Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 11.XI

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

В сила от 11.11.2022 г.
Приета с ПМС № 358 от 07.11.2022 г.

Обн. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за провеждане на търг за възмездно учредяване право на строеж върху незастроени недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната.

Чл. 2. (1) Право на строеж върху недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната, може да се учреди за изграждане на жилищни, общественообслужващи, спортни и културни обекти за задоволяване нуждите на военнослужещите и цивилните служители от министерството.

(2) Наредбата не се прилага за недвижими имоти, в управление на Министерството на отбраната, които са земеделски земи по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и/или такива, които са предоставени за ползване по реда на чл. 24, ал. 3 от същия закон.

Чл. 3. (1) Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице определя със заповед недвижимите имоти - частна държавна собственост, за които ще се провежда търг за учредяване на право на строеж, по предложение на главния директор на Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната".

(2) Предложението по ал. 1 съдържа описание на имота, обосновка за потребността от изграждане на обекта и финансово-икономически анализ.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ

Чл. 4. (1) Учредяването на право на строеж върху незастроени недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната, се извършва след проведен търг с тайно наддаване.

(2) Търг може да бъде проведен при наличие на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) за съответния имот, предвиждащ изграждане на обекти по чл. 2.

Чл. 5. (1) В случаите, в които правото на строеж се учредява срещу заплащане на достигнатата на търга цена, търгът се провежда при условията и по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

(2) В случаите, в които заплащането на цената на правото на строеж се извършва чрез равностойно имотно обезщетение в изграждания или с друг обект на базата на оценка, извършена от независим оценител, търгът се провежда при условията и по реда на чл. 6 - 33.

Чл. 6. (1) Търгът за учредяване на право на строеж се провежда при начална тръжна цена на правото на строеж, определена от независим оценител.

(2) Въз основа на заповедта по чл. 3 министърът на отбраната възлага оценката по ал. 1 при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки и Закона за независимите оценители и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

Чл. 7. (1) Търгът с тайно наддаване може да се проведе, в случай че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга. Търгът с тайно наддаване се провежда, като участниците подават заедно със заявлението за участие и писмени ценови предложения.

(2) Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.

(3) Предлаганата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика със заявлението за участие.

(4) При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

(5) Заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.

Чл. 8. (1) За спечелил търга се обявява участникът, получил най-висока комплексна оценка по следните критерии:

1. предлагана цена на правото на строеж;

2. предложен идеен архитектурен проект;

3. предложен срок за завършване на обектите.

(2) Предложенията по всички посочени в ал. 1 критерии се оценяват по методика, определена в тръжната документация.

Глава трета.
ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

Раздел I.
Общи положения

Чл. 9. (1) Търгът се открива със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице, която съдържа:

1. описание на имота - предмет на търга;

2. начална тръжна цена;

3. начина на плащане на достигнатата на търга цена;

4. датата, мястото и часа на провеждане на търга;

5. специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида и предназначението на обекта/обектите, за чието изграждане се учредява право на строеж;

6. размера на депозита;

7. други тръжни условия.

(2) Със заповедта по ал. 1 се утвърждават тръжната документация, условията за оглед на обекта и крайният срок за приемане на заявленията за участие.

Чл. 10. Тръжната документация съдържа:

1. описание на имота - предмет на търга;

2. начална тръжна цена;

3. вида, размера, начина и срока на плащане на депозита за участие, който не може да бъде по-малък от 10 на сто от началната тръжна цена;

4. начина на плащане на цената от спечелилия търга участник;

5. други условия, произтичащи от нормативен акт;

6. дата, място и час на провеждане на търга;

7. условията за оглед на предмета на търга;

8. образци на документи, които участникът следва да попълни;

9. методика за оценяване на предложенията;

10. проект на договор;

11. копие от акта за държавна собственост, скица на имота по действащия план с нанесена кадастрална основа и описани съседи, градоустройствени параметри по влезлия в сила ПУП и копие от заповедта, с която този план е одобрен.

Чл. 11. (1) Търгът се провежда от комисия, назначена със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице в срок до пет работни дни от издаването на заповедта за откриване на търга. В заповедта за назначаване на комисията се определят и резервни членове.

(2) Комисията се състои от нечетен брой членове, които са не по-малко от петима, включително председател и заместник-председател. Повече от половината от членовете на комисията трябва да имат професионална компетентност, свързана с дейности по изграждане на обекти. В комисията задължително се включват поне един юрист и един икономист.

(3) Комисията приема решенията си с мнозинство повече от половината от членовете ѝ.

Чл. 12. (1) Заповедта по чл. 9 се публикува поне в два национални ежедневника и на интернет страницата на Министерството на отбраната най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

(2) Заповедта по чл. 9 се обявява и на видно място в сградата на Министерството на отбраната в 3-дневен срок от нейното издаване.

Раздел II.
Действия на комисията

Чл. 13. Комисията, назначена със заповедта по чл. 11, разглежда и оценява постъпилите заявления за участие в търга.

Чл. 14. В деня и часа, определени за провеждането на търга, председателят на тръжната комисия след проверка на присъствието на членовете на комисията обявява откриването на търга.

Чл. 15. Комисията разпечатва пликовете с постъпилите заявления за участие по реда на тяхното подаване, след което се запознава с редовността на приложените документи.

Чл. 16. (1) Председателят на тръжната комисия констатира дали са изпълнени условията за провеждане на търга, обявява допуснатите до участие кандидати и тези, които са отстранени от участие в търга.

(2) Основание за отстраняване от участие в търга на кандидат е неспазването на което и да е условие за редовност на документите, посочени изчерпателно в тръжната документация.

Чл. 17. Комисията отваря пликовете с надпис "Предлагана цена" само на допуснатите до участие кандидати. Ценовите оферти се оповестяват от председателя и се подписват от членовете на комисията.

Чл. 18. Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват на заседанието на комисията, на което се разглежда редовността на подадените документи и се отварят ценовите предложения на допуснатите участници.

Чл. 19. След изпълнение на действията по чл. 14 - 17 председателят на тръжната комисия закрива публичната част на търга.

Чл. 20. Тръжната комисия на последващо закрито заседание разглежда представените от допуснатите участници идейни архитектурни проекти, приложени към заявленията за участие, и извършва оценка на предложенията в съответствие с методиката за определяне на комплексна оценка на офертите, която представлява приложение към тръжната документация.

Чл. 21. (1) В случай че двама или повече участници са получили еднакви най-високи комплексни оценки въз основа на методиката за определяне на комплексна оценка на офертите, комисията предлага за спечелил търга участник този, чиято предложена цена на право на строеж е най-висока.

(2) В случай че двама или повече участници са получили еднакви най-високи комплексни оценки и са предложили еднакви цени на правото на строеж, комисията предлага за спечелил търга участник, определен чрез жребий между тях.

(3) Жребият се провежда в публично заседание, за датата и часа на което председателят на комисията уведомява писмено участниците, получили еднакви най-високи комплексни оценки и предложили еднакви цени на правото на строеж, най-малко три дни преди датата на заседанието.

Чл. 22. В 10-дневен срок от датата на провеждане на търга комисията изготвя протокол за резултатите от провеждането му и го предлага на министъра на отбраната за утвърждаване. Копие на утвърдения протокол от проведения търг се изпраща на всички участници в търга на посочен електронен адрес.

Раздел III.
Издаване на заповед за учредяване на право на строеж

Чл. 23. (1) Въз основа на резултатите от търга в 7-дневен срок от датата на утвърждаване на протокола министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед, с която учредява възмездно право на строеж на спечелилия търга участник. В заповедта се определят цената на правото на строеж и процентът на равностойно имотно обезщетение от разгънатата застроена площ, което Министерството на отбраната получава срещу учреденото право на строеж.

(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Заповедта по ал. 1 се обявява в сградите на Министерството на отбраната и на съответната община по местонахождение на имота на място, достъпно за всички заинтересувани лица, както и на интернет страницата на Министерството на отбраната - www.mod.bg.

Чл. 24. Търгът се прекратява със заповед на министъра на отбраната в следните случаи:

1. в случай че нито един кандидат не е подал документи за участие;

2. в случай че няма кандидати, допуснати за участие;

3. при възникване на обстоятелства, които правят обективно невъзможно неговото приключване.

Раздел IV.
Връщане на депозитната вноска

Чл. 25. (1) Депозитната вноска на спечелилия търга участник се възстановява след сключването на предварителния договор за учредяване на право на строеж.

(2) Депозитната вноска на втория класиран участник се възстановява след изтичането на срока, в който спечелилият търга участник е длъжен да внесе гаранция за изпълнение на договора.

(3) Депозитите на останалите участници в търга, както и на кандидатите, които не са допуснати до участие в търга, се освобождават след утвърждаване на протокола на комисията от министъра на отбраната.

Раздел V.
Сключване на договор за учредяване на право на строеж

Чл. 26. (1) В 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 23 спечелилият търга участник е длъжен да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер 5 на сто от стойността му със срок на валидност минимум 30 дни след издаването на разрешение за ползване или на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 2 и 3 от Закона за устройство на територията.

(2) Условията, при които се освобождава или усвоява гаранцията, се определят в тръжната документация.

(3) Ако спечелилият търга участник не внесе гаранцията по ал. 1 в посочения срок и не подпише предварителния договор, счита се, че се е отказал от участие. В този случай внесеният от него депозит се задържа и министърът на отбраната може да прекрати търга или да определи за спечелил участника, предложил следващата по размер цена.

Чл. 27. (1) Въз основа на влязлата в сила заповед по чл. 23 и надлежен документ за внесена гаранция, представен от спечелилия участник, министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице сключва предварителен договор за учредяване на право на строеж върху имота - частна държавна собственост.

(2) Предварителният договор се сключва в два идентични екземпляра - един за Министерството на отбраната и един за спечелилия търга участник. В предварителния договор се определят правата и задълженията на страните във връзка със сключване на окончателния договор, както и конкретните самостоятелни обекти, които Министерството на отбраната ще получи като обезщетение срещу учреденото право на строеж.

Чл. 28. Определянето на конкретните самостоятелни обекти по чл. 27, ал. 2 се извършва от комисия след представяне на одобрен идеен проект за застрояване на имота. Комисията се назначава със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице. Министърът на отбраната утвърждава съставения от комисията протокол.

Чл. 29. В петмесечен срок от датата на подписване на предварителния договор спечелилият участник е длъжен да изготви работен проект въз основа на представения от него идеен проект и да го внесе за съгласуване пред съответните административни органи.

Чл. 30. (1) След съгласуване на работния проект спечелилият участник следва да възложи на независим лицензиран оценител изготвянето на експертна оценка на обектите, които ще бъдат изградени въз основа на учреденото право на строеж и одобрения работен проект.

(2) За окончателна цена на правото на строеж се приема по-високата измежду достигнатата на търга цена и оценката на правото на строеж на конкретните обекти, които Министерството на отбраната ще получи като равностойно имотно обезщетение.

Чл. 31. (1) Въз основа на предварителния договор и окончателната стойност на правото на строеж министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице сключва окончателен договор за учредяване на право на строеж върху имота - държавна собственост, в съответствие с определената по реда на чл. 30, ал. 1 цена на правото на строеж и индивидуализиране на конкретните обекти, които Министерството на отбраната следва да получи като равностойно имотно обезщетение.

(2) Договорът по ал. 1 се вписва в Агенцията по вписванията.

Чл. 32. След завършването на обектите, представляващи цената на учреденото право на строеж, които са конкретизирани в окончателния договор, суперфициарят е длъжен да уведоми Министерството на отбраната писмено за това и да ги предаде със съответното издадено разрешение за ползване.

Чл. 33. Правата на суперфициарят, в чиято полза е учредено правото на строеж, се погасяват, в случай че вещното право не се упражни в продължение на 5 години от датата на вписването на договора в службата по вписванията по местонахождението на имота - частна държавна собственост.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 317, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките