Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 7 от 24.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 19 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА БЮДЖЕТНИ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 19 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА БЮДЖЕТНИ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

В сила от 01.01.2023 г.

Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2023г., отм. ДВ. бр.69 от 11 Август 2023г.

Отменено с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 108 от 9 август 2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. - ДВ, бр. 69 от 11 август 2023 г., в сила от 11.08.2023 г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) До приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. делегираните от държавата дейности остават в размерите, приети с Решение № 50 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изменено с Решение № 196 на Министерския съвет от 2022 г. и с Решение № 540 на Министерския съвет от 2022 г.

(2) За целите на прилагането на чл. 6, ал. 1 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. в срок до 2 февруари 2023 г. министърът на образованието и науката, министърът на здравеопазването, министърът на културата, министърът на труда и социалната политика, министърът на вътрешните работи и председателите на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет и на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет след съгласуване с Националното сдружение на общините в Република България представят на Министерството на финансите информация по образеца съгласно приложението.

(3) Трансферите за обща субсидия за финансиране за делегираните от държавата дейности за общините се предоставят по реда на чл. 54 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. на базата на достигнатия размер към 31 декември 2022 г. и при отчитане на информацията по ал. 2.

(4) Министерството на финансите уведомява общините за размерите на трансферите за обща субсидия за финансиране за делегираните от държавата дейности на базата на получената информация по ал. 2.

(5) Министерството на финансите уведомява общините за размерите на трансферите за обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целевата субсидия за капиталови разходи.

Чл. 2. (1) Социалните услуги по приключили проекти по оперативни програми, които ще продължат да се предоставят през 2023 г., се финансират като делегирани от държавата дейности от датата, следваща приключването на финансирането им с европейски средства.

(2) До приемането на постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г. социалните услуги по ал. 1 се финансират от бюджетите на общините съгласно стойностните показатели, приети с Решение № 50 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изменено с Решение № 196 на Министерския съвет от 2022 г. и с Решение № 540 на Министерския съвет от 2022 г.

Чл. 3. (1) До приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. средствата за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за Столична община - вътрешноградски транспорт, са в размер до 25 на сто на тримесечна база от годишните размери, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят по общини от министъра на транспорта и съобщенията в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

(3) Средствата по ал. 1 се разпределят при условията и по реда, определени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

(4) Средствата по ал. 1 се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.

Чл. 4. До приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. нормативите за час програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми на Българската национална телевизия и Българското национално радио остават в размерите, утвърдени с Решение № 51 на Министерския съвет от 2022 г. за утвърждаване на нормативи за час програма на Българската национална телевизия и Българското национално радио през 2022 г., изменено с Решение № 140 на Министерския съвет от 2022 г.

Чл. 5. При прилагането на политиката по чл. 1, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. в област "Здравеопазване" за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи, продължават да се прилагат условията и редът, определени с Постановление № 231 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини (обн., ДВ, бр. 62 от 2022 г.; попр., бр. 69 от 2022 г.).

Чл. 6. До приемането на постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г. неусвоените към 31 декември 2022 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили по реда на чл. 55 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., се разходват за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост, през 2023 г. съгласно решения на общинските съвети от 2022 г., а за приключилите ремонти - съгласно решения от 2023 г.

Чл. 7. До приемането на постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г. одобрените с чл. 1, ал. 5, т. 14 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. допълнителни трансфери по бюджетите на общините могат да се разходват през 2023 г. след решение на общински съвет за същата цел, както и за дейности в условията на миграционен натиск и за издръжка, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до един месец от приключването на разплащанията.

Чл. 8. До приемането на постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г. разходите и операциите в частта на финансирането, свързани с държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, се извършват съгласно клаузите на сключените заемни споразумения.

Чл. 9. До приемането на постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г. продължават да се прилагат размерите, условията и редът, определени по чл. 7, т. 2, чл. 8, ал. 1, т. 5 и 6, ал. 2 - 3 и ал. 6, чл. 12, чл. 34 - 36 и чл. 47 - 49 от Постановление № 31 на Министерския съвет от 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2022 г.).

Чл. 10. Общинските съвети могат да приемат разчети по показатели по единната бюджетна класификация по индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, по прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси и да определят условия и лимити по бюджетните приходи, помощи и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения (трансферите), бюджетното салдо и операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо съгласно Наредбата по чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и съгласно размерите и условията, определени с нормативни актове до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 87, чл. 98 и чл. 129 от Закона за публичните финанси, чл. 1, т. 6 и чл. 6 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2023 г.

Приложение към чл. 1, ал. 2


Общини

Изпълнителни и законодателни органи** съгласно чл. 6, ал. 1 от "удължителния закон"*,
в т.ч.

За кметове и кметски наместници** съгласно чл. 6,  ал. 1 от "удължителния закон"*

За служители в общинска администрация** съгласно чл. 6,  ал. 1 от "удължителния закон"*

Допълнително разчетени средства за служители   в общинска администрация** за достигане на МРЗ 780 лв., съгласно           ПМС № 497/2022 г.

 

Отбрана и сигурност съгласно чл. 6, ал. 1 от "удължителния закон"*

Необходими средства за достигане на МРЗ 780 лв. (съгласно          ПМС № 497/22 г.) - данни от МВР

Необходими средства за достигане на МРЗ 780 лв. (съгласно ПМС № 497/22 г.) - данни от НКБТХ

Необходими средства за достигане на МРЗ 780 лв. (съгласно ПМС № 497/22 г.) - данни от ЦКБППМН

 

Образование съгласно чл. 6, ал. 1 от "удължителния закон"*

Необходими средства за образованието за достигане на МРЗ 780 лв. (съгласно ПМС № 497/22 г.)

 

Здравеопазване съгласно чл. 6, ал. 1 от "удължителния закон"*

Необходими средства за здравеопазването за достигане на МРЗ 780 лв. (съгласно ПМС № 497/22 г.)

 

Социално подпомагане съгласно чл. 6, ал. 1 от "удължителния закон"*

Необходими средства за социалното за достигане на МРЗ 780 лв.     (съгласно ПМС № 497/22 г.)

 

Култура съгласно чл. 6, ал. 1 от "удължителния закон"*

Необходими средства за културата за достигане на МРЗ 780 лв. (съгласно ПМС № 497/22 г.)

 

Икономически дейности и услуги съгласно чл. 6, ал. 1 от "удължителния закон"*

 

(в лева)

(в лева)

(в лева)

(в лева)

 

(в лева)

(в лева)

(в лева)

(в лева)

 

(в лева)

(в лева)

 

(в лева)

(в лева)

 

(в лева)

(в лева)

 

(в лева)

(в лева)

 

(в лева)

1

2=2а+2б+2в

 

3

3а-1

3а-2

3а-3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банско

1 149 200

191 700

951 600

5 900

 

170 789

 

 

 

 

9 146 373

 

 

497 299

 

 

2 218 149

 

 

709 910

 

 

 

Белица

1 104 400

270 200

829 000

5 200

 

126 355

 

 

 

 

6 856 118

 

 

220 583

 

 

762 671

 

 

215 390

 

 

 

Благоевград

4 418 800

547 900

3 847 600

23 300

 

378 356

 

 

 

 

47 086 030

 

 

6 486 220

 

 

6 444 471

 

 

2 575 010

 

 

 

Гоце Делчев

1 931 000

271 200

1 649 200

10 600

 

202 873

 

 

 

 

23 696 490

 

 

1 779 975

 

 

4 514 154

 

 

526 154

 

 

 

Гърмен

1 458 000

366 100

1 085 200

6 700

 

121 583

 

 

 

 

12 652 572

 

 

316 162

 

 

540 967

 

 

190 050

 

 

 

Кресна

812 700

151 600

657 000

4 100

 

144 199

 

 

 

 

2 443 179

 

 

510 487

 

 

787 050

 

 

76 020

 

 

 

Петрич

3 598 700

879 200

2 702 400

17 100

 

233 038

 

 

 

 

29 246 494

 

 

1 542 732

 

 

1 502 794

 

 

506 800

 

 

 

Разлог

1 443 800

223 700

1 212 600

7 500

 

151 420

 

 

 

 

12 783 186

 

 

645 560

 

 

2 914 623

 

 

494 130

 

 

 

Сандански

2 585 100

703 900

1 869 300

11 900

 

220 986

 

 

 

 

25 431 617

 

 

2 341 739

 

 

2 904 215

 

 

842 264

 

 

 

Сатовча

1 476 400

342 500

1 126 800

7 100

 

164 050

 

 

 

 

10 554 661

 

 

966 212

 

 

558 430

 

 

228 060

 

 

 

Симитли

1 329 800

327 800

995 800

6 200

 

158 768

 

 

 

 

7 253 642

 

 

377 414

 

 

3 190 458

 

 

215 390

 

 

 

Струмяни

910 000

248 400

657 300

4 300

 

164 868

 

 

 

 

2 627 894

 

 

166 623

 

 

553 073

 

 

152 040

 

 

 

Хаджидимово

1 148 600

308 600

834 800

5 200

 

145 907

 

 

 

 

5 940 677

 

 

222 125

 

 

163 085

 

 

139 370

 

 

 

Якоруда

1 067 600

214 500

847 900

5 200

 

165 010

 

 

 

 

5 892 055

 

 

180 834

 

 

597 765

 

 

114 030

 

 

 

 

24 434 100

5 047 300

19 266 500

120 300

 

2 548 202

0

0

0

 

201 610 988

0

 

16 253 965

0

 

27 651 905

0

 

6 984 618

0

 

0

ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

Айтос

2 045 700

388 000

1 647 200

10 500

 

188 065

 

 

 

 

16 346 618

 

 

605 087

 

 

1 479 604

 

 

304 080

 

 

 

Бургас

9 263 500

280 400

8 926 200

56 900

 

596 776

 

 

 

 

142 372 632

 

 

11 294 854

 

 

8 385 541

 

 

3 389 052

 

 

 

Камено

1 207 300

290 400

911 100

5 800

 

189 781

 

 

 

 

4 568 263

 

 

153 674

 

 

2 414 097

 

 

278 740

 

 

 

Карнобат

1 954 100

578 900

1 366 400

8 800

 

205 514

 

 

 

 

15 280 366

 

 

611 790

 

 

3 667 970

 

 

468 790

 

 

 

Малко Търново

760 900

188 100

569 200

3 600

 

172 962

 

 

 

 

1 614 110

 

 

62 884

 

 

1 235 750

 

 

206 406

 

 

 

Несебър

1 708 000

289 600

1 409 400

9 000

 

238 967

 

 

 

 

15 806 119

 

 

864 483

 

 

372 011

 

 

278 740

 

 

 

Поморие

1 847 200

386 300

1 451 700

9 200

 

183 002

 

 

 

 

14 336 984

 

 

587 391

 

 

2 392 345

 

 

519 470

 

 

 

Приморско

863 300

158 100

700 800

4 400

 

140 438

 

 

 

 

2 760 161

 

 

157 040

 

 

892 694

 

 

152 040

 

 

 

Руен

2 592 000

880 500

1 700 700

10 800

 

152 719

 

 

 

 

17 422 673

 

 

302 263

 

 

428 485

 

 

240 730

 

 

 

Созопол

1 242 200

285 000

951 200

6 000

 

196 122

 

 

 

 

6 319 516

 

 

231 470

 

 

989 236

 

 

404 800

 

 

 

Средец

1 417 300

463 800

947 600

5 900

 

199 358

 

 

 

 

9 249 779

 

 

483 565

 

 

2 576 729

 

 

496 488

 

 

 

Сунгурларе

1 447 700

507 700

934 100

5 900

 

182 574

 

 

 

 

7 863 700

 

 

250 650

 

 

1 572 122

 

 

354 760

 

 

 

Царево

1 065 800

264 900

796 000

4 900

 

161 347

 

 

 

 

5 213 128

 

 

246 993

 

 

110 902

 

 

202 720

 

 

 

 

27 415 000

4 961 700

22 311 600

141 700

 

2 807 625

0

0

0

 

259 154 049

0

 

15 852 144

0

 

26 517 486

0

 

7 296 816

0

 

0

ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

Аврен

1 111 500

346 100

760 600

4 800

 

153 326

 

 

 

 

4 403 428

 

 

101 468

 

 

156 271

 

 

215 390

 

 

 

Аксаково

1 654 700

451 100

1 196 100

7 500

 

179 543

 

 

 

 

10 138 588

 

 

492 809

 

 

954 037

 

 

291 410

 

 

 

Белослав

994 500

123 300

865 800

5 400

 

174 212

 

 

 

 

6 886 832

 

 

434 457

 

 

136 107

 

 

177 380

 

 

2 568 001

Бяла

717 100

127 100

586 300

3 700

 

127 909

 

 

 

 

2 144 690

 

 

51 653

 

 

762 563

 

 

126 700

 

 

 

Варна

16 719 700

429 100

16 189 500

101 100

 

1 372 071

 

 

 

 

183 796 636

 

 

22 904 926

 

 

15 552 428

 

 

5 658 200

 

 

 

Ветрино

891 700

223 700

663 800

4 200

 

165 517

 

 

 

 

2 385 624

 

 

50 664

 

 

254 282

 

 

240 730

 

 

 

Вълчи дол

1 236 700

418 200

813 500

5 000

 

150 284

 

 

 

 

5 733 589

 

 

167 492

 

 

1 778 710

 

 

278 740

 

 

 

Девня

910 900

89 500

816 200

5 200

 

146 465

 

 

 

 

4 195 068

 

 

266 911

 

 

600 941

 

 

303 440

 

 

 

Долни чифлик

1 555 000

366 100

1 181 600

7 300

 

173 286

 

 

 

 

11 228 016

 

 

314 484

 

 

2 968 432

 

 

367 430

 

 

 

Дългопол

1 391 600

369 000

1 016 300

6 300

 

173 595

 

 

 

 

8 407 251

 

 

216 198

 

 

348 408

 

 

354 760

 

 

 

Провадия

1 786 700

493 200

1 285 300

8 200

 

186 022

 

 

 

 

13 271 531

 

 

463 558

 

 

2 038 495

 

 

980 946

 

 

 

Суворово

945 700

192 800

748 300

4 600

 

143 673

 

 

 

 

5 809 582

 

 

215 263

 

 

532 102

 

 

126 700

 

 

 

 

29 915 800

3 629 200

26 123 300

163 300

 

3 145 903

0

0

0

 

258 400 835

0

 

25 679 883

0

 

26 082 776

0

 

9 121 826

0

 

2 568 001

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

Велико Търново

4 011 000

725 000

3 265 900

20 100

 

335 667

 

 

 

 

48 256 524

 

 

6 338 020

 

 

12 702 262

 

 

5 942 184

 

 

 

Горна Оряховица

2 404 100

334 300

2 056 600

13 200

 

197 715

 

 

 

 

19 851 386

 

 

2 060 107

 

 

4 521 553

 

 

836 220

 

 

 

Елена

1 138 900

316 000

817 800

5 100

 

204 090

 

 

 

 

5 744 097

 

 

529 371

 

 

1 903 954

 

 

575 198

 

 

 

Златарица

850 200

222 800

623 400

4 000

 

155 652

 

 

 

 

2 953 358

 

 

101 581

 

 

787 884

 

 

114 030

 

 

 

Лясковец

1 101 200

168 900

926 400

5 900

 

141 395

 

 

 

 

5 495 814

 

 

526 134

 

 

330 636

 

 

304 080

 

 

 

Павликени

1 725 900

439 300

1 278 500

8 100

 

164 859

 

 

 

 

11 392 644

 

 

1 029 459

 

 

2 705 001

 

 

968 656

 

 

 

Полски Тръмбеш

1 304 000

344 400

953 700

5 900

 

160 209

 

 

 

 

5 894 099

 

 

147 610

 

 

619 372

 

 

316 750

 

 

 

Свищов

1 974 700

371 700

1 592 700

10 300

 

239 911

 

 

 

 

14 411 162

 

 

701 385

 

 

4 130 570

 

 

1 062 644

 

 

 

Стражица

1 393 900

422 000

965 800

6 100

 

190 491

 

 

 

 

7 581 137

 

 

265 796

 

 

1 481 992

 

 

380 100

 

 

 

Сухиндол

690 000

136 900

549 500

3 600

 

143 787

 

 

 

 

1 274 362

 

 

170 791

 

 

1 135 210

 

 

114 030

 

 

 

 

16 593 900

3 481 300

13 030 300

82 300

 

1 933 776

0

0

0

 

122 854 583

0

 

11 870 254

0

 

30 318 434

0

 

10 613 892

0

 

0

ОБЛАСТ ВИДИН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

Белоградчик

973 000

268 400

700 200

4 400

 

164 162

 

 

 

 

3 415 760

 

 

113 825

 

 

1 798 905

 

 

516 506

 

 

 

Бойница

628 600

136 900

488 600

3 100

 

148 276

 

 

 

 

609 086

 

 

19 695

 

 

1 793 618

 

 

101 360

 

 

 

Брегово

831 800

194 500

633 300

4 000

 

155 329

 

 

 

 

1 477 390

 

 

185 223

 

 

2 544 446

 

 

228 060

 

 

 

Видин

3 465 800

673 800

2 774 500

17 500

 

270 656

 

 

 

 

25 657 893

 

 

1 674 427

 

 

5 305 202

 

 

2 168 202

 

 

 

Грамада

671 700

153 400

515 000

3 300

 

128 564

 

 

 

 

676 754

 

 

58 767

 

 

50 410

 

 

101 360

 

 

 

Димово

1 068 100

384 400

679 300

4 400

 

156 312

 

 

 

 

3 680 884

 

 

175 220

 

 

1 583 867

 

 

266 070

 

 

 

Кула

798 500

186 300

608 400

3 800

 

156 213

 

 

 

 

1 701 188

 

 

78 675

 

 

1 896 888

 

 

190 050

 

 

 

Макреш

655 000

155 100

496 800

3 100

 

119 878

 

 

 

 

570 720

 

 

16 236

 

 

45 369

 

 

139 370

 

 

 

Ново село

683 700

133 400

546 900

3 400

 

154 741

 

 

 

 

1 279 240

 

 

27 387

 

 

1 378 190

 

 

152 040

 

 

 

Ружинци

802 100

199 000

599 300

3 800

 

168 493

 

 

 

 

3 216 440

 

 

90 239

 

 

430 594

 

 

126 700

 

 

 

Чупрене

699 700

176 300

520 200

3 200

 

156 502

 

 

 

 

1 102 572

 

 

19 101

 

 

1 185 604

 

 

114 030

 

 

 

 

11 278 000

2 661 500

8 562 500

54 000

 

1 779 126

0

0

0

 

43 387 927

0

 

2 458 795

0

 

18 013 093

0

 

4 103 748

0

 

0

ОБЛАСТ ВРАЦА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

Борован

807 800

139 800

663 900

4 100

 

177 032

 

 

 

 

3 407 588

 

 

153 998

 

 

645 285

 

 

152 040

 

 

 

Бяла Слатина

1 663 500

347 000

1 308 200

8 300

 

206 149

 

 

 

 

15 314 172

 

 

949 421

 

 

2 936 225

 

 

506 800

 

 

 

Враца

3 653 000

503 200

3 130 300

19 500

 

319 743

 

 

 

 

42 675 397

 

 

3 981 508

 

 

5 519 475

 

 

2 786 146

 

 

 

Козлодуй

1 334 100

155 100

1 171 700

7 300

 

232 807

 

 

 

 

13 132 254

 

 

760 407

 

 

3 598 193

 

 

266 070

 

 

 

Криводол

1 083 000

318 700

759 500

4 800

 

124 564

 

 

 

 

4 662 179

 

 

176 151

 

 

191 558

 

 

253 400

 

 

 

Мездра

1 715 400

541 500

1 166 700

7 200

 

232 321

 

 

 

 

11 253 629

 

 

452 883

 

 

2 038 086

 

 

494 130

 

 

 

Мизия

859 700

148 100

707 300

4 300

 

166 842

 

 

 

 

3 435 085

 

 

110 918

 

 

637 937

 

 

177 380

 

 

 

Оряхово

1 041 900

181 800

854 800

5 300

 

192 582

 

 

 

 

5 717 191

 

 

425 366

 

 

303 658

 

 

228 060

 

 

 

Роман

905 600

231 000

670 300

4 300

 

176 168

 

 

 

 

3 801 726

 

 

144 205

 

 

1 938 119

 

 

228 060

 

 

 

Хайредин

782 100

156 300

622 000

3 800

 

165 645

 

 

 

 

2 461 784

 

 

69 801

 

 

1 084 131

 

 

139 370

 

 

 

 

13 846 100

2 722 500

11 054 700

68 900

 

1 993 853

0

0

0

 

105 861 005

0

 

7 224 658

0

 

18 892 667

0

 

5 231 456

0

 

0

ОБЛАСТ ГАБРОВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

Габрово

3 207 900

515 900

2 675 100

16 900

 

305 358

 

 

 

 

24 287 811

 

 

3 467 577

 

 

5 082 685

 

 

4 588 300

 

 

 

Дряново

973 400

176 300

792 200

4 900

 

169 716

 

 

 

 

3 587 367

 

 

651 016

 

 

2 837 934

 

 

614 536

 

 

 

Севлиево

2 309 400

590 800

1 707 700

10 900

 

278 122

 

 

 

 

16 705 496

 

 

937 295

 

 

5 674 168

 

 

936 608

 

 

 

Трявна

1 041 000

164 400

871 200

5 400

 

158 901

 

 

 

 

3 850 709

 

 

176 302

 

 

1 521 583

 

 

910 970

 

 

 

 

7 531 700

1 447 400

6 046 200

38 100

 

912 097

0

0

0

 

48 431 383

0

 

5 232 190

0

 

15 116 370

0

 

7 050 414

0

 

0

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

Балчик

1 630 200

404 600

1 218 000

7 600

 

180 162

 

 

 

 

10 264 224

 

 

335 773

 

 

1 527 965

 

 

711 214

 

 

 

Генерал Тошево

1 696 700

670 300

1 020 000

6 400

 

186 466

 

 

 

 

6 378 046

 

 

643 333

 

 

364 150

 

 

728 874

 

 

 

Добрич

3 582 700

68 500

3 493 200

21 000

 

302 428

 

 

 

 

43 903 208

 

 

5 546 365

 

 

7 111 688

 

 

2 549 154

 

 

 

Добричка

2 687 300

1 313 100

1 365 500

8 700

 

198 542

 

 

 

 

9 999 164

 

 

274 895

 

 

2 358 479

 

 

595 490

 

 

 

Каварна

1 409 700

386 300

1 017 100

6 300

 

187 581

 

 

 

 

7 432 360

 

 

798 810

 

 

2 405 799

 

 

596 520

 

 

 

Крушари

1 054 800

327 900

722 400

4 500

 

147 632

 

 

 

 

2 317 527

 

 

48 720

 

 

697 825

 

 

190 050

 

 

 

Тервел

1 956 700

528 800

1 418 900

9 000

 

176 032

 

 

 

 

7 779 622

 

 

495 877

 

 

555 049

 

 

380 100

 

 

 

Шабла

903 400

270 400

629 100

3 900

 

153 592

 

 

 

 

2 131 632

 

 

296 177

 

 

329 432

 

 

291 410

 

 

 

 

14 921 500

3 969 900

10 884 200

67 400

 

1 532 435

0

0

0

 

90 205 783

0

 

8 439 950

0

 

15 350 387

0

 

6 042 812

0

 

0

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

Ардино

2 409 200

836 400

1 562 800

10 000

 

142 472

 

 

 

 

4 541 387

 

 

107 258

 

 

1 045 714

 

 

354 760

 

 

 

Джебел

2 380 900

821 000

1 549 900

10 000

 

145 586

 

 

 

 

4 231 896

 

 

153 921

 

 

298 617

 

 

228 060

 

 

 

Кирково

3 297 400

1 306 700

1 978 100

12 600

 

192 233

 

 

 

 

10 247 596

 

 

247 530

 

 

561 886

 

 

253 400

 

 

 

Крумовград

3 364 300

1 383 400

1 968 400

12 500

 

181 202

 

 

 

 

10 960 251

 

 

363 580

 

 

1 582 413

 

 

190 050

 

 

 

Кърджали

6 316 600

1 994 300

4 296 100

26 200

 

311 252

 

 

 

 

43 158 295

 

 

2 221 431

 

 

3 734 213

 

 

2 120 188

 

 

 

Момчилград

2 681 100

826 400

1 842 900

11 800

 

162 142

 

 

 

 

7 151 560

 

 

637 384

 

 

1 181 500

 

 

139 370

 

 

 

Черноочене

1 784 200

725 900

1 051 700

6 600

 

129 318

 

 

 

 

4 515 824

 

 

85 924

 

 

511 239

 

 

139 370

 

 

 

 

22 233 700

7 894 100

14 249 900

89 700

 

1 264 205

0

0

0

 

84 806 809

0

 

3 817 028

0

 

8 915 582

0

 

3 425 198

0

 

0

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

Бобов дол

1 078 200

326 000

747 500

4 700

 

145 418

 

 

 

 

2 583 962

 

 

101 045

 

 

1 183 056

 

 

367 430

 

 

 

Бобошево

755 200

206 300

545 500

3 400

 

110 173

 

 

 

 

745 189

 

 

16 878

 

 

75 615

 

 

101 360

 

 

 

Дупница

2 370 700

315 900

2 041 800

13 000

 

218 555

 

 

 

 

22 047 725

 

 

1 972 828

 

 

2 015 940

 

 

506 800

 

 

 

Кочериново

782 400

188 100

590 600

3 700

 

112 634

 

 

 

 

1 831 014

 

 

83 121

 

 

966 141

 

 

139 370

 

 

 

Кюстендил

4 137 300

1 004 300

3 113 700

19 300

 

312 125

 

 

 

 

24 522 819

 

 

1 245 652

 

 

6 798 533

 

 

3 079 678

 

 

 

Невестино

787 600

262 200

522 100

3 300

 

150 577

 

 

 

 

1 084 616

 

 

35 544

 

 

100 820

 

 

114 030

 

 

 

Рила

686 700

120 700

562 400

3 600

 

149 905

 

 

 

 

1 012 222

 

 

29 940

 

 

771 906

 

 

101 360

 

 

 

Сапарева баня

859 900

123 400

731 900

4 600

 

129 925

 

 

 

 

3 221 645

 

 

365 613

 

 

126 025

 

 

88 690

 

 

 

Трекляно

727 000

252 200

472 000

2 800

 

101 888

 

 

 

 

390 774

 

 

2 142

 

 

45 369

 

 

76 020

 

 

 

 

12 185 000

2 799 100

9 327 500

58 400

 

1 431 200

0

0

0

 

57 439 966

0

 

3 852 763

0

 

12 083 405

0

 

4 574 738

0

 

0

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

Априлци

669 600

104 200

561 800

3 600

 

168 500

 

 

 

 

1 502 238

 

 

30 279

 

 

743 213

 

 

177 380

 

 

 

Летница

773 900

112 400

657 300

4 200

 

152 514

 

 

 

 

2 073 883

 

 

108 122

 

 

655 840

 

 

164 710

 

 

 

Ловеч

2 789 800

673 800

2 102 500

13 500

 

347 804

 

 

 

 

21 334 508

 

 

2 531 172

 

 

6 825 027

 

 

2 495 180

 

 

 

Луковит

1 438 100

288 600

1 142 400

7 100

 

218 574

 

 

 

 

12 206 898

 

 

706 290

 

 

1 726 188

 

 

291 410

 

 

 

Тетевен

1 509 300

307 800

1 194 100

7 400

 

197 453

 

 

 

 

12 175 067

 

 

805 422

 

 

1 625 451

 

 

494 130

 

 

 

Троян

1 982 600

462 100

1 510 700

9 800

 

214 394

 

 

 

 

14 062 658

 

 

1 362 203

 

 

1 966 716

 

 

1 085 352

 

 

 

Угърчин

924 200

233 700

686 100

4 400

 

156 316

 

 

 

 

3 871 354

 

 

216 588

 

 

769 293

 

 

190 050

 

 

 

Ябланица

895 800

200 900

690 600

4 300

 

122 024

 

 

 

 

5 551 580

 

 

223 875

 

 

95 779

 

 

190 050

 

 

 

 

10 983 300

2 383 500

8 545 500

54 300

 

1 577 579

0

0

0

 

72 778 186

0

 

5 983 951

0

 

14 407 507

0

 

5 088 262

0

 

0

ОБЛАСТ МОНТАНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

Берковица

1 404 400

267 600

1 129 700

7 100

 

178 434

 

 

 

 

9 252 902

 

 

997 482

 

 

5 068 743

 

 

240 730

 

 

 

Бойчиновци

1 071 600

296 900

769 800

4 900

 

161 047

 

 

 

 

3 769 354

 

 

241 651

 

 

945 646

 

 

291 410

 

 

 

Брусарци

829 100

200 900

624 200

4 000

 

148 591

 

 

 

 

2 567 760

 

 

101 825

 

 

223 002

 

 

164 710

 

 

 

Вълчедръм

1 040 400

253 100

782 500

4 800

 

160 184

 

 

 

 

5 302 348

 

 

227 224

 

 

840 992

 

 

190 050

 

 

 

Вършец

915 900

165 300

745 900

4 700

 

152 006

 

 

 

 

4 195 120

 

 

137 213

 

 

470 068

 

 

152 040

 

 

 

Георги Дамяново

771 900

239 200

529 400

3 300

 

137 925

 

 

 

 

1 136 981

 

 

16 467

 

 

422 837

 

 

152 040

 

 

 

Лом

1 680 700

232 800

1 438 700

9 200

 

192 546

 

 

 

 

12 249 677

 

 

910 164

 

 

5 287 450

 

 

405 440

 

 

 

Медковец

725 200

128 900

592 500

3 800

 

131 555

 

 

 

 

2 262 100

 

 

141 934

 

 

112 675

 

 

139 370

 

 

 

Монтана

2 793 900

478 500

2 300 700

14 700

 

434 598

 

 

 

 

27 179 927

 

 

3 451 021

 

 

5 296 738

 

 

1 902 442

 

 

 

Чипровци

790 000

204 500

581 800

3 700

 

134 329

 

 

 

 

709 035

 

 

50 319

 

 

95 779

 

 

381 794

 

 

 

Якимово

730 700

123 400

603 500