Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 22.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371 ОТ 17 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. (ДВ, БР. 75 ОТ 2020 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371 ОТ 17 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. (ДВ, БР. 75 ОТ 2020 Г.)

В сила от 22.11.2022 г.

Обн. ДВ. бр.93 от 22 Ноември 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 13, ал. 2 се създават изречения второ и трето:

"Дирекцията поддържа изнесени работни места, когато това е необходимо с оглед на осъществяване на функциите ѝ. Откриването и закриването на изнесените работни места се извършва със заповед на изпълнителния директор по предложение на директора на дирекцията."

Заключителни разпоредби

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките