Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 70 от 30.VIII

  • НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА Виж повече
  • НАРЕДБА № РД-16-57 ОТ 28 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА И НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ, КАКТО И НА ОПЕРАТИВНИЯ ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ ОТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 29 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ Виж повече
  • ТАРИФА № 12 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 19 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 14 АПРИЛ 2010 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 30 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 11.04.20 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 ОТ 3 ЮНИ 2010 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕННИ КНИЖА Виж повече
  • НАРЕДБА № 8 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ Виж повече
Промени настройката на бисквитките