Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 22.XI

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" (ДВ, БР. 55 ОТ 2007 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" (ДВ, БР. 55 ОТ 2007 Г.)

В сила от 22.11.2022 г.
Издадена от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.93 от 22 Ноември 2022г.

§ 1. В чл. 1 накрая се добавят думите ", наричан по-нататък "Фондът".

§ 2. В чл. 2 думите "Националният фонд "Култура" се заменят с "Фондът".

§ 3. В чл. 3 думите "Националния фонд "Култура" се заменят с "Фонда" и изречение второ се заличава.

§ 4. Член 4 се изменя така:

"Чл. 4. (1) Управителният съвет на Фонда приема решение за обявяване на конкурс в съответствие с темите, включени в програма по чл. 3. С решението се определят:

1. условията на конкурса и образците на конкурсната документация;

2. общият размер на финансовите средства, с които ще бъдат подпомогнати кандидатстващите проекти;

3. срокът и начинът за подаване на документите;

4. специалните изисквания към кандидатите и проектите извън посочените в чл. 5.

(2) Управителният съвет на Фонда приема решение за провеждане на конкурс за целево финансово подпомагане на програми и проекти с национално културно значение, невключени в програмата по чл. 3. С решението се определят:

1. условията на конкурса и образците на конкурсната документация;

2. общият размер на финансовите средства, с които ще бъдат подпомогнати кандидатстващите проекти;

3. срокът и начинът за подаване на документите;

4. специалните изисквания към кандидатите и проектите извън посочените в чл. 5.

(3) В случай че Управителният съвет на Фонда приема решение за провеждане на конкурс за творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата, с решението се определят:

1. целта на програмата;

2. изисквания към кандидатите;

3. общият бюджет на програмата;

4. срокът и начинът за подаване на документите.

(4) Формулярът за участие в конкурс по ал. 1, 2 и 3 се попълва по образец, публикуван на интернет страницата на Фонда. Формулярът съдържа:

1. име на проекта;

2. област на изкуството и културата;

3. тема/жанр на проекта;

4. обща информация за проекта;

5. срокове, свързани с изпълнението и отчитането на проекта;

6. бюджет на проекта, който включва:

а) обща стойност на проекта;

б) очаквана финансова подкрепа от Фонда;

в) средства, осигурени от други източници, и собствени средства.

(5) Конкурсът по ал. 1 - 3 се обявява от изпълнителния директор на интернет страницата на Фонда и се изпраща за публикуване на интернет страницата на Министерството на културата. Обявата съдържа всички данни от решението по ал. 1, 2 и 3, като в нея се посочват и начините за контакт."

§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) създава се нова т. 5:

"5. служители на Фонда;"

б) досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя така:

"6. членове на техническата и експертната комисия само за конкурси, за които са определени да участват в съответните комисии по реда на чл. 7;"

в) досегашната т. 6 става т. 7;

г) досегашната т. 7 става т. 8 и се изменя така:

"8. юридически лица, които са в несъстоятелност или се намират в производство по несъстоятелност, или в процедура по ликвидация.";

д) точки 8, 9 и 10 се отменят.

§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "чл. 4, ал. 1, 2 и 5" се заменят с "чл. 4, ал. 1, 2 и 3" и думите "със заверен превод на български език" се заменят със "с превод на български език, освен ако условията на конкурса предвиждат друго".

2. В ал. 4, т. 2 думите "за проектите по Едногодишната програма за подкрепа на организации в областта на изкуствата или други извънредни програми се предоставят доказателства за собствен принос съобразно условията на програмата" се заменят със "за проектите по едногодишни програми за структурна подкрепа на организации в областта на изкуствата се предоставят доказателства за собствен принос съобразно условията на съответната програма".

§ 7. Член 7 се изменя така:

"Чл. 7. (1) Проектите по чл. 4, ал. 1 се оценяват от експертна комисия, която се състои от доказани творци и експерти в съответното културно направление. Управителният съвет одобрява правила за номиниране на експерти за участие в експертната комисия. Поименният състав на експертната комисия, включително нейният председател, се предлага от изпълнителния директор и се одобрява с решение на Управителния съвет.

(2) Изпълнителният директор може да назначи техническа комисия, която да извърши проверка за допустимост на проектите. Техническата комисия се състои от нечетен брой членове, като в състава ѝ задължително участва един служител на Фонда, един експерт с юридическо образование и един експерт с висше икономическо образование.

(3) Членовете на експертната и техническата комисия представят декларация, че нямат търговски, финансов или друг делови интерес от осъществяването на проектите, които разглеждат. При възникване на промяна в декларираните обстоятелства или при невъзможност за изпълнение на задачата те са длъжни незабавно да уведомяват председателя на съответната комисия.

(4) Членовете на комисиите по ал. 1 и 2 нямат право да предоставят на трети лица или да разгласяват по друг начин информация за кандидатите и за разглежданите проекти, за работата по подготовка на решенията, за изразените становища и мнения на други членове на комисиите, изразени в процеса на обсъждане на проектите.

(5) Членовете на експертната и техническата комисия, които не са служители на Фонда, получават възнаграждение за участие в работата на комисията въз основа на сключени договори с изпълнителния директор на Фонда.

(6) В случай че член на комисията е в обективна невъзможност да изпълнява задълженията си поради болест, продължително отсъствие или поради наличие на други обстоятелства, както и при промяна в декларираните обстоятелства по ал. 3, изпълнителният директор предлага да бъде избран нов член по реда на ал. 1."

§ 8. Член 8 се изменя така:

"Чл. 8. Проектите, които кандидатстват за получаване на средства от Фонда, се оценяват от експертната комисия в съответствие с обявените условия на конкурса и съобразно следните критерии:

1. художествени и естетически критерии за качество, посочени в условията за кандидатстване;

2. приноса за развитието на българската култура и изкуство;

3. реалистичност и обоснованост на предлагания бюджет."

§ 9. Член 8а се изменя така:

"Чл. 8а. (1) Техническата комисия извършва проверка за допустимост на кандидатите и подадените проекти и съответствието им с изискванията на обявения конкурс.

(2) Минималното съдържание на проверката за допустимост включва следните критерии:

1. отговарят ли кандидатите на изискванията на чл. 5, ал. 1 и налице ли са отрицателните предпоставки на чл. 5, ал. 2;

2. съответстват ли проектите на задължителните изисквания на съответната програма, представени ли са всички документи съгласно конкурсните условия и съответстват ли представените документи на задължителните образци, включително на декларациите за наличие или липса на обстоятелства съгласно условията на конкурса; проверката не обхваща документи, представени по преценка на кандидата, с оглед препоръчително или примерно посочени в условията на програмата критерии;

3. отговаря ли представеният бюджет на задължителните изисквания и в съответствие ли е с конкурсните условия;

4. налице ли са недопустими или необосновани разходи в бюджета на съответния проект.

(3) Проверката за допустимост за всеки проект се документира чрез попълване на таблица. В таблицата се посочват мотиви, в случаите на недопустимост, включително недопустимите и необосновани разходи за всеки отделен проект.

(4) Когато при извършване на проверката по ал. 1, т. 2 се констатира липса на документ, кандидатът се уведомява чрез електронната поща, посочена в профила му, за представяне на липсващия документ в 3-дневен срок от получаване на уведомлението. Документи, свързани с обосноваване на разходи по проекта, не се изискват допълнително, а представените такива не подлежат на разглеждане.

(5) При извършване на проверка за изпълнение на критериите по ал. 2, т. 3 се извършва преценка за допустимост на проекта в зависимост от установеното несъответствие с обявените изисквания.

(6) При извършване на проверката за изпълнение на критериите по ал. 2, т. 4 се описват недопустими или необосновани разходи в бюджета на съответния проект.

(7) След приключване на проверката за допустимост съгласно ал. 2 - 6 техническата комисия изготвя протокол за дейността си, който се подписва от председателя и от членовете на комисията. В протокола се посочват допуснатите до разглеждане проекти, недопуснатите проекти, както и мотивите за недопустимостта, размерът на заявения бюджет от всеки от кандидатите и размерът на установените от комисията недопустими разходи в бюджета на съответния проект.

(8) Председателят на техническата комисия предава на Управителния съвет и председателя на експертната комисия протокола, проектите, таблица по ал. 3 и кореспонденцията с кандидатите."

§ 10. Член 8б се изменя така:

"Чл. 8б. (1) Експертната комисия извършва оценка само на проектите, допуснати от техническата комисия.

(2) Председателят на експертната комисия разпределя проектните предложения между експертите в експертната комисия в съответствие с професионалната им компетентност.

(3) Оценката на всеки проект се извършва от двама експерти независимо един от друг. Окончателната оценка е средноаритметична от дадените оценки на двамата оценители и се отразява в таблица."

§ 11. В чл. 9, ал. 3 основният текст се изменя така: "Експертната комисия съставя доклад за дейността си, като в него се включва и информацията за дейността на техническата комисия. Докладът се подписва от председателя. Към него се прилага електронна таблица, която съдържа:".

§ 12. Създава се чл. 9а:

"Чл. 9а. (1) По решение на Управителния съвет проектите/кандидатурите по чл. 4, ал. 2 и 3 могат да се разгледат само от експертна комисия или от Управителния съвет.

(2) Когато Управителният съвет разглежда и оценява постъпилите проекти по чл. 4, ал. 2, с решение определя спечелилите конкурса проекти и размера на средствата от Фонда за всеки един от тях.

(3) Когато Управителният съвет разглежда и оценява постъпилите кандидатури по чл. 4, ал. 3, с решение определя избраните кандидати и размера на средствата от Фонда за всяка една кандидатура."

§ 13. В чл. 10 се правят следните изменения:

1. Алинея 3 се отменя.

2. В ал. 4 основният текст се изменя така: "Решението по ал. 1 съдържа:".

§ 14. В чл. 12 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 думите "чл. 4, ал. 5" се заменят с "чл. 4, ал. 3".

2. В ал. 5 думите "чл. 10, ал. 3, т. 2" се заменят с "чл. 10, ал. 4, т. 2".

§ 15. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:

"Чл. 13. (1) Лицата, получили средства по реда на тази наредба, отчитат и доказват целесъобразността на разходваните средства пред Фонда. За отчитане разходването на предоставените им средства се изготвят и представят финансови и съдържателни отчети в съответствие с изискванията на счетоводното законодателство, условията на конкурсната програма и в сроковете, определени в договора за финансово подпомагане."

Заключителни разпоредби

§ 16. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките