Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 11.XI

  • НАРЕДБА № 5 ОТ 2003 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА УЧАСТЪЦИТЕ С КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ И ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТИЩАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 93 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФОНД "УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ" И ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ" ЗА ПЕРИОДА ОТ 2014 Г. ДО 2020 Г. Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА ОТ 2019 Г. Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 2021 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките