Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 70 от 30.VIII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКРИВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД (ДВ, БР. 36 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОТМЯНА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ОТМЕНЯНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ/ТРАНСФЕРИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ (ДВ, БР. 24 ОТ 2008 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-16-57 ОТ 2008 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА И НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ, КАКТО И НА ОПЕРАТИВНИЯ ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ ОТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ НА Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ДВ, БР. 16 ОТ 2019 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките