Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 7 от 24.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 19 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ДВ, БР. 70 ОТ 2008 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 19 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ДВ, БР. 70 ОТ 2008 Г.)

В сила от 01.01.2023 г.

Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. Член 10 се изменя така:

"Чл. 10. (1) При отпуск при временна неработоспособност и поради бременност и раждане с продължителност до 90 календарни дни командировъчните пари се изплащат в размер 80 на сто - когато отпускът се ползва в приемащата държава, и в размер 30 на сто - когато се ползва в Република България.

(2) Когато отпускът при временна неработоспособност и поради бременност и раждане е с продължителност над 90 календарни дни, след деветдесетия ден командировъчни пари не се изплащат."

§ 2. В чл. 17, ал. 1 - 6 се изменят така:

"(1) С правата по наредбата за всяка календарна година се ползват членовете на семейството на командирован служител, ако пребивават с него в приемащата държава за срок, не по-малък от Ѕ от съответната година от задграничния мандат. По отношение на годината на първоначално заминаване и годината на окончателно завръщане с правата по наредбата за съответната година се ползват членовете на семейството на командирован служител, които пребивават заедно с него в приемащата държава за срок, не по-малък от Ѕ от периода между датата на начало на командировката и края на същата календарна година, съответно за срок, не по-малък от Ѕ от периода между началото на календарната година на окончателното завръщане и датата на окончателното завръщане.

(2) Децата, родени след началото на командировката, се ползват от правата по наредбата в годината на раждане на детето, ако пребивават със служителя в приемащата държава за срок, не по-малък от Ѕ от периода между датата на раждането и края на годината, в която е родено детето.

(3) В случаите на сключване на брак след началото на командировката съпругът/съпругата на служителя се ползва от правата по наредбата в годината на сключване на брака, ако пребивава със служителя в приемащата държава за срок, не по-малък от Ѕ от периода между датата на сключване на брак и края на годината, в която е сключен бракът.

(4) Децата, навършващи 18-годишна възраст по време на командировката, които не продължават да учат в приемащата държава, се ползват всяка календарна година от правата по наредбата до навършване на 18-годишна възраст, ако пребивават със служителя в приемащата държава за срок, не по-малък от Ѕ от съответната календарна година от задграничния мандат до годината на навършване на пълнолетие, а по отношение на годината на навършване на пълнолетие - за срок, не по-малък от Ѕ от периода между началото на годината, в която навършват 18-годишна възраст, и датата на навършване на пълнолетие.

(5) Децата, навършващи 25-годишна възраст по време на командировката, които продължават да учат в приемащата държава, се ползват от правата по наредбата за съответната година, ако пребивават със служителя в приемащата държава за срок, не по-малък от Ѕ от тази календарна година до годината на навършване на 25-годишна възраст, а по отношение на годината на навършване на 25-годишна възраст - за срок, не по-малък от Ѕ от периода между началото на годината, в която навършват 25-годишна възраст, и датата на навършване на 25-годишна възраст.

(6) Съпругът, чийто брак е прекратен по време на командировката, се ползва от правата по наредбата в годината на прекратяване на брака, ако пребивава със служителя в приемащата държава за срок, не по-малък от Ѕ от периода между началото на годината, в която е прекратен бракът, и датата на прекратяване на брака."

§ 3. В § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби накрая се поставя запетая и се добавя "включително не работи от разстояние в домашна среда по правоотношение, възникнало в Република България, в приемащата държава или в трета държава".

§ 4. В § 8а от преходните и заключителните разпоредби думите "2022 г." се заменят с "2023 г.".

Заключителни разпоредби

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2023 г.

Промени настройката на бисквитките