Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 17.XI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-963 от 7 ноември 2023 г.

На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам образец на декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2023 г. съгласно приложението.

На основание чл. 64, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица заповедта и приложението към нея да се обнародват в „Държавен вестник“.

Министър: Ас. Василев

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

8187

ЗАПОВЕД № ЗМФ-964 от 7 ноември 2023 г.

На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца за 2023 г. съгласно приложението.

На основание чл. 64, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица заповедта и приложението към нея да се обнародват в „Държавен вестник“.

Министър: Ас. Василев

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

8188

ЗАПОВЕД № ЗМФ-965 от 7 ноември 2023 г.

На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам образци на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица съгласно приложението.

На основание чл. 64, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица заповедта и приложението към нея да се обнародват в „Държавен вестник“.

Министър: Ас. Василев

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

8189

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-26 от 30 октомври 2023 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления рег. № 09-13447-5.09.2023 г. от СГКК – Благоевград, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на: с. Рибново, EKATTE 62640, община Гърмен, одобрена със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 62640.23.48: площ: 124 кв. м, ливада, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.23.624: площ: 213 кв. м, ливада, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.24.5: площ: 2820 кв. м, нива, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.33.14: площ: 1086 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.50: площ: 247 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.23: площ: 716 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.37: площ: 195 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.52.19: площ: 141 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.53.44: площ: 99 кв. м, нива, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.55.15: площ: 141 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.57.28: площ: 196 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.58.20: площ: 279 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1: площ: 577 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.2: площ: 561 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.3: площ: 678 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.4: площ: 696 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.5: площ: 540 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.6: площ: 373 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.7: площ: 575 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.8: площ: 586 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9: площ: 647 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.10: площ: 560 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.11: площ: 546 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.12: площ: 417 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.13: площ: 367 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.14: площ: 717 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.15: площ: 680 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.16: площ: 577 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.17: площ: 361 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.18: площ: 643 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.19: площ: 798 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.21: площ: 718 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.22: площ: 351 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.23: площ: 337 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.24: площ: 987 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.25: площ: 295 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.42: площ: 415 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.43: площ: 414 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.44: площ: 362 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.45: площ: 540 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.54: площ: 452 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.55: площ: 479 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.57: площ: 379 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.58: площ: 761 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.59: площ: 990 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.60: площ: 374 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.61: площ: 493 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.62: площ: 493 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.63: площ: 358 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.64: площ: 476 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.65: площ: 209 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.107: площ: 508 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.108: площ: 463 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.109: площ: 196 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.110: площ: 243 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.111: площ: 287 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.112: площ: 611 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.114: площ: 699 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.115: площ: 471 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X. и X.X.X.

поземлен имот с идентификатор 62640.502.116: площ: 1000 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.117: площ: 306 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.118: площ: 656 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.120: площ: 597 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.121: площ: 384 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.122: площ: 476 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.123: площ: 393 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.124: площ: 198 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.125: площ: 342 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.126: площ: 361 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.127: площ: 1191 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.128: площ: 716 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.129: площ: 1255 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.130: площ: 925 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.131: площ: 405 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.132: площ: 179 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.133: площ: 583 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.134: площ: 1152 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.135: площ: 792 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.136: площ: 1568 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.137: площ: 610 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.138: площ: 457 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.139: площ: 385 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.140: площ: 1081 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.141: площ: 233 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.212: площ: 581 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.213: площ: 694 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.223: площ: 1023 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.224: площ: 449 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.225: площ: 856 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.226: площ: 993 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.228: площ: 382 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.233: площ: 468 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.239: площ: 931 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.240: площ: 742 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.289: площ: 711 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.290: площ: 761 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X. и X.X.X.

поземлен имот с идентификатор 62640.502.291: площ: 809 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.292: площ: 449 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.293: площ: 54 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.294: площ: 631 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.295: площ: 580 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.296: площ: 366 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.297: площ: 369 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.298: площ: 692 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.353: площ: 167 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.354: площ: 396 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.355: площ: 259 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.356: площ: 492 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.357: площ: 344 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.358: площ: 391 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.359: площ: 415 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.360: площ: 378 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.364: площ: 535 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.365: площ: 281 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.366: площ: 350 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.367: площ: 751 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.368: площ: 846 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.398: площ: 653 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Яшар Мехмед Чолак и Найле Мехмед Чолак;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.400: площ: 314 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.418: площ: 489 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.420: площ: 180 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.421: площ: 877 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.422: площ: 454 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.423: площ: 947 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.424: площ: 87 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.425: площ: 479 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.426: площ: 716 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.427: площ: 648 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.428: площ: 170 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.429: площ: 539 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.430: площ: 503 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.431: площ: 709 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.432: площ: 427 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.433: площ: 315 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.434: площ: 687 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.435: площ: 979 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.439: площ: 429 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.440: площ: 512 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.441: площ: 1406 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.442: площ: 931 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.443: площ: 367 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.444: площ: 706 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.445: площ: 403 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.447: площ: 991 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.448: площ: 280 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.449: площ: 593 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.450: площ: 455 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.451: площ: 307 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.452: площ: 738 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.461: площ: 240 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.462: площ: 457 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.463: площ: 621 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.464: площ: 545 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.465: площ: 737 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.500: площ: 609 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.502: площ: 361 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.503: площ: 481 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.508: площ: 269 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.509: площ: 233 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.510: площ: 299 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.511: площ: 308 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.512: площ: 300 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.513: площ: 925 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.514: площ: 396 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.515: площ: 366 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.516: площ: 480 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.517: площ: 408 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.518: площ: 465 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.519: площ: 486 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.520: площ: 386 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.521: площ: 500 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.522: площ: 629 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.523: площ: 531 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.524: площ: 391 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.525: площ: 302 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.526: площ: 391 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.529: площ: 405 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.530: площ: 379 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.533: площ: 426 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.534: площ: 391 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.537: площ: 436 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.538: площ: 406 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.539: площ: 1038 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.540: площ: 631 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.541: площ: 502 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.542: площ: 856 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.543: площ: 358 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.544: площ: 362 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.545: площ: 246 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.546: площ: 195 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.547: площ: 813 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.548: площ: 655 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.549: площ: 589 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.550: площ: 610 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.551: площ: 742 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.552: площ: 986 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.553: площ: 1008 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.554: площ: 1296 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.555: площ: 656 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.556: площ: 619 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.557: площ: 709 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.558: площ: 922 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.559: площ: 591 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.560: площ: 487 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.561: площ: 775 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.562: площ: 293 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.563: площ: 609 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.564: площ: 376 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.565: площ: 391 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.566: площ: 970 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Мустафа Ахмед Емин и Кимиле Исмаил;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.567: площ: 382 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.568: площ: 601 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.569: площ: 625 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.570: площ: 666 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.571: площ: 618 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.572: площ: 596 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.573: площ: 655 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.574: площ: 654 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.575: площ: 614 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.576: площ: 586 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.577: площ: 583 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.578: площ: 625 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.579: площ: 574 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.580: площ: 824 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.581: площ: 9 кв. м, за електроенергийното производство, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.582: площ: 6323 кв. м, за административна сграда, комплекс, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.583: площ: 1661 кв. м, за дърводобивната и дървообработващата промишленост, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.584: площ: 380 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.585: площ: 13 964 кв. м, гробищен парк, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.586: площ: 104 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.587: площ: 416 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.589: площ: 348 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.593: площ: 747 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.594: площ: 568 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.595: площ: 229 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.596: площ: 278 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.597: площ: 440 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.598: площ: 129 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.600: площ: 797 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.601: площ: 1112 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.602: площ: 616 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.603: площ: 328 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.604: площ: 276 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.605: площ: 554 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.606: площ: 511 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.607: площ: 769 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.608: площ: 831 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.609: площ: 322 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.610: площ: 521 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.611: площ: 359 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Шерифе Мустафа Улан и Джемал Реджеп Улан;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.612: площ: 346 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.613: площ: 603 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.614: площ: 523 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.615: площ: 603 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.616: площ: 636 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.617: площ: 615 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.618: площ: 665 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.619: площ: 591 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.620: площ: 536 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.621: площ: 506 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.622: площ: 436 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.623: площ: 390 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.624: площ: 999 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.625: площ: 1537 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.626: площ: 1016 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.627: площ: 776 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Къдрие Джемал Алим и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.628: площ: 370 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.629: площ: 277 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.630: площ: 453 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.631: площ: 632 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.632: площ: 683 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.633: площ: 363 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.634: площ: 464 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.635: площ: 472 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.636: площ: 569 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.637: площ: 178 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.638: площ: 187 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.639: площ: 185 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.640: площ: 324 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.641: площ: 476 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.642: площ: 524 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.643: площ: 566 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.644: площ: 576 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.645: площ: 532 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.646: площ: 437 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.647: площ: 316 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.648: площ: 616 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.649: площ: 623 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.650: площ: 536 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.651: площ: 545 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.652: площ: 663 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.653: площ: 584 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.654: площ: 507 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.655: площ: 544 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.656: площ: 625 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.657: площ: 697 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.658: площ: 494 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.659: площ: 447 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.660: площ: 484 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.661: площ: 488 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.662: площ: 558 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.663: площ: 691 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.664: площ: 405 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.665: площ: 590 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.666: площ: 768 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.668: площ: 636 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.669: площ: 538 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.670: площ: 521 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.671: площ: 298 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.672: площ: 244 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.673: площ: 1998 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.674: площ: 178 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.675: площ: 567 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.676: площ: 41 кв. м, за електроенергийното производство, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.677: площ: 976 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.678: площ: 407 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.679: площ: 632 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.680: площ: 119 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.681: площ: 350 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.682: площ: 313 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.683: площ: 283 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.684: площ: 260 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.685: площ: 496 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.686: площ: 536 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.687: площ: 544 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.688: площ: 730 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.689: площ: 742 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.690: площ: 643 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.691: площ: 444 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.693: площ: 1158 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.695: площ: 288 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.696: площ: 638 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.697: площ: 518 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.698: площ: 490 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.699: площ: 431 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.700: площ: 548 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.701: площ: 490 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.702: площ: 606 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.703: площ: 403 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.704: площ: 623 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.705: площ: 701 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.706: площ: 628 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.707: площ: 225 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.708: площ: 634 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.709: площ: 398 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.710: площ: 298 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.711: площ: 678 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.712: площ: 162 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Мехмед Яшар Чолак и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.716: площ: 411 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.717: площ: 198 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.718: площ: 860 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.719: площ: 387 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.720: площ: 272 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.721: площ: 330 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.722: площ: 345 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.723: площ: 364 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.724: площ: 820 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.725: площ: 63 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.726: площ: 67 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.727: площ: 55 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.728: площ: 238 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.729: площ: 220 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.730: площ: 197 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.735: площ: 567 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.737: площ: 314 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.738: площ: 109 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.740: площ: 424 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.741: площ: 315 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.742: площ: 320 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.743: площ: 610 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.744: площ: 348 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.745: площ: 165 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.746: площ: 337 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.750: площ: 323 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.751: площ: 200 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.752: площ: 203 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.753: площ: 114 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.754: площ: 472 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.755: площ: 377 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.756: площ: 1069 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.757: площ: 823 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.758: площ: 728 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.759: площ: 480 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.760: площ: 835 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.761: площ: 304 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.762: площ: 279 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.763: площ: 724 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.764: площ: 820 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.765: площ: 577 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.766: площ: 445 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.767: площ: 446 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.768: площ: 302 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.769: площ: 275 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.770: площ: 295 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.771: площ: 71 кв. м, за алея, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.772: площ: 158 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.773: площ: 191 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.774: площ: 610 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.775: площ: 256 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.776: площ: 879 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.777: площ: 80 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.779: площ: 149 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.780: площ: 404 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.781: площ: 309 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.782: площ: 676 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.783: площ: 377 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.784: площ: 268 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.785: площ: 290 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.786: площ: 415 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.787: площ: 1299 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.789: площ: 8047 кв. м, за друг вид озеленени площи, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.792: площ: 465 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.794: площ: 772 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.795: площ: 366 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.796: площ: 309 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.797: площ: 122 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.798: площ: 272 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.799: площ: 286 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.800: площ: 176 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.801: площ: 124 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.802: площ: 97 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.803: площ: 738 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.804: площ: 301 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.805: площ: 251 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.806: площ: 732 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.807: площ: 1666 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.808: площ: 438 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.809: площ: 366 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.810: площ: 1201 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.811: площ: 631 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.813: площ: 254 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.814: площ: 1313 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.820: площ: 525 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.821: площ: 1441 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.823: площ: 651 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.825: площ: 424 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.826: площ: 258 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.827: площ: 411 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.829: площ: 417 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.830: площ: 438 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.831: площ: 172 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.832: площ: 293 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.835: площ: 531 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.836: площ: 297 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.839: площ: 441 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.840: площ: 303 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.841: площ: 721 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.901: площ: 334 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.902: площ: 452 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.906: площ: 189 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.907: площ: 199 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.908: площ: 63 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.916: площ: 1645 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.917: площ: 745 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.918: площ: 645 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.919: площ: 853 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Мустафа Мехмедали Инуз и Фатме Адем Инуз;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.920: площ: 527 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.925: площ: 315 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.926: площ: 688 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.927: площ: 595 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Яшар Мехмед Чолак;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.929: площ: 324 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.930: площ: 195 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.931: площ: 535 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.940: площ: 246 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.941: площ: 191 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.942: площ: 565 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.944: площ: 173 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.951: площ: 570 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.952: площ: 254 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.953: площ: 1097 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.968: площ: 592 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.969: площ: 537 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.970: площ: 363 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.971: площ: 552 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.972: площ: 698 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.973: площ: 1110 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.974: площ: 936 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.977: площ: 1751 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.978: площ: 166 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.979: площ: 620 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.980: площ: 871 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.981: площ: 319 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.982: площ: 540 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.983: площ: 1161 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.985: площ: 1617 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X. и X.X.X.

поземлен имот с идентификатор 62640.502.986: площ: 1286 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.987: площ: 1333 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.988: площ: 2119 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.989: площ: 1358 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.990: площ: 588 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.991: площ: 552 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.992: площ: 664 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.993: площ: 760 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.994: площ: 525 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.995: площ: 665 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.996: площ: 332 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.997: площ: 958 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.998: площ: 633 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Гюндер Мустафа Саид;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.999: площ: 394 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1000: площ: 509 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1001: площ: 571 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1002: площ: 2704 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1003: площ: 586 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1004: площ: 186 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1005: площ: 485 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1009: площ: 451 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Милие Али Осман и Фикрие Неджаати Сердар;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1018: площ: 369 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1019: площ: 431 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1020: площ: 649 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1022: площ: 213 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1026: площ: 82 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1034: площ: 423 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1036: площ: 215 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1037: площ: 195 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1044: площ: 423 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1045: площ: 187 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1046: площ: 246 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Гюндер Мустафа Саид;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1047: площ: 330 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1048: площ: 633 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Муса Мустафа Али и Фатме Мехмед Али;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1049: площ: 185 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1050: площ: 117 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1059: площ: 201 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1061: площ: 124 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1063: площ: 192 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1064: площ: 244 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1067: площ: 285 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1068: площ: 860 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1069: площ: 436 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1070: площ: 338 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1071: площ: 747 кв. м, за друг вид озеленени площи, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1072: площ: 142 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1073: площ: 1739 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1074: площ: 1605 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1075: площ: 1312 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1076: площ: 707 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1077: площ: 549 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1078: площ: 1783 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1079: площ: 1884 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1080: площ: 386 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1081: площ: 140 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1082: площ: 353 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1083: площ: 253 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1084: площ: 310 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1085: площ: 364 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1086: площ: 100 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1087: площ: 87 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1088: площ: 82 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1089: площ: 92 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на Джемал Рефик Сердар;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1090: площ: 89 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1091: площ: 409 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1092: площ: 735 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1093: площ: 618 кв. м, за друг вид озеленени площи, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1094: площ: 336 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1095: площ: 223 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1096: площ: 379 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1097: площ: 329 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1098: площ: 396 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1099: площ: 2070 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1100: площ: 277 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1101: площ: 1121 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1102: площ: 981 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1103: площ: 523 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1104: площ: 286 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1105: площ: 152 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1106: площ: 347 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1107: площ: 212 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1108: площ: 483 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1109: площ: 10 686 кв. м, стадион, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1111: площ: 723 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1113: площ: 352 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1114: площ: 318 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1115: площ: 313 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1116: площ: 1155 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1117: площ: 70 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1118: площ: 144 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1119: площ: 243 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1120: площ: 166 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1121: площ: 144 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1122: площ: 138 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1123: площ: 71 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1124: площ: 431 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1125: площ: 451 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1126: площ: 472 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1127: площ: 648 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1128: площ: 264 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1129: площ: 112 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1130: площ: 213 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1131: площ: 149 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1132: площ: 186 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1133: площ: 389 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1134: площ: 1087 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1135: площ: 131 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1136: площ: 233 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1137: площ: 236 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1138: площ: 7 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1139: площ: 89 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1140: площ: 143 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1141: площ: 423 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1142: площ: 173 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1143: площ: 661 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1144: площ: 217 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1145: площ: 444 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1146: площ: 28 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1147: площ: 278 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1148: площ: 65 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1149: площ: 81 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1150: площ: 74 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1151: площ: 226 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1152: площ: 228 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1153: площ: 105 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1154: площ: 149 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1155: площ: 12 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1156: площ: 46 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1157: площ: 75 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1158: площ: 102 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1159: площ: 240 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1160: площ: 242 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1161: площ: 135 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1162: площ: 316 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1163: площ: 92 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1164: площ: 78 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1166: площ: 102 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1167: площ: 514 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1168: площ: 222 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1169: площ: 361 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1170: площ: 482 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1171: площ: 398 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1172: площ: 756 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1173: площ: 361 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1174: площ: 983 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1175: площ: 794 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1176: площ: 319 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.1177: площ: 374 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9001: площ: 2648 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9002: площ: 3101 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9003: площ: 823 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9004: площ: 151 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9005: площ: 60 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9006: площ: 70 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9010: площ: 7319 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9011: площ: 1020 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9012: площ: 163 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9504: площ: 2578 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9505: площ: 1327 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9506: площ: 1026 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9507: площ: 1190 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9509: площ: 895 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9514: площ: 3550 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9515: площ: 2077 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9522: площ: 273 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9523: площ: 795 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9525: площ: 2151 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9530: площ: 252 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9537: площ: 1922 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9538: площ: 952 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9539: площ: 761 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9541: площ: 1129 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9542: площ: 712 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9543: площ: 382 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9544: площ: 656 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9545: площ: 373 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9546: площ: 858 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9547: площ: 1075 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9548: площ: 2169 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9549: площ: 1474 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9550: площ: 335 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9551: площ: 684 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9553: площ: 479 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9556: площ: 397 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9557: площ: 196 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.502.9558: площ: 42 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.503.1: площ: 834 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.503.2: площ: 201 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62640.503.3: площ: 215 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – многофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1.2: площ: 33 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.2.1: площ: 66 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.2.2: площ: 60 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.2.3: площ: 27 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.3.1: площ: 99 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.3.2: площ: 43 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.3.3: площ: 78 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.3.4: площ: 30 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.3.5: площ: 32 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.4.1: площ: 76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.4.2: площ: 31 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.4.3: площ: 36 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.4.4: площ: 19 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.5.1: площ: 88 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.5.2: площ: 34 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.7.1: площ: 89 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.7.2: площ: 32 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.8.1: площ: 63 кв. м, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.8.2: площ: 45 кв. м, предназначение: селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.8.3: площ: 23 кв. м, предназначение: хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.9.1: площ: 72 кв. м, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.9.2: площ: 32 кв. м, предназначение: селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.10.1: площ: 71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.11.1: площ: 126 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.11.2: площ: 9 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.12.1: площ: 69 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.12.2: площ: 42 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.13.1: площ: 75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.13.2: площ: 18 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.13.3: площ: 21 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.14.1: площ: 92 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.14.2: площ: 48 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.14.3: площ: 19 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.14.4: площ: 20 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.15.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.15.2: площ: 36 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.15.3: площ: 93 кв. м, сграда на транспорта, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.15.4: площ: 18 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.15.5: площ: 14 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.15.6: площ: 31 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.16.1: площ: 71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.16.2: площ: 18 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.16.3: площ: 12 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.16.4: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.16.5: площ: 19 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.17.1: площ: 96 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

сграда с идентификатор 62640.502.17.2: площ: 41 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.18.1: площ: 71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.19.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

сграда с идентификатор 62640.502.19.2: площ: 42 кв. м, хангар, депо, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

сграда с идентификатор 62640.502.21.1: площ: 101 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.21.2: площ: 33 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.22.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.22.2: площ: 27 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.22.3: площ: 20 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.42.1: площ: 53 кв. м, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.42.2: площ: 25 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.42.3: площ: 21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.43.1: площ: 80 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.44.1: площ: 95 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.45.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.45.2: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.45.3: площ: 21 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.45.4: площ: 30 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.45.5: площ: 27 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.54.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.54.2: площ: 24 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.54.3: площ: 13 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.55.1: площ: 71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.55.2: площ: 76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.55.3: площ: 25 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.57.1: площ: 98 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.58.1: площ: 92 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

сграда с идентификатор 62640.502.58.2: площ: 17 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.58.3: площ: 17 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.58.4: площ: 18 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.59.1: площ: 62 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.59.2: площ: 31 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.61.1: площ: 269 кв. м, промишлена сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.61.2: площ: 161 кв. м, промишлена сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.64.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.64.2: площ: 23 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.64.3: площ: 62 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.65.1: площ: 87 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.65.2: площ: 18 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.109.1: площ: 24 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.110.1: площ: 28 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.110.2: площ: 42 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.111.1: площ: 28 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.112.1: площ: 44 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.112.2: площ: 47 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.114.1: площ: 31 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.114.2: площ: 23 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.114.3: площ: 30 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.116.1: площ: 61 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.118.1: площ: 95 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.118.2: площ: 39 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.120.1: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.120.2: площ: 16 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.121.1: площ: 84 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.121.2: площ: 36 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.122.1: площ: 61 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.122.2: площ: 30 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.127.1: площ: 78 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.127.2: площ: 75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.127.3: площ: 47 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.128.1: площ: 98 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.129.1: площ: 77 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.130.1: площ: 117 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.130.2: площ: 118 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.131.1: площ: 59 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.132.1: площ: 77 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.132.2: площ: 33 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.133.1: площ: 104 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.135.1: площ: 79 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.136.1: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.137.1: площ: 56 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.138.1: площ: 96 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.140.1: площ: 38 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.140.2: площ: 61 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.140.3: площ: 18 кв. м, предназначение: селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.212.1: площ: 70 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.212.2: площ: 24 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.213.1: площ: 82 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.213.2: площ: 21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.225.1: площ: 82 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.228.1: площ: 80 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.228.2: площ: 11 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.233.1: площ: 70 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.239.1: площ: 81 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.240.1: площ: 64 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.289.1: площ: 71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.290.1: площ: 87 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X. и X.X.X.

сграда с идентификатор 62640.502.290.2: площ: 58 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.290.3: площ: 10 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.291.1: площ: 34 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.292.1: площ: 103 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.293.1: площ: 54 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.294.1: площ: 63 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.295.1: площ: 42 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.295.2: площ: 20 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.295.3: площ: 54 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.296.1: площ: 67 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.296.2: площ: 76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.297.1: площ: 68 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.297.2: площ: 41 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.364.1: площ: 129 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.364.2: площ: 60 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.365.1: площ: 43 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.365.2: площ: 15 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.365.3: площ: 37 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.398.1: площ: 102 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Яшар Мехмед Чолак и Найле Мехмед Чолак;

сграда с идентификатор 62640.502.400.1: площ: 76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.400.2: площ: 101 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.400.3: площ: 16 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.400.4: площ: 38 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.418.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.418.2: площ: 24 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.418.3: площ: 31 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.418.4: площ: 6 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.420.1: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

сграда с идентификатор 62640.502.420.2: площ: 34 кв. м, хангар, депо, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

сграда с идентификатор 62640.502.420.3: площ: 8 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.421.1: площ: 88 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.421.2: площ: 81 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.421.3: площ: 46 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.421.4: площ: 3 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.422.1: площ: 47 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.422.2: площ: 8 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.423.1: площ: 82 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.423.2: площ: 19 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.425.1: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.425.2: площ: 26 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.426.1: площ: 154 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.426.3: площ: 35 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.427.1: площ: 84 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.427.2: площ: 13 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.431.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.431.2: площ: 29 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.431.3: площ: 8 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.431.4: площ: 38 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.432.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.432.2: площ: 32 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.433.1: площ: 28 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.434.1: площ: 67 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.434.2: площ: 107 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.435.1: площ: 49 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.435.2: площ: 35 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.439.1: площ: 77 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.440.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.440.2: площ: 47 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.440.3: площ: 34 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.441.1: площ: 107 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.443.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.443.2: площ: 39 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.444.1: площ: 84 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.449.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.449.2: площ: 22 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.449.3: площ: 12 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.449.4: площ: 56 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.450.1: площ: 75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X.;

сграда с идентификатор 62640.502.450.2: площ: 20 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.450.3: площ: 29 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.451.1: площ: 71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.451.2: площ: 46 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.452.1: площ: 82 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.461.1: площ: 29 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.462.1: площ: 64 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.462.2: площ: 52 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.463.1: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.463.2: площ: 33 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.464.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.465.1: площ: 96 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.465.2: площ: 56 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.500.1: площ: 116 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.500.2: площ: 25 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.500.3: площ: 45 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.503.1: площ: 95 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.508.1: площ: 53 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.508.2: площ: 21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.509.1: площ: 83 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.510.1: площ: 95 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.511.1: площ: 58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.511.2: площ: 40 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.511.3: площ: 21 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.512.1: площ: 37 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.513.1: площ: 73 кв. м, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.514.1: площ: 83 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.514.2: площ: 37 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.514.3: площ: 11 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.514.4: площ: 14 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.514.5: площ: 17 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.515.1: площ: 77 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.515.2: площ: 18 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.515.3: площ: 51 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.515.4: площ: 34 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.516.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.516.2: площ: 26 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.516.3: площ: 15 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.517.1: площ: 76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.517.2: площ: 47 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.517.3: площ: 18 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.518.1: площ: 91 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.518.2: площ: 31 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.518.3: площ: 9 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.519.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.519.2: площ: 39 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.520.1: площ: 63 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.520.2: площ: 18 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.521.1: площ: 99 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.521.2: площ: 83 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.521.3: площ: 13 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.522.1: площ: 87 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.522.2: площ: 39 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.523.1: площ: 90 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.523.2: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X.;

сграда с идентификатор 62640.502.523.3: площ: 76 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.524.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.525.1: площ: 77 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.525.2: площ: 26 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.526.1: площ: 76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.529.1: площ: 71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.530.1: площ: 85 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.530.2: площ: 48 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.530.3: площ: 27 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.533.1: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.534.1: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.534.2: площ: 38 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.537.1: площ: 77 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.537.2: площ: 22 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.537.3: площ: 33 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.538.1: площ: 82 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.538.2: площ: 25 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.539.1: площ: 78 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.539.2: площ: 30 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.540.1: площ: 78 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.540.2: площ: 26 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.540.3: площ: 52 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.541.1: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.541.2: площ: 27 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.542.1: площ: 183 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.542.2: площ: 127 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.542.3: площ: 20 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.542.4: площ: 10 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.543.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.543.2: площ: 25 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.543.3: площ: 25 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.544.1: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.544.2: площ: 7 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.544.3: площ: 32 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.545.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.545.2: площ: 15 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.545.3: площ: 31 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.547.1: площ: 86 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.547.2: площ: 81 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.547.3: площ: 10 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.548.1: площ: 71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.548.2: площ: 43 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.549.1: площ: 76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.549.2: площ: 47 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.549.3: площ: 31 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.550.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.550.2: площ: 29 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.551.1: площ: 70 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.551.2: площ: 22 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.553.1: площ: 137 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.553.2: площ: 85 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.553.3: площ: 26 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.554.1: площ: 75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.554.2: площ: 33 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.554.3: площ: 79 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.554.4: площ: 33 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.555.1: площ: 112 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.555.2: площ: 41 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.556.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.556.2: площ: 36 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.557.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.557.2: площ: 27 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.557.3: площ: 20 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.558.1: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.558.2: площ: 20 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.558.3: площ: 35 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.558.4: площ: 19 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.558.5: площ: 24 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.558.6: площ: 40 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.559.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.559.2: площ: 14 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.559.3: площ: 18 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.560.1: площ: 70 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.560.2: площ: 35 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.560.3: площ: 15 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.561.1: площ: 85 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.561.2: площ: 47 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.561.3: площ: 32 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.561.4: площ: 28 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.561.5: площ: 42 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.562.1: площ: 32 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.563.1: площ: 100 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.563.2: площ: 20 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.564.1: площ: 21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.565.1: площ: 90 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.565.2: площ: 31 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.565.3: площ: 30 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.565.4: площ: 22 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.565.5: площ: 29 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.566.1: площ: 153 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на Мустафа Ахмед Емин и Кимиле Исмаил Емин;

сграда с идентификатор 62640.502.566.2: площ: 88 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Мустафа Ахмед Емин и Кимиле Исмаил Емин;

сграда с идентификатор 62640.502.568.1: площ: 76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.568.2: площ: 27 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.569.1: площ: 81 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.569.2: площ: 32 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.570.1: площ: 80 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.571.1: площ: 84 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.571.2: площ: 48 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.572.1: площ: 107 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.572.2: площ: 38 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.573.1: площ: 62 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.573.2: площ: 85 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.575.1: площ: 78 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.575.2: площ: 31 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.575.3: площ: 26 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.576.1: площ: 88 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.576.2: площ: 14 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.577.1: площ: 77 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.577.2: площ: 28 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.578.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.578.2: площ: 35 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.579.1: площ: 81 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.580.1: площ: 82 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.580.2: площ: 64 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.580.3: площ: 55 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.581.1: площ: 9 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.582.1: площ: 885 кв. м, административна, делова сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.582.2: площ: 73 кв. м, административна, делова сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.582.3: площ: 84 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.583.1: площ: 731 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.584.1: площ: 77 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.584.2: площ: 23 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.586.1: площ: 40 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.593.1: площ: 79 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.593.2: площ: 15 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.594.1: площ: 63 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.596.1: площ: 75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.596.2: площ: 9 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.597.1: площ: 71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.597.2: площ: 29 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.598.1: площ: 18 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.600.1: площ: 70 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.601.1: площ: 115 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.602.1: площ: 91 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.602.2: площ: 76 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.604.1: площ: 78 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.604.2: площ: 21 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.605.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.605.2: площ: 28 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.605.3: площ: 55 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.606.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.606.2: площ: 25 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.606.3: площ: 13 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.607.1: площ: 93 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.607.2: площ: 16 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.608.1: площ: 78 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.608.2: площ: 29 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.608.3: площ: 55 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.609.1: площ: 51 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.609.2: площ: 14 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.609.3: площ: 31 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.611.1: площ: 87 кв. м, жилищна сграда – многофамилна, собственост на Шерифе Мустафа Улан и Джемал Реджеп Улан;

сграда с идентификатор 62640.502.611.2: площ: 24 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.611.3: площ: 25 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.613.1: площ: 83 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.613.2: площ: 20 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.613.3: площ: 30 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.614.1: площ: 76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.614.2: площ: 18 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.614.3: площ: 15 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.615.1: площ: 75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.615.2: площ: 34 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.615.3: площ: 38 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.616.1: площ: 75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.616.2: площ: 14 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.617.1: площ: 71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Несип Несип Мухамед и Фикра Кезим Мухамед;

сграда с идентификатор 62640.502.617.2: площ: 30 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.617.3: площ: 23 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.618.1: площ: 91 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.618.2: площ: 20 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.619.1: площ: 110 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.619.2: площ: 43 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.620.1: площ: 90 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.620.2: площ: 32 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.620.3: площ: 29 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.620.4: площ: 11 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.621.1: площ: 97 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.621.2: площ: 36 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.622.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.622.2: площ: 10 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.624.1: площ: 68 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.624.2: площ: 11 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.624.3: площ: 104 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.624.4: площ: 66 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.625.1: площ: 130 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.626.1: площ: 82 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.627.1: площ: 75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.627.2: площ: 36 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на Къдрие Джемал Алим;

сграда с идентификатор 62640.502.628.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.632.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.632.2: площ: 34 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.634.1: площ: 82 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.635.1: площ: 83 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.635.2: площ: 29 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.636.1: площ: 143 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.636.2: площ: 19 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.636.3: площ: 22 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.637.1: площ: 76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.637.2: площ: 8 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.637.3: площ: 15 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.640.1: площ: 89 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.641.1: площ: 127 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.641.2: площ: 26 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.641.3: площ: 8 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.642.1: площ: 78 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.642.2: площ: 39 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.642.3: площ: 39 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.643.1: площ: 79 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.643.2: площ: 43 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.643.3: площ: 22 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.644.1: площ: 76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.644.2: площ: 27 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.645.1: площ: 118 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.645.2: площ: 27 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.645.3: площ: 9 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.651.1: площ: 78 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.651.2: площ: 20 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.651.3: площ: 39 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.652.1: площ: 76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.653.1: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.653.2: площ: 33 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.654.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.654.2: площ: 26 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.654.3: площ: 35 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.655.1: площ: 63 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.655.2: площ: 30 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.655.3: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.655.4: площ: 14 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.655.5: площ: 8 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.656.1: площ: 78 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.656.2: площ: 57 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.656.3: площ: 24 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.656.4: площ: 44 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.657.1: площ: 114 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.657.2: площ: 72 кв. м, сграда за търговия, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.657.3: площ: 42 кв. м, сграда за търговия, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.658.1: площ: 69 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.658.2: площ: 25 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.658.3: площ: 31 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.659.1: площ: 85 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.659.2: площ: 36 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.660.1: площ: 90 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.660.2: площ: 29 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.660.3: площ: 35 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.661.1: площ: 86 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.661.2: площ: 43 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.661.3: площ: 38 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.662.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.662.2: площ: 40 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.662.3: площ: 16 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.662.4: площ: 90 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.664.1: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.664.2: площ: 42 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.664.3: площ: 8 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.666.1: площ: 66 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.668.1: площ: 66 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.668.2: площ: 16 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.668.3: площ: 14 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.668.4: площ: 10 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.668.5: площ: 93 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.670.1: площ: 80 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.670.2: площ: 37 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.670.3: площ: 29 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.672.1: площ: 70 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.676.1: площ: 9 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.677.1: площ: 17 кв. м, сграда за водоснабдяване и/или канализация, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.679.1: площ: 81 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.679.2: площ: 33 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.682.1: площ: 61 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.682.2: площ: 11 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.682.3: площ: 20 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.682.4: площ: 14 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.684.1: площ: 57 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.684.2: площ: 20 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.684.3: площ: 17 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.686.1: площ: 79 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.686.2: площ: 25 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.686.3: площ: 20 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.687.1: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.687.2: площ: 17 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.687.3: площ: 23 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.688.1: площ: 77 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.688.2: площ: 26 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.689.1: площ: 99 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.689.2: площ: 20 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.689.3: площ: 50 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.689.4: площ: 18 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.690.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.690.2: площ: 27 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.691.1: площ: 75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.691.2: площ: 25 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.693.1: площ: 89 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.693.2: площ: 71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.693.3: площ: 36 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.693.4: площ: 11 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.693.5: площ: 12 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.693.6: площ: 12 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.695.1: площ: 121 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.696.1: площ: 153 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.696.2: площ: 71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.696.3: площ: 26 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.696.4: площ: 26 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.697.1: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.697.2: площ: 29 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.698.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.698.2: площ: 45 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.699.1: площ: 75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.699.2: площ: 15 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.699.3: площ: 35 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.700.1: площ: 80 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.700.2: площ: 35 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.700.3: площ: 23 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.700.4: площ: 55 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.701.1: площ: 80 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.701.2: площ: 50 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.701.3: площ: 34 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.701.4: площ: 43 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.702.1: площ: 107 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.703.1: площ: 97 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.704.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.704.2: площ: 14 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.705.1: площ: 83 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.705.2: площ: 25 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.705.3: площ: 48 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.705.4: площ: 37 кв. м, сграда за търговия, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.706.1: площ: 77 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.706.2: площ: 15 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.706.3: площ: 49 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.707.1: площ: 35 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.707.2: площ: 45 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.707.3: площ: 67 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.708.1: площ: 84 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.708.2: площ: 40 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.708.3: площ: 39 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.709.1: площ: 80 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.709.2: площ: 19 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.710.1: площ: 70 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.711.1: площ: 80 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.716.1: площ: 98 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.716.2: площ: 34 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.717.1: площ: 19 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.717.2: площ: 55 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.717.3: площ: 22 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.718.1: площ: 109 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.718.2: площ: 42 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.719.1: площ: 82 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.719.2: площ: 29 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.724.1: площ: 98 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.727.1: площ: 48 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.728.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.728.2: площ: 7 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.735.1: площ: 18 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.737.1: площ: 76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.737.2: площ: 25 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.737.3: площ: 32 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.740.1: площ: 170 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.741.1: площ: 77 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.741.2: площ: 29 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.752.1: площ: 89 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.752.2: площ: 9 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.754.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X.;

сграда с идентификатор 62640.502.756.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.760.1: площ: 75 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.761.1: площ: 44 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.762.1: площ: 91 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.762.2: площ: 19 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.762.3: площ: 12 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.763.1: площ: 111 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.763.2: площ: 19 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.763.3: площ: 23 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.777.1: площ: 50 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.779.1: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.780.1: площ: 89 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.780.2: площ: 6 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.780.3: площ: 27 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.780.4: площ: 37 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.781.1: площ: 102 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.782.1: площ: 87 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.782.2: площ: 26 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.782.3: площ: 10 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.783.1: площ: 58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.783.2: площ: 21 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.784.1: площ: 52 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.784.2: площ: 42 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.785.1: площ: 80 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.785.2: площ: 26 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.787.1: площ: 92 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.787.2: площ: 6 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.787.3: площ: 30 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.787.4: площ: 20 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.787.5: площ: 21 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.787.6: площ: 30 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.797.1: площ: 41 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.798.1: площ: 78 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.799.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.799.2: площ: 25 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.800.1: площ: 22 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.803.1: площ: 82 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X.;

сграда с идентификатор 62640.502.803.2: площ: 92 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.804.1: площ: 76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.804.2: площ: 25 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.808.1: площ: 71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.808.2: площ: 31 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.808.3: площ: 32 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.809.1: площ: 65 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.809.2: площ: 20 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.809.3: площ: 24 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.811.1: площ: 65 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.811.2: площ: 18 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.821.1: площ: 125 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.821.2: площ: 20 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.826.1: площ: 88 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.827.1: площ: 26 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.829.1: площ: 90 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.829.2: площ: 17 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.830.1: площ: 85 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.830.2: площ: 7 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.830.3: площ: 67 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.830.4: площ: 29 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.830.5: площ: 29 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.830.6: площ: 32 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.832.1: площ: 57 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.832.2: площ: 46 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.836.1: площ: 90 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.839.1: площ: 82 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.901.1: площ: 78 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.901.2: площ: 26 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.902.1: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.902.2: площ: 16 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.916.1: площ: 130 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.917.1: площ: 71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.918.1: площ: 103 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.919.1: площ: 83 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Мустафа Мехмедали Инуз и Фатме Адем Инуз;

сграда с идентификатор 62640.502.919.2: площ: 27 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.919.3: площ: 35 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.919.4: площ: 93 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.919.5: площ: 38 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.920.1: площ: 32 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.920.2: площ: 43 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.925.1: площ: 76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.925.2: площ: 34 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.926.1: площ: 76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.927.1: площ: 94 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.927.2: площ: 23 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.929.1: площ: 75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.929.2: площ: 35 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.930.1: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.940.1: площ: 58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.941.1: площ: 81 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.944.1: площ: 23 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.944.2: площ: 25 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.951.1: площ: 86 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.951.2: площ: 21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.952.1: площ: 80 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.952.2: площ: 24 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.952.3: площ: 29 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.971.1: площ: 81 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.971.2: площ: 55 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.972.1: площ: 76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.972.2: площ: 75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.972.3: площ: 10 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.973.1: площ: 96 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.973.2: площ: 17 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.973.3: площ: 59 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.974.1: площ: 97 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.977.1: площ: 117 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.981.1: площ: 82 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.981.2: площ: 81 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.981.3: площ: 26 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.983.1: площ: 97 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.985.1: площ: 67 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X. и X.X.X.

сграда с идентификатор 62640.502.985.2: площ: 32 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.987.1: площ: 102 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.989.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.990.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.991.1: площ: 50 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.993.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.996.1: площ: 95 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.996.2: площ: 72 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.997.1: площ: 196 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.997.2: площ: 41 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.997.3: площ: 93 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1004.1: площ: 62 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1005.1: площ: 100 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1009.1: площ: 136 кв. м, жилищна сграда – многофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1009.2: площ: 32 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1018.1: площ: 100 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1019.1: площ: 79 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

сграда с идентификатор 62640.502.1026.1: площ: 51 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1034.1: площ: 103 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1034.2: площ: 32 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1036.1: площ: 111 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1037.1: площ: 59 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1037.2: площ: 25 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1048.1: площ: 82 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Муса Мустафа Али и Фатме Мехмед Али;

сграда с идентификатор 62640.502.1049.1: площ: 85 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1050.1: площ: 22 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1063.1: площ: 104 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1068.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1068.2: площ: 17 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1068.3: площ: 22 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1068.4: площ: 22 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1068.5: площ: 25 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1069.1: площ: 47 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1070.1: площ: 19 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1072.1: площ: 61 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1077.1: площ: 84 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1077.2: площ: 52 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1078.1: площ: 82 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1078.2: площ: 36 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1079.1: площ: 94 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1080.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1082.1: площ: 82 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1083.1: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1084.1: площ: 39 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1084.2: площ: 39 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1085.1: площ: 98 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1085.2: площ: 21 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1092.1: площ: 88 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1092.2: площ: 25 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1092.3: площ: 5 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1094.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1094.2: площ: 34 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1095.1: площ: 129 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1095.2: площ: 32 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1109.1: площ: 60 кв. м, спортна сграда, база, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1109.2: площ: 7 кв. м, сграда за водоснабдяване и/или канализация, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1111.1: площ: 124 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1111.2: площ: 131 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1116.1: площ: 297 кв. м, култова, религиозна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1116.2: площ: 32 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1116.3: площ: 29 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1117.2: площ: 19 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1118.2: площ: 45 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1118.3: площ: 29 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1119.1: площ: 50 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1119.2: площ: 55 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1123.3: площ: 64 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1124.1: площ: 92 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1125.1: площ: 73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1127.1: площ: 116 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X.;

сграда с идентификатор 62640.502.1127.2: площ: 30 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1127.3: площ: 25 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1128.4: площ: 47 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1129.4: площ: 32 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1135.1: площ: 44 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1136.1: площ: 57 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1136.2: площ: 39 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1141.1: площ: 82 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1141.2: площ: 28 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1145.1: площ: 93 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1145.2: площ: 24 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1147.2: площ: 34 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1158.1: площ: 68 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1159.1: площ: 116 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1159.2: площ: 21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1160.1: площ: 46 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1161.1: площ: 41 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1163.1: площ: 13 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1164.1: площ: 78 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1167.3: площ: 85 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1169.1: площ: 95 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1170.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1173.1: площ: 89 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.502.1176.1: площ: 65 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 62640.502.1009.1.1: площ по документ: 90 кв. м, собственост на Милие Али Осман;

схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 62640.502.1009.1.2: площ по документ: 90 кв. м, собственост на Фикрие Неджаати Сердар;

схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 62640.502.1161.1.1: площ по документ: няма данни, няма данни за собственост;

схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 62640.502.1161.1.2: площ по документ: няма данни, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 62640.13.100: за местен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 24 363 кв. м, площ след промяната: 22 722 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.23.39: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4346 кв. м, площ след промяната: 4399 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.23.43: ливада, собственост на X.X.X./Г/, Къдрие Ресим Бабечка и Джемал Муса Бабечки, площ преди промяната: 13 650 кв. м, площ след промяната: 13 469 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.23.44: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2727 кв. м, площ след промяната: 225 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.23.45: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 605 кв. м, площ след промяната: 596 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.23.54: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6242 кв. м, площ след промяната: 5538 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.23.55: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 619 кв. м, площ след промяната: 164 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.23.58: друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1682 кв. м, площ след промяната: 127 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.23.62: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 67 716 кв. м, площ след промяната: 23 394 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.23.63: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 457 кв. м, площ след промяната: 77 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.23.91: друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X., площ: 147 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.23.312: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 4820 кв. м, площ след промяната: 4079 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.23.365: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 7410 кв. м, площ след промяната: 7404 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.24.8: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1718 кв. м, площ след промяната: 1583 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.24.56: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 328 кв. м, площ след промяната: 290 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.24.57: друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 728 кв. м, площ след промяната: 277 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.24.73: нива, собственост на Али Али Бошнак, площ преди промяната: 407 кв. м, площ след промяната: 405 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.24.74: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1234 кв. м, площ след промяната: 1172 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.24.85: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 17 454 кв. м, площ след промяната: 10 820 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.24.92: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 393 кв. м, площ след промяната: 392 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.33.13: нива, собственост на Фатме Хюсеин Инуз и X.X.X., площ преди промяната: 1764 кв. м, площ след промяната: 1686 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.33.813: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 4802 кв. м, площ след промяната: 2592 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.22: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 585 кв. м, площ след промяната: 582 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.23: нива, собственост на Джемал Садък Мехмедали, площ преди промяната: 1819 кв. м, площ след промяната: 1012 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.39: нива, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1209 кв. м, площ след промяната: 1195 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.45: ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., площ: 1000 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.49: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1042 кв. м, площ след промяната: 309 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.53: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 512 кв. м, площ след промяната: 520 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.54: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1298 кв. м, площ след промяната: 1295 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.64: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1469 кв. м, площ след промяната: 468 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.74: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 829 кв. м, площ след промяната: 596 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.75: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 2489 кв. м, площ след промяната: 1079 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.76: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 776 кв. м, площ след промяната: 774 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.79: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 3526 кв. м, площ след промяната: 265 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.38.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9083 кв. м, площ след промяната: 8693 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.38.6: нива, собственост на Мустафа Мустафа Гогунч, площ преди промяната: 2501 кв. м, площ след промяната: 1131 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.38.7: ливада, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 993 кв. м, площ след промяната: 890 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.38.8: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 915 кв. м, площ след промяната: 556 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.38.9: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2195 кв. м, площ след промяната: 245 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.38.10: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 23 001 кв. м, площ след промяната: 9579 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.38.875: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 280 кв. м, площ след промяната: 348 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.4: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4875 кв. м, площ след промяната: 5596 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.24: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1455 кв. м, площ след промяната: 451 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.31: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 25 670 кв. м, площ след промяната: 25 093 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.41: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 19 024 кв. м, площ след промяната: 18 867 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.42: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 484 кв. м, площ след промяната: 479 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.50: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 22 186 кв. м, площ след промяната: 857 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.795: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 3752 кв. м, площ след промяната: 2633 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.796: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 640 кв. м, площ след промяната: 582 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.870: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 9211 кв. м, площ след промяната: 497 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.873: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 4593 кв. м, площ след промяната: 731 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.5: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 748 кв. м, площ след промяната: 49 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.8: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 683 кв. м, площ след промяната: 677 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.9: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 540 кв. м, площ след промяната: 419 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 459 кв. м, площ след промяната: 367 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.11: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 440 кв. м, площ след промяната: 391 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.12: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 506 кв. м, площ след промяната: 496 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.13: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1036 кв. м, площ след промяната: 939 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.15: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 805 кв. м, площ след промяната: 522 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.18: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 269 кв. м, площ след промяната: 262 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.23: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 410 кв. м, площ след промяната: 18 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.324: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 1069 кв. м, площ след промяната: 1067 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.816: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 3869 кв. м, площ след промяната: 2223 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.838: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1666 кв. м, площ след промяната: 651 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.862: пасище, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 546 кв. м, площ след промяната: 515 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.48.27: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 192 кв. м, площ след промяната: 145 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.48.28: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2079 кв. м, площ след промяната: 2069 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.48.43: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 202 кв. м, площ след промяната: 81 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.48.47: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 6434 кв. м, площ след промяната: 2515 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.48.48: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 175 кв. м, площ след промяната: 173 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.48.823: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1890 кв. м, площ след промяната: 1209 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.49.5: ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1403 кв. м, площ след промяната: 870 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.49.6: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2002 кв. м, площ след промяната: 767 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.49.7: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1252 кв. м, площ след промяната: 1066 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.49.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 428 кв. м, площ след промяната: 326 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.49.16: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 659 кв. м, площ след промяната: 315 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1418 кв. м, площ след промяната: 1329 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.3: нива, собственост на X.X.X./Г/, площ преди промяната: 777 кв. м, площ след промяната: 247 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.20: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 657 кв. м, площ след промяната: 568 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.21: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 19 070 кв. м, площ след промяната: 9846 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.29: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 463 кв. м, площ след промяната: 454 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.30: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 499 кв. м, площ след промяната: 460 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.31: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 313 кв. м, площ след промяната: 244 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.350: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 2494 кв. м, площ след промяната: 2493 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.445: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 344 кв. м, площ след промяната: 239 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.546: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 4786 кв. м, площ след промяната: 4168 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.866: друг вид земеделска земя, собственост на Джемал Мехмед Иса, площ преди промяната: 702 кв. м, площ след промяната: 700 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.872: ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1004 кв. м, площ след промяната: 896 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.887: друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 206 кв. м, площ след промяната: 204 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.939: пасище, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 6976 кв. м, площ след промяната: 2175 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.52.1: нива, собственост на X.X.X./Г/, площ преди промяната: 1164 кв. м, площ след промяната: 92 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.52.2: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 928 кв. м, площ след промяната: 916 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.52.6: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1141 кв. м, площ след промяната: 1135 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.52.7: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 5572 кв. м, площ след промяната: 4961 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.52.10: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 1215 кв. м, площ след промяната: 485 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.52.11: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1509 кв. м, площ след промяната: 797 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.52.12: ливада, собственост на Асим Хасан Михрин, площ преди промяната: 1597 кв. м, площ след промяната: 1523 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.52.14: ливада, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 675 кв. м, площ след промяната: 371 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.52.22: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 2613 кв. м, площ след промяната: 235 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.52.23: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 2003 кв. м, площ след промяната: 1256 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.52.439: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 1144 кв. м, площ след промяната: 1042 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.53.19: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 972 кв. м, площ след промяната: 970 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.53.28: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 353 кв. м, площ след промяната: 343 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.53.31: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 150 кв. м, площ след промяната: 32 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.53.32: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 279 кв. м, площ след промяната: 119 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.53.33: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 20 890 кв. м, площ след промяната: 14 740 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.53.34: нива, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 7558 кв. м, площ след промяната: 6513 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.53.432: за местен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 9207 кв. м, площ след промяната: 5423 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.55.2: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 303 кв. м, площ след промяната: 277 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.55.871: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 2624 кв. м, площ след промяната: 2413 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.57.19: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 834 кв. м, площ след промяната: 855 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.57.20: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 44 114 кв. м, площ след промяната: 44 296 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.57.21: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 3132 кв. м, площ след промяната: 2496 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.57.369: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 2218 кв. м, площ след промяната: 2114 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.58.6: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1163 кв. м, площ след промяната: 1130 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.58.11: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 238 кв. м, площ след промяната: 20 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.58.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 259 кв. м, площ след промяната: 154 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.58.22: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1459 кв. м, площ след промяната: 1272 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.58.33: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 531 кв. м, площ след промяната: 60 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.58.37: ливада, собственост на X.X.X., площ: 317 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.58.38: ливада, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 134 461 кв. м, площ след промяната: 123 406 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62640.58.835: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен, площ преди промяната: 4930 кв. м, площ след промяната: 4123 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 62640.23.59: площ: 431 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.23.61: площ: 4191 кв. м, ливада, собственост на Фетме Исуф Али, Рефат Мустафа Али, X.X.X., X.X.X., X.X.X., Рамизе Мустафа Хаджи, Джемиле Мустафа Али, X.X.X., X.X.X., X.X.X., Мустафа Мустафа Али и Фикрие Мустафа Али;

поземлен имот с идентификатор 62640.24.2: площ: 508 кв. м, ливада, собственост на Къдри Мехмедали Инуз и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.24.3: площ: 4116 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.24.4: площ: 363 кв. м, ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.24.6: площ: 1735 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.24.7: площ: 1007 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.

поземлен имот с идентификатор 62640.24.52: площ: 835 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.24.53: площ: 293 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Къдри Мехмедали Инуз;

поземлен имот с идентификатор 62640.24.54: площ: 51 кв. м, нива, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.24.55: площ: 3146 кв. м, нива, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.24.58: площ: 867 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.24.60: площ: 29 кв. м, нива, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.24.61: площ: 921 кв. м, ливада, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.24.62: площ: 25 кв. м, нива, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.24.84: площ: 223 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.

поземлен имот с идентификатор 62640.37.24: площ: 755 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.25: площ: 1323 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.26: площ: 341 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.27: площ: 314 кв. м, нива, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.29: площ: 744 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.30: площ: 423 кв. м, ливада, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.35: площ: 2071 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.36: площ: 61 кв. м, ливада, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.37: площ: 576 кв. м, ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.38: площ: 79 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.44: площ: 477 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.77: площ: 692 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.37.78: площ: 836 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.38.11: площ: 1434 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.38.12: площ: 1098 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.38.15: площ: 3257 кв. м, ливада, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.38.876: площ: 555 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.38.919: площ: 1231 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.19: площ: 785 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.20: площ: 974 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.21: площ: 1351 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.25: площ: 645 кв. м, ливада, собственост на Ахмед Исмаил Бошнак;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.26: площ: 573 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.29: площ: 2094 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.30: площ: 1049 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.684: площ: 181 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.685: площ: 71 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.687: площ: 99 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.794: площ: 869 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.888: площ: 49 кв. м, нива, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.39.889: площ: 55 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.40.1: площ: 592 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.40.2: площ: 680 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.40.3: площ: 912 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.40.5: площ: 1999 кв. м, ливада, собственост на Рифат Яхя Акбулут;

поземлен имот с идентификатор 62640.40.6: площ: 768 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.40.7: площ: 967 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.40.8: площ: 6034 кв. м, ливада, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.40.9: площ: 947 кв. м, ливада, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.40.331: площ: 8299 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.40.366: площ: 627 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.40.690: площ: 5213 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.40.793: площ: 7318 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.40.839: площ: 554 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.40.925: площ: 87 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.40.928: площ: 159 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.40.929: площ: 67 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.40.985: площ: 1611 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.2: площ: 303 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.3: площ: 653 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.4: площ: 1461 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.16: площ: 423 кв. м, нива, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.17: площ: 438 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.321: площ: 10 203 кв. м, спортно игрище, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.837: площ: 3336 кв. м, пасище, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.926: площ: 17 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.927: площ: 1461 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.41.930: площ: 1262 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.48.13: площ: 1987 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.48.14: площ: 289 кв. м, нива, собственост на Гюндер Мустафа Саид;

поземлен имот с идентификатор 62640.48.25: площ: 898 кв. м, ливада, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.48.26: площ: 154 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.49.8: площ: 820 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.49.11: площ: 689 кв. м, нива, собственост на Фикрие Мустафа Инуз;

поземлен имот с идентификатор 62640.49.35: площ: 8955 кв. м, нива, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.49.936: площ: 1361 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.2: площ: 386 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.4: площ: 819 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.5: площ: 1339 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.6: площ: 591 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.8: площ: 575 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.17: площ: 761 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.19: площ: 621 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.52: площ: 126 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.446: площ: 1268 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.447: площ: 151 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.448: площ: 3780 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.548: площ: 19 564 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.867: площ: 1034 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.938: площ: 1048 кв. м, пасище, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.940: площ: 33 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.941: площ: 35 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.50.942: площ: 32 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.52.8: площ: 161 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.52.9: площ: 767 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.52.937: площ: 374 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.53.18: площ: 655 кв. м, нива, собственост на Мустафа Халил Саид;

поземлен имот с идентификатор 62640.53.24: площ: 1061 кв. м, нива, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.53.25: площ: 982 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.53.26: площ: 284 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.53.27: площ: 239 кв. м, ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.53.822: площ: 479 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.53.824: площ: 51 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 62640.53.935: площ: 735 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Гърмен;

поземлен имот с идентификатор 62640.58.16: площ: 274 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.58.17: площ: 423 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.58.18: площ: 523 кв. м, нива, собственост на Мустафа Халил Саид;

поземлен имот с идентификатор 62640.58.19: площ: 167 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.58.32: площ: 1121 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 62640.58.874: площ: 21 075 кв. м, нива, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.23.58.1: площ: 68 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X.;

сграда с идентификатор 62640.23.63.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 62640.37.37.1: площ: 40 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на X.X.X.;

сграда с идентификатор 62640.37.44.1: площ: 101 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X.;

сграда с идентификатор 62640.37.44.2: площ: 19 кв. м, гараж, собственост на X.X.X.;

сграда с идентификатор 62640.53.25.1: площ: 122 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на X.X.X..

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

8090

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

ЗАПОВЕД № РД-09-61 от 7 ноември 2023 г.

Във връзка със заявление вх. № 26-00-988(4)/7.07.2023 г., допълнено с вх. № 26-00-988(7)/20.10.2023 г. от Министерството на отбраната чрез пълномощник X.X.X. (пълномощно от 4.07.2023 г с pег. № 5267) за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на обект „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ4-0807-0801/ТШ6“, разрешение по чл. 124а, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), издадено от областния управител на област Бургас (Заповед № РД-09-9 от 28.03.2022 г.), протокол № 2 от 26.09.2023 г. на областния експертен съвет по устройство на територията и представени:

– от Общинския съвет – Бургас, протокол № 51 от 29.05.2023 г. с решение, с което се дава предварително съгласие за изработване на ПУП – ПП с преминаване на трасето през имоти, общинска собственост;

– протокол-решение № 5 от 15.03.2023 г. на експертния съвет по устройство на територията при Община Бургас, с който е съгласуван проекта за ПУП – ПП;

– от Общинския съвет – Поморие, протокол № 43 от 17.11.2022 г. с Решение № 964 и Решение за допълване № 1181 от протокол № 52 от 30.06.2023 г., с което се дава предварително съгласие за изработване на ПУП – ПП с преминаване на трасето през имоти, общинска собственост; Решение № 908 от протокол № 39 от 1.09.2022 г. и Решение № 1229 от протокол № 53 от 1.08.2023 г., с които е съгласуван проекта за ПУП – ПП;

– протокол № 12 от 10.05.2023 г. на експертния съвет по устройство на територията при Община Поморие, с който е съгласуван проектът за ПУП – ПП;

– съгласувателно писмо с изх. № 53-00-1179/18.08.2023 г. от Областно пътно управление – Бургас, и протокол от 27.06.2023 г. за извършен оглед;

– становище от Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас, изх. № РД-12-04-840-1/27.09.2022 г. и от Министерството на земеделието, изх. № 70-6335/9.12.2022 г.;

– писмо с рег. № 11-00-8/20.12.2022 г. от Министерството на отбраната;

– писмо от РИОСВ – Бургас, с изх. № ПД-2383(4)/1.08.2022 г. и Решение № БС-86-ЕО от 1.08.2022 г. с преценка да не се извършва екологична оценка;

– съгласувателно писмо от „Електроразпределение Юг“ – ЕАД, с изх. № 61417/16.10.2023 г.;

– съгласувателно писмо от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Бургас, с изх. № ТД-2009-3/2.10.2023 г.;

– от общинската администрация – Бургас, е извършено съобщаване съгласно разпоредбата на чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 66 от 16.08.2022 г.); видно от съставения акт на 16.09.2022 г. за приключилото обявление в законоустановения срок възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план не са постъпили;

– същото съобщаване е извършено и от общинска администрация – Поморие (ДВ, бр. 71 от 2.09.2022 г.); видно от съставения акт на 3.10.2022 г. за приключилото обявление в законоустановения срок възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план не са постъпили,

и на основание чл. 129, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията нареждам:

Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на обект „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ4-0807-0801/ТШ6“, преминаващо през следните поземлени имоти:

– землище на гр. Бургас, община Бургас – 07079.2.873, 07079.2.3551, 07079.1.1037, 07079.1.1342, 07079.1.1038, 07079.1.1339, 07079.20.506, 07079.20.8, 07079.20.2, 07079.20.3, 07079.20.4, 07079.20.1, 07079.1.933, 07079.1.1040 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, община Бургас;

– землище на гр. Поморие, община Поморие – 57491.19.454, 57491.19.566, 57491.19.567, 57491. 19.733, 57491.19.568, 57491.19.571, 57491.19.572, 57491.18.695, 57491.17.233, 57491.17.259, 57491.19.576, 57491.19.728, 57491.19.729, 57491.19.727, 57491.19.731, 57491.19.732, 57491.19.735, 57491.16.565, 57491.16.564 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, община Поморие.

Засегнатите имоти са държавна публична собственост с начин на трайно ползване – път от републиканската пътна мрежа, линии на релсов транспорт, общинска публична собственост, с НТП – местни пътища, селскостопански пътища, друг вид озеленени площи, частна собственост, с НТП – за път от републиканската пътна мрежа.

Настоящата заповед може да се обжалва от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ на основание чл. 215, ал. 1 и 4 от Закона за устройство на територията чрез областния управител на област Бургас пред Административния съд – Бургас.

Областен управител: Пл. Янев

8215

ОБЩИНА МЪГЛИЖ

РЕШЕНИЕ № 816 от 19 октомври 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Мъглиж, реши:

Одобрява частично изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Мъглиж, местности Трапа, Лагера и Габровца по КККР на гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора, с което се предвижда промяна на отреждането от „за алтернативно земеделие“ в „предимно производствена зона“ на територия с обхват следните имоти:

– ПИ 49494.614.940 с площ 442 кв. м;

– ПИ 49494.615.938 с площ 2211 кв. м;

– ПИ 49494.616.914 с площ 1970 кв. м;

– ПИ 49494.616.915 с площ 1264 кв. м;

– ПИ 49494.615.2 с площ 596 кв. м;

– част от ПИ 49494.615.933 с площ на тази част 2000 кв. м;

– част от ПИ 49494.615.939 с площ на тази част 667 кв. м;

– ПИ 49494.615.941 с площ 1220 кв. м;

– част от ПИ 49494.615.933 с площ на тази част 1497 кв. м;

– част от ПИ 49494.615.939 с площ на тази част 641 кв. м;

– част от ПИ 49494.610.310 с площ на тази част 648 кв. м.

Решението на общинския съвет да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува в единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а от ЗУТ.

Одобреният проект на изменение на ОУП да се публикува в интернет страницата на общината в 7-дневен срок от одобряването му.

Настоящото решение може да бъде обжалвано от заинтересованите страни в срок от 14 дни от неговото обнародване в „Държавен вестник“.

Устройствените показатели не надвишават нормативните показатели съгласно Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Председател: Ст. Христов

8222

2. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-85 от 14.11.2023 г. за обект: АМ „Русе – Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+040, за Обособена позиция № 2: „Обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040“, участък от км 61+140 до км 69+040 – директно трасе, при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

8240

62. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:

1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

1.1. Административен ръководител – председател на Софийския градски съд – изтичащ мандат.

1.2. Административен ръководител – председател на Районния съд – Берковица – свободна длъжност.

1.3. Административен ръководител – председател на Районния съд – Лом – свободна длъжност.

1.4. Административен ръководител – председател на Районния съд – Мездра – свободна длъжност.

1.5. Административен ръководител – председател на Районния съд – Оряхово – свободна длъжност.

1.6. Административен ръководител – председател на Районния съд – Тервел – свободна длъжност.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“ предложения за назначаване на административни ръководители на съответния орган на съдебната власт могат да се подават: в администрацията на Висшия съдебен съвет; по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес на Висшия съдебен съвет – vss@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет – София, ул. Екзарх Йосиф № 12. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата му като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ, и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

8282

74. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С230016-091-0000869/25.10.2023 г. възлага на „ЛЕД – ЗОН“ – ЕООД, идентификационен номер на ЮЛ/ЕТ 203490497, с адрес по чл. 8 от ДОПК – Пловдив, ж.к. Тракия, бл. № 287, вх. А, ет. 7, ап. 21, представлявано от X.X., следния недвижим имот: 1/2 ид.ч. от апартамент, КИД 00702.515.163.4.13, самостоятелен обект с идентификатор 00702.515.163.4.13 в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.515.163, адрес на имота: Асеновград, п.к. 4230, ул. Съединение № 20, ет. 5, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ по кадастрална карта: 163 кв. м, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта: 00702.515.163.4.12, 00702.515.163.4.11, над обекта – няма, площ: 163 кв. м, за сумата 40 122 лв. Вещта се продава такава, каквато е в момента на продажбата и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупената вещ. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението.

8191

14. – Софийският университет „Св. X.X.“ обявява конкурси за: професори по професионално направление: 2.1. Филология (История на културата на немскоезичните страни) – един за нуждите на ФКНФ; 3.6. Право (Финансово и данъчно право) – един за нуждите на ЮФ; доценти по професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по английски език) – един за нуждите на ФКНФ; 2.1. Филология (Северноамериканска литература – английски език) – един за нуждите на ФКНФ; 3.7. Администрация и управление (Управление; Предприемачество и иновации; Бранд мениджмънт – на български и английски език) – един за нуждите на СФ; главен асистент по професионално направление 2.4. Религия и теология (Историческо богословие) – един за нуждите на Богословски факултет, всички със срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. X.X.“. Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83. Приемно време – от 15 до 17 ч. Документи могат да се подават и електронно (за информация: www.uni-sofia.bg).

8210

14. – Химикотехнологичният и металургичен университет – София, обявява конкурси за: доценти по: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли) – един; 5.11. Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества) – един; главни асистенти по: 4.2. Химически науки (Аналитична химия) – един; 5.10. Химични технологии (Техника на безопасността на труда и противопожарната техника) – един, всичките със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи – в ХТМУ, бул. Климент Охридски № 8, сграда „А“, етаж 2, каб. 205, тел.: 02/81 63 120 и 02/81 63 136.

8200

56. – Университетът по библиотекознание и информационни технологии – София, обявява конкурс за допълнителен прием на докторанти в задочна форма на обучение, български граждани, през учебната 2023/2024 г. в професионалните направления: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – 2 бр. задочно, по докторски програми „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знанията“, „Наукознание“, „Лидерство“; 9.1. Национална сигурност – 1 бр. задочно, по докторска програма „Национална сигурност“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: бул. Цариградско шосе № 119, стая № 215, тел. за справки – 0878 220 451, www.unibit.bg.

8184

6. – Югозападният университет „X.X.“ – Благоевград, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление: 3.6. Право (Криминалистика) – един; 3.6. Право (Криминология) – един; 7.1. Медицина (Неврология) – един; 7.6. Спорт (Футбол) – един, всички – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, ет. 1, стая № 106, тел. (073) 588 566.

8182

74. – Пловдивският университет „X.X.“ обявява конкурси за академичните длъжности: професор по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език (Съвременен български език) към Филологическия факултет – един със срок 3 месеца; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Руска литература) към Филологическия факултет – един със срок 2 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Социална психология) към Педагогическия факултет – един със срок 2 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Финансово и данъчно право) към Юридическия факултет – един със срок 2 месеца; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране) към Физико-технологичния факултет – един със срок 3 месеца; доцент по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание) към Филологическия факултет – един със срок 2 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Административно право и административен процес) към Юридическия факултет – един със срок 2 месеца; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси) към Физико-технологичния факултет – един със срок 3 месеца; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология) към Факултета по математика и информатика – един със срок 3 месеца; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Апроксимационни модели и приложения) към Факултета по математика и информатика – един със срок 3 месеца; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационна сигурност) към Факултета по математика и информатика – един със срок 3 месеца; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Изкуствен интелект) към Факултета по математика и информатика – един със срок 2 месеца; главен асистент по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия (Онтология на практическите светове) към Философско-историческия факултет – един със срок 2 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Културна и социална антропология) към Философско-историческия факултет – един със срок 2 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология на културата и феноменологическа антропология) към Философско-историческия факултет – един със срок 2 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Експериментална психология) към Педагогическия факултет – един със срок 2 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социално-педагогическо консултиране на деца и подрастващи) към Педагогическия факултет – един със срок 2 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Международно частно право) към Юридическия факултет – един със срок 2 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Криминалистика) към Юридическия факултет – един със срок 2 месеца; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Биофизика) към Биологическия факултет – един със срок 2 месеца; област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Превенция на тероризма, социологически аспекти на радикализацията и тероризма) към Факултета по икономически и социални науки – един със срок 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ректората, Пловдив, ул. Цар Асен № 24, стая № 120, тел. 032/261 408.

8165

14. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурси за следните академични длъжности: професор за цивилен служител в Департамента за следдипломна квалификация и дистанционно обучение в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, учебна дисциплина „Навигация в особени обстоятелства“ – един; главен асистент за цивилен служител в Департамент за следдипломна квалификация и дистанционно обучение в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, учебни дисциплини: „Корабни дизелови двигатели“ и „Корабни силови уредби“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки: на тел.: 052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и на сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на документи във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за некласифицирана информация, ет. 1.

8197

3. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурси за заемане на академични длъжности: доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика и научна специалност „Счетоводство и одит“ за нуждите на първично звено катедра „Икономика и финанси“, приемащо структурно звено Департамент по икономика и управление – един; професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика и научна специалност „Счетоводство и одит“ за нуждите на първично звено катедра „Регионално развитие, агробизнес и туризъм“, приемащо структурно звено Департамент по икономика и управление – един. Условията по конкурса са обявени на https://uard.bg/bg/pages/view/481. Срок за подаване на документи – 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи в ректората на ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав № 78, ет. 2, стая № 1, тел. 032/960 360, e-mail: ivanka.georgieva@uard.bg.

8185

129. – Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Генетика“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие се подават в ЦУ на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560.

8201

165. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30 от ЗПСК обявява, че през октомври 2023 г. са извършени следните продажби: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1371.2020.1.3 ведно с 32,32% ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 68134.1371.2020 (УПИ I-237), кв. 11, м. Кв. Илиянци, София, бул. Рожен № 63, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Надежда“, продаден на ЕТ „С+С – X.X.“, представлявано от X.X.X., за 227 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 от ЗДДС); самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4360.279.14.51, София, ж. к. Люлин – 7 м. р., бл. 743, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Люлин“, със съответното право на строеж, продаден на „Ел Би Сървиз“ – ЕООД, представлявано от X.X.X., чрез пълномощник X.X.X., за 294 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 от ЗДДС).

8214

5. – Община Габрово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на водопровод извън границите на урбанизираната територия до поземлен имот с идентификатор 22959.22.10 по КККР на с. Донино, община Габрово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания, предложения и възражения относно подробния устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на водопровод извън границите на урбанизираната територия до поземлен имот с идентификатор 22959.22.10 по КККР на с. Донино, община Габрово, до кмета на община Габрово.

8213

19. – Община Елин Пелин на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен проект за ПУП – парцеларен план за ПИ с идентификатор по КККР № 27303.31.39 и части от ПИ с идентификатор по КККР № 27303.31.90, намиращи се в землището на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин. Преписката се намира в отдел УТКС на община Елин Пелин, ет. 1 в сградата на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8193

59. – Община Елин Пелин на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен проект за ПУП – план за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатори по КККР № 61248.134.26 и 61248.134.27, намиращи се в м. Анджарлия, землище на с. Равно поле, община Елин Пелин, за отреждането им „за складова логистична и търговска дейност“ със следните устройствени показатели: Н – до 12 м; Пзастр. – до 60%; Кинт. – 1,5; Позел. – 20%; начин на застрояване – „свободно“, както и ПУП – парцеларен план (ПП) за част от ПИ с идентификатор по КККР № 61248.134.95, намиращ се в землището на с. Равно поле, община Елин Пелин, за осигуряване на транспортен достъп. Преписката се намира в отдел УТКС на Община Елин Пелин, ет. 1 в сградата на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8192

78. – Община Елин Пелин на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен проект за ПУП – план за застрояване на ПИ с идентификатор по КККР № 27303.36.30, намиращ се м. Студени кладенци, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, за отреждането му „за складова база“ със следните устройствени показатели: Пзастр. – до 80%; Кинт. – 2,0; Позел. – 20%; начин на застрояване – „свободно“, както и ПУП – парцеларен план за част от ПИ с идентификатор по КККР № 27303.36.479, землище гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, за осигуряване на транспортен достъп. Преписката се намира в отдел УТКС на Община Елин Пелин, ет. 1 в сградата на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8194

1. – Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура – трасе на подземна кабелна линия 0,4 kV за УПИ 342.131 – ресторант, градина, и ново водовземане в м. Харман тепе по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Карлово. Подробният устройствен план – парцеларен план предвижда трасето на подземна кабелна линия 0,4 kV да се осъществи през ПИ с идентификатор 36498.342.769 – за местен път – общинска публична собственост, по КККР на гр. Карлово. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Карлово.

8177

1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори 61426.27.5, 61426.27.6 и 61426.58.115 в землището на с. Радишево, община Плевен, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за транспортно-комуникационен план и трасе на водопровод до поземлен имот с идентификатор 61426.27.5, м. Стража в землището на с. Радишево, община Плевен. Проектът се намира в стая № 94 на общината и може да бъде прегледан от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация чрез Центъра за административно обслужване на гражданите – зала „X.X.“.

8183

8. – Община Поморие на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.19.94, местност Лахана, по кадастралната карта на гр. Поморие“, като трасето и сервитутът ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.19.573 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 163,31 кв. м, дължина – 133,05 м; ПИ 57491.19.574 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 312,46 кв. м, дължина – 260,38 м. Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8166

9. – Община Поморие на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на осем еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.552, м. Кошарите, по кадастралната карта на гр. Поморие“, като трасето и сервитутът ще засегнат поземлен имот (ПИ) 57491.18.689 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 171,93 кв. м, дължина – 140,1 м. Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8167

82. – Община Разлог на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на „Кабелна линия“ – съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на поземлен имот № 61813.313.585, м. Света Троица, землище на гр. Разлог, община Разлог, отреден за „производство на енергия от възобновяеми източници“, с възложител „Блу Рок“ – ЕООД. Трасето минава през имоти – общинска собственост – № 61813.312.8, № 61813.313.903 и № 61813.313.934. Дължината на проектната кабелна линия е 332,15 м. Обект на парцеларния план са 198,37 м. Проектът е изложен в стая № 306 на Община Разлог. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

8199

781. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на уличен водопровод и сградно водопроводно отклонение за захранване на УПИ I-15.104 – за хотел, ресторант, басейн и фотоволтаичен парк, представляващ ПИ с идентификатор 35028.15.104 по КККР в землището на с. Кабиле. Трасето на водопровода започва от новопроектиран уличен водопровод за УПИ I-16.84 – за ракиен казан, който се включва в уличен водопровод от водопроводната мрежа на селото, преминава през поземлен имот с идентификатор 35028.16.87 – общинска публична собственост, с НТП – за местен път, и достига до урегулиран поземлен имот I-15.104 – за хотел, ресторант, басейн и фотоволтаичен парк, представляващ ПИ с идентификатор 35028.15.104 по КККР в землището на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът се намира в Община „Тунджа“, стая № 103, и може да се прегледа от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

8211

781а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземна кабелна линия НН за захранване на УПИ I-15.104 – за хотел, ресторант, басейн и фотоволтаичен парк, представляващ ПИ с идентификатор 35028.15.104 с площ 5538 кв. м в местност Крачола по КККР в землището на с. Кабиле. Трасето на кабела започва от табло НН на съществуващ ТП „Кабиле – 4“, извод СН „Дражево“, п/ст „Ямбол“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 35028.16.81 с площ 116 кв. м – държавна публична собственост, с НТП – за съоръжение за електропровод, с граници: ПИ 35028.16.80 и ПИ 35028.16.87, преминава през поземлен имот с идентификатор 35028.16.87 с площ 10 524 кв. м – общинска публична собственост, с НТП – за местен път, с граници: ПИ 35028.15.104 и ПИ 35028.16.46, и достига до урегулиран поземлен имот I-15.104 – за хотел, ресторант, басейн и фотоволтаичен парк, представляващ ПИ с идентификатор 35028.15.104 с площ 5538 кв. м, с граници: ПИ 35028.15.103 и ПИ 35028.15.89 по КККР в землището на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът се намира в Община „Тунджа“, стая № 103, и може да се прегледа от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

8212

Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от X.X. – прокурор при Окръжната прокуратура – Бургас, във връзка с преписка изх. № 705/2021 г. на административен отдел при ОП – Бургас, срещу Наредбата за издаване на карти за паркиране на моторни превозни средства, обслужващи хора с увреждания на Община Царево в цялост. По оспорването е образувано адм. д. № 1888/2023 г., което е насрочено за 14.12.2023 г. от 11,20 ч.

8209

Административният съд – Пловдив, VІ състав, на основание чл. 181, ал. 2 от АПК съобщава, че от сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Пловдив“ с председател Л. Чакъров е постъпило оспорване на Заповед № 19 Ю-РОА-125 от 11.03.2019 г., издадена от кмета на Район „Южен“ – Община Пловдив, по което е образувано адм. д. № 2033/2023 г. по описа на Административния съд – Пловдив, VІ състав, със страни: оспорващ – сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Пловдив“; ответник – кмет на Район „Южен“ – Община Пловдив. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.12.2023 г. от 13,30 ч.

8219

Административният съд – София-град, на основание чл. 218, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че е постъпила жалба от „Ню Бояна Филм“ – АД, представлявано от Ярив Лернер – в качеството му на собственик на УПИ VІІ-189 – „за киноцентър“, кв. 1, м. Национален киноцентър, срещу Решение № 343 по протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет, с което е одобрен ПУП: план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор № 68134.1945.643 по КККР – създаване на нови УПИ VІІІ-643 – „за сграда със смесено предназначение, ПГ и трафопост“, и УПИ ІХ – „за озеленяване“, кв. 1, м. Национален киноцентър; изменение на контактен УПИ VІІ-189 – „за киноцентър“, кв. 1; изменение на профила на улица от о.т. 113 до о.т. 114, за територията на Столичната община, район „Витоша“, по която е образувано адм.д. № 8772/2023 г. по описа на АССГ, ІІ отделение, 22 състав, насрочено за 15.12.2023 г. от 9 ч. Заинтересованите лица, които притежават вещни права върху недвижими имоти, разположени в кв. 1, м. Национален киноцентър, Столична община, район „Витоша“, могат да се конституират като ответници в производството по делото в едномесечен срок от деня на обнародване в „Държавен вестник“ на съобщението за оспорване на административния акт. Заинтересованите лица могат да подадат заявления до съда със съдържание по чл. 218, ал. 5 от ЗУТ. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице, а именно: нотариален акт за съществуване на правото на собственост върху конкретен недвижим имот и скица от одобрената кадастрална карта и регистри за територията на Столичната община, район „Витоша“.

8174

Бургаският окръжен съд съобщава на „Марс Криейтив Груп ЛЛС“ (Mars Creative Group LLC), представлявано от Айзък А. Дъстар, че е ответник в образуваното производство срещу него по предявен иск от „БеллеБокс“ – ЕООД, ЕИК 205392856, с правно основание чл. 81, пар. 2 във връзка с пар. 1 от Конвенцията на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки във връзка с чл. 6 на Регламент (ЕС) № 1215/2012 и чл. 4, ал. 1, т. 2 КМЧП, като по него е образувано т.д. № 65 по описа за 2023 г. на съда. Указва на „Марс Криейтив Груп ЛЛС“ (Mars Creative Group LLC), представлявано от Айзък А. Дъстар, да се яви в съда в двуседмичен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“, за да получи преписи от исковата молба и приложенията със съобщение за връчване на препис от искова молба и за подаване на писмен отговор (чл. 367 от ГПК). Указва на „Марс Криейтив Груп ЛЛС“ (Mars Creative Group LLC), представлявано от Айзък А. Дъстар, че ако не се яви в съда в определения срок, съдът ще му назначи особен представител на разноски на ищеца.

8190

Софийският градски съд, първо гражданско отделение, 18 състав, е образувал гр.д. № 5798/2023 г. по искове на „Алианц Банк България“ – АД, ЕИК 128001319, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. Сребърна № 16, срещу Анастаснос Басдекис, гражданин на Република Гърция, с правно основание чл. 430 ТЗ във връзка с чл. 79, ал. 1 и чл. 86 ЗЗД, който като ответник по делото в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде писмен отговор на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК, като исковата молба и приложенията към нея се намират в деловодството на съда.

8196

Районният съд – Ардино, уведомява, че Силвия-Моника Хаджихасан, гражданка на Република Германия, родена на 5.05.1959 г. в гр. Берлин, Република Германия, без регистриран постоянен адрес в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, че има качеството на ответник по гр.д. № 117/2023 г. по описа на Районния съд – Ардино, образувано по предявена от Ялчън Рафет Хаджихасан от гр. Рудозем, община Рудозем, област Смолян, искова молба с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК, като указва на същата, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на Районния съд – Ардино, за получаване на препис от исковата молба и приложенията, както и да посочи съдебен адрес в седалището на съда, като при неизпълнение делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.

8176

Районният съд – Благоевград, съобщава на Леонард Джезаирай, роден на 4.05.1978 г., без адресна регистрация в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в съда като ответник по гр.д. № 2275/2023 г., заведено от X.X.X., с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК, за получаване на съобщение по реда на чл. 131 ГПК ведно с препис от исковата молба и приложенията към нея в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“. Ако въпреки обнародването ответникът не се яви в съда за получаване на съдебните книжа, съдът ще му назначи особен представител.

8266

Районният съд – Габрово, призовава X.X.X., роден на 6.10.1976 г., гражданин на Афганистан, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, с неизвестен адрес в чужбина, като заинтересована страна по гр. д. № 1362/2023 г. по описа на Районния съд – Габрово, да се яви в едномесечен срок считано от обнародването в „Държавен вестник“ в Районния съд – Габрово, гражданско деловодство, за получаване на съобщението по чл. 131 от ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея във връзка с предявена искова молба вх. № 6057/7.09.2023 г., подадена от дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово, както и да посочи съдебен адрес. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на заинтересованата страна ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

8217

Пловдивският районен съд, V бр. състав, съобщава на Бенхур Оджак, с неизвестен адрес, че в двуседмичен срок считано от датата на обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в съда и да получи съдебните книжа като ответник по гр.д. № 4779/2023 г. на ПдРС, V бр. състав, заведено от X.X.X., с предмет – развод, с оглед депозиране на писмен отговор по чл. 131 от ГПК. Ако въпреки обнародването ответникът не се яви в съда при разглеждане на делото, съдът му назнача особен представител.

8175

Районният съд – Русе, 1 гр. състав, призовава X.X.X., роден на 14.06.1971 г. във Великобритания, с неизвестен адрес, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на съда за получаване на препис от исковата молба и доказателствата за отговор по чл. 131 ГПК по гр.д. № 5900/2022 г. на РС – Русе, заведено от X.X.X., иск по чл. 127 и 127а СК, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като му се назначи особен представител.

8195

Софийският районен съд, 75 състав, призовава: Константинос Кириллу, гражданин на Р. Кипър, роден на 23.06.1987 г. в Егкоми, личен паспорт № С327231, издаден на 19.06.2001 г., да се яви в СРС за получаване на книжа като ответник по гр. д. № 55143/2015 г. по описа на СРС, 75 състав, заведено от „Топлофикация София“ – ЕАД, и Каллиопи Кириллу, гражданин на Р. Кипър, родена на 1.08.1964 г. в Лефкозя, личен паспорт № Е114708, издаден на 10.03.2004 г., да се яви в СРС за получаване на книжа като ответник по гр. д. № 55143/2015 г. по описа на СРС, 75 състав, заведено от „Топлофикация София“ – ЕАД.

8227

Софийският районен съд, 75 състав, призовава: X.X., гражданин на Р. Казахстан, родена на 18.10.1982 г. в Руската федерация, с паспорт № N4763371, издаден на 19.06.2001 г., да се яви в СРС за получаване на книжа като ответник по гр. д. № 42471/2016 г. по описа на СРС, 75 състав, заведено от „Топлофикация София“ – ЕАД, и X.X., гражданин на Р. Казахстан, роден на 25.10.1982 г. в Казахстан, с паспорт № N07087249, да се яви в СРС за получаване на книжа като ответник по гр. д. № 42471/2016 г. по описа на СРС, 75 състав, заведено от „Топлофикация София“ – ЕАД.

8228

Софийският районен съд, 75 състав, призовава X.X.X., гражданин на Великобритания, роден на 5.03.1948 г. в Сътън Съри, с паспорт № 305827793, код – GBR, издаден от Паспортна агенция на Обединеното кралство на 7.11.2007 г., да се яви в СРС за получаване на книжа като ответник по гр. д. № 5701/2015 г. по описа на СРС, 75 състав, заведено от „Топлофикация София“ – ЕАД.

8229

Софийският районен съд призовава Султан Мутиб А Алмакхауи, ЛНЧ 9999060678, гражданин на Саудитска Арабия, роден на 6.06.1978 г., без регистриран адрес в Република България, с неизвестен адрес в чужбина, като ответник по гр.д. № 54995/2022 г. по описа на Софийския районен съд, ГО, 88 гр. състав, да се яви в двуседмичен срок считано от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ в съда за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея, уточнителна молба с вх. № от 17.11.2022 г., предявена от „УниКредит Булбанк“ – АД, ЕИК 831919536, и разпореждане на съда от 21.11.2022 г., както и да посочи съдебен адрес в страната. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответника ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

8230

Софийският районен съд призовава X.X.X., гражданин на Кралство Швеция, роден на 16.08.1946 г., с постоянен адрес: Кралство Швеция, като ответник по гр. дело № 24821/2023 г. по описа на Софийския районен съд, 81 състав, да се яви в двуседмичен срок считано от обнародването в „Държавен вестник“ в съда за получаване на съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея във връзка с предявена от „Топлофикация София“ – ЕАД, искова молба с вх. № 128805/10.05.2023 г. по описа на СРС, 81 състав, както и да посочи съдебен адрес. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответника ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

8233

Благоевградският окръжен съд обявява, че има образувано гр.д. № 644/2023 г. с ищец – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – Благоевград, и ответници X.X.X., ЕГН **********, Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 33, вх. Б, ет. 7, ап. 14, и X.X.X., ЕГН **********, Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 33, вх. Б, ет. 7, ап. 14, с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и цена на иска 233 580,33 лв., с което да се отнеме в полза на държавата следното попадащо в патримониума на ответника имущество:

На основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ да се постанови решение за отнемане на незаконно придобито имущество с цена на иска в общ размер на 233 580,33 лв. срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: Благоевград, ж.к. Еленово № 33, вх. Б, ет. 7, ап. 14, с цена на иска срещу лицето в размер на 155 330,33 лв., и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: Благоевград, ж.к. Еленово № 33, вх. Б, ет. 7, ап. 14, с цена на иска срещу лицето в размер на 78 250 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер на 77 080,33 лв.:

44/158 ид.ч. от самостоятелен обект в сграда с предназначение „за спортна и развлекателна дейност“, заснет с идентификатор 04279.612.200.5.21, изграден в сграда № 5, намираща се в поземлен имот с идентификатор 04279.612.200, с площ 158 кв. м, по кадастралната карта на Благоевград с ЕКАТТЕ 04279, община Благоевград, област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32 от 10.05.2006 г. на изп. директор на АК, с адрес на имота: Благоевград, ул. Крали Марко № 8, ет. 0, обект – фитнес, при граници (съседи): на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 04279.612.200.5.7, 04279.612.200.5.3, 04279.612.200.5.9, 04279.612.200.5.8, 04279.612.200.5.22, който самостоятелен обект в сграда с основание – Разрешение за строеж № 250 от 8.07.2010 г., удостоверение за въвеждане в експлоатация № 77 от 24.09.2010 г. и одобрен архитектурен проект от 30.06.2010 г., е обособен след преустройство и промяна предназначението на четири броя мазета с идентификатори: 04279.612.200.5.11, 04279.612.200.5.12, 04279.612.200.5.13, 04279.612.200.5.14, които ид.ч. преди преустройството са представлявали – мазе № 3 с площ 44 кв. м, при граници (съседи) по документ за собственост: улица, мазе № 4 на X.X. и X.X., мазе № 5 (гараж) на X.X. и X.X., коридор и мазе № 2 на X.X., което мазе е изградено в масивна едноетажна сграда – фотокомплекс, заснета с планоснимачен № 5497, в парцел I, кв. 113 по плана на Благоевград, действащ към 1999 г., при граници на сградата: улица, имот с планоснимачен № 5435 и двор. Данъчната оценка на ид. части е в размер на 39 591,48 лв. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е в размер на 77 000 лв.

Сумата в размер на 80,33 лв., представляваща налични парични средства към 2.03.2021 г. по сметка с IBAN BG20 BPBI 7922 1011 2808 02 в „Юробанк България“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. и X.X.X. с цена на иска в размер на 156 500 лв.:

Мазе № 7 с площ 27 кв. м, граници (съседи): коридор, мазе № 6, двор и мазе № 8, изградено в сутеренния етаж на масивна едноетажна сграда – фотокомплекс, заснета с планоснимачен № 5497, в парцел I, кв. 113 по плана на Благоевград, действащ към 1999 г., цялата с площ 424 кв. м, състояща се от фотостудио, офиси, магазини, коридори, санитарни възли и сутерен, последният със застроена площ 441 кв. м, ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Гореописаното мазе е трябвало да бъде неразделна част от собствения на купувача самостоятелен обект в сграда с предназначение „за спортна и развлекателна дейност“, заснет с идентификатор № 04279.612.200.5.21, изграден в сграда № 5, намираща се в поземлен имот с идентификатор № 04279.612.200 с площ 158 кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на Благоевград, с ЕКАТТЕ 04279, община Благоевград, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32 от 10.05.2006 г. на изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: Благоевград, п.к. 2700, ул. Крали Марко № 8, ет. 0, обект – фитнес, при граници (съседи): на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 04279.612.200.5.3, 04279.612.200.5.9, 04279.612.200.5.8 и 04279.612.200.5.24, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който обект е обособен като такъв вследствие преустройство и промяна предназначението на четири броя мазета с идентификатори: 04279612.200.5.11, 04279.612.200.5.12, 04279.612.5.13, 04279.612.200.5.14, съгласно одобрен инвестиционен проект от 30.06.2010 г. на гл. архитект на община Благоевград и удостоверение за въвеждане в експлоатация № 77/24.09.2010 г. на Община Благоевград, а по документ за собственост обектът представлява мазе, изградено в сутеренния етаж на масивната едноетажната сграда – фотокомплекс, заснета с пл. № 5497, в парцел I, кв. 113 по плана на Благоевград, действащ към 1999 г., цялата с площ 424 кв. м, състояща се от фотостудио, офиси, магазини, коридори, санитарни възли и сутерен, последният със застроена площ 441 кв. м, ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, за сумата 9900 лв., изплатена напълно и в брой преди подписване на нотариалния акт. Данъчната оценка на имота е в размер на 11 050,20 лв. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е в размер на 30 000 лв.

Поземлен имот с идентификатор № 04279.310.3704 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32 от 10.05.2006 г. на и.д. на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 30.06.2020 г., с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване „за земеделски труд и отдих“ (съгласно § 4 от ПЗРЗСПЗЗ), категория на земята: 10, с адрес: Благоевград, п.к. 2700, местност Мацански Андък, с площ 1099 кв. м, при граници (съседи): 04279.310.2851, 04279.310.3703 и 04279.310.3291, и поземлен имот с идентификатор № 04279.310.3703 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32 от 10.05.2006 г. на и.д. на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 16.05.2017 г., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване „за земеделски труд и отдих“ (съгласно § 4 от ПЗРЗСПЗЗ), категория на земята: 10, с адрес Благоевград, п.к. 2700, местност Мацански Андък, с площ 1100 кв. м, при граници (съседи): № 04279.310.2851, 04279.310.3704, 04279.310.3702, 04279.310.3780 и 04279.310.3291. Описаните недвижими имоти са образувани от разделянето на поземлен имот с идентификатор № 04279.310.3292 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32 от 10.05.2006 г. на и.д. на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е със Заповед № КД-14-01-27 от 4.02.2010 г. на началника на СГКК – Благоевград, с адрес: Благоевград, п.к. 2700, местност Мацански Андък, за сумата 9500 лв., която купувачът е изплатил на продавачите напълно и в брой преди подписване на нотариалния акт. Данъчната оценка на недвижимите имоти е в размер на 10 852,62 лв. Пазарната стойност на имотите към настоящия момент е в размер на 33 000 лв.

Парцел с площ 315,23 кв. м, намиращ се в Stovoulos, Akti Neon Kerdylion, Amfipoli, Серес, Гърция. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е в размер на 80 000 лв.

Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 ХД“, с рег. № Е 1515 КХ, дата на първа регистрация 31.01.2006 г., рама № WBANM71010SR15995, регистриран на 24.02.2016 г., придобит на 10.02.2016 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е в размер на 11 000 лв.

Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, с рег. № Е 5118 МВ, дата на първа регистрация 13.11.2001 г., рама № WVWZZZ3BZ2P309317, регистриран на 14.07.2020 г., придобит на 13.07.2020 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е в размер на 2500 лв.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 9.01.2024 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Благоевград, и заинтересованите лица могат да представят своите претенции върху имуществото на ответника.

8243

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 1299/2023 г. по описа на съда по постъпила на 20.07.2023 г. искова молба на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност 58 311,70 лв.:

I. На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер 57 700 лв.:

– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.508.101.3.9 по кадастралната карта на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-46 от 18.08.2006 г. на изп. директор на АГКК, с адрес: гр. Несебър, п.к. 8230, к.к. Слънчев бряг – запад, бл. Б, ет. 2, ап. 9, като самостоятелният обект се намира в сграда № 3 с идентификатор 51500.508.101.3, брой надземни етажи – 4, брой подземни етажи – 0, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.508.101, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 45,37 кв. м, прилежащи части: 5,29 кв. м идеални части от общите части на сградата, както и същия процент от правото на строеж върху поземления имот, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 51500.508.101.3.8, под обекта – 51500.508.101.3.5, над обекта – 51500.508.101.3.13, съгласно схема № 15-365654/1.08.2017 г. на СГКК – Бургас, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 115, том V, рег. № 10535, дело № 887 от 17.10.2019 г. (Акт № 175, том 22, д. № 43671/17.10.2019 г. на СВ – Несебър). Данъчната оценка на недвижимия имот е в размер 38 226,30 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е в размер 57 700 лв.

II. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер 611,70 лв.:

– Сумата в размер 312,76 евро, равняващи се на 611,70 лв., представляваща налична сума по стандартна спестовна сметка в евро с IBAN BG57 UNCR 9660 4479 4322 03, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувана в друго имущество и нетрансферирана в други банкови сметки.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.01.2024 г. от 10 ч.

В двумесечен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в настоящото производство, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Окръжния съд – Бургас, по настоящото дело до приключване на съдебното дирене в първа инстанция.

8198

Софийският градски съд с решение от 19.10.2023 г. на основание чл. 596, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 8 и 3 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 34/2022 г. на политическа партия „Продължаваме Промяната“, както следва: Заличава като членове на Националния съвет X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Заличава като член на Изпълнителния съвет X.X.X.. Заличава като член на Контролния съвет X.X.X..

8274

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по клинична имунология“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, т. 13 от устава на сдружението свиква общо събрание на 18.12.2023 г. от 17 ч. в хотел „Рослин Централ парк“ – София, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на управителния съвет за 2023 г.; 2. финансов отчет за 2023 г. и проектобюджет за 2024 г.; 3. програма за дейността на сдружението през 2024 г.; 4. разни. В зависимост от пандемичната обстановка в Република България събранието може да се проведе в онлайн форма.

8256

62. – Съветът на Адвокатската колегия – Разград, на основание чл. 81, ал. 1 и 2 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо отчетно събрание на адвокатите при Разградската адвокатска колегия на 27.01.2024 г. от 9 ч. в залата на хотел „Централ“ – Разград, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на САК през отчетната 2023 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджета на САК за финансовата 2024 г.; 5. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на колегията. Поканват се всички членове на Разградската адвокатска колегия да участват в събранието лично или чрез писмено упълномощен представител по реда на Закона за адвокатурата.

8178

94. – Съветът на Адвокатската колегия – Шумен, на основание чл. 81, ал. 2 от ЗА свиква редовно годишно отчетно общо събрание на Адвокатската колегия – Шумен, на 27.01.2024 г. от 9 ч. в хотел „Шумен“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2023 г. и вземане на решения по него; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4. разглеждане на предложение за увеличаване на встъпителната вноска в АК – Шумен, на 2000 лв.; 5. приемане на бюджет на съвета на колегията за финансовата 2024 г.; 6. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната. След обнародване на поканата в дневния ред задължително ще се включат въпроси по писмено искане на 1/3 от членовете на колегията, направено най-малко 20 дни преди датата на общото събрание. При липса на кворум събранието се отлага с един час и се провежда независимо от броя присъстващи членове.

8204

Промени настройката на бисквитките