Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 11.XI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359 ОТ 7 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФОНД "УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ" И ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. (ДВ, БР. 106 ОТ 2007 Г Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358 ОТ 7 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТНОВО ЗАЕДНО", ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ХУМАНИТАРНО ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА С ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ОТНОСНО ПОДКРЕПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЛАНА ЗА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ОСТАВАНЕ НА БИТОВИТЕ КРАЙНИ КЛИЕНТИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР Виж повече
Промени настройката на бисквитките