Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 22.XI

РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ С НЕДОСТИГА И ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ДЪРВАТА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2022 - 2023 Г. И ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ

 

РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ С НЕДОСТИГА И ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ДЪРВАТА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2022 - 2023 Г. И ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.93 от 22 Ноември 2022г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Създава Временна комисия за разглеждане на въпросите с недостига и високите цени на дървата за огрев за отоплителен сезон 2022 - 2023 г. и за изготвяне на предложения за справяне с тези проблеми, която се състои от 14 народни представители, избрани на паритетен принцип - по двама от всяка парламентарна група.

2. Временната комисия предлага конкретни решения за справяне със следните системни проблеми и конкретни проблеми, свързани с недостига на дърва за огрев за отоплителен сезон 2022 - 2023 г.:

- липса на прозрачност на данните за налични обеми за сеч, изпълнение на заявките за дърва, съответните цени и т.н.;

- липса на прозрачност по какви критерии и кои са лицата, които се включват и които получават дърва съгласно списъците по чл. 111 от Закона за горите;

- спекулативни ценови практики от страна на определени търговци;

- финансови затруднения при част от домакинствата за заплащане високите цени на дървата за огрев;

- наличие на общини през този отоплителен сезон, в които цената на дървесината е по-висока от средната за областта и страната;

- затруднения при изпълнение на заявките за дърва за огрев на нуждаещите се поради организационни ограничения, произтичащи от договорните отношения на общини и държавни предприятия с частните търговци и дърводобивни фирми;

- информация за подвеждане на гражданите на карловските села, които пострадаха от наводненията през изминалия летен сезон, че ще могат да получат безплатно дърва за огрев за предстоящата зима.

3. Временната комисия в 30-дневен срок от влизане в сила на решението да изготви и представи предложенията си по т. 2.

4. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:

Председател: Любен Иванов Иванов

Членове: Христо Богомилов Терзийски

Десислава Жекова Танева

Иван Маркос Христанов

Александър Димитров Дунчев

Димитър Иванов Аврамов

Ализан Нихат Яхова

Даниел Петров Петров

Стоян Николов Таслаков

Иван Валентинов Иванов

Деян Цанков Дечев

Албена Симеонова Върбанова

Румен Маринов Йончев

Надежда Данаилова Самарджиева.

5. Комисията се избира за срок от 30 дни.

-------------------------

Решението е прието от 48-ото Народно събрание на 16 ноември 2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките