Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 20.IX

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА(Одобрен с Решение № 615 от 26 ав

 

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

(Одобрен с Решение № 615 от 26 август 2022 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването - 1 септември 2022 г.)

Издаден от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.75 от 20 Септември 2022г.

Преамбюл

Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Обединените арабски емирства, наричани по-долу поотделно "една страна" и заедно "двете страни",

Въз основа на принципите на равенство, зачитане и взаимен интерес, както и на желанието на двете страни да укрепят приятелските отношения между двете държави и техните народи и да насърчат взаимното разбирателство и обмен на знания чрез сътрудничество в областта на образованието между двете държави,

Освен това, в съответствие със законите и подзаконовите актове, действащи във всяка страна,

двете страни се споразумяха за следното:

Цел

Член 1

Този Меморандум за разбирателство (МР) има за цел да поощри и развие сътрудничеството в областта на образованието в двете страни.

Области на сътрудничество

Член 2

Двете страни обменят информация и опит в различни области на образованието, включително в следните области:

1. техническо и професионално образование и обучение на учители и специалисти в областта на образованието;

2. оценка на образованието;

3. образователно планиране и научно-изследователска дейност;

4. образование и ръководни умения;

5. създаване и разработване на учебни програми;

6. програма за езиково обучение;

7. проучване признаването на академичните квалификации, придобити в учебните заведения в двете страни;

8. обмен на университетски преподаватели и учени;

9. обмен на ученици и студенти за участие в образователни дейности;

10. обмен на експерти в областта на дигиталното обучение.

Изпълнение

Член 3

Дейностите, споменати в този МР, могат да бъдат изпълнени чрез изготвяне на конкретни програми и проекти между образователните институции на страните или чрез конкретизиране на тези области и проекти в рамките на конкретни дейности чрез отделни споразумения.

Право на интелектуална собственост

Член 4

1. Съгласно националните законодателства и международните споразумения на двете държави страните по МР предприемат необходимите мерки за защита на правото на интелектуална собственост в рамките на настоящия МР.

2. Всички права на интелектуална собственост, притежавани от която и да е страна преди подписването на настоящия МР, които са били оповестени преди подписването на този МР, остават собственост на страната, която ги е оповестила.

3. Двете страни се споразумяха, че всяка интелектуална собственост, която трябва да бъде защитена, може да произтича от дейност, която се извършва съгласно този МР. Двете страни обсъждат условията и механизма за защита на тази интелектуална собственост, споразумяват се за тези условия и документират това в юридически инструмент.

Политика на приемащата страна

Член 5

Всички лица, участващи в дейностите, осъществявани в рамките на този МР, зачитат политическата независимост, суверенитета и териториалната цялост на приемащата държава, не се намесват във вътрешните работи на приемащата страна, за да се избегне всякаква дейност, която е в конфликт с целта на този МР.

Уреждане на спорове

Член 6

Всички спорове, които биха произтекли от тълкувания на този МР, се разрешават по приятелски начин чрез консултации и преговори между страните.

Промени

Член 7

Страните по дипломатически път могат по всяко време да променят със съгласието на двете страни в писмена форма този МР. Това изменение е неразделна част от този МР и влиза в сила на датата, определена от страните.

Поверителност на информацията и документите

Член 8

Страните се ангажират да спазват поверителност на разменените между тях данни, информация и документи. Никоя от страните няма право да използва информацията, данните и документите, които са ѝ били предоставяни от другата страна, с изключение за целите на настоящия МР и след съотнасянето им с другата страна.

Кореспонденция

Член 9

Страните се споразумяват, че всички съобщения, уведомления, свързани с настоящия МР, следва да бъдат в писмен вид на английски език, предадени на ръка или с препоръчана поща на посочения от всяка страна адрес, по факс или електронна поща. Приема се, че цялата кореспонденция, изпратена по факс или електронна поща, ще бъде получавана от другата страна в рамките на четиридесет и осем (48) часа считано от датата на изпращане.

Влизане в сила, продължителност и прекратяване

Член 10

1. Този МР влиза в сила на датата на неговото подписване.

2. Този МР остава в сила за период от три (3) години и ще бъде автоматично подновяван за същите периоди.

3. Този МР може да бъде прекратен от която и да е от страните по всяко време с писмено предизвестие, изпратено по дипломатически път, адресирано до другата страна шест (6) месеца предварително.

4. Прекратяването или изтичането на този МР не засяга валидността и продължителността на всички текущи програми или дейности, изпълнявани съгласно действащия МР, до приключване на тези програми или дейности.


Член 11

Този МР се подписа в Абу Даби на 1.09.2022 г. в два оригинални екземпляра на български, арабски и английски език, като всеки от тях има еднаква сила. В случай на възникване на разногласия при тълкуването на МР определящ е текстът на английски език.