Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 11.XI

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ОТНОСНО ПОДКРЕПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЛАНА ЗА

 

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ОТНОСНО ПОДКРЕПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

(Ратифициран със закон, приет от 47-ото Народно събрание на 13 юли 2022 г. - ДВ, бр. 58 от 2022 г. В сила от 23 юли 2022 г.)

Издаден от Министерски съвет

Обн. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2022г.


Долуподписаните:

Правителството на Република България, представлявано от заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите,

(наричана по-долу "България");

и

Европейската банка за възстановяване и развитие със седалище "Иксчейндж Скуеър" 1, Лондон, ЕС2А 2JN, Обединено Кралство (One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom), представлявана от президента на Банката,

(наричана по-долу "ЕБВР");

заедно наричани по-долу "Страните", а всяка поотделно "Страна";

Като имат предвид, че:

А. ЕБВР е международна организация, създадена съгласно международното публично право със Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие от 29 май 1990 г.;

Б. България се присъедини към Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие и стана член, а впоследствие и Страна за извършване на операции, на ЕБВР през март 1991 г.;

В. Страните отчитат дългогодишното ползотворно сътрудничество между България и ЕБВР в подкрепа на България в условията на пазарна икономика както посредством финансиране на инвестиции, така и чрез предоставяне на помощ в подкрепа на ключови реформи в България. До момента ЕБВР е инвестирала над 4,3 млрд. евро в около 276 проекта в корпоративния, финансов, енергиен и инфраструктурен сектор на българската икономика. ЕБВР и българските власти имат история на успешно сътрудничество при съвместно финансиране на програми;

Г. Страните високо оценяват значимостта на финансирането, което се предоставя от ЕС чрез Европейските фондове, а именно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Фонда за справедлив преход (ФСП), Европейския социален фонд+ (ЕСФ+), Кохезионния фонд (КФ), Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА), фонд "Убежище, миграция и интеграция", фонд "Вътрешна сигурност" и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика, всички обединени от Регламент Общи разпоредби за програмен период 2021 - 2027 г., фондовете по Общата селскостопанска политика, средствата, налични в рамките на NextGenerationEU, включително ИнвестЕС и Механизма за възстановяване и устойчивост, както и други фондове, за които Страните могат да се споразумеят допълнително в съответствие с приложимото законодателство на ЕС (заедно наричани "Европейски фондове");

Д. Също така България е представила на Европейския съюз (ЕС) своя Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на 15 октомври 2021 г., който план да бъде подкрепен със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на обща стойност 6,3 млрд. евро за инвестиции и реформи;

Е. Като се има предвид, че Страната ще има достъп до значителен финансов ресурс от Европейските фондове, ЕБВР има за цел да осигури, че подходът през този период ще остане стратегически, като инвестициите се фокусират в избрани области, където може да бъде постигнат значителен ефект и високо ниво на въздействие и допълняемост;

Ж. България е решена да увеличи процента и качеството на усвояването на Европейските фондове чрез подобряване на управлението, съфинансирането и изпълнението;

З. Съветите, помощта и съвместните инвестиции, които ЕБВР би могла да предостави, се оценяват като важни и желани с цел успешното изпълнение както на НПВУ, така и на проекти, които ще бъдат финансирани със средства от Европейските фондове за програмния период 2021 - 2027 г.;

И. Настоящият Меморандум няма за цел да променя естеството на предоставяната досега и в бъдеще подкрепа на България от ЕБВР, когато такава подкрепа попада извън обхвата на настоящия Меморандум.

Предвид горното Страните се споразумяха, както следва:

Секция 1. Идентифицирани от България потребности от подкрепа при осъществяването на проекти

България определи следните широки области, в които ще бъде необходима допълнителна подкрепа за повишаване усвояването на средствата от Европейския съюз и подобряване опита на България за изпълнение на проекти:

(а) Подкрепа за изпълнението на конкретни проекти и реформи от НПВУ;

(б) Подкрепа за разработването на секторни реформи на политиките, институционално развитие и законови и регулаторни реформи, включително, но не само отнасящи се до енергийния сектор и устойчивата инфраструктура и публично-частни партньорства;

(в) Подкрепа при подготовката и осъществяването на вече идентифицирани проекти, които следва да бъдат финансирани в рамките на програмния период 2021 - 2027 г. с еврофондове на споделено управление. Тази подкрепа ще бъде ограничена до оперативна помощ на Бенефициентите (съгласно определеното по-долу) за повишаване на техния капацитет за подготовка и управление на проекти;

(г) Подкрепа за повишаване на капацитета и изграждане на структурите на публичната администрация и секторните институции във връзка с проекти и инвестиционни програми, съфинансирани от ЕБВР.

Секция 2. Цел

(а) Целта на подкрепата при изпълнението на проекти, предоставяна от ЕБВР по силата на двустранни споразумения, които Страните ще сключат по-нататък, е да се окаже подкрепа за изпълнението на структурни реформи в България и намерението ѝ да изпълни НПВУ и да оползотвори напълно и ефективно ресурсите от Европейските фондове през програмен период 2021 - 2027 г., следвайки целите за развитие на България.

(б) Предоставената от ЕБВР подкрепа по силата на настоящия Меморандум е предвидено да бъде финансирана чрез средства в рамките на съответните програми по Европейските фондове в България, включително средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.

(в) Очаква се Бенефициентите да бъдат Управляващи органи и/или органи, отговорни както за инициирането, така и за инициирането и изпълнението на проекти, финансирани с Европейските фондове в България.

(г) Ще бъде обърнато специално внимание на предотвратяване на припокриване Подкрепата при изпълнение на проекти, предоставяна от ЕБВР по силата на настоящия Меморандум, и всяка друга подкрепа при подготовката на проекти и/или бъдещо изпълнение на проекти, предоставяна от ЕБВР, други международни финансови институции и/или финансирани от други източници.

Секция 3. Конкретни области на подкрепа от страна на ЕБВР

(а) Отчитайки общите стратегически цели на Страните, сътрудничеството на основата на настоящия Меморандум ще се съсредоточи върху индикативен брой специфични, съществени области, определени, но не ограничени, както следва:

1. Подкрепа за декарбонизация на енергийния сектор и за реформите в енергийния сектор

2. Подкрепа за изпълнението и съвместните инвестиции на инвестициите и реформите, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост, съгласно приложение 1, но не само:

i. Проучвателни дейности по геотермалните ресурси в България, които могат да се използват за комбинирано производство на топлина и електричество, и въз основа на крайната оценка на тези ресурси иницииране на един пилотен проект, финансиран със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост

ii. Организиране на обществените поръчки във връзка с изграждането на около 1.4 GW ВЕИ (слънце и вятър) и батерии

iii. Изграждане на до 6000 MWh капацитет за съхранение чрез процедура за подбор

3. Подкрепа за изпълнение на устойчиви инфраструктурни инвестиции и подготовка на публично-частни партньорства в инфраструктурния сектор

4. Оказване на подкрепа за подготовката и изпълнението на реформи в публичния сектор, включително чрез Звено за осъществяване на реформи

5. Подкрепа за конкурентоспособността на частния сектор за иновативен и приобщаващ растеж и развитие и изпълнение на финансовите инструменти в България

(б) Доколкото това е възможно, ЕБВР ще се стреми да избягва всякакви ситуации на конфликт на интереси при предоставянето на подкрепа при изпълнение на проекти, при които ЕБВР предоставя и съфинансиране.

Секция 4. Предоставяне на услуги

(а) Предвидено е подкрепата при изпълнението на проекти да се предоставя на бенефициенти ("Бенефициентите", всеки поотделно "Бенефициент") съгласно и в съответствие с условията на индивидуални споразумения ("Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти" - "СППП"), което се придържа към образеца от Анекс 2 към този Меморандум.

(б) Предвидено е за всяко изпълнение на проект в рамките на настоящия Меморандум да бъде сключено отделно СППП между ЕБВР и съответния Бенефициент. Всяко СППП влиза в сила след подписването му от ЕБВР и съответния Бенефициент без последваща ратификация.

(в) Предоставената от ЕБВР подкрепа по силата на настоящия Меморандум е предвидено да бъде финансирана чрез средства в рамките на съответните програми по Европейските фондове в България. Очаква се Бенефициентите да бъдат Управляващи органи и/или органи, отговорни както за инициирането, така и за инициирането и изпълнението на дейности в рамките на програмите по Европейските фондове в България. Договорените детайли и механизми по отношение на изискванията за добро финансово управление ще бъдат посочени в съответното СППП.

(г) При предоставяне на подкрепата при изпълнение на проекти (включително избор и наемане на консултанти), както и осигуряване на съфинансиране, ЕБВР ще се придържа към приложимите си политики и процедури, включително към политиките и правилата за възлагане на обществени поръчки.

(д) Плащанията към Банката няма да включват каквито и да било непреки данъци, включително ДДС, ако такива са дължими, и от Банката няма да се изисква да начислява, събира или внася такива данъци по отношение на Услугите за подкрепа на проекти или СППП. Ако непреки данъци са дължими по отношение на Услугите за подкрепа на проекти или СППП, то тези данъци се поемат от Бенефициента и платени от Бенефициента вместо Банката към съответните власти.

(е) Всякакви различия и спорове по или във връзка с интерпретирането или прилагането на СППП ще се разрешават в съответствие с приложимите разпоредби.

(ж) По всяко време преди прекратяването на настоящия Меморандум България може да се обърне към ЕБВР с искане за предоставяне на услуги в друг сектор или област, различни от областите, посочени в Анекс 1 от настоящия Меморандум. В зависимост от това, дали притежава съответната компетентност и наличен персонал, ЕБВР ще положи максимални усилия да отговори с инициативност на искането на България.

Секция 5. Ресурси и възнаграждения

(а) Предвидено е подкрепата при изпълнението на проекти да се предоставя от секторни експерти на ЕБВР с необходимата експертиза и/или от независими експерти (физически лица или фирми), ангажирани в съответствие с Политиките и правилата на ЕБВР за възлагане на обществени поръчки.

(б) В случай че ЕБВР предоставя подкрепа чрез независими експерти (трети страни), сумата, платима на ЕБВР, се очаква да включва "разходи за координация" в размер на до 10 % (десет процента) от сумата, начислена от независимите експерти, с цел покриване на разходите на ЕБВР, свързани с координацията и администрирането на работата на независимите експерти.

(в) Предвидено е възнагражденията да бъдат подробно уточнени в съответните СППП, като те ще се основават на принципа на пълното възстановяване на разходите. Възнагражденията за различните СППП ще бъдат осигурени от съответните Европейски програми, включително Механизма за възстановяване и устойчивост.

Секция 6. Координация

(а) ЕБВР ще координира Подкрепата при изпълнението на проекти, предоставяна по силата на настоящия Меморандум, със заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите.

(б) ЕБВР ще предоставя Подкрепата при изпълнението на проекти за всяко СППП, както е подходящо и в съответствие със съответната предоставена подкрепа при изпълнение на проекти, в тясно сътрудничество с всички ключови заинтересовани страни, включително Управляващи органи/органи, Междинни звена, бенефициенти и Европейската комисия. Изпълнението на настоящия Меморандум ще бъде наблюдавано чрез съвместни координационни срещи, както и когато е необходимо, но най-малко веднъж годишно. Страните могат също така да се договорят за провеждането на извънредни срещи с цел разглеждане на специфични въпроси, които биха могли да възникнат в хода на изпълнението на настоящия Меморандум или при каквито и да е други възникнали специфики в процеса на подкрепа при изпълнението на проекти.

(в) За горните цели следва да бъдат определени основни лица за контакт съответно от Кабинета на заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите и от ЕБВР.

Секция 7. Изпълнение

За осъществяването на Подкрепата на ЕБВР при изпълнение на проекти се договаря следното:

(i) Заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите и/или съответният управляващ орган/орган следва да осигури, че съответният бенефициент на Подкрепа на ЕБВР при изпълнение на проекти ще предостави на ЕБВР всякаква информация, с която разполага, която според него е съотносима към целите на Подкрепата при изпълнение на проекти. ЕБВР ще предоставя Подкрепата при изпълнение на проекти единствено на основата на тази информация.

(ii) Специфичните детайли на предоставянето на съответната подкрепа при изпълнение на проекти и нейните ключови елементи следва да бъдат съгласувани между ЕБВР и съответния бенефициент въз основа на информацията, предоставена съгласно точка (i).

(iii) ЕБВР ще се стреми да предоставя Подкрепата при изпълнение на проекти, като ще направи всички необходими и разумни усилия и ще има пълната свобода на собствена преценка при определянето на ресурсите, насочвани към Подкрепата при изпълнение на проекти, нейната същност и съветите, давани по силата на настоящото. Подробностите за всяка отделна Подкрепа при изпълнение на проекти и тяхното изпълнение ще се уточняват в съответното СППП.

Секция 8. Срок и прекратяване

(а) Настоящият Меморандум влиза в сила след ратифицирането му от Народното събрание на България на датата на получаването от ЕБВР на официално уведомление, потвърждаващо приключването на всички национални процедури, позволяващи Меморандумът да влезе в сила. Ако Страните не договорят друго, Меморандумът изтича на 31 декември 2029 г.

(б) Ако към даден момент преди датата на прекратяване някоя от Страните по настоящия Меморандум смята, че целите на настоящия Меморандум не могат да бъдат ефективно или надлежно изпълнявани, тя следва да проведе консултации с другата Страна. Страните ще положат всички разумни усилия за коригиране на ситуацията. Ако след проведената консултация и положените усилия за коригиране на ситуацията някоя от Страните все още смята, че целите на настоящия Меморандум не могат да бъдат изпълнени, тази Страна може едностранно да се оттегли от настоящия Меморандум, отправяйки към другата Страна писмено предизвестие от три (3) месеца.

(в) Всички други Меморандуми или споразумения, сключени между Страните, СППП и/или други двустранни споразумения, сключени между ЕБВР и който и да е Бенефициент, няма да бъдат засегнати от прекратяването на настоящия Меморандум.

Секция 9. Разни

(а) Този Меморандум отразява вижданията и намеренията на Страните да си сътрудничат на неексклузивна база, на добра воля, но без да възникват правни или финансови, или други задължения за Страните. Трета страна не може да се ползва с правни ползи от този Меморандум.

(б) Приема се, че разпоредбите на този Меморандум не представляват и не могат да се тълкуват като предложение, обещание или гаранция от която и да е от Страните да финансират изцяло или частично Програма, или каквато и да е дейност или проект, идентифициран във или на основание този Меморандум.

(в) Този Меморандум не задължава ЕБВР да предоставя подкрепа за определен вид дейност или проект, нито задължава Бенефициент да сключи договор с ЕБВР. Съдържащото се в настоящия Меморандум не следва да се тълкува като създаване на съвместно предприятие, взаимоотношение на посредничество или като правно партньорство между Страните.

(г) Съдържащото се в настоящия Меморандум няма за цел и не следва да се тълкува като отмяна на, отказ от или изменение, пряко или непряко, на привилегии и имунитети, с които ЕБВР се ползва по силата на Споразумението за създаване на ЕБВР, международното право или приложимото законодателство.

(д) В съответствие с административния характер на предвижданите договорености никоя от клаузите на настоящия Меморандум няма да се тълкува като намеса по какъвто и да е начин в независимата автономност на вземането на решение от Страните по отношение на съответните техни дела и дейности. Всяко сътрудничество, проект и дейност, осъществявани по силата на настоящия Меморандум, ще се подчиняват на приложимите вътрешни политики, процедури и изисквания за одобряване на всяка от Страните.

Секция 10. Уреждане на спорове

Всеки спор, породен от или възникнал във връзка с тълкуването или прилагането на някоя от разпоредбите на настоящия Меморандум, следва да бъде уреден по приятелски начин чрез консултация или чрез други средства, за които Страните взаимно се споразумеят.

Секция 11. Изменения

(а) Всяко изменение или отказ от разпоредба, или всяко съгласие, предоставено по силата на разпоредба, всяка разпоредба на настоящия Меморандум, в случай на изменение, следва да бъде извършено в писмена форма и подписано от двете Страни.

(б) Измененията на настоящия Меморандум не следва да подлежат на ратификация съгласно чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България, с изключение на измененията, засягащи въпросите, посочени в чл. 85, ал. 1 от Конституцията на Република България.

(в) Изменения на настоящия Меморандум, които не са обект на ратификация съгласно т. (б) на Секция 11 от настоящия Меморандум, влизат в сила от датата на тяхното подписване от двете Страни.

(г) Измененията на настоящия Меморандум, които подлежат на ратификация, влизат в сила след подписването им от двете Страни и получаването от Банката на официално уведомление, потвърждаващо приключването на всички национални процедури, позволяващи изменението да влезе в сила.

Секция 12. Уведомления

Всички уведомления следва да бъдат изпращани на Страните на следните адреси и на вниманието на:

За България:

Заместник министър-председател

Министерски съвет на Република България

бул. "Дондуков" 1

1194 София

За ЕБВР:

Директор за България

ул. "Московска" 17

1000 София

България

В потвърждение на гореизложеното Страните, чрез надлежно упълномощените си представители, изготвиха настоящия Меморандум в три (3) оригинала на английски език и три (3) оригинала на български език. В случай на противоречие в интерпретацията на Меморандума за валидна се счита версията на английски език.

Анекс 1: Подкрепа на ЕБВР за изпълнение на проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост на България

(A) Интегрираният план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 - 2030 представя съществено увеличение на климатичните цели. До 2030 поне 27% от енергията в България (електричество, отопление, други) следва да се получават от възобновяеми източници. Това позволява на България да е в съответствие с по-широките цели на Европейския съюз (ЕС) за бързо увеличаване на дела на възобновяемата енергия и допринася за целта на ЕС от 32% дял на възобновяемата енергия в брутното потребление на енергия. За да изпълни тези амбициозни цели, правителството на България е получило средства по Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС за своята Програма за нисковъглеродна икономика (Програмата).

(B) Инвестициите, включени в НПВУ, за които се предвижда подкрепа от ЕБВР, включват:

1. Картиране на геотермалните източници в България, които могат да се използват за производство на топлинна и електрическа енергия

Име на проекта в НПВУ: Проучвателни дейности и разработване на пилотен проект за комбинирано производство на топлина и електричество от геотермални източници

Цел: Изследване и доказване на геотермалните ресурси на територията на България, които могат да се използват за производство на електрическа и топлинна енергия, с цел инсталиране на геотермални съоръжения, които да осигуряват базови топлинни или електрически мощности.

Детайли по проекта: Техническата помощ ще се фокусира върху наемането на консултант, който да подпомага Министерството на енергетиката при изпълнението на национална геотермална програма. Консултантът се очаква да подготви и процеса по избор на геотехническа компания, която да извърши предварителните проучвания. След първоначалното проучване консултантът ще стартира процеса по избор на сондажна компания, която да извърши първоначални сондажни тестове в най-обещаващите райони, както и за избор на компания, която да изгради пилотната геотермална централа(и). Заданието включва подпомагане при преглед на настоящата нормативна уредба и подготовка на предложения за промяна или приемане на ново законодателство и политики, които да окуражат използването на геотермалните ресурси в съответствие с изискванията на ЕС.

2. Организиране на обществените поръчки във връзка с изграждането на около 1,400 MWh ВЕИ (вятър и слънце) и батерии

Име на проекта в НПВУ: Схема в подкрепа на изграждането на минимум 1.4 GW ВЕИ и батерии

Цел: Проектът предвижда изграждането на поне 1.4 GWh нов капацитет за ВЕИ (вятър и слънце) и отпускане на безвъзмездни средства за разпределени съоръжения за съхранение на батерии. Това се предвижда да бъде осъществено чрез пет търга от 285 MW всеки (на всеки 6 месеца) за проекти с различен размер на капацитет за генериране на ВЕИ. Подкрепените проекти трябва да включват компонент за съхранение чрез батерии. ПВУ ще финансира САРЕХ само за частта за съхранение на батерии от проектите.

Детайли на проекта: Инсталирането на 1,400 MWh вятърна и слънчева енергия с компонент за съхранение чрез батерии се очаква да бъде изпълнено чрез 5 големи търга от 285 MW всеки на лотове, обхващащи проекти с различни обеми на капацитета за генериране на ВЕИ и включен компонент за батерии.

3. Изграждане на до 6,000 MWh капацитет за съхранение чрез батерии чрез процедура за подбор

Име на проекта в НПВУ: Национална инфраструктура за съхраняване на електрическа енергия от ВЕИ (RESTORE)

Цел: Целта е да се изгради значителен капацитет за съхранение чрез батерии, което да подпомогне върховото потребление, стабилността на мрежата и контрола на честотите.

Детайли на проекта: Този проект може значително да намали нуждата от генериране на капацитет при върхово потребление, да стабилизира общото търсене (като подава електричество, когато цените са ниски), намаляване на цените (като намалява цената на енергията при върхово потребление) и да подкрепя интегрирането на ВЕИ. Оразмеряването на батериите, схемите на тяхното използване и местоположение ще бъдат оптимизирани, за да се намалят загубите и да се увеличи ефективността. Като част от подготовката на проекта трябва да се идентифицират подходящите местоположения. През подготвителната фаза ще се уточнят и подробностите по обществените поръчки, собствеността, цената на батериите.

(С) За да подкрепи тези проекти, ЕБВР възнамерява заедно с Министерството на енергетиката и изпълнителните агенции да:

1. осигури своята вътрешна експертиза и съвети по структуриране на проекти, тръжна документация и верификационни механизми за стимулиращи плащания;

2. предложи регулаторни промени, които да улеснят изпълнението на проектите;

3. разработи заданието за техническа помощ;

4. наеме външните консултанти, които да изпълнят техническата помощ;

5. осигури текущо подпомагане с консултанти и наблюдение на техните задания;

6. за избягване на двойно тълкуване тези детайли са индикативни, като окончателният обхват на проектите са обект на отделни СППП.

(D) За да осъществи тази подкрепа, ЕБВР възнамерява да съинвестира финансовата подкрепа по НПВУ, при наличие на вътрешно одобрение и договаряне на удовлетворителна договорна документация, в размер до 400 милиона евро собствени ресурси на ЕБВР в подкрепа на изпълнението на проектите, от които приблизително до 200 милиона евро могат да бъдат насочени към публични проекти.

(E) При осигуряване на съинвестиране на публични субекти ЕБВР ще се съобразява с нейните приложими политики и процедури, включително процедури за провеждане на обществени поръчки.

(F) Безвъзмездната помощ по Механизма за възстановяване и устойчивост ще се управлява изцяло от Министерството на финансите и други компетентни органи след подписване на споразумение с министерството.

Анекс 2: Образец на СППП

Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти1 между [бенефициент] и Европейската банка за възстановяване и развитие

Дата ________, 20__

Настоящото Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти ("Споразумение") се сключи между [име на организацията] ("Бенефициент") и Европейската банка за възстановяване и развитие ("Банката"), наричани заедно "Страните" и поотделно "Страната".

Като се има предвид, че на [дата] между правителството на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие беше подписан Меморандум за разбирателство за предоставяне на подкрепа за проекти, финансирани чрез Европейските фондове през програмен период 2021 - 2027 г., включително Плана за възстановяване и устойчивост;

Като се има предвид, че Бенефициентът признава опита на Банката в дизайна и изпълнението на услуги за техническа помощ и изпълнение на проекти;

Като се има предвид, че Бенефициентът е поискал от Банката да му предостави услуги за подкрепа на проекти, описани в Графика (Приложение 1) на това Споразумение ("Услугите за подкрепа на проекти") за [кратко описание на целта на услугите] и Банката се е съгласила да предостави Услугите за подкрепа на проекти съгласно условията на това Споразумение;

Като се има предвид, че Услугите за подкрепа на проекти, предоставени от Банката, ще се финансират от Бенефициента от ресурсите на Европейските фондове, включително НПВУ, определени за Република България, които са предоставени на Бенефициента,

Страните се споразумяха за следното:

1. Изпълнение

Като признава експертизата на Банката в дизайна и изпълнението на услуги за техническа помощ и изпълнение на проекти, Бенефициентът ангажира Банката, а Банката се съгласява да предостави Услугите за подкрепа на проекти по начина, описан в това Споразумение, със същата грижа и внимание, които използва в други свои аналитични и консултантски дейности. Ангажирането на Банката от Бенефициента по настоящото Споразумение е неизключително и не ограничава Бенефициента да се ангажира с други консултанти по същите или свързани въпроси.

2. Експерти на Банката

Банката ще определя по свое усмотрение състава на експертите (служители на Банката и/или консултанти (както физически така и юридически лица), определени да извършват Услугите за подкрепа на проекти ("Експерти на Банката"). Банката ще извършва подбор и ще наема консултанти в съответствие с политиките и правилата на Банката за възлагане на поръчки и с процедурите на Банката, както прецени за най-подходящо за предоставянето на Услугите за подкрепа на проекти. Графикът към това Споразумение (Приложение 1) съдържа примерен списък на Експертите на Банката, които е вероятно да бъдат включени в предоставянето на Услугите за подкрепа на проекти, като Банката си запазва правото по всяко време да определя друго лице или лица, в допълнение или в замяна за всяко от лицата, включени в този списък, както Банката счита за необходимо или подходящо при изпълнение на задълженията си по предоставянето на Услугите за подкрепа на проекти. С цел избягване на недоразумения се уточнява, че настоящото Споразумение не създава трудово или каквото и да е друго договорно правоотношение между Бенефициента и Експертите на Банката.

3. Отговорности

3.1. Банката ще се консултира с Бенефициента в процеса на одобрение на Експертите на Банката (включително консултантите) преди тяхното мобилизиране.

3.2. Банката ще се консултира с Бенефициента в процеса на възлагане на обществени поръчки (за въпроси като задания на консултантите, резултати, графици и бюджет) и ще информира Бенефициента за резултата от проведените обществени поръчки, но Банката няма да е обект на проверка от трети страни за спазване на собствените ѝ политики и правила за възлагане на поръчки.

3.3. Независимо че Банката може да използва консултант за предоставянето на Услугите за подкрепа на проекти, Банката ще издава фактури на Бенефициента в съответствие с чл. 7 "Плащания" на това Споразумение.

4. Контакти на Бенефициента

При извършването на Услугите за подкрепа на проекти Банката ще работи в тясно сътрудничество с определените от Бенефициента служител/и. Бенефициентът ще предостави на Банката имената и данните за контакт на служителите на Бенефициента, определени да работят по Услугите за подкрепа на проекти.

5. Приноси

Бенефициентът и Банката ще извършват дейностите и ще предоставят оборудването и ще изпълнят другите договорки, описани в Графика към това Споразумение (Приложение 1).

Бенефициентът и Банката гарантират един на друг, че информацията, предоставяна на Банката във връзка с това Споразумение, е и ще бъде точна и че Банката и Бенефициентът имат право да разчитат и да работят въз основа на тази информация и съдействие, без да проверяват точността и произхода ѝ, както и дали предоставянето на информация и използването ѝ от Банката за целите на Услугите за подкрепа на проекти или от Бенефициента в процеса на вземане на решения не нарушават правата на трети страни.

Бенефициентът ще улеснява съвместната работа на съответните институции и ще съдейства за навременното удовлетворяване на искания на Банката, направени в контекста на предоставянето на Услугите за подкрепа на проекти. Банката ще се старае да изпълнява Услугите за подкрепа на изпълнението на проекта в съответствие с Графика и ресурсите, описани в Приложение 1 като описание на Услугите за подкрепа на изпълнението на проекта.

Изрично договорено и уточнено е, че нито Банката носи отговорност за забавяне на изпълнението в случай, че Бенефициентът не предостави своя принос, предвиден в този член, нито Бенефициентът носи отговорност за забавяне на изпълнението, причинено от неспособността на Банката да предостави своя принос, както е посочено в този член.

6. Срокове

Докато Банката се задължава навременно да мобилизира всички налични ресурси, за да осъществи Услугите за подкрепа на проекти, работната програма и графикът за изпълнение, набелязани в Графика към настоящото Споразумение, са изготвени добронамерено и въз основа на наличната към момента на подписване на това Споразумение информация на Банката и Бенефициентът и са заложени индикативно въз основа на предположението, че: (i) Бенефициента и неговите служители, както и Банката и нейните служители, винаги ще изпълняват съответните си задължения навременно и по задоволителен начин; (ii) Бенефициентът по всяко време ще съдейства своевременно при предоставянето на информация, необходима за изпълнението на Услугите за подкрепа на проекти, при вземането на решения и при предоставяне на необходимата подкрепа, както е предвидено тук, и при поискване от страна на Банката; (iii) Бенефициентът ще информира Банката, както и Банката информира за всяко развитие, отнасящо се до Услугите за подкрепа на проекти.

7. Плащания

(а) Бенефициентът ще заплати на Банката сума, ненадвишаваща [въведете общата сума по договора, включително разноските на Банката EUR/BGN (изберете една от опциите)] ("Максимална сума"), за възстановяване на разходите за предоставяне на Услугите за подкрепа на проекти съгласно разбивката на разходите по продукти съгласно Секция 1 на Графика към това Споразумение (Приложение 1).

(б) Бенефициентът ще извършва Плащания към Банката съгласно следния график на Плащанията:

Таблица: График на Плащанията (в съответствие със Секция 1 от Приложение 1)


Размер на Плащането

Събитие, при което е дължимо Плащането

1.10 % от Максималния размер

[30] работни дни след датата на подписване на това Споразумение

2.

При одобряване от Бенефициента на продукт [•] [опишете продукта], съгласно Секция 1 на Графика към това Споразумение (Приложение 1)


(в) Плащанията към Банката няма да включват каквито и да било непреки данъци, включително ДДС, ако такива са дължими, и от Банката няма да се изисква да начислява, събира или внася такива данъци по отношение на Услугите за подкрепа на проекти или това Споразумение. Ако непреки данъци са дължими по отношение на Услугите за подкрепа на проекти или това Споразумение, то тези данъци се поемат от Бенефициента и платени от Бенефициента вместо Банката към съответните власти.

(г) Всички плащания към Банката, дължими по това Споразумение, ще се извършват от Бенефициента в пълен размер, в рамките на тридесет (30) работни дни от подаването на фактура, изготвена съгласно образеца към това Споразумение (Приложение 3), от Банката към Бенефициента. Таксите за различните PISSA ще бъдат осигурени от съответната програма на ЕС, включително средствата от ПВУ, и вариантите на графиците за плащане могат да отразяват съответните правила и процедури на източниците на финансиране.

(д) Банката ще издава фактури в EUR/BGN (валутата, избрана в чл. 7(а) и Бенефициентът ще извършва съответните плащания във валутата на фактурата. Фактурите ще се основават на сумите, уточнени в Графика на Плащанията в чл. 7(б) по-горе, за всеки одобрен продукт. Всяка фактура ще се придружава от одобрени графици за отработеното време за съответния продукт/и, с изключение на Разходите за координация.

(е) Сумата, платена по авансовото плащане, се приспада от окончателната фактура, издадена от Банката за плащане от Бенефициента.

(ж) Бенефициентът приема, че в този случай платимата сума ще включва Разходи за координация, които ще се договарят между страните за всеки отделен случай, но няма да надвишават 10%, с които Разходи за координация ще се покриват разноските на Банката за координиране и администриране на работата на Консултантите. Тези Разходи за координация се основават на единна ставка и не са обвързани с представянето на графици за отработеното време. Бенефициентът приема, че общата сума, платима за услугите, включва всички разходи за изпълнението (например външни консултантски услуги и свързаните разходи за координация, непреки разходи, администрация и разходи за управление в ЕБВР), както и че тези разходи се включват в общата стойност на услугите, разбити по отделни продукти съгласно Секция 1 на Графика към това споразумение.

(з) В случай че общият размер на разходите за изпълнение на Услугите за подкрепа на проекти е по-малък от авансовото плащане, Банката ще възстанови на Бенефициента разликата между авансовото плащане и общия размер на разходите за изпълнение на Услугите за подкрепа на проекти в срок от тридесет (30) дни от приключване на Услугите за подкрепа.

8. Одобрение на продукти, докладване и публичност

(а) Всеки продукт, описан в Графика към това Споразумение, подлежи на одобрение от страна на Бенефициента след предаването му от Банката. Бенефициентът разполага с [да се уточни, но не по-малко от 10 и не повече от 20] работни дни за преглед, след което Продуктът се считат за одобрен, освен ако Бенефициентът не поиска изменения или не уведоми Банката, че Продуктът не е одобрен. В случай че Бенефициентът изиска изменения, Банката разполага с [да се уточни, но не по-малко от 10 и не повече от 20] работни дни за представяне на коригирания Продукт. В рамките на [да се уточни, но не по-малко от 10 и не повече от 20] работни дни след представянето на ревизираните продукти Бенефициентът трябва да ги преразгледа, за да даде своето одобрение, включително своето одобрение заедно с коментари. В случай че Бенефициентът не изрази становище по ревизираните продукти в рамките на [да се уточни, но не по-малко от 10 и не повече от 20] работни дни от представянето им, ревизираните продукти се смятат за одобрени с мълчаливо съгласие.

(б) Всички представени от Банката продукти, описани в Графика към това Споразумение, трябва да бъдат на български и английски език и [ще носят като минимум герба на Република България, знамето на ЕС и логото на Европейските фондове в България].

9. Отчетност

Банката се задължава да води необходимите отчети на предоставяните Услуги за подкрепа на проекти в съответствие с обичайните си практики на отчетност и се задължава да представи на Бенефициента съответната информация за предоставяните Услуги за подкрепа на проекти, която Бенефициентът има основание да поиска. Банката поддържа копия на отчетите за период съгласно приложимите процедури на Банката за съхраняване на документи.

10. Интелектуална собственост

Правата на интелектуална собственост на Страните във всички предварително съществуващи доклади, проучвания, анализи или други документи, използвани от Банката във връзка с настоящото Споразумение за Услуги за подкрепа на проекти, остават собственост на съответната Страна. Правата на интелектуална собственост върху новите материали, изготвени от Банката във връзка със Споразумението за Услуги за подкрепа на проекти ("Нови материали"), принадлежат на [Бенефициента][ще се потвърждава по отделно за всеки проект].

11. Поверителност

(а) Всяка страна си запазва правото да определи писмено дадена информация, предоставена или генерирана във връзка с това Споразумение, като поверителна и определената като такава информация не може да бъде разпространявана, публикувана или оповестявана по какъвто и да е друг начин без писменото съгласие на Страната, която я е определила като поверителна, което съгласие трябва да бъде получено по електронна поща, факс или официална кореспонденция.

(б) Поради чувствителния характер на информацията по това Споразумение Страните гарантират ефективна и ефикасна защита на поверителността на подобни данни. Страните се съгласяват и приемат, че всяка писмена информация, която е обозначена като "поверителна" и е получена от служителите в изпълнение на това Споразумение, ще бъде третирана като поверителна.

(в) Това задължение остава валидно и след изтичане на настоящото Споразумение. Това задължение не се прилага по отношение на информация, която е, или влезе впоследствие, в публичното пространство, освен ако това не се е случило поради неправомерно разпространение от страна на служители на Страните и за което Страната, чиито служители неправомерно са разпространили информацията, е информирала другата Страна.

12. Представяне на възгледите и използване на името, марката и визуалните символи на другата страна

(а) Страните се съгласяват, че няма да представят или да разрешат представянето на другата Страна без предварителното писмено съгласие на другата Страна, получено чрез размяна на електронна кореспонденция, факс или друг вид официална кореспонденция.

(б) Страните се съгласяват също, че няма да използват или да разрешават използването на името, марката или визуалните символи на другата Страна при реклами, промоционална литература или информация без предварителното писмено съгласие на другата Страна, както и в случай че такова съгласие бъде дадено, използването на името, марката и визуалните символи ще бъдат в строго съответствие с предоставеното разрешение и с включването на обичайните откази от отговорност, като тези откази от отговорност, поискани от другата Страна.

13. Добро финансово управление

(а) Бенефициентите и управляващите органи/органи по съответните програми/инвестиции, финансирани от Европейските фондове, носят отговорност за гарантиране на това, че България съблюдава всички изисквания за добро финансово управление съгласно регламентите, управляващи тези Европейски фондове, както и че отговаря на всички разумни изисквания на Европейската сметна палата. ЕБВР, в съответствие със своите политики и процедури, ще предоставя на Бенефициента цялата налична информация и документация, свързана с предоставянето на Услугите за подкрепа на проекти, за да позволи на Бенефициента да изпълни изискванията за добро финансово управление.

(б) При необходимост ЕБВР ще предостави своя годишен одитен доклад, включващ уверение от ръководството, както и потвърждение от външните ѝ одитори относно адекватността на системата за вътрешен контрол, както и одитираните финансови отчети.

(в) В съответствие с финансовите регламенти на ЕС Европейската комисия, Европейската сметна палата или българските одитни органи могат да извършват прегледи на напредъка, включително проверки на място на Бенефициента в България, в качеството му на Бенефициент/краен получател по проект, финансиран от Европейските фондове, включително НПВУ, чрез който се осигурява финансирането по настоящото Споразумение. В случай че тези прегледи и/или проверки се извършват във връзка с Услугите за подкрепа на проекти по това Споразумение, ЕБВР в съответствие с приложимите си политики, процедури и практики и при спазване на неприкосновеността на архивите на Банката ще предостави на Европейската комисия или на българските одитни органи, както и на други национални органи, които имат право да изискват предоставянето на такава информация и документация съгласно националното и европейското законодателство, наличната информация, поддържана от нея по отношение на Услугите за подкрепа на проекти, с оглед оказване на подкрепа на Бенефициентите и българските одитни органи за успешното провеждане на тези проверки.

(г) Копия от финансовите документи ще бъдат предоставяни на Бенефициента в определени, добре обосновани случаи и издаването от ЕБВР на копия на документи по този параграф ще отговарят на следните условия:

- документите остават собственост и са част от архивите на Банката;

- документите ще се третират и ще бъдат обозначени като конфиденциални, няма да бъдат фотокопирани или прехвърляни в друг формат, включително електронен;

- документите, които са предоставени на Бенефициента по горния ред, могат да бъдат предоставяни само на Европейската комисия, Европейската сметна палата или националните одитни органи, като тези органи трябва да приемат да бъдат обвързани с условията, при които тези документи са били предоставени на Бенефициента, като отговорност на Бенефициента е да осигури, че тези органи съхраняват документите и информацията в тях и ги третират като конфиденциални, както и че документите или тяхното съдържание няма да бъдат оповестявани на трета страна, освен ако няма получено предварително писмено съгласие за това от ЕБВР или тази трета страна е национален или на ЕС одитен орган.

14. Привилегии, имунитети, изключения, отказ от отговорност, задължения

(а) Съдържащото се в настоящия Меморандум няма за цел и не следва да се тълкува като отказ, пряк или подразбиращ се, от привилегии, имунитети и/или изключения, на които имат право Банката, нейните управители, директори, длъжностни лица и експерти, които изпълняват мисии.

(б) Банката не дава никакви изрични гаранции или гаранции по подразбиране относно степента на успех, който може да бъде постигнат с прилагането на която и да е препоръка, съдържаща се в който и да е продукт, доклад, документ, анализ, меморандум или друга информация, включително прогнози или оценки, изготвени от Банката по това Споразумение, освен ако не е налице груба небрежност или умишлено нарушение от страна на Банката или на Експертите на Банката.

(в) Без ограничение на привилегиите и имунитетите на Банката, произтичащи от Споразумението за създаване на ЕБВР от 1990 и други приложими разпоредби на международното или националното право, Банката не носи отговорност пред Бенефициента или пред друга трета страна за каквито и да е загуби, разходи, щети или пасиви, които Бенефициентът дължи в резултат на Услугите за подкрепа на проекти или на използването на който и да е продукт, доклад, документ, анализ, меморандум или друга информация, предоставена като част от или във връзка с Услугите за подкрепа на проекти, освен тези, произтичащи от груба небрежност или умишлено неправомерно поведение на Банката или на Експертите на Банката.

(г) Без ограничение на привилегиите и имунитетите на Банката, произтичащи от Споразумението за създаване на ЕБВР от 1990 и други приложими разпоредби на международното или националното право, Банката не носи отговорност пред Клиента или пред друга трета страна за каквито и да е загуби, разходи, щети или пасиви, които Клиентът дължи в резултат на Консултантските услуги, освен тези, произтичащи от груба небрежност или умишлено неправомерно поведение на Банката или на Служителите на Банката. Независимо от всичко записано в настоящото Споразумение отговорността на Банката, ако има такава, към Клиента по настоящото Споразумение не обхваща каквито и да е косвени, наказателни или последващи щети, загуба на печалба или загуба на възможност, нито може да надвишава размера на професионалните такси, получени от Банката по настоящото Споразумение.

(д) Страните признават и приемат, че целта на настоящото Споразумение не е да създава партньорство, съвместно предприятие или друго подобно предприятие, при което Страните биха могли да бъдат съвместно отговорни пред трети страни или за каквито и да е други цели. Никаква част от настоящото Споразумение не представлява ангажимент от страна на Банката да предоставя финансиране на Бенефициента по отношение на който и да е проект или по друг начин.

15. Влизане в сила, прекратяване и продължаване

(а) Настоящото Споразумение влиза в сила след подписването му от двете Страни.

(б) Срокът на настоящото Споразумение изтича на [въведете дата или период спрямо началната дата по-горе], освен в случай че не бъде прекратено по-рано съгласно чл. 15(в) по-долу.

(в) Съгласно чл. 15(б) всяка от Страните има право да прекрати Споразумението предсрочно с писмено предизвестие от деветдесет (90) календарни дни до другата Страна. При получаване на такова предизвестие Страните предприемат всички необходими стъпки, за да прекратят по разумен начин текущите дейности по настоящото Споразумение и да уредят навременно всички нерешени въпроси.

(г) Независимо от предсрочното прекратяване на Споразумението Бенефициентът ще заплати на ЕБВР дължимото за тази част от Услугите за подкрепа на проекти, която е действително предоставена преди датата на получаване от Банката на предизвестието и която е приета от Бенефициента по реда на чл. 7 от Споразумението. Бенефициентът ще заплати на Банката извършените разходи и/или поетите задължения, включително тези на Консултантите, наети от Банката, до момента на предсрочното прекратяване на Споразумението във връзка с предоставянето на Услугите за подкрепа на проекти, както и разходите за навременното и разумно прекратяване на това Споразумение и на предоставянето на Услугите за подкрепа на проекти. В случай че общият размер на разходите за изпълнение на Услугите за подкрепа на проекти към момента на предсрочното прекратяване е по-малък от авансовото плащане, Банката ще възстанови на Бенефициента разликата между авансовото плащане и общия размер на разходите за изпълнение на Услугите за подкрепа на проекти в срок от тридесет (30) дни от приключване на Услугите за подкрепа.

(д) Член 15(в) и член 15(г) не се прилагат, ако Споразумението е прекратено от Бенефициента поради груба небрежност или умишлено нарушение от страна на ЕБВР или нейни служители и/или Консултанти, наети за предоставяне на Услугите за подкрепа на проекти по това Споразумение, довели до невъзможност или отказ на Банката да изпълни Услугите за подкрепа на проекти в съответствие с това Споразумение.

16. Изменение

Всяко изменение на или отказ от разпоредба или всяко съгласие, предоставено по силата на разпоредба на настоящото Споразумение, следва да бъдат извършени в писмена форма чрез формално изменение на Споразумението ("Изменение") и подписани от надлежно упълномощени представители на Страните.

17. Приложимост

Правата и задълженията на Страните по това Споразумение са валидни и приложими в съответствие с неговите клаузи.

18. Уреждане на спорове

Страните по Споразумението ще се стремят да разрешават всякакви различия и спорове по или във връзка с интерпретирането или прилагането на настоящото Споразумение по взаимно съгласие чрез консултации и/или преговори.

Ако в рамките на шестдесет (60) дни от възникването си такъв спор или противоречие не бъде разрешен чрез споразумение между Страните, ще бъде разрешаван от арбитраж в съответствие с Арбитражните правила на UNCITRAL в сила към датата на настоящото Споразумение. Арбитражният трибунал се състои от 3 (трима) арбитри, като всяка Страна назначава един арбитър. Двамата назначени от Страните арбитри избират третия арбитър, който ще има ролята на председателстващ арбитър на арбитражния трибунал. Упълномощен да определя арбитрите за целите на Арбитражните правила на UNCITRAL ще бъде генералният секретар на Постоянния арбитражен съд в Хага. Мястото на провеждане на арбитража ще бъде в Лондон, а езикът, който ще бъде използван при арбитражното производство, е английски. Страните отменят всякакви права по Арбитражния закон на Обединеното Кралство от 1996 г. или по друг ред да обжалват арбитражно решение или да търсят определение по предварителна точка от съдилищата на Англия. Арбитражният трибунал няма правомощия да дава, както и никоя от Страните няма да търси от която и да е съдебна власт междинни мерки или предварително облекчение срещу ЕБВР независимо от Арбитражните правила на UNCITRAL. Други страни или спорове не могат да бъдат присъединявани или обединявани с арбитражната процедура. Решението на арбитрите е окончателно и обвързващо за Страните и ще бъде вместо всяко друго удовлетворение.

19. Запазване на права

Никакъв подход, както и никакво неизпълнение или забавяне от страна на която и да е от Страните при упражняване на правомощия, средства за защита, право на преценка, авторитет или друго право по силата на настоящото Споразумение не трябва да нарушава или да се тълкува като отказ или като мълчаливо съгласие по отношение на това или което и да е друго правомощие, средство за защита, право на преценка, авторитет или друго право по силата на настоящото Споразумение, или по някакъв начин да възпрепятства неговото допълнително или бъдещо упражняване.

20. Правоприемници, възлагане само след съгласие

Настоящото Споразумение обвързва и е в полза на съответните правоприемници на Страните, при условие че никой от тях няма право да възлага настоящото Споразумение изцяло или частично без предварителното съгласие на другата Страна.

21. Цялостно споразумение и страни

(а) Настоящото Споразумение заедно с приложенията представлява цялото споразумение между Страните по него и отменя всички предишни споразумения, договорености и уговорки, както устни, така и писмени, между Страните по отношение на предмета на Споразумението.

(б) Условията на Споразумението са водещи, в случай че бъде установено противоречие между условията от приложенията към Споразумението и тези по самото Споразумение.

22. Уведомления и адреси

(а) Всички уведомления, които се изискват или допускат по силата на настоящото Споразумение, следва да бъдат в писмена форма, като се счита, че са били надлежно предоставени или направени, когато се доставят на ръка или по пощата, или по факс на подписалите го Страни по настоящото Споразумение на техните адреси, посочени по-долу, или други такива адреси, навременно предоставени от Страните. Всяка Страна уведомява незабавно другата писмено за всяка промяна в горните адреси. До получаване на известие за такива промени всяка Страна има право да изпрати валидно известие до последния адрес, за който е била надлежно уведомена.

(б) Уведомления, изпратени с препоръчана поща, се считат за получени при доставка. Уведомления, изпратени по факс, също се потвърждават с писмо, като за дата на получаване се счита датата на първоначалното им изпращане.

(в) Следните адреси са посочени за целите на настоящото Споразумение:

За Бенефициента:

За Банката:

Като потвърждение на изложеното по-горе Страните, действайки чрез своите упълномощени представители, подписаха настоящото Споразумение. Споразумението се подписа в три (3) екземпляра, изготвени на английски език, и в три (3) екземпляра, изготвени на български език. Версията на английски език е водеща, в случай че която и да е от Страните установи противоречие при тълкуването на Споразумението.


Бенефициент:

 

от ___________

Упълномощен

 представител

Европейска банка за възстановяване и развитие:

от ___________

Упълномощен

 представител


__________________

1 Този документ представлява образец и ще бъде обект на обсъждане и договаряне по отношение на отделните проекти.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ГРАФИК

Описание на Услугите за подкрепа на проекти

1. Услуги за подкрепа на проекти. Услугите за подкрепа на проекти включват следните дейности, продукти и индикативен график за изпълнение:

Продукт

Дата на представяне

Стойност

 

 

 

Заданието (Приложение А към този График) дава подробностите за описаните в таблицата по-горе дейности.

Банката ще се стреми да изпълнява Услугите за подкрепа на проекти в съответствие с графика по-горе.

2. Експерти на Банката: Служители на Банката и Консултанти. По-долу е приложен индикативен списък на служителите на Банката, които вероятно ще бъдат включени в предоставянето на Услугите за подкрепа на проекти:

[ДА СЕ ДОБАВИ СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИ НА БАНКАТА И КОНСУЛТАНТИ]

3. Партньорство и съдействие

(а) Организация на Бенефициента за наблюдение на Споразумението [СПЕЦИФИЧНО ЗА ВСЕКИ АНГАЖИМЕНТ]

(б) Дейности, свързани с настоящото Споразумение

[СПЕЦИФИЧНО ЗА ВСЕКИ АНГАЖИМЕНТ, АКО СЕ ОЧАКВАТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО БИХА ИМАЛИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ АНГАЖИМЕНТА]

[ПО ИЗБОР: ДА СЕ ВКЛЮЧИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ В КОНКРЕТНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ]

(в) Бенефициентът може да предостави следната логистична подкрепа за улесняване на Услугите за подкрепа на проекти съгласно това Споразумение. За семинарите и обученията, които трябва да се проведат във връзка с настоящото Споразумение, Бенефициентът може да предостави или поеме разходите, свързани с логистиката (включително място на провеждане) и други разумни разноски, необходими за успешното провеждане на семинара, като копирни услуги, обучителни материали, кетъринг за участниците.

[ПО ИЗБОР:

4. Встъпителен доклад и периодични доклади за напредъка

Опишете сроковете за изготвяне на Встъпителния доклад и докладите за напредъка, както и тяхното съдържание, ако има допълнителни изисквания извън вече описаните.]

ПРИЛОЖЕНИЕ А КЪМ ГРАФИКА:[ДЕТАЙЛИ ПО ДЕЙНОСТИТЕ]ЗАДАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА НАПРЕДЪКА


I. Времеви период: _____

ІІ. Обобщена оценка

Общо състояние на дейностите и сравнителен напредък

Вложен труд по категории експерти

Координационни проблеми за разрешаване по отношение на услугите за подкрепа на проекти

Обобщение на констатациите и заключенията

Следващи стъпки

III. Напредък (продукти въз основа на Член 1 от Графика)

1. Продукт 1

Принос, извършени дейности и анализи

Очаквани следващи стъпки

2. Продукт 2

Принос, извършени дейности и анализи

Очаквани следващи стъпки

3. Продукт 3

Принос, извършени дейности и анализи

Очаквани следващи стъпки

и т.н. ...

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: СТАНДАРТЕН ФОРМАТ НА ФАКТУРА


Промени настройката на бисквитките