площ 80 кв. м, намиращ се в с. Вардим, община Свищов, област Велико Търново, с граници съгласно скица – от север – улица и кв. 50, от изток – улица и кв. 59, от юг – улица и кв. 57, от запад – улица и кв. 51, придобит с протоколи, заповеди, решения и други административни актове. Придобит с разделителен протокол от 25.07.1991 г. между РПК – Свищов, и ПК „Дунав“ – с. Вардим.

5695

1. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814,68 по път 1 и км 14+813,04 по път 2 за обект „Железопътна линия София – Пловдив“, железопътен участък „София – Елин Пелин“ по проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, в землището на с. Казичене, Столична община, област София, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., наследници на X.X.X., съсобственици на имоти с идентификатори 35239.6106.2581 и 35239.6106.2582 по КККР, образувани от имот с идентификатор 35239.6106.2413 по регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището на с. Казичене, Столична община, област София, за постановяването на Решение № 516 от 22.07.2022 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

5691

1. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на Подобект 15 „Пътен прелез на км 124+657“ за изграждане на пътен надлез на км 124+657 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Участък 2 от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., съсобственица на имот с идентификатор 68730.15.35 по КККР, образуван от имот с идентификатор 68730.15.16 по регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора, област Стара Загора, за постановяването на Решение № 434 на Министерския съвет от 5.07.2022 г., с което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

5616

2. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на Подобект 15 „Пътен прелез на км 124+657“ за изграждане на пътен надлез на км 124+657 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Участък 2 от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X. и X.X.X., наследници на X.X.X., съсобственици на имот с идентификатор 68730.16.27 по КККР, образуван от имот с идентификатор 68730.16.27 по регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора, област Стара Загора, за постановяването на Решение № 434 на Министерския съвет от 5.07.2022 г., с което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

5617

3. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на Подобект 15 „Пътен прелез на км 124+657“ за изграждане на пътен надлез на км 124+657 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Участък 2 от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на област Стара Загора, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 68730.16.147 по КККР, образуван от имот с идентификатор 68730.16.28 по регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора, област Стара Загора, за постановяването на Решение № 434 на Министерския съвет от 5.07.2022 г., с което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

5618

199. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебните дисциплини: „Тактика – ІІ част (ВВС)“, „Поддръжка и осигуряване на авиацията и ПВО“, „Разузнаване и електронна война“, „Изграждане и развитие на системата за ПВО в България“, „Софтуерни продукти, използвани в системата за командване и управление на ВВС“ и „Начална подготовка за работа с ICC“ за нуждите на катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ на факултет „Командно-щабен“ – един. Срок за подаване на документи за участие в конкурса: 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със Заповед № ОХ-758 от 17.08.2022 г. на министъра на отбраната на Република България. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел.: 02/92-26-512, 02/92-26-675.

5688

201. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Сигурност във въздухоплаването)“ за преподаване на учебните дисциплини „Сигурност на гражданското въздухоплаване“, „Сигурност на летище“, „Риск и авиационна сигурност“ и „Анализ на поведението и интервюиране“ за нуждите на катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ на факултет „Командно-щабен“ – един. Срок за подаване на документи за участие в конкурса: 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със Заповед № СИ29-РД-03-192 от 5.08.2022 г. на началника на Военната академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел.: 02/92-26-512, 02/92-26-675.

5689

202. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини: „Управление при извънредни ситуации“ и „Институционални структури за управление при бедствия, аварии и катастрофи“, включени в учебен план № 26 (р, з, д) за специалност „Защита на населението и критичната инфраструктура“, „Ресурсно осигуряване в секторите индустрия и енергетика при извънредни ситуации“ и „Управление на веригата на стойността в индустрията и енергетиката“, включени в учебен план № 30 (р, з, д) за специалност „Индустриална, енергийна и климатична сигурност“, „Управление при бедствия“, включена в учебен план № 25 КС (р, з, д) за специалност „Киберсигурност“ и „Управление при извънредни ситуации“, включена в учебен план № 28 Р (р, з, д) за специалност „Защита на населението и критичната инфраструктура“, за нуждите на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен“ – един. Срок за подаване на документи за участие в конкурса: 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със Заповед № СИ29-РД-03-191 от 5.08.2022 г. на началника на Военната академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел.: 02/92-26-512, 02/92-26-675.

5690

6. – Югозападният университет „X.X.“ – Благоевград, в съответствие с Решение № 363 на Министерския съвет от 1.06.2022 г. обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти за учебната 2022 – 2023 г. (приложение). В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление за участие в конкурс за редовни и задочни докторанти (по образец); 2. автобиография (европейски образец); 3. диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея (ксерокопие и оригинал); 4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 5. мотивационно писмо за участие в конкурса (свободен текст); 6. медицинско свидетелство; 7. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област; 8. документ за платена такса за участие в кандидатдокторантския конкурс 100 лв. – плащането се извършва в „Общинска банка“ в Първи учебен корпус. Всички документи се представят приложени в папка. Документите се приемат в стая № 106, ректорат, тел. 073/588 566.

Приложение

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форма на обучение

р.о.

з.о.

брой места

брой места

1.

Педагогически науки

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика

1

1

История на педагогиката и българското образование

1

Методики на обучението в началните класове

2

Педагогически технологии в детската градина

2

1

Социална педагогика

1

Начална училищна педагогика

1

1

Предучилищна педагогика

1

1.3.

Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по математика и информатика

1

Методика на обучението по физика

1

Методика на обучението по музика

1

Методика на обучението по техника и технологии

1

1

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка

1

1

2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология

Теория и история на литературата

1

Теория и практика на превода

2

История на българската литература

1

Общо и сравнително езикознание

1

Български език

2

Английски език

1

Фолклористика и етнология

1

2.2.

История и археология

История на България

1

2.3.

Философия

История на философията

1

Социална философия

1

3.

Социални, стопански и правни науки

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Социология

1

Теория и история на културата

1

3.2.

Психология

Педагогическа и възрастова психология

2

Трудова и организационна психология

1

3.3.

Политически науки

Политология

1

3.4.

Социални дейности

Организация и управление на социалните дейности

1

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Връзки с обществеността

1

3.6.

Право

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

1

1

Римско право

1

1

Нотариално право

1

1

Конституционно право

1

1

Международно право и международни отношения

1

Наказателно право

1

Право на Европейския съюз

1

3.7.

Администрация и управление

Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера)

1

1

Икономика и управление (индустрия)

1

Икономика и управление (предприемачество)

1

3.8.

Икономика

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

1

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културната сфера)

1

1

3.9.

Туризъм

Икономика и управление на туризма

2

4.

Природни науки, математика и информатика

4.1.

Физически науки

Физика на кондензираната материя и на вълновите процеси

1

4.2.

Химически науки

Органична химия

1

4.4.

Науки за земята

Екология и опазване на околната среда

1

Природна география

1

4.5.

Математика

Математически анализ

1

4.6.

Информатика и компютърни науки

Информатика

2

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

Машини и процеси в леката промишленост

1

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

Електронизация

1

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

Компютърни системи, комплекси и мрежи

2

1

7.

Здравеопазване и спорт

7.4.

Обществено здраве

Логопедия

1

8.

Изкуства

8.2.

Изобразително изкуство

Дизайн и пластични изкуства

1

8.3.

Музикално и танцово изкуство

Теория и практика на изпълнителското изкуство

1

Хореография

2

8.4.

Театрално и филмово изкуство

Кинознание, киноизкуство и телевизия

2

Общо

66

12

 

5682

8. – Институтът по молекулярна биология „X.X.X.“ при БАН – София, обявява конкурс за един главен асистент по професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Молекулярна генетика“ за нуждите на лаборатория „Молекулярна генетика на дрожди“ със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21, ет. 4, тел. 02/872-80-50.

5677

2. – Институтът по земеделие – Кюстендил, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие в конкурса се представят в Селскостопанската академия – София, ул. Суходолска № 30, София 1373, тел. 02/812-75-60.

5678

3. – Институтът по земеделие – Кюстендил, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие в конкурса се представят в Селскостопанската академия – София, ул. Суходолска № 30, София 1373, тел. 02/812-75-60.

5679

145. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30 от ЗПСК обявява, че през юли и август 2022 г. са извършени следните продажби:

1. Поземлен имот с идентификатор 68134.2821.2537, попадащ в УПИ VIII – ПП Горивни и строителни материали, кв. 20А, м. НПЗ Орион и съседни жилищни територии, София, ул. 23 декември, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Връбница“, продаден на X.X.X. за 60 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер 12 000 лв. Продажната цена на обекта с ДДС е в размер 72 000 лв., изплатени изцяло от купувача.

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4361.141.7.2 (помещение в трафопост), София, ж.к. Люлин – 5 м.р., между бл. 541 и бл. 512, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Люлин“, със съответното право на строеж, продаден на „АСО – КОБРА-2010“ – ЕООД, представлявано от X.X.X., за 101 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС (на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС).

5662

8. – Община Болярово, отдел УСТУ, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи на техническата инфраструктура – кабел за външно ел. захранване на ФЕЦ в УПИ V-6, 7, кв. 2 по плана на с. Иглика, община Болярово, засягащо ПИ с идентификатор 32264.880.3 – земеделска територия – гори и храсти в земеделска земя, по КККР на с. Иглика, община Болярово. Проектът се намира в отдел УСТУ при Община Болярово. Заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ могат да разгледат проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до общинската администрация.

5667

16. – Община Бургас на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 40-10 от 26.07.2022 г. на Общинския съвет – Бургас, е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.826.22 по КККР на гр. Бургас и изменение на уличната регулация между о.т. 170а-170б-170в-170г и о.т. 171б-171в-171г в устройствена зона 1/Жм по ОУП на гр. Бургас в строителните граници на кв. Долно Езерово, гр. Бургас. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5699

16а. – Община Бургас на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 40-12 от 26.08.2022 г. на Общинския съвет – Бургас, е одобрен подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасета на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 3/Ов в предвидено разширение на населеното място съгласно ОУП на гр. Бургас на територията на местност Ментата по КВС на землището на кв. Банево, гр. Бургас, и обособяване на нов кв. 29, обвързан с действащата улична регулация на в.з. Минерални бани – Бургас. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5700

16б. – Община Бургас на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 40-13 от 26.08.2022 г. на Общинския съвет – Бургас, е одобрено изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IX-341 и УПИ I-330 в кв. 45 по плана на ж.к. Славейков, гр. Бургас. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5701

10. – X.X.X. на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за ПУП – парцеларен план за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 17395.169.4, м. Ташков мост, землище на гр. Гоце Делчев, община X.X., област Благоевград. Трасето за транспортен достъп преминава през поземлени имоти от землището на гр. Гоце Делчев, община X.X.: ПИ 17395.169.196, област Благоевград, община X.X., гр. Гоце Делчев, п.к. 2900, вид собств. – общинска, частна, вид територия – територия, заета от води и водни обекти, НТП – напоителен канал; ПИ 17395.169.3, област Благоевград, община X.X., гр. Гоце Делчев, п.к. 2900, вид собств. – частна, вид територия – земеделска, НТП – нива. Проектната документация се намира в общинската администрация – гр. Гоце Делчев, стая № 101. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – гр. Гоце Делчев.

5666

3. – Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура: Трасе на подземна кабелна линия 0,4 kV от табло НН на трафопост „Долно поделение“ до североизточния ъгъл на поземлен имот с идентификатор 36498.21.123 в м. Керезлика по КККР на гр. Карлово. Подробният устройствен план – парцеларен план предвижда трасето на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 36498.21.123 в м. Керезлика по КККР на гр. Карлово да премине през поземлени имоти с идентификатори: 36498.20.115 – пасище – общинска публична собственост по КККР на гр. Карлово; 36498.21.109 – за местен път – общинска публична собственост по КККР на гр. Карлово; 36498.21.123 – ниско застрояване – частна собственост по КККР на гр. Карлово; 36498.21.124 – ниско застрояване – частна собственост по КККР на гр. Карлово; 36498.21.129 – комплексно застрояване – частна собственост по КККР на гр. Карлово; 36498.21.130 – комплексно застрояване – частна собственост по КККР на гр. Карлово; 36498.21.136 – за друг поземлен имот за движение и транспорт – частна собственост по КККР на гр. Карлово; 36498.21.137 – за търговски обект, комплекс – частна собственост по КККР на гр. Карлово; 36498.21.138 – за търговски обект, комплекс – частна собственост по КККР на гр. Карлово; 36498.21.140 – ниско застрояване – частна собственост по КККР на гр. Карлово. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Карлово.

5668

8. – Община Приморско на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 349 от 30.06.2022 г. на Общинския съвет – Приморско, е одобрено изменението на подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) за част от ул. Трета в участък о.т. 180 – 181 – 356 – 358, попадаща в ПИ с идентификатор № 37023.501.900 по КККР на гр. Китен, за част от ул. Пета в участък о.т. 332 – 331 – 334 – 335 – 336, попадаща в ПИ с идентификатор № 37023.501.488 по КККР на гр. Китен, и за част от улица, попадаща в ПИ с идентификатори № 37023.501.522, № 37023.501.527 и № 37023.501.853 по КККР на гр. Китен, и проект за ПУП (ПРЗ) за ПИ с идентификатори № 37023.501.486 и № 37023.501.487 по КККР на гр. Китен, община Приморско, с цел урегулиране и отреждане за „почивна станция“, предвиждане на устройствена зона „Ок“, както следва: урегулиране на ПИ № 37023.501.486 по КК на землище гр. Китен в нов УПИ I в нов кв. 84 с отреждане „за почивна станция“; урегулиране на ПИ № 37023.501.487 по КК на землище гр. Китен в нов УПИ II в нов кв. 84 с отреждане „за почивна станция“; за УПИ I и II в нов кв. 84 се установява устройствена зона „Ок2“ с параметри на застрояване: плътност – 30, Кинт. – 1,5, мин. зелена площ – 50%, височина до 11,5 м (1 – 4 етажа) и свободно застрояване; урегулиране на нов УПИ III в нов кв. 84 с отреждане „за ТП“; промяна на улична регулация за част от ул. Трета в участък о.т. 180 – 181 – 356 – 358, попадаща в ПИ с идентификатор № 37023.501.900 по КК на землище гр. Китен, община Приморско; промяна на улична регулация за част от ул. Пета в участък о.т. 332 – 331 – 334 – 335 – 336, попадаща в ПИ с идентификатор № 37023.501.488 по КК, землище на гр. Китен, община Приморско; промяна на улична регулация за част от улица, попадаща в ПИ № 37023.501.522, № 37023.501.527 и № 37023.501.853 по КК на гр. Китен, община Приморско. Проектът се съхранява в дирекция УТАС при Община Приморско и може да бъде предоставен за разглеждане по всяко време на работния ден. В 30-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят възражение до административния съд чрез Община Приморско.

5685

36. – Община Разлог на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на „Кабелна линия НН“ – съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на обект „Жилищни сгради“, намиращ се в поземлен имот № 02693.55.73, м. Русковица, землище на с. Баня, община Разлог, с възложител „Електроразпределителни мрежи Запад“ – АД. Трасето минава през имоти – общинска публична и частна собственост. Дължината на проектната кабелна линия е 127,78 м. Обект на парцеларния план са 40,83 м. Проектът е изложен в стая № 306 на Община Разлог. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

5670

15. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план на комуникационно-транспортен план за автокомплекс в ПИ 63427.268.28 и ПИ 63427.268.50 в м. Мерата, землище на гр. Русе, община Русе, през имот с идентификатор 63427.268.39 с НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска публична собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

5671

16. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 47336.63.370 в м. Калето, землище на гр. Мартен, община Русе, през имоти с идентификатори: 47336.63.289 с НТП – „друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“; 47336.63.287 с НТП – „местен път“; 47336.63.95 с НТП – „друг вид земеделска земя“, и 47336.63.276 с НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

5672

8. – Община Самоков на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1265 на Общинския съвет – гр. Самоков, протокол № 33 от 24.02.2022 г., е одобрен подробен устройствен план – план-схема по чл. 108 от ЗУТ за обект: Тласкателен водопровод за поливни и противопожарни нужди по уличната регулация на с. Горни Окол, община Самоков, до открит резервоар за вода в УПИ ІІ, ПИ № 16599.45.132 в кв. 105 като част от подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на с. Горни Окол, одобрен с Решение № 1006 по протокол № 28 от 22.06.2017 г. на Общинския съвет – гр. Самоков. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Самоков, пред Административния съд – София област.

5673

2. – Община Созопол на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че на основание Заповед № РД-09-35 от 16.12.2021 г. на областния управител на област Бургас е изготвен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „ПУП – ПП за оптична кабелна линия 0807-0801/ТШ5-0804“, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за частта от трасето, попадащо на територията на община Созопол. Трасето на новопроектираното съоръжение е проведено през ПИ 63029.100.107, вид собственост „държавна публична“, НТП „за път от републиканската пътна мрежа“, вид територия „територия на транспорта“ и през ПИ 63029.173.5, вид собственост „общинска частна“, НТП „друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, вид територия „горска“. Проектът е изложен за разглеждане в стая 28 в сградата на Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени искания, предложения и възражения по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.

5705

67. – Община Созопол на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол от 13.04.2022 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-10-80 от 4.04.2021 г. на областния управител на област с административен център Бургас, са приети и изработени проекти за план на новообразуваните имоти (ПНИ) и помощен план към него ведно със списъци и регистри за зона по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ на територията на община Созопол, област Бургас – м. Ново селище, землище гр. Черноморец, община Созопол. Проектите са предоставени за разглеждане в Община Созопол, дирекция УТИПЕП. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.

5704

8. – Община гр. Средец, област Бургас, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 568 от 27.07.2022 г., протокол № 36, на Общинския съвет – гр. Средец, е одобрен подробен устройствен парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Външно ел. захранване на УПИ ІІІ-142, кв. 44 по плана на с. Суходол, община Средец“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Средец до Административния съд – Бургас.

5674

252. – Община с. Опан, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия: „Ел. кабел ниско напрежение“ за захранване на стопанска сграда с НТП „за животновъдна ферма“, намираща се в ПИ 87713.38.138 по КККР на с. Ястребово, община Опан. Предвижда се трасето на новата кабелна линия да бъде с дължина 303,40 л. м, като започва от съществуващ трафопост в ПИ 87713.37.158 и завършва до имот ПИ 87713.38.138 по КККР на с. Ястребово, община Опан, собственост на X.X.X., съгласно постановление за възлагане № 20, том ХХХІІІ, рег. № 11469, дело № 4692/11.11.2019 г. За захранването на обекта се разкъсва съществуващият кабел НН от ТП и преминава през поземлени имоти №: ПИ 87713.38.132 с НТП – пасище, ПИ 87713.38.130 с НТП – селскостопански път, 87713.38.128 с НТП – напоителен канал, 87713.38.125 с НТП – селскостопански път, ПИ 87713.37.158 – изоставени орни земи, по КККР на с. Ястребово, община Опан, област Стара Загора, по линии, черти и знаци на представената скица-предложение. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта до общинската администрация – с. Опан, област Стара Загора.

5669

Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289 от ГПК съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през октомври 2022 г. ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:

НА 10.10.2022 Г. ОТ 9 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, първи състав, 2742/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 804/2020 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Раковски 88, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Раковски 88, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. България 56А, ет. 3, офис 3.

Второ гражданско отделение, първи състав, 3494/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 494/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Солун 15, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Владислав Варненчик 16А, ап. 3.

Второ гражданско отделение, първи състав, 3878/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2814/2020 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ чрез процесуален представител X.X., Пловдив, бул. Македония 2, ет. 2; държавата чрез министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, София, ул. Дякон Игнатий 9, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2.

Второ гражданско отделение, първи състав, 3914/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3641/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Христо Самсаров 57; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Христо Самсаров 57; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Христо Самсаров 57, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Котел 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Котел 4.

Второ гражданско отделение, първи състав, 4235/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1174/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Община Варна, бул. Осми приморски полк 43, Варна, срещу Потребителна кооперация „Напредък“ чрез адвокат Марияна Котари, Варна, ул. Атанас Христов 12, ет. 1, ап. 1.

Второ гражданско отделение, първи сътав, 4409/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 923/2020 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Баба Рада 20 – 22, ет. 1, офис 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Баба Рада 20 – 22, ет. 1, офис 1; „Ефнак“ – ЕООД, чрез адвокат Есен Фикри, София, ул. Три уши 6А, бл. 5, ет. 2, офис 10.

Второ гражданско отделение, първи състав, 4423/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 854/2020 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.-Митова, Костинброд, ул. Раковска 9, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Стефан Караджа 12-Г; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Стефан Караджа 12-Г; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Стефан Караджа 12-Г.

Второ гражданско отделение, първи състав, 4607/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 457/2020 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Дупница, ул. Солун 2, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Ангел Кънчев 18А, ет. 1, ап. 1; X.X.X., Дупница, ул. Бричи бор 20.

НА 10.10.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 473/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 347/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „ВИП Пропъртиз“ – ЕООД, с управител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. X.X.X.-X. 11, ет. 6, офис 602; „Перфето Консултинг“ – ЕООД, с управител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Ирис 17А, срещу X.X.X. и X.X.X., в качеството им на синдици на „Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10.

Първо търговско отделение, 1706/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 379/2020 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – АД, София, пл. Позитано 5.

Първо търговско отделение, 1773/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 297/2020 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Д-р Г. М. Димитров 57, офис 215, срещу ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – АД, София, бул. Д-р Г. М. Димитров 1.

Първо търговско отделение, 1959/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 548/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Застрахователно дружество ОЗК – Застраховане“ – АД, с изпълнителни директори X.X. и X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Кадемлия 1, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Добрич, бул. Добруджа 19А, ет. 2, офис 201, и трета страна X.X.X. чрез адвокат X.X., Добрич, бул. Двадесет и пети септември, ЦГЧ – А4.

Първо търговско отделение, 2013/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 171/2020 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Дойч инвест“ – ЕООД, с управител X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Македония 61 – 63, офис 1, срещу „Технострой -инженеринг 99“ – АД, с изпълнителен директор X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 3, ет. 1, ап. 1.

Първо търговско отделение, 2026/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 362/2020 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Иван Денкоглу 7, ет. 5, ап. 9, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучер 87.

НА 11.10.2022 Г. ОТ 9 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, трети състав, 4321/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 43/2021 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Годеч, ул. Александър Стамболийски 92, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Двадесети април 10, и трета страна Община Костинброд, ул. Охрид 1, Костинброд.

Второ гражданско отделение, трети състав, 4399/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 920/2020 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., Петрич, ул. Полковник Дрангов 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Петрич, ул. Полковник Дрангов 2, срещу Агенция „Пътна инфраструктура“, София, бул. Македония 3.

Второ гражданско отделение, трети състав, 4404/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 157/2021 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Кюстендил, ул. Гороцветна 35, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X., Кюстендил, ул. Гороцветна 35, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X., Кюстендил, ул. Гороцветна 35, партер, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Кюстендил, ул. Цар Освободител 64, ет. 2.

Второ гражданско отделение, трети състав, 4492/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1505/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, бул. Цар Освободител 46, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Неофит Бозвели 9, ет. 3, ап. 2.

Второ гражданско отделение, трети състав, 4575/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 246/2021 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от ЧСИ X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Марица 154, вх. А, ет. 3, офис А8; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 1; X.X.X., Виноградец, община Септември, ул. Трета 2, срещу „Николетти“ – АД, чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 2, ет. 2.

Второ гражданско отделение, трети състав, 4711/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 965/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Владислав Варненчик 105, офис 1, срещу Община Варна, Варна, бул. Осми приморски полк 43; „Инжстройинженеринг“ – ЕООД, Варна, ул. Александър Дякович 31, и трета страна „Автомагистрали София“ – ЕООД, София, ул. Московска 47, ет. 3.

Второ гражданско отделение, трети състав, 4721/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 168/2021 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207; X.X.X. чрез адвокат X.X., Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Червен бряг, ул. Стефан Караджа, бл. 130, вх. А, ет. 1, ап. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., Червен бряг, ул. Стефан Караджа, бл. 130, вх. А, ет. 1, ап. 3.

НА 11.10.2022 Г. ОТ 10 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 595/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 218/2018 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от X.X.X. чрез особен представител X.X.X., Добрич, пл. Свобода 5, ет. 10, офис 1008, срещу X.X.X., София, ж.к. Младост 1, бл. 66, вх. З, ап. 62; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Добрич, бул. 25 септември 52, ет. 2, офис 9; X.X.X., Шабла, ул. Банско 1; X.X.X., Добрич, ул. Васил Левски 2, вх. В, ет. 3, ап. 9.

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 4352/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 638/2021 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Лукойл България“ – ЕООД, чрез X.X. – управител, чрез адвокат X.X.X., София, бул. Тодор Александров 42, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Висла 4, ет. 2.

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 4797/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 850/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Студентска 13, офис 23, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Сливница 52.

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 247/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 12253/2020 по описа на Софийски градски съд, подадена от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието, София, бул. Генерал Н. Столетов 21, срещу Халил Адем Хасан чрез адвокат X.X.X., София, бул. Стефан Стамболов 20, ет. 2.

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 550/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 606/2021 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от „МБАЛ – Пазарджик“ – АД, чрез д-р X.X.X. – изпълнителен директор, чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 8, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Капитан Райчо 56, ТЦ Гранд, ет. 3, офис 3 – 65.

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 573/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 183/2021 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Донев“ – ЕООД чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Възрожденска 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Севлиево, ул. Мара Гидик 45, ет. 2.

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 773/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2107/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Георги Живков 22, партер, вътрешен двор.

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 811/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2904/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Лавеле 17, ет. 2.

НА 12.10.2022 Г. ОТ 10 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, втори състав, 2434/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 223/2020 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Садие Селим Исмаил чрез адвокат X.X., Русе, ул. Любен Каравелов 8; X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Любен Каравелов 8; X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Любен Каравелов 8, срещу „Елвира НН“ – ООД, София, ж.к. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 26, бл. 4, вх. А, ет. 4, ап. 10, и трета страна X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Русе, ул. Църковна независимост 18, ет. 5; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Русе, ул. Църковна независимост 18, ет. 5; Бирджан Феим Мухарем чрез адвокат X.X.X., Русе, ул. Църковна независимост 18, ет. 5.

Второ гражданско отделение, втори състав, 68/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3115/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Златен рог 22, ет. 10, офис 26, срещу X.X.X., София, ж.к. Младост 3, бл. 377, вх. 1, ет. 7, ап. 26.

Второ гражданско отделение, втори състав, 123/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 117/2021 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от „Първа инвестиционна банка“ – АД, чрез адвокат X.X.X., София, бул. България 81В, ет. 8, срещу „Еко пелет индъстри“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Кузман Шапкарев 4, ет. 4; X.X.X., Кюстендил, ул. Цветна градина 8, ет. 1; X.X.X. в качеството й на ЕТ „X.X.-КРЕДО-К“, Кюстендил, ул. Цветна градина 8.

НА 12.10.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1056/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2377/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „РХ Комодитис“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, пл. Райко Даскалов 4, ет. 1, ап. 1, срещу „Гленкор Агрикалчър Румъния“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Мария-Луиза 9 – 11, ет. 4; X.X.X., синдик на „РХ Комодитис“ – ЕООД, София, бул. Витоша 26, ет. 2.

Второ търговско отделение, 1445/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 284/2020 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу ЗАД „ОЗК Застраховане“ – АД, София, ул. Уилям Гладстон 20 – 22, ет. 6, офис 18.

Второ търговско отделение, 1760/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5603/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Кадемлия 1, ет. 3, срещу Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – АД, София, бул. Г. М. Димитров 1.

Второ търговско отделение, 1883/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 37/2021 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Синан Назиф Ибрям чрез адвокат X.X., Трявна, ул. П. Р. Славейков 72, срещу Застрахователна компания „Уника“ – АД, София, ул. Юнак 11 – 13.

Второ търговско отделение, 1966/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2458/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от Столична община, София, ж.к. Сухата река, ул. Плакалница 51, срещу „Арт Елит“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 2, ап. 7.

Второ търговско отделение, 537/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 138/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Шести септември 173, ет. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Евстати Гешев 1, ет. 1, офис 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Евстати Гешев 1, ет. 1, офис 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Евстати Гешев 1, ет. 1, офис 1.

Второ търговско отделение, 545/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1104/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Самуил 38, ап. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Самуил 38, ап. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Самуил 38, ап. 2, срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – АД, София, пл. Позитано 5.

Второ търговско отделение, 549/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 59/2021 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Христо Белчев 2, полуетаж 4, офис 4, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат Гочев, София, бул. Джеймс Баучер 87.

НА 13.10.2022 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 3551/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3067/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Македония 4, ап. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Цар Борис ІІІ № 19, до вх. Б, партер.

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 4472/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3/2021 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Първа инвестиционна банка“ – АД, чрез процесуален представител X.X., Бургас, ул. Александровска 58, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Бургас, ул. Македония 61 – 63, партер, офис 1.

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 4772/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2958/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4, срещу „Юробанк България“ – АД, София, ул. Околовръстен път 260.

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 4909/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 221/2021 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез особен представител X.X., Плевен, ул. Димитър Константинов 39, вх. А, ет. 3, ап. 6, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Левски, ул. П. К. Яворов 3; X.X.X., с. Асеновци, ул. Индустриална 6; X.X.X. чрез адвокат X.X., Плевен, ул. Ресен 4, и страна Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“ – гр. Левски, бул. България 58, гр. Левски.

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 4945/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 336/2021 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4.

НА 17.10.2022 Г. ОТ 10 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, първи състав, 4275/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 111/2021 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X., Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 59Б, ап. 4, ет. 2, срещу Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, Благоевград, бул. Св. X.X. 66.

Четвърто гражданско отделение, първи състав, 192/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 576/2021 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Бургас, ул. Жени Патева 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Бургас, ул. Васил Левски 5, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, първи състав, 238/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2614/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, София, пл. Света Неделя 7, срещу Карън Джерард чрез адвокат X.X.X., София, ул. Позитано 8, ет. 5, офис 10; „ГБ – Британия Сейнт Дейвидс“ – ЕООД, Банско, ул. Капитан Петко войвода 3.

Четвърто гражданско отделение, първи състав, 370/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5609/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, София, пл. Света Неделя 7, срещу Лейтън Уилямс чрез адвокат X.X.X., София, ул. Позитано 8, ет. 5, офис 10; Джилиан Мери Уилямс чрез адвокат X.X.X., София, ул. Позитано 8, ет. 5, офис 10; „ГБ – Британия Сейнт Дейвидс“ – ЕООД, Банско, ул. Капитан Петко войвода 3.

НА 17.10.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 1658/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2562/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X., действаща като земеделски производител чрез адвокат X.X., София, бул. Васил Левски 30, ет. 2, срещу „Инженеринг за механизация в животновъдството – 2000“ – ООД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Георги С. Раковски 88, партер.

Първо търговско отделение, 1737/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3522/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЗАД „Алианц България живот“ – АД, София, бул. Княз Ал. Дондуков 59, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 63, ет. 1.

Първо търговско отделение, 2174/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 28/2021 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Сънуорлд пропъртийс БГ“ – ООД (в ликвидация), чрез адвокат X.X., София, бул. Ал. Стамболийски 104, ет. 4, ап. 24, срещу Джанин Мери О Конър чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 30, вх. А, ет. 4, ап. 12.

Първо търговско отделение, 344/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 528/2021 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „ОББ факторинг“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Княз Борис І № 98А, ет. 4, срещу „Лес Комерс 94“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Шумен, ул. Съединение 113.

Първо търговско отделение, 391/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6685/2020 по описа на Софийски градски съд, подадена от ЗК „Лев Инс“ – АД, София, бул. Симеоновско шосе 67А, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Голо бърдо 22, вх. А, ап. 3, и трета страна X.X.X., Дупница, ул. Велико Търново 78.

НА 18.10.2022 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, трети състав, 3155/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 655/2020 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Велико Търново, ул. Христо Ботев 2, вх. А, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Велико Търново, ул. Цар Освободител 1.

Първо гражданско отделение, трети състав, 4209/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6584/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 10, ет. 2, ап. 8; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 10, ет. 2, ап. 8; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 10, ет. 2, ап. 8, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Добри Войников 29, ет. 3, ап. 5.

Първо гражданско отделение, трети състав, 4567/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5436/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Лавеле 16, ет. 1, кантора 103, срещу УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – ЕАД, София, ул. Бяло море 8.

Първо гражданско отделение, трети състав, 4583/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 8346/2020 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Бачо Киро 20, ет. 1, ап. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Странджа 4, ет. 4, ап. 6.

Първо гражданско отделение, трети състав, 4667/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 8549/2020 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Шести септември 12, ет. 2, ап. 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Цар Асен 5; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Цар Асен 5.

Първо гражданско отделение, трети състав, 4830/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 212/2021 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от X.X.X. чрез адвокат Мария Аргилашка, Пловдив, ул. Висла 4, ет. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Ами Буе 18, вх. В; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Ами Буе 18, вх. В; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Ами Буе 18, вх. В.

Първо гражданско отделение, трети състав, 4857/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4161/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Цар Борис ІІІ № 19, до вх. Б, партер; Роберт Лоозен чрез адвокат X.X.X., София, бул. Цар Борис ІІІ № 19, до вх. Б, партер, срещу ЖСК „Първи май“ чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 48.

Първо гражданско отделение, трети състав, 7/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4025/2021 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Владайска 10, ет. 2, ап. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Странджа 4, ет. 4.

Първо гражданско отделение, трети състав, 71/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 368/2021 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X., София, ул. Светлоструй 9, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Велинград, ул. Иван Вазов 11; X.X.X. чрез адвокат X.X., Велинград, ул. Иван Вазов 11; X.X.X. чрез адвокат X.X., Велинград, ул. Иван Вазов 11.

НА 19.10.2022 Г. ОТ 10 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, първи състав, 4519/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 329/2021 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, ул. Света София 8, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Света София 8, ет. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ж.к. Красна поляна, бл. 31Б, вх. Б, ет. 15, ап. 152; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Македония 6, ет. 4, ап. 17; X.X.X., София, ул. Ралевица 47; X.X.X., София, ул. Ралевица 47.

Първо гражданско отделение, първи състав, 109/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 523/2019 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Емил де Лавеле 16, ет. 1, офис 104, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Дупница, ул. Солун 2, ет. 3, кантора 18, и трета страна „Юробанк България“ – АД, София, ул. Околовръстен път 260.

Първо гражданско отделение, първи състав, 1041/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 253/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X. и адвокат X.X.X., София, ул. Искър 4, ап. 7, SOНО, срещу Община Кърджали, представлявана от кмета Хасан Азис Исмаил чрез адвокат X.X., Момчилград, ул. Гюмюрджинска 52, ет. 2, офис 2.

Първо гражданско отделение, първи състав, 1189/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 12315/2020 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Туин – В“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Иван Багрянов 19А, офис 5, партер; „Велеви Фарма“ – ООД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Иван Багрянов 19А, офис 5, партер, срещу Медицински университет – София, бул. Академик X.X.X. 15, София.

Първо гражданско отделение, първи състав, 1512/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5012/2021 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ж.к. Дружба 1, бл. 5, вх. А, ап. 20, срещу X.X. чрез адвокат X.X.X., Своге, ул. Александър Вутимски 7.

НА 19.10.2022 Г. ОТ 11 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 928/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1854/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Бдин 21А, ет. 3, офис 7.

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 2315/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 954/2020 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Електроразпределение Север“ – АД, чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Рафаил Попов 14, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Хан Аспарух 5.

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 2977/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1123/2020 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от „Първа инвестиционна банка“ – АД, чрез юрисконсулт Анна Марина, Благоевград, ул. Тракия 6, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Пере Тошев 6; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Пере Тошев 6.

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 3002/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 75/2021 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от „Деари Фууд България“ – АД, чрез адвокат X.X., Габрово, ул. Евтим Дабев 8, ет. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Севлиево, ул. Д-р X.X. 38.

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 3247/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 378/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Аксаково, ул. Георги Петлешев 54, срещу „Милтекс – КК“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Георги X.X. 193А, ет. 1, ап. 1.

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 3933/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1264/2021 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от „Холидей груп“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Панайот Волов 31Б, ет. 1, офис 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Петко Д. Петков 4, ет. 2, офис 7.

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 311/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 119/2021 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Велико Търново, ул. Деньо Чоканов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 3.

НА 20.10.2022 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, втори състав, 2855/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6564/2020 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X.-X., Пловдив, бул. Шести септември 169; X.X.X. чрез адвокат X.X.X.-X., Пловдив, бул. Шести септември 169; X.X.X. чрез адвокат X.X.X.-X., Пловдив, бул. Шести септември 169; X.X.X. чрез адвокат X.X.X.-X., Пловдив, бул. Шести септември 169, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Петко Каравелов 24; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Петко Каравелов 24; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Петко Каравелов 24.

Първо гражданско отделение, втори състав, 4198/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 309/2020 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Разград, бул. България 13А, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Христо Белчев 21.

Първо гражданско отделение, втори състав, 4605/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1017/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Петко Машев 9, ет. 2, офис 11, срещу „Юробанк България“ – АД, София, ул. Околовръстен път 260.

Първо гражданско отделение, втори състав, 176/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 581/2021 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Министерството на земеделието, храните и горите, Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 3, ет. 4, Пазарджик, срещу Фатме Исмаил Мутешим чрез адвокат Реджеп Ибрахим Ариф, Велинград, ул. Хан Аспарух 1; X.X.X. чрез адвокат Реджеп Ибрахим Ариф, Велинград, ул. Хан Аспарух 1; X.X.X. чрез адвокат Реджеп Ибрахим Ариф, Велинград, ул. Хан Аспарух 1; X.X.X. чрез адвокат Реджеп Ибрахим Ариф, Велинград, ул. Хан Аспарух 1.

Първо гражданско отделение, втори състав, 504/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4181/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Княз Борис Първи 85, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Кърниградска 7, ап. 7; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Кърниградска 7, ап. 7.

Първо гражданско отделение, втори състав, 959/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1988/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Цар Симеон Първи 6А, ет. 1, срещу държавата чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19.

НА 20.10.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 2248/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 119/2019 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Пътперфект – Т“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., Силистра, бул. Македония 199, срещу „Ват Къмпани Русе“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Сливница 66.

Първо търговско отделение, 1133/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2237/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Национална електрическа компания“ – ЕАД, чрез процесуален представител X.X.X., София, ул. Веслец 5, срещу „Енергийна финансова група“ – АД (в несъстоятелност), със синдик X.X.X., София, ул. Опълченска 46 – 48, ет. 7, и трета страна „Аркадия сървис“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Вихрен 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., Абланица, ул. Кърниградска 5, ет. 2.

Първо търговско отделение, 1170/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3595/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Княз Борис І № 85, ет. 4, ап. 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Княз Борис І № 85, ет. 4, ап. 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Княз Борис І № 85, ет. 4, ап. 10, срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, София, пл. Позитано 5; „Юробанк България“ – АД, София, ул. Околовръстен път 260.

Първо търговско отделение, 1450/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2164/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Милениум“ – ООД, с управител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Красна поляна – ІІ част, бл. 241, вх. Б, ап. 43, срещу ЗАД „Армеец“ – АД, чрез адвокат X.X., София, бул. Ал. Стамболийски 84, ет. 8, офис 43.

Първо търговско отделение, 1596/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2363/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Галчев инженеринг“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Джеймс Баучер 11, срещу „Благоустройствени строежи“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Тодор Александров 43Б, ет. 2.

Първо търговско отделение, 1625/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 170/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЗАД „Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 5, ет. 1, ап. 7.

Първо търговско отделение, 1712/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 760/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., София, бул. Драган Цанков 23, вх. А, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Стара Загора, бул. X.X.X. 31, вх. Г, ап. 2.

Първо търговско отделение, 1740/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 299/2020 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Плевен, ул. Росен 2; X.X.X., лично и със съгласието на своите родители X.X.X. и X.X.X. чрез адвокат X.X., Плевен, ул. Росен 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Плевен, ул. Росен 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Плевен, ул. Росен 2, срещу Гаранционен фонд София, ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4, и трета страна X.X.X., Горна Митрополия, ул. Кирил и Методий 42.

Първо търговско отделение, 1836/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1404/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Самуил 38, ап. 2, срещу „ЗАД Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2.

НА 24.10.2022 Г. ОТ 9 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 1160/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2168/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19; „Аква модул“ – АД, София, ул. Подуево 10, вх. В, ет. 1, ап. 1; „Газстроймонтаж“ – АД, София, ул. Камен Андреев 24; „Водканалпроект – Металпроект инженеринг“ – АД, София, ул. Камен Андреев 24.

Първо търговско отделение, 1338/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2570/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от Мария Николаос Даскалантонаки чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 25, ет. 2, срещу „Интернешънъл Лоджинг ъф България“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Васил Априлов 17.

Първо търговско отделение, 1389/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 26/2021 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Застрахователно акционерно дружество „Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб 43, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Три уши 8, ет. 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Три уши 8, ет. 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Три уши 8, ет. 4.

Първо търговско отделение, 2161/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 136/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Термосист“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6, срещу „Булфарма“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Граф Игнатиев 10.

НА 24.10.2022 Г. ОТ 11 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, четвърти състав, 3709/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2367/2020 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 146, вх. Б, ет. 2, офис 25, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Трайко Китанчев 53.

Четвърто гражданско отделение, четвърти състав, 330/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4539/2021 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Лайош Кошут 53, ет. 1, ателие 2, срещу „Уиз Еър Унгария“ Црт. чрез адвокат X.X., София, бул. Патриарх Евтимий 82, АД „Боянов и Ко“.

НА 25.10.2022 Г. ОТ 9 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, пети състав, 3076/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 7015/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ул. Твърдишки проход 23, ет. 8, офис 30, срещу „Дойче телеком системс солюшъс Унгария“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Христо Ботев 28, ет. 4.

Трето гражданско отделение, пети състав, 3104/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 227/2020 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Дупница, ул. Солун 2, ет. 3, кантора 18, срещу X.X.X. чрез своята майка X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Христо Белчев 2, четвърти полуетаж, офис 4; X.X.X. чрез своята майка X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Христо Белчев 2, четвърти полуетаж, офис 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бачо Киро 6, ет. 4, ап. 11.

Трето гражданско отделение, пети състав, 3616/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4082/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЕТ „X.X.“ чрез адвокат X.X.-Маркова, Монтана, ул. Любен Каравелов 1А, ет. 2, офис 6, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Васил Левски 82, вх. А, надпартерен етаж вдясно.

Трето гражданско отделение, пети състав, 4534/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 9327/2020 по описа на Софийски градски съд, подадена от Агенцията по вписванията, София, ул. Елисавета Багряна 20, срещу X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, ул. Христо Белчев 21, ет. 4.

Трето гражданско отделение, пети състав, 4738/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 401/2020 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Любен Каравелов 26, ет. 1, ап. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Сандански, ул. Свобода 13, ет. 2, офис 17.

Трето гражданско отделение, пети състав, 470/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 400/2021 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Великокняжевска 38, вх. А, офис 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Великокняжевска 38, вх. А, офис 1; ЕТ „Ени Транс – X.X.“ чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Великокняжевска 38, вх. А, офис 1, срещу „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез адвокат X.X.X., Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 115, ет. 2.

Трето гражданско отделение, пети състав, 512/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 512/2021 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Драгоман 2, офис 3, срещу „Горубсо – Кърджали“ – АД, чрез адвокат X.X., Кърджали, ул. Ангел Кънчев 22.

Трето гражданско отделение, пети състав, 802/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2053/2021 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Симеоновско шосе 24, ет. 3, офис 14, срещу „Козарови“ – ООД, чрез адвокат X.X.X., Несебър, ул. Иван Вазов 4.

Трето гражданско отделение, пети състав, 1314/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 309/2021 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Дружба, бл. 228, вх. А, ет. 10, ап. 60, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Шумен, ул. Добри Войников 9 – 13, и страна дирекция „Социално подпомагане“ – Каолиново – отдел „Закрила на детето“, Каолиново, ул. Украйна 4.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1707/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5292/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Министерството на младежта и спорта чрез адвокат X.X., София, ул. Стефан Караджа 18А, ет. 1, ап. 5, срещу „Капитол груп“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Евлоги Георгиев 41А, ап. 7.

Второ търговско отделение, 1189/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3193/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Антон П. Чехов 58А, ет. 5, ап. 29, срещу „Група технология на металите – X.X. холдинг“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Георги Бенковски 7, ет. 3.

Второ търговско отделение, 1678/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 590/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу Застрахователно дружество „Евроинс“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ж.к. Света Троица, бл. 334, ап. 33.

Второ търговско отделение, 1833/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3194/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Кюстендил, ул. Демокрация 36А, срещу „Банка ДСК“ – ЕАД, София, бул. Витоша 15, ет. 2.

Второ търговско отделение, 1894/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 63/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Марица 69, ет. 1, офис 3 – 4, срещу X.X.X. – синдик на „Барс-4“ – ЕООД (в несъстоятелност), чрез адвокат X.X., Смолян, бул. България 6, обособена част А; „Барс-4“ – ЕООД (в несъстоятелност), Чепеларе, ул. Мургавец 2.

Второ търговско отделение, 1931/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1981/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Пирин Мес“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Солунска 58Б, партер; „Пирин Мес 1“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Солунска 58Б, партер, срещу ТД на НАП чрез X.X.X., главен публичен изпълнител дирекция „Събиране“, София, ул. Триадица 2, ет. 6, стая 2.

НА 25.10.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 530/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 893/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Българска банка за развитие“ – АД, София, ул. Дякон Игнатий 1, срещу X.X.X.гнер чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 56, ет. 4; „Еколайт“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 56, ет. 4; X.X.X., София, ж.к. Лагера, бл. 36, ет. 6, ап. 39.

Второ търговско отделение, 640/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 274/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Проект 65“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Варна, ул. Тодор Димов 36, ет. 1, ап. 6, срещу „Тракия Строй Инвест“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Хр. Ботев 10, ет. 4, офис 7.

Второ търговско отделение, 925/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5638/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Стара Загора, ул. Промишлена 20, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат X.X., София, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 2.

Второ търговско отделение, 2004/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 163/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от Агенция по заетостта, София, бул. Дондуков 3, срещу сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие“ чрез адвокат X.X., София, ул. Шар планина 33, ет. 2, офис 205 – 206.

НА 26.10.2022 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, втори състав, 3324/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 14/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Симпли Бългерия“ – ООД, чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Петко Каравелов 3, ет. 1, офис 1, срещу Джудит Дити Асиаг Берревоет чрез адвокат X.X., София, бул. Сливница 92, ет. 2, ап. 7; Дани Асиаг Берревоет чрез адвокат X.X., София, бул. Сливница 92, ет. 2, ап. 7.

Трето гражданско отделение, първи състав, 3597/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1327/2021 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от „ЕОС Матрикс“ – ЕООД, чрез юрисконсулт X.X., София, кв. Малинова долина, ул. Рачо Петков – Казанджията 6, сграда „Матрикс Тауър“, етаж 4 – 6, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Стара Загора, ул. Княз Батенберг 51, ет. 1, ап. 2.

Трето гражданско отделение, първи състав, 4157/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 268/2021 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Русе, бул. Цар Освободител 109, вх. 1, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Гладстон 5, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Гладстон 5, ет. 2.

Трето гражданско отделение, втор и състав, 4206/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 300/2020 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Тулча 8, вх. Д, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Драма 15.

Трето гражданско отделение, пър ви състав, 4488/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 108/2021 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливница, пл. Съединение 2; срещу Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.

Трето гражданско отделение, втори състав, 4564/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1488/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Георги С. Раковски 24, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Георги С. Раковски 24, партер.

Трето гражданско отделение, втори състав, 256/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 368/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Петко Машев 9, офис-център 1, ет. 2, офис 11.

Трето гражданско отделение, първи състав, 1439/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2373/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Кръстьо Сарафов 40.

НА 26.10.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1648/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 183/2021 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Възрожденска 19, ет. 1, ап. 1, срещу Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и здраве“ – АД, София, бул. Г. М. Димитров 1.

НА 27.10.2022 Г. ОТ 9 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, трети състав, 3424/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3871/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Тодор Александров 13, ет. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Георги X.X. 110; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Георги X.X. 110.

Четвърто гражданско отделение, трети състав, 3443/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 65/2021 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от „Евда 2009“ – ЕООД, представлявано от управителя X.X.X., с. Септемврийци, ул. Свобода 50, срещу „Краси“ – ЕООД, представлявано от управителя X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Лом, ул. Георги Манафски 19, Общински пазар, офис 14; X.X.X., с. Септемврийци, ул. Дунав 15.

Четвърто гражданско отделение, трети състав, 4528/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 18/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Алабин 36, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 3, ап. 7; X.X.X., Велинград, ул. Евлоги Георгиев 22.

Четвърто гражданско отделение, трети състав, 5068/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 523/2020 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Кюстендил, ул. Неофит Рилски 4, ет. 2, срещу „Рекпласт“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Христо Белчев 10, вх. А, ет. 2, ап. 4.

Четвърто гражданско отделение, трети състав, 117/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 451/2021 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Поделение за товарни превози – Горна Оряховица, ул. Цар Освободител 97, Горна Оряховица, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Плевен, ул. Сан Стефано 16, ет. 2, офис 6.

НА 27.10.2022 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, трети състав, 3652/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 195/2021 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Смолян, ул. Дичо Петров 16, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Смолян, ул. Дичо Петров 16, ет. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Ф. Шопен 10, ет. 3, ап. 7.

Трето гражданско отделение, трети състав, 3936/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 57/2021 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Македония 72, офис 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, бул. Владислав Варненчик 55, ет. 3, офис 302.

Трето гражданско отделение, трети състав, 4356/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 124/2021 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Горстрой“ – ООД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Отец Паисий № 1 – 3, ет. 1, офис 4, срещу Община Царево чрез адвокат X.X.X., Бургас, ул. Св. Патриарх Евтимий 2, вх. 1, ет. 2.

Трето гражданско отделение, трети състав, 1201/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 154/2020 по описа на Софийски градски съд, подадена от Баязид Мехмед Бекир чрез адвокат X.X.X., Кърджали, бул. Беломорски 77, вх. В, ет. 1, кантора Сариев, срещу „Интербилд Инженеринг“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., Самоков, ул. Проф. X.X. 1, ет. 1.

5572

Административният съд – Варна, трети тричленен състав, на основание чл. 181, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм.д. № 1712/2022 г. по описа на Административния съд – Варна, по жалби, депозирани от „Добротич Уинд“ – АД, със седалище и адрес на управление София, представлявано от изпълнителния директор X.X., X.X.X. от Варна и областния управител на област с административен център Варна, срещу Решение № 471 от протокол № 38 на тридесет и осмо извънредно заседание на Общинския съвет – Ветрино, проведено на 8.07.2022 г., с което на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 52, ал. 2 от ЗПУГДВМС е прието предложение вх. № 94АХ-972/27.05.2022 г. – подписка за гражданска инициатива с въпрос „Несъгласието на живущите в община Ветрино от поставянето на ветрогенераторни съоръжения на територията на общината. Искаме това да е дългосрочна политика. Да се приеме решение, с което да се забрани поставянето на подобни съоръжения на територията на общината“, и забранява поставяне на ветрогенераторни съоръжения на територията на община Ветрино. По жалбата е образувано адм.д. № 1712/2022 г. по описа на Административния съд – Варна, ХХІІ състав, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 3.11.2022 г. от 13 ч.

5676

Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувал адм. д. № 226/2022 г. по жалба на Т. К. против Заповед № РД-01-113 от 22.07.2022 г. на директора на РЗИ – Смолян, към което е присъединено адм. д. № 227/2022 г. с жалбоподател К. К. срещу същата заповед, като всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото, без да има право да иска повтаряне на извършените процесуални действия.

5729

Варненският окръжен съд, търговско отделение, по т. д. № 214/2021 г. по описа на съда на основание чл. 35 КМЧП във връзка с чл. 48, ал. 2 ГПК призовава X.X.X., родена на 5.12.1980 г. в гр. Москва, гражданка на Руската федерация, паспорт тип Р, код RUS № 718752271, издаден на 18.04.2012 г. от ГМС 77532, с постоянен адрес в гр. Москва, Руска федерация, ул. Судостроителная № 22/1, ап. 26, в качеството й на ответник по т.д. № 214/2021 г. на ОС – Варна, да се яви в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на адрес: гр. Варна, пл. Независимост № 2, ет. 1, в деловодство „Търговско отделение“, за да получи адресирани до нея препис от исковата молба, както и от приложенията към нея, ведно с Определение № 283 от 7.04.2021 г., с предмет: предявени от „Калинка Инсайд“ искове с правно основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 във връзка с чл. 200, ал. 1 от ЗЗД и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД да бъде осъдена ответницата да заплати сумата от 70 600 лв., представляваща неизплатена продажна цена за закупени две къщи в гр. Варна, к.к. Чайка, съставляващи имоти идент. № 10135.2573.1046 и № 10135.2573.1047, дължима по договор за покупко-продажба, обективиран в нот. акт № 33, том втори, рег. № 2023, дело № 173/29.07.2016 г. на нотариус X.X., рег. № 537 в НК, и сумата 12 119,67 лв., представляваща обезщетение за забава върху главницата за периода от 29.07.2019 г. до 6.04.2021 г., ведно със законната лихва върху главницата считано от завеждане на иска на 7.04.2021 г. до окончателното изпълнение на задължението.

5693

Софийският градски съд, гражданско отделение, І-3 състав, съобщава, че е образувано гр. д. № 928/2021 г. по иск с правно основание чл. 45 и чл. 52 ЗЗД във връзка с чл. 432, ал. 1 КЗ – обезщетение за неимуществени вреди в размер 150 000 лв., настъпили вследствие на ПТП, настъпило на 9.07.2019 г., както и законната лихва считано от датата на ПТП – 9.07.2019 г. – до окончателното й изплащане, и обезщетение за имуществени вреди в размер 580,60 лв., както и законната лихва върху сумата, считано от датата на исковата претенция – 22.01.2021 г. до окончателното им изплащане, заведен от X.X.X., ЕГН **********, София, ул. Братска дружба № 8, със съгласието на родителя си X.X.X., ЕГН **********, срещу X.X.X., ЕГН **********, като трето лице помагач. На страната на ответника ЗАД „ДаллБогг живот и здраве“ – АД, който като трето лице помагач по делото в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде писмен отговор на исковата молба по реда чл. 131 ГПК, като същата се намира в деловодството на съда.

5715

Районният съд – Каварна, призовава Данило Далгауер с последен адрес Сърбия и Черна гора, сега с неизвестен адрес в Република България, да се яви в съда на 4.10.2022 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. № 20223240100317/2022 г. за получаване на съдебни книжа, заведено от X.X.X.. Ответник Данило Далгауер да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

5727

Районният съд – Павликени, уведомява, че има заведена искова молба по образувано гр. д. № 360/2022 г. по описа на същия съд от X.X.X. против X.X.X. с последен адрес Павликени, бул. Руски № 12, ет. 3, област Велико Търново, сега с неизвестен адрес, с правно основание чл. 49 от СК – иск за развод, за явяване на ответницата Левакова в РС – Павликени, за връчване на препис от исковата молба с доказателствата за отговор в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ по чл. 131 ГПК. Задължава ответницата да посочи съдебен адрес, като в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК – с особен представител на разноски на ищеца.

5675

Пловдивският районен съд, V бр. състав, съобщава на Павлос Атанасиос Карамускетас, с неизвестен адрес, че следва да се яви в деловодството на Районния съд – Пловдив, V бр. състав, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ и да получи съдебните книжа като ответник по гр. д. № 3220/2022 г. по описа на Районния съд – Пловдив, V бр. състав, заведено от X.X.X. за развод, с оглед депозиране на писмен отговор по чл. 131 от ГПК. Ако въпреки публикацията ответникът не се яви в съда при разглеждане на делото, съдът ще му назначи особен представител.

5711

Районният съд – Самоков, І състав, уведомява Ахмед Хасан Гхариб Хасан, роден на 15.01.1984 г., гражданин на Египет, с неизвестен адрес, в двуседмичен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ да се яви в Районния съд – Самоков, за връчване на искова молба и приложенията към нея като ответник по гр. д. № 1108/2021 г. по описа на Районния съд – Самоков, по иск по чл. 127а, ал. 2 от СК, заведено от X.X.X., ЕГН **********. Като ответник по този иск в едномесечен срок може да подаде по реда на чл. 131 от ГПК писмен отговор на исковата молба, след като получи препис от исковата молба и приложенията към нея, които се намират в деловодството на Самоковския районен съд, като следва да посочи и съдебен адрес в страната. В случай че не се яви в указания двуседмичен срок да получи съдебните книжа, включително препис от исковата молба и приложенията й, както и от разпореждането с покана за отговор на исковата молба, делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК и съдът ще назначи на Ахмед Хасан Гхариб Хасан особен представител на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК.

5736

Сливенският районен съд, 11-и граждански състав, призовава ответницата X.X.X., родена на 7.11.1960 г. в гр. Киев, Украйна, украинска гражданка, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в Сливенския районен съд, стая № 11 1, за връчване на препис от исковата молба ведно с приложенията, както и препис от Разпореждане № 8356 от 22.08.2022 г. по гр. д. № 3071/2022 г. по описа на СлРС. Гражданско дело № 3071/2022 г. на СлРС е образувано по предявен от X.X.X. иск с правно основание чл. 49 СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще назначи особен представител на ответницата на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

5726

Софийският районен съд призовава X.X.X. Де Феликс, гражданин на Швейцария, роден на 17.06.1955 г., с неизвестен адрес в чужбина, като ответник по гр. д. № 73332/2021 г. по описа на СРС, II ГО, 160 състав, да се яви в двуседмичен срок считано от датата на обнародването в „Дьржавен вестник“ в съда за получаване на съобщението по чл. 131 ГПК ведно с преписи от исковата молба и приложенията към нея, подадена от „Топлофикация София“ – ЕАД, както и да посочи свой съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения.

5712

 

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 1953/2019 г. по описа на съда по постъпила на 10.12.2019 г. искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност 349 818,52 лв.:

От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 78 646,52 лв.:

Сумата в размер на 7400 лв., представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност на 1/2 ид. ч. към датата на отчуждаването на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.601.17.1.90 с адрес на имота: Бургас, ж.к. Зорница, бл. 17, вх. 6, ет. 1, с предназначение на обекта: жилище, апартамент с площ 61,05 кв. м; с прилежащи части: избено помещение с площ 2,49 кв. м, както и 0,65 % от общите части на сградата.

Сумата в размер на 8000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Мазда“, модел „3“, peг. № А0724ММ, рама № JMZBK143251146634, двигател № У6201469, цвят: тъмносив металик, първа регистрация на 16.04.2004 г.

Сумата в размер на 18 260 лв., представляваща направени вноски на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка № 3396481 в „Банка ДСК“ – ЕАД.

Сумата в размер на 10 632 лв., представляваща внесени суми по разплащателна сметка № 3396481 в „Банка ДСК“ – ЕАД.

Сумата в размер на 17 398,33 лв., представляваща получени суми от трети лица без основание по разплащателна сметка № 3396481 в „Банка ДСК“ – ЕАД.

Сумата в размер на 7222 лв., представляваща направени вноски на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка № 3396481 в „Банка ДСК“ – ЕАД.

Сумата в размер на 7705 лв., представляваща получени средства от трети лица по разплащателна сметка № 3396481 в „Банка ДСК“ – ЕАД.

Сумата в размер на 1423,14 лв., представляваща получени суми от трети лица без основание по разплащателна сметка № 3396481 в „Банка ДСК“ – ЕАД.

Сумата в размер на 586,49 лв., представляваща непреобразуваната част от получените преводи от трето лице по разплащателна сметка № 228115336 в „Банка ДСК“ – ЕАД.

Сумата в размер на 19,56 лв., представляваща вноски от лицето по разплащателна сметка № 228115336 в „Банка ДСК“ – ЕАД.

От X.X.X. и X.X.X. на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 271 172 лв.:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.610.97.1.1 с адрес на имота: Бургас, ул. Константин Фотинов № 37, ет. 1, ап. 1, с предназначение на обекта: жилище, апартамент с площ 135,56 кв. м; прилежащи части: избено помещение с площ 2,70 кв. м, както и 15,918 % от общите части на сградата и 43/276 кв. м ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 07079.610.97, адрес на имота: Бургас, ул. Константин Фотинов № 37. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е в размер на 267 972 лв.

Лек автомобил „Ауди“, модел „А4“, peг. № А4864МР, рама № WAUZZZ8DZ1A041295, двигател № AJM177650, цвят: зелен металик, първа регистрация на 22.09.2000 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е в размер на 3200 лв.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.11.2022 г. от 10,30 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението третите заинтересовани лица, които заявяват самостоятелни права върху имуществото, предмет на делото, могат да встъпят в процеса, като предявят иск пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция по делото.

5698

Варненският окръжен съд, ХІІ състав, обявява, че е образувано гр.д. № 2046 по описа за 2019 г. на ВОС, ХІІ състав, по искания на КПКОНПИ за отнемане, както следва:

От X.X.X., ЕГН **********:

– сумата в размер 7100 лв., представляваща част от върнат заем от X.X.X., по чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ;

– сумата в размер 929,84 лв., представляваща вземане на X.X. от X.X.X., по чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ;

– сумата в размер 4500 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил „БМВ 318И“, peг. № В3663КР, дата на първа регистрация – 13.07.2000 г., рама № WBAAL31090AY27479, двигател № 06459485194Е1, придобит чрез договор от 27.08.2013 г., към датата на отчуждаването му – 1.02.2017 г., по чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ;

– сумата в размер 6400 лв., получена от продажбата на лек автомобил „БМВ 320И“, peг. № В5295РХ, придобит чрез договор от 18.11.2008 г., непреобразувана в друго имущество, представляваща пазарната му стойност към датата на отчуждаване – 14.04.2010 г., по чл. 149 във връзка с чл. 151, чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ;

– сумата в размер 115 000 лв., представляваща върнати парични средства от заложна къща „Габър“ – ЕООД, на собственика X.X., по чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ.

От заложна къща „Габър“ – ЕООД, ЕИК 148083380:

– сумата в размер 322 193,50 лв., представляваща получена печалба на заложна къща „Габър“ – ЕООД, ЕИК 148083380, за периода 2009 г. – 2015 г., по чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, алтернативно за отнемане налично имущество, с присъждане на разноските, както и юрисконсултско възнаграждение.

Указва на заинтересованите лица, че следва да предявят претенциите върху имуществото в срок до първото съдебно заседание, насрочено на 13.01.2023 г. – 14,30 ч.

5692

Окръжният съд – Пловдив, гражданско исково отделение, IV гр. състав, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 20225300100519/2022 г. по искова молба на КПКОНПИ с вх. № 4687 от 21.02.2022 г. против М.Г.К., ЕГН ***, от гр. ***, ул. *** ***, и Р.Г.П.-К., ЕГН ***, от гр. ***, ул.*** ***, с която е предявен иск по чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 94 954,13 лв., както следва:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 ЗПКОНПИ от М. Г. К. и от съпругата му Р.Г.П.-К. с ЕГН ******* :

– сумата в размер 5100 лв., представляваща пазарна стойност на отчуждено недвижимо имущество – нива с площ 9,999 дка, от които 8,876 дка – IV категория, 0,790 дка – ІІІ категория, и 0,333 дка – VІ категория, в землището на с. Овчи кладенец, област Ямбол, в м. Акбунарски блок, представляваща имот № 022014 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имот № 022015, имот № 001028, имот № 022013 и имот № 022016;

– сумата в размер 3000 лв., представляваща пазарна стойност на отчуждено движимо имущество – лек автомобил марка „Пежо“, модел „607“, peг. № ******, дата на първа регистрация – 8.05.2001 г., собственост от 10.10.2016 г., продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 11.10.2016 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 ЗПКОНПИ от М.Г.К.:

– сумата в общ размер 52 327,94 лв., представляваща вноски по банкови сметки с титуляр М.Г.К.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 ЗПКОНПИ от Р.Г.П.-К.:

– сумата в общ размер 34 526,19 лв., представляваща вноски по банкови сметки с титуляр Р.Г.П.-К.

Делото е насрочено за първо съдебно заседание, което ще се проведе на 29.11.2022 г. от 13,30 ч. в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна палата, бул. Шести септември № 167.

Всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото, чието отнемане се иска, в срок до 20.10.2022 г.

5728

Софийският градски съд, гражданско отделение, І-29 състав, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява образуването на гр. дело № 14188/2020 г. въз основа на предявен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество против X.X.X. и „Скилър“ – ЕООД, иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество, описано, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X.:

– 2 дружествени дяла от капитала на „Скилър“ – ЕООД, ЕИК 203374158, с левова равностойност в размер 2 лв.;

– гараж № 4, разположен на партерния етаж в блок А, на кота 0,00 м със застроена площ 24,20 кв. м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.1607.1254.1.20, под обекта – няма, над обекта – 68134.1607.1254.1.2, и при съседи: входно преддверие, гараж № 3, от две страни – двор, заедно със съответните идеални части от сградата, равняващи се на 3,70 кв. м, и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, поземлен имот с идентификатор 68134.1607.1254 от 1249 кв. м;

– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1607.1254.1.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, община Столична, с адрес на самостоятелния обект: София, район „Студентски“, ж.к. Малинова долина, бл. А, ет. 6, ап. 17, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1607.1254, представлява апартамент № 17, разположен на шести етаж в горепосочената сграда на кота +13,85 м, със застроена площ 106,10 кв. м, състоящ се от антре, коридор, дневна стая, стая, стая с дрешник и баня с тоалетна, баня с тоалетна и склад, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – 68134.1607.1254.1.16, 68134.1607.1254.1.15, 68134.1607.1254.1.14 и 68134.1607.1254.1.13, над обекта – няма, и при съседи: стълбище, от четири страни двор, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X.:

– сумата в общ размер 60 598,92 лв., представляваща вноски по банкови сметки на проверяваното лице.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Скилър“ – ЕООД, ЕИК 203374158:

– лек автомобил марка „БМВ“, модел „535Д“, рег. № СВ 6935 АМ, рама № WBANX91000CU46651, цвят: тъмносин, дата на първа регистрация 22.04.2008 г.

Съгласно Определение № 264839 от 12.07.2022 г. по гр. д. № 14188/2020 г. по описа на СГС, ГО, I-29 състав, трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане, могат да встъпят в делото, като предявят претенциите си пред СГС в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

Производството по гр. дело № 14188/2020 г. по описа на СГС, ГО, I-29 състав, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 7.12.2022 г. от 15,30 ч.

5665

Софийският градски съд с решение от 9.08.2022 г. на основание чл. 15 от ЗПП по ф.д. № 37/2022 г. вписва в регистъра на политическите партии при Софийския градски съд политическа партия с наименование „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, кв. Манастирски ливади, бул. България № 118, „Абакус Бизнес Център“. Постановява вписване на Устава на партията, който е приет на учредително събрание от 19.06.2022 г. и който следва да се счита неразделна част от решението на съда по регистрацията на партията. Вписва Ръководни органи, които са: Централни органи: Национален конгрес; Национален съвет; Изпълнителен съвет; Председател; Контролен съвет. Териториални структури: Общинска организация – на територията на една община; Районна организация – в столицата и в градовете с районно деление. Вписва Изпълнителен съвет в състав от 9 членове, както следва: X.X.X. – председател, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Вписва Контролен съвет в състав от 5 членове, както следва: X.X.X. – председател, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Партията се представлява от председателя X.X.X..

5725

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на Клуб „Русь“, Бургас, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 4.11.2022 г. от 10 ч. в Бургас, ДК на НХК, стая 71, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на Клуб „Русь“ за периода 1.01.2020 г. – 1.01.2022 г.; 2. отчет на контролно-ревизионната комисия на Клуб „Русь“ за периода 1.01.2020 г. – 1.01.2022 г.; 3. избор на управителен съвет на Клуб „Русь“; 4. избор на председател на Клуб „Русь“; 5. избор на контролно-ревизионна комисия; 6. промени в устава на Клуб „Русь“. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

5718

Поправка. Община Несебър прави следната поправка в обявление № 4284 (ДВ, бр. 56 от 2022 г., стр. 135): думите „Решение № 701“ да се четат „Решение № 702“.

5719

Поправка. Община Несебър прави следната поправка в обявление № 4285 (ДВ, бр. 56 от 2022 г., стр. 135): думите „Решение № 702“ да се четат „Решение № 701“.

5720

Промени настройката на бисквитките