Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 17.XI

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ С ОГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА НА РУСИЯ, ДЕСТАБИЛИЗИРАЩИ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА (ДВ, БР. 8 ОТ 2023 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ С ОГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА НА РУСИЯ, ДЕСТАБИЛИЗИРАЩИ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА (ДВ, БР. 8 ОТ 2023 Г.)

Обн. ДВ. бр.96 от 17 Ноември 2023г.

Проект: 49-354-01-116/10.11.2023 г.

§ 1. В наименованието на глава втора "а" думите "вноса и транзитния пренос на природен газ" се заменят с "внос на природен газ с произход от Русия и пренос на природен газ за транзит".

§ 2. Член 5а се изменя така:

"Чл. 5а. За внос на природен газ с произход от Русия и пренос на природен газ за транзит с произход от Русия с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 се събират енергийни вноски."

§ 3. В чл. 5б думите "вносителите по смисъла на митническото законодателство и операторите на газопреносни и газоразпределителни мрежи" се заменят с "ползвателите на газопреносната мрежа, които са вносители по смисъла на митническото законодателство или за които операторите на газопреносните мрежи извършват пренос на природен газ за транзит".

§ 4. В чл. 5в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "транзитен пренос на природен газ" се заменят с "пренос на природен газ за транзит" и накрая се добавя "и природния газ за собствени технологични нужди на операторите на газопреносни мрежи".

2. Създава се ал. 6:

"(6) В срок до 5-о число на месеца, следващ отчетния период, операторът на газопреносната мрежа предоставя на Агенция "Митници" информация относно вноса на природен газ и преноса на природен газ за транзит по ползватели."

-------------------------

Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 16 ноември 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Промени настройката на бисквитките